Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Προσθέμενος δὲ Αβρααμ ἔλαβεν γυναῖκα, ᾗ ὄνομα Χεττουρα.

Prosthémenos dè Abraam élaben gynaîka, hē̂i ónoma Chettoura.

2
ἔτεκεν δὲ αὐτῷ τὸν Ζεμραν καὶ τὸν Ιεξαν καὶ τὸν Μαδαν καὶ τὸν Μαδιαμ καὶ τὸν Ιεσβοκ καὶ τὸν Σωυε.

éteken dè autō̂i tòn Zemran kaì tòn Iexan kaì tòn Madan kaì tòn Madiam kaì tòn Iesbok kaì tòn Sōye.

3
Ιεξαν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαβα καὶ τὸν θαιμαν καὶ τὸν Δαιδαν· υἱοὶ δὲ Δαιδαν ἐγένοντο Ραγουηλ καὶ Ναβδεηλ καὶ Ασσουριιμ καὶ Λατουσιιμ καὶ Λοωμιμ.

Iexan dè egénnēsen tòn Saba kaì tòn thaiman kaì tòn Daidan: hyioì dè Daidan egénonto Ragouēl kaì Nabdeēl kaì Assouriim kaì Latousiim kaì Loōmim.

4
υἱοὶ δὲ Μαδιαμ· Γαιϕα καὶ Αϕερ καὶ Ενωχ καὶ Αβιρα καὶ Ελραγα. πάντες οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χεττουρας.

hyioì dè Madiam: Gaipha kaì Apher kaì Enōch kaì Abira kaì Elraga. pántes hoûtoi ē̂san hyioì Chettouras.

5
῎Εδωκεν δὲ Αβρααμ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ Ισαακ τῷ υἱῷ αὐτοῦ,

῎Edōken dè Abraam pánta tà hypárchonta autoû Isaak tō̂i hyiō̂i autoû,

6
καὶ τοῖς υἱοῖς τῶν παλλακῶν αὐτοῦ ἔδωκεν Αβρααμ δόματα καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ἀπὸ Ισαακ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς εἰς γῆν ἀνατολῶν.

kaì toîs hyioîs tō̂n pallakō̂n autoû édōken Abraam dómata kaì exapésteilen autoùs apò Isaak toû hyioû autoû éti zō̂ntos autoû pròs anatolàs eis gē̂n anatolō̂n.

7
Ταῦτα δὲ τὰ ἔτη ἡμερῶν ζωῆς Αβρααμ, ὅσα ἔζησεν· ἑκατὸν ἑβδομήκοντα πέντε ἔτη.

Taûta dè tà étē hēmerō̂n zōē̂s Abraam, hósa ézēsen: hekatòn hebdomḗkonta pénte étē.

8
καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν Αβρααμ ἐν γήρει καλῷ πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

kaì eklipṑn apéthanen Abraam en gḗrei kalō̂i presbýtēs kaì plḗrēs hēmerō̂n kaì prosetéthē pròs tòn laòn autoû.

9
καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ισαακ καὶ Ισμαηλ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν εἰς τὸν ἀγρὸν Εϕρων τοῦ Σααρ τοῦ Χετταίου, ὅ ἐστιν ἀπέναντι Μαμβρη,

kaì éthapsan autòn Isaak kaì Ismaēl hoi hyioì autoû eis tò spḗlaion tò diploûn eis tòn agròn Ephrōn toû Saar toû Chettaíou, hó estin apénanti Mambrē,

10
τὸν ἀγρὸν καὶ τὸ σπήλαιον, ὃ ἐκτήσατο Αβρααμ παρὰ τῶν υἱῶν Χετ, ἐκεῖ ἔθαψαν Αβρααμ καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.

tòn agròn kaì tò spḗlaion, hò ektḗsato Abraam parà tō̂n hyiō̂n Chet, ekeî éthapsan Abraam kaì Sarran tḕn gynaîka autoû.

11
ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αβρααμ εὐλόγησεν ὁ θεὸς Ισαακ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ κατῴκησεν Ισαακ παρὰ τὸ ϕρέαρ τῆς ὁράσεως.

egéneto dè metà tò apothaneîn Abraam eulógēsen ho theòs Isaak tòn hyiòn autoû: kaì katṓikēsen Isaak parà tò phréar tē̂s horáseōs.

12
Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ισμαηλ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ, ὃν ἔτεκεν Αγαρ ἡ παιδίσκη Σαρρας τῷ Αβρααμ,

Haûtai dè hai genéseis Ismaēl toû hyioû Abraam, hòn éteken Agar hē paidískē Sarras tō̂i Abraam,

13
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισμαηλ κατ’ ὄνομα τῶν γενεῶν αὐτοῦ· πρωτότοκος Ισμαηλ Ναβαιωθ καὶ Κηδαρ καὶ Ναβδεηλ καὶ Μασσαμ

kaì taûta tà onómata tō̂n hyiō̂n Ismaēl kat’ ónoma tō̂n geneō̂n autoû: prōtótokos Ismaēl Nabaiōth kaì Kēdar kaì Nabdeēl kaì Massam

14
καὶ Μασμα καὶ Ιδουμα καὶ Μασση

kaì Masma kaì Idouma kaì Massē

15
καὶ Χοδδαδ καὶ θαιμαν καὶ Ιετουρ καὶ Ναϕες καὶ Κεδμα.

kaì Choddad kaì thaiman kaì Ietour kaì Naphes kaì Kedma.

16
οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Ισμαηλ καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν αὐτῶν· δώδεκα ἄρχοντες κατὰ ἔθνη αὐτῶν.

hoûtoí eisin hoi hyioì Ismaēl kaì taûta tà onómata autō̂n en taîs skēnaîs autō̂n kaì en taîs epaúlesin autō̂n: dṓdeka árchontes katà éthnē autō̂n.

17
καὶ ταῦτα τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Ισμαηλ· ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτὰ ἔτη· καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ.

kaì taûta tà étē tē̂s zōē̂s Ismaēl: hekatòn triákonta heptà étē: kaì eklipṑn apéthanen kaì prosetéthē pròs tò génos autoû.

18
κατῴκησεν δὲ ἀπὸ Ευιλατ ἕως Σουρ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου, ἕως ἐλθεῖν πρὸς ’Ασσυρίους· κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ κατῴκησεν.

katṓikēsen dè apò Euilat héōs Sour, hḗ estin katà prósōpon Aigýptou, héōs eltheîn pròs ’Assyríous: katà prósōpon pántōn tō̂n adelphō̂n autoû katṓikēsen.

19
Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Ισαακ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ· Αβρααμ ἐγέννησεν τὸν Ισαακ.

Kaì haûtai hai genéseis Isaak toû hyioû Abraam: Abraam egénnēsen tòn Isaak.

20
ἦν δὲ Ισαακ ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὅτε ἔλαβεν τὴν Ρεβεκκαν θυγατέρα Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἀδελϕὴν Λαβαν τοῦ Σύρου ἑαυτῷ γυναῖκα.

ē̂n dè Isaak etō̂n tessarákonta, hóte élaben tḕn Rebekkan thygatéra Bathouēl toû Sýrou ek tē̂s Mesopotamías adelphḕn Laban toû Sýrou heautō̂i gynaîka.

21
ἐδεῖτο δὲ Ισαακ κυρίου περὶ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅτι στεῖρα ἦν· ἐπήκουσεν δὲ αὐτοῦ ὁ θεός, καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ Ρεβεκκα ἡ γυνὴ αὐτοῦ.

edeîto dè Isaak kyríou perì Rebekkas tē̂s gynaikòs autoû, hóti steîra ē̂n: epḗkousen dè autoû ho theós, kaì élaben en gastrì Rebekka hē gynḕ autoû.

22
ἐσκίρτων δὲ τὰ παιδία ἐν αὐτῇ· εἶπεν δέ Εἰ οὕτως μοι μέλλει γίνεσθαι, ἵνα τί μοι τοῦτο; ἐπορεύθη δὲ πυθέσθαι παρὰ κυρίου,

eskírtōn dè tà paidía en autē̂i: eîpen dé Ei hoútōs moi méllei gínesthai, hína tí moi toûto? eporeúthē dè pythésthai parà kyríou,

23
καὶ εἶπεν κύριος αὐτῇ Δύο ἔθνη ἐν τῇ γαστρί σού εἰσιν, καὶ δύο λαοὶ ἐκ τῆς κοιλίας σου διασταλήσονται· καὶ λαὸς λαοῦ ὑπερέξει, καὶ ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι.

kaì eîpen kýrios autē̂i Dýo éthnē en tē̂i gastrí soú eisin, kaì dýo laoì ek tē̂s koilías sou diastalḗsontai: kaì laòs laoû hyperéxei, kaì ho meízōn douleúsei tō̂i elássoni.

24
καὶ ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς.

kaì eplērṓthēsan hai hēmérai toû tekeîn autḗn, kaì tē̂ide ē̂n dídyma en tē̂i koilíāi autē̂s.

25
ἐξῆλθεν δὲ ὁ υἱὸς ὁ πρωτότοκος πυρράκης, ὅλος ὡσεὶ δορὰ δασύς· ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ησαυ.

exē̂lthen dè ho hyiòs ho prōtótokos pyrrákēs, hólos hōseì dorà dasýs: epōnómasen dè tò ónoma autoû Ēsau.

26
καὶ μετὰ τοῦτο ἐξῆλθεν ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἐπειλημμένη τῆς πτέρνης Ησαυ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιακωβ. Ισαακ δὲ ἦν ἐτῶν ἑξήκοντα, ὅτε ἔτεκεν αὐτοὺς Ρεβεκκα.

kaì metà toûto exē̂lthen ho adelphòs autoû, kaì hē cheìr autoû epeilēmménē tē̂s ptérnēs Ēsau: kaì ekálesen tò ónoma autoû Iakōb. Isaak dè ē̂n etō̂n hexḗkonta, hóte éteken autoùs Rebekka.

27
Ηὐξήθησαν δὲ οἱ νεανίσκοι, καὶ ἦν Ησαυ ἄνθρωπος εἰδὼς κυνηγεῖν ἄγροικος, Ιακωβ δὲ ἦν ἄνθρωπος ἄπλαστος οἰκῶν οἰκίαν.

Ēyxḗthēsan dè hoi neanískoi, kaì ē̂n Ēsau ánthrōpos eidṑs kynēgeîn ágroikos, Iakōb dè ē̂n ánthrōpos áplastos oikō̂n oikían.

28
ἠγάπησεν δὲ Ισαακ τὸν Ησαυ, ὅτι ἡ θήρα αὐτοῦ βρῶσις αὐτῷ· Ρεβεκκα δὲ ἠγάπα τὸν Ιακωβ.

ēgápēsen dè Isaak tòn Ēsau, hóti hē thḗra autoû brō̂sis autō̂i: Rebekka dè ēgápa tòn Iakōb.

29
ἥψησεν δὲ Ιακωβ ἕψεμα· ἦλθεν δὲ Ησαυ ἐκ τοῦ πεδίου ἐκλείπων,

hḗpsēsen dè Iakōb hépsema: ē̂lthen dè Ēsau ek toû pedíou ekleípōn,

30
καὶ εἶπεν Ησαυ τῷ Ιακωβ Γεῦσόν με ἀπὸ τοῦ ἑψέματος τοῦ πυρροῦ τούτου, ὅτι ἐκλείπω. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εδωμ.

kaì eîpen Ēsau tō̂i Iakōb Geûsón me apò toû hepsématos toû pyrroû toútou, hóti ekleípō. dià toûto eklḗthē tò ónoma autoû Edōm.

31
εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ Ησαυ ’Απόδου μοι σήμερον τὰ πρωτοτόκιά σου ἐμοί.

eîpen dè Iakōb tō̂i Ēsau ’Apódou moi sḗmeron tà prōtotókiá sou emoí.

32
εἶπεν δὲ Ησαυ ’Ιδοὺ ἐγὼ πορεύομαι τελευτᾶν, καὶ ἵνα τί μοι ταῦτα τὰ πρωτοτόκια;

eîpen dè Ēsau ’Idoù egṑ poreúomai teleutân, kaì hína tí moi taûta tà prōtotókia?

33
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιακωβ ῎Ομοσόν μοι σήμερον. καὶ ὤμοσεν αὐτῷ· ἀπέδοτο δὲ Ησαυ τὰ πρωτοτόκια τῷ Ιακωβ.

kaì eîpen autō̂i Iakōb ῎Omosón moi sḗmeron. kaì ṓmosen autō̂i: apédoto dè Ēsau tà prōtotókia tō̂i Iakōb.

34
Ιακωβ δὲ ἔδωκεν τῷ Ησαυ ἄρτον καὶ ἕψεμα ϕακοῦ, καὶ ἔϕαγεν καὶ ἔπιεν καὶ ἀναστὰς ᾤχετο· καὶ ἐϕαύλισεν Ησαυ τὰ πρωτοτόκια.

Iakōb dè édōken tō̂i Ēsau árton kaì hépsema phakoû, kaì éphagen kaì épien kaì anastàs ṓicheto: kaì ephaúlisen Ēsau tà prōtotókia.