Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 22

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ὁ θεὸς ἐπείραζεν τὸν Αβρααμ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Αβρααμ, Αβρααμ· ὁ δὲ εἶπεν ’Ιδοὺ ἐγώ.

Kaì egéneto metà tà rhḗmata taûta ho theòs epeírazen tòn Abraam kaì eîpen pròs autón Abraam, Abraam: ho dè eîpen ’Idoù egṓ.

2
καὶ εἶπεν Λαβὲ τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, τὸν Ισαακ, καὶ πορεύθητι εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς ὁλοκάρπωσιν ἐϕ’ ἓν τῶν ὀρέων, ὧν ἄν σοι εἴπω.

kaì eîpen Labè tòn hyión sou tòn agapētón, hòn ēgápēsas, tòn Isaak, kaì poreúthēti eis tḕn gē̂n tḕn hypsēlḕn kaì anénenkon autòn ekeî eis holokárpōsin eph’ hèn tō̂n oréōn, hō̂n án soi eípō.

3
ἀναστὰς δὲ Αβρααμ τὸ πρωὶ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον αὐτοῦ· παρέλαβεν δὲ μεθ’ ἑαυτοῦ δύο παῖδας καὶ Ισαακ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ σχίσας ξύλα εἰς ὁλοκάρπωσιν ἀναστὰς ἐπορεύθη καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός.

anastàs dè Abraam tò prōì epésaxen tḕn ónon autoû: parélaben dè meth’ heautoû dýo paîdas kaì Isaak tòn hyiòn autoû kaì schísas xýla eis holokárpōsin anastàs eporeúthē kaì ē̂lthen epì tòn tópon, hòn eîpen autō̂i ho theós.

4
τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ ἀναβλέψας Αβρααμ τοῖς ὀϕθαλμοῖς εἶδεν τὸν τόπον μακρόθεν.

tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi kaì anablépsas Abraam toîs ophthalmoîs eîden tòn tópon makróthen.

5
καὶ εἶπεν Αβρααμ τοῖς παισὶν αὐτοῦ Καθίσατε αὐτοῦ μετὰ τῆς ὄνου, ἐγὼ δὲ καὶ τὸ παιδάριον διελευσόμεθα ἕως ὧδε καὶ προσκυνήσαντες ἀναστρέψωμεν πρὸς ὑμᾶς.

kaì eîpen Abraam toîs paisìn autoû Kathísate autoû metà tē̂s ónou, egṑ dè kaì tò paidárion dieleusómetha héōs hō̂de kaì proskynḗsantes anastrépsōmen pròs hymâs.

6
ἔλαβεν δὲ Αβρααμ τὰ ξύλα τῆς ὁλοκαρπώσεως καὶ ἐπέθηκεν Ισαακ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· ἔλαβεν δὲ καὶ τὸ πῦρ μετὰ χεῖρα καὶ τὴν μάχαιραν, καὶ ἐπορεύθησαν οἱ δύο ἅμα.

élaben dè Abraam tà xýla tē̂s holokarpṓseōs kaì epéthēken Isaak tō̂i hyiō̂i autoû: élaben dè kaì tò pŷr metà cheîra kaì tḕn máchairan, kaì eporeúthēsan hoi dýo háma.

7
εἶπεν δὲ Ισαακ πρὸς Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἴπας Πάτερ. ὁ δὲ εἶπεν Τί ἐστιν, τέκνον; λέγων ’Ιδοὺ τὸ πῦρ καὶ τὰ ξύλα· ποῦ ἐστιν τὸ πρόβατον τὸ εἰς ὁλοκάρπωσιν;

eîpen dè Isaak pròs Abraam tòn patéra autoû eípas Páter. ho dè eîpen Tí estin, téknon? légōn ’Idoù tò pŷr kaì tà xýla: poû estin tò próbaton tò eis holokárpōsin?

8
εἶπεν δὲ Αβρααμ ‘Ο θεὸς ὄψεται ἑαυτῷ πρόβατον εἰς ὁλοκάρπωσιν, τέκνον. πορευθέντες δὲ ἀμϕότεροι ἅμα

eîpen dè Abraam ‘O theòs ópsetai heautō̂i próbaton eis holokárpōsin, téknon. poreuthéntes dè amphóteroi háma

9
ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον, ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Αβρααμ θυσιαστήριον καὶ ἐπέθηκεν τὰ ξύλα καὶ συμποδίσας Ισαακ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπέθηκεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπάνω τῶν ξύλων.

ē̂lthon epì tòn tópon, hòn eîpen autō̂i ho theós. kaì ōikodómēsen ekeî Abraam thysiastḗrion kaì epéthēken tà xýla kaì sympodísas Isaak tòn hyiòn autoû epéthēken autòn epì tò thysiastḗrion epánō tō̂n xýlōn.

10
καὶ ἐξέτεινεν Αβρααμ τὴν χεῖρα αὐτοῦ λαβεῖν τὴν μάχαιραν σϕάξαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ.

kaì exéteinen Abraam tḕn cheîra autoû labeîn tḕn máchairan spháxai tòn hyiòn autoû.

11
καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Αβρααμ, Αβρααμ. ὁ δὲ εἶπεν ’Ιδοὺ ἐγώ.

kaì ekálesen autòn ángelos kyríou ek toû ouranoû kaì eîpen autō̂i Abraam, Abraam. ho dè eîpen ’Idoù egṓ.

12
καὶ εἶπεν Μὴ ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ παιδάριον μηδὲ ποιήσῃς αὐτῷ μηδέν· νῦν γὰρ ἔγνων ὅτι ϕοβῇ τὸν θεὸν σὺ καὶ οὐκ ἐϕείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι’ ἐμέ.

kaì eîpen Mḕ epibálēis tḕn cheîrá sou epì tò paidárion mēdè poiḗsēis autō̂i mēdén: nŷn gàr égnōn hóti phobē̂i tòn theòn sỳ kaì ouk epheísō toû hyioû sou toû agapētoû di’ emé.

13
καὶ ἀναβλέψας Αβρααμ τοῖς ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ κριὸς εἷς κατεχόμενος ἐν ϕυτῷ σαβεκ τῶν κεράτων· καὶ ἐπορεύθη Αβρααμ καὶ ἔλαβεν τὸν κριὸν καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς ὁλοκάρπωσιν ἀντὶ Ισαακ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

kaì anablépsas Abraam toîs ophthalmoîs autoû eîden, kaì idoù kriòs heîs katechómenos en phytō̂i sabek tō̂n kerátōn: kaì eporeúthē Abraam kaì élaben tòn kriòn kaì anḗnenken autòn eis holokárpōsin antì Isaak toû hyioû autoû.

14
καὶ ἐκάλεσεν Αβρααμ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κύριος εἶδεν, ἵνα εἴπωσιν σήμερον ’Εν τῷ ὄρει κύριος ὤϕθη.

kaì ekálesen Abraam tò ónoma toû tópou ekeínou Kýrios eîden, hína eípōsin sḗmeron ’En tō̂i órei kýrios ṓphthē.

15
καὶ ἐκάλεσεν ἄγγελος κυρίου τὸν Αβρααμ δεύτερον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ

kaì ekálesen ángelos kyríou tòn Abraam deúteron ek toû ouranoû

16
λέγων Κατ’ ἐμαυτοῦ ὤμοσα, λέγει κύριος, οὗ εἵνεκεν ἐποίησας τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ οὐκ ἐϕείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι’ ἐμέ,

légōn Kat’ emautoû ṓmosa, légei kýrios, hoû heíneken epoíēsas tò rhē̂ma toûto kaì ouk epheísō toû hyioû sou toû agapētoû di’ emé,

17
ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης, καὶ κληρονομήσει τὸ σπέρμα σου τὰς πόλεις τῶν ὑπεναντίων·

ē̂ mḕn eulogō̂n eulogḗsō se kaì plēthýnōn plēthynō̂ tò spérma sou hōs toùs astéras toû ouranoû kaì hōs tḕn ámmon tḕn parà tò cheîlos tē̂s thalássēs, kaì klēronomḗsei tò spérma sou tàs póleis tō̂n hypenantíōn:

18
καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, ἀνθ’ ὧν ὑπήκουσας τῆς ἐμῆς ϕωνῆς.

kaì eneulogēthḗsontai en tō̂i spérmatí sou pánta tà éthnē tē̂s gē̂s, anth’ hō̂n hypḗkousas tē̂s emē̂s phōnē̂s.

19
ἀπεστράϕη δὲ Αβρααμ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ, καὶ ἀναστάντες ἐπορεύθησαν ἅμα ἐπὶ τὸ ϕρέαρ τοῦ ὅρκου. καὶ κατῴκησεν Αβρααμ ἐπὶ τῷ ϕρέατι τοῦ ὅρκου.

apestráphē dè Abraam pròs toùs paîdas autoû, kaì anastántes eporeúthēsan háma epì tò phréar toû hórkou. kaì katṓikēsen Abraam epì tō̂i phréati toû hórkou.

20
’Εγένετο δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἀνηγγέλη τῷ Αβρααμ λέγοντες ’Ιδοὺ τέτοκεν Μελχα καὶ αὐτὴ υἱοὺς Ναχωρ τῷ ἀδελϕῷ σου,

’Egéneto dè metà tà rhḗmata taûta kaì anēngélē tō̂i Abraam légontes ’Idoù tétoken Melcha kaì autḕ hyioùs Nachōr tō̂i adelphō̂i sou,

21
τὸν Ωξ πρωτότοκον καὶ τὸν Βαυξ ἀδελϕὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Καμουηλ πατέρα Σύρων

tòn Ōx prōtótokon kaì tòn Baux adelphòn autoû kaì tòn Kamouēl patéra Sýrōn

22
καὶ τὸν Χασαδ καὶ τὸν Αζαυ καὶ τὸν Φαλδας καὶ τὸν Ιεδλαϕ καὶ τὸν Βαθουηλ·

kaì tòn Chasad kaì tòn Azau kaì tòn Phaldas kaì tòn Iedlaph kaì tòn Bathouēl:

23
καὶ Βαθουηλ ἐγέννησεν τὴν Ρεβεκκαν. ὀκτὼ οὗτοι υἱοί, οὓς ἔτεκεν Μελχα τῷ Ναχωρ τῷ ἀδελϕῷ Αβρααμ.

kaì Bathouēl egénnēsen tḕn Rebekkan. oktṑ hoûtoi hyioí, hoùs éteken Melcha tō̂i Nachōr tō̂i adelphō̂i Abraam.

24
καὶ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ, ᾗ ὄνομα Ρεημα, ἔτεκεν καὶ αὐτὴ τὸν Ταβεκ καὶ τὸν Γααμ καὶ τὸν Τοχος καὶ τὸν Μωχα.

kaì hē pallakḕ autoû, hē̂i ónoma Reēma, éteken kaì autḕ tòn Tabek kaì tòn Gaam kaì tòn Tochos kaì tòn Mōcha.