Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Genesis 26

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εγένετο δὲ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς χωρὶς τοῦ λιμοῦ τοῦ πρότερον, ὃς ἐγένετο ἐν τῷ χρόνῳ τῷ Αβρααμ· ἐπορεύθη δὲ Ισαακ πρὸς Αβιμελεχ βασιλέα Φυλιστιιμ εἰς Γεραρα.

’Egéneto dè limòs epì tē̂s gē̂s chōrìs toû limoû toû próteron, hòs egéneto en tō̂i chrónōi tō̂i Abraam: eporeúthē dè Isaak pròs Abimelech basiléa Phylistiim eis Gerara.

2
ὤϕθη δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν Μὴ καταβῇς εἰς Αἴγυπτον· κατοίκησον δὲ ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἄν σοι εἴπω.

ṓphthē dè autō̂i kýrios kaì eîpen Mḕ katabē̂is eis Aígypton: katoíkēson dè en tē̂i gē̂i, hē̂i án soi eípō.

3
καὶ παροίκει ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ εὐλογήσω σε· σοὶ γὰρ καὶ τῷ σπέρματί σου δώσω πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην καὶ στήσω τὸν ὅρκον μου, ὃν ὤμοσα Αβρααμ τῷ πατρί σου.

kaì paroíkei en tē̂i gē̂i taútēi, kaì ésomai metà soû kaì eulogḗsō se: soì gàr kaì tō̂i spérmatí sou dṓsō pâsan tḕn gē̂n taútēn kaì stḗsō tòn hórkon mou, hòn ṓmosa Abraam tō̂i patrí sou.

4
καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ δώσω τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς,

kaì plēthynō̂ tò spérma sou hōs toùs astéras toû ouranoû kaì dṓsō tō̂i spérmatí sou pâsan tḕn gē̂n taútēn, kaì eneulogēthḗsontai en tō̂i spérmatí sou pánta tà éthnē tē̂s gē̂s,

5
ἀνθ’ ὧν ὑπήκουσεν Αβρααμ ὁ πατήρ σου τῆς ἐμῆς ϕωνῆς καὶ ἐϕύλαξεν τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ τὰ νόμιμά μου.

anth’ hō̂n hypḗkousen Abraam ho patḗr sou tē̂s emē̂s phōnē̂s kaì ephýlaxen tà prostágmatá mou kaì tàs entolás mou kaì tà dikaiṓmatá mou kaì tà nómimá mou.

6
καὶ κατῴκησεν Ισαακ ἐν Γεραροις.

kaì katṓikēsen Isaak en Gerarois.

7
’Επηρώτησαν δὲ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν ’Αδελϕή μού ἐστιν· ἐϕοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι Γυνή μού ἐστιν, μήποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβεκκας, ὅτι ὡραία τῇ ὄψει ἦν.

’Epērṓtēsan dè hoi ándres toû tópou perì Rebekkas tē̂s gynaikòs autoû, kaì eîpen ’Adelphḗ moú estin: ephobḗthē gàr eipeîn hóti Gynḗ moú estin, mḗpote apokteínōsin autòn hoi ándres toû tópou perì Rebekkas, hóti hōraía tē̂i ópsei ē̂n.

8
ἐγένετο δὲ πολυχρόνιος ἐκεῖ· παρακύψας δὲ Αβιμελεχ ὁ βασιλεὺς Γεραρων διὰ τῆς θυρίδος εἶδεν τὸν Ισαακ παίζοντα μετὰ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ.

egéneto dè polychrónios ekeî: parakýpsas dè Abimelech ho basileùs Gerarōn dià tē̂s thyrídos eîden tòn Isaak paízonta metà Rebekkas tē̂s gynaikòs autoû.

9
ἐκάλεσεν δὲ Αβιμελεχ τὸν Ισαακ καὶ εἶπεν αὐτῷ ῎Αρα γε γυνή σού ἐστιν· τί ὅτι εἶπας ’Αδελϕή μού ἐστιν; εἶπεν δὲ αὐτῷ Ισαακ Εἶπα γάρ Μήποτε ἀποθάνω δι’ αὐτήν.

ekálesen dè Abimelech tòn Isaak kaì eîpen autō̂i ῎Ara ge gynḗ soú estin: tí hóti eîpas ’Adelphḗ moú estin? eîpen dè autō̂i Isaak Eîpa gár Mḗpote apothánō di’ autḗn.

10
εἶπεν δὲ αὐτῷ Αβιμελεχ Τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; μικροῦ ἐκοιμήθη τις τοῦ γένους μου μετὰ τῆς γυναικός σου, καὶ ἐπήγαγες ἐϕ’ ἡμᾶς ἄγνοιαν.

eîpen dè autō̂i Abimelech Tí toûto epoíēsas hēmîn? mikroû ekoimḗthē tis toû génous mou metà tē̂s gynaikós sou, kaì epḗgages eph’ hēmâs ágnoian.

11
συνέταξεν δὲ Αβιμελεχ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων Πᾶς ὁ ἁπτόμενος τοῦ ἀνθρώπου τούτου ἢ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ θανάτου ἔνοχος ἔσται.

synétaxen dè Abimelech pantì tō̂i laō̂i autoû légōn Pâs ho haptómenos toû anthrṓpou toútou ḕ tē̂s gynaikòs autoû thanátou énochos éstai.

12
῎Εσπειρεν δὲ Ισαακ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ ἑκατοστεύουσαν κριθήν· εὐλόγησεν δὲ αὐτὸν κύριος.

῎Espeiren dè Isaak en tē̂i gē̂i ekeínēi kaì heûren en tō̂i eniautō̂i ekeínōi hekatosteúousan krithḗn: eulógēsen dè autòn kýrios.

13
καὶ ὑψώθη ὁ ἄνθρωπος καὶ προβαίνων μείζων ἐγίνετο, ἕως οὗ μέγας ἐγένετο σϕόδρα·

kaì hypsṓthē ho ánthrōpos kaì probaínōn meízōn egíneto, héōs hoû mégas egéneto sphódra:

14
ἐγένετο δὲ αὐτῷ κτήνη προβάτων καὶ κτήνη βοῶν καὶ γεώργια πολλά. ἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ Φυλιστιιμ,

egéneto dè autō̂i ktḗnē probátōn kaì ktḗnē boō̂n kaì geṓrgia pollá. ezḗlōsan dè autòn hoi Phylistiim,

15
καὶ πάντα τὰ ϕρέατα, ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδες τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐνέϕραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιιμ καὶ ἔπλησαν αὐτὰ γῆς.

kaì pánta tà phréata, hà ṓryxan hoi paîdes toû patròs autoû en tō̂i chrónōi toû patròs autoû, enéphraxan autà hoi Phylistiim kaì éplēsan autà gē̂s.

16
εἶπεν δὲ Αβιμελεχ πρὸς Ισαακ ῎Απελθε ἀϕ’ ἡμῶν, ὅτι δυνατώτερος ἡμῶν ἐγένου σϕόδρα.

eîpen dè Abimelech pròs Isaak ῎Apelthe aph’ hēmō̂n, hóti dynatṓteros hēmō̂n egénou sphódra.

17
καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν Ισαακ καὶ κατέλυσεν ἐν τῇ ϕάραγγι Γεραρων καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.

kaì apē̂lthen ekeîthen Isaak kaì katélysen en tē̂i phárangi Gerarōn kaì katṓikēsen ekeî.

18
καὶ πάλιν Ισαακ ὤρυξεν τὰ ϕρέατα τοῦ ὕδατος, ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδες Αβρααμ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐνέϕραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιιμ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐπωνόμασεν αὐτοῖς ὀνόματα κατὰ τὰ ὀνόματα, ἃ ἐπωνόμασεν Αβρααμ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

kaì pálin Isaak ṓryxen tà phréata toû hýdatos, hà ṓryxan hoi paîdes Abraam toû patròs autoû kaì enéphraxan autà hoi Phylistiim metà tò apothaneîn Abraam tòn patéra autoû, kaì epōnómasen autoîs onómata katà tà onómata, hà epōnómasen Abraam ho patḕr autoû.

19
καὶ ὤρυξαν οἱ παῖδες Ισαακ ἐν τῇ ϕάραγγι Γεραρων καὶ εὗρον ἐκεῖ ϕρέαρ ὕδατος ζῶντος.

kaì ṓryxan hoi paîdes Isaak en tē̂i phárangi Gerarōn kaì heûron ekeî phréar hýdatos zō̂ntos.

20
καὶ ἐμαχέσαντο οἱ ποιμένες Γεραρων μετὰ τῶν ποιμένων Ισαακ ϕάσκοντες αὐτῶν εἶναι τὸ ὕδωρ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ ϕρέατος ’Αδικία· ἠδίκησαν γὰρ αὐτόν.

kaì emachésanto hoi poiménes Gerarōn metà tō̂n poiménōn Isaak pháskontes autō̂n eînai tò hýdōr: kaì ekálesen tò ónoma toû phréatos ’Adikía: ēdíkēsan gàr autón.

21
ἀπάρας δὲ Ισαακ ἐκεῖθεν ὤρυξεν ϕρέαρ ἕτερον, ἐκρίνοντο δὲ καὶ περὶ ἐκείνου· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ’Εχθρία.

apáras dè Isaak ekeîthen ṓryxen phréar héteron, ekrínonto dè kaì perì ekeínou: kaì epōnómasen tò ónoma autoû ’Echthría.

22
ἀπάρας δὲ ἐκεῖθεν ὤρυξεν ϕρέαρ ἕτερον, καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐρυχωρία λέγων Διότι νῦν ἐπλάτυνεν κύριος ἡμῖν καὶ ηὔξησεν ἡμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς.

apáras dè ekeîthen ṓryxen phréar héteron, kaì ouk emachésanto perì autoû: kaì epōnómasen tò ónoma autoû Eurychōría légōn Dióti nŷn eplátynen kýrios hēmîn kaì ēýxēsen hēmâs epì tē̂s gē̂s.

23
’Ανέβη δὲ ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸ ϕρέαρ τοῦ ὅρκου.

’Anébē dè ekeîthen epì tò phréar toû hórkou.

24
καὶ ὤϕθη αὐτῷ κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν ’Εγώ εἰμι ὁ θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου· μὴ ϕοβοῦ· μετὰ σοῦ γάρ εἰμι καὶ ηὐλόγηκά σε καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου διὰ Αβρααμ τὸν πατέρα σου.

kaì ṓphthē autō̂i kýrios en tē̂i nyktì ekeínēi kaì eîpen ’Egṓ eimi ho theòs Abraam toû patrós sou: mḕ phoboû: metà soû gár eimi kaì ēylógēká se kaì plēthynō̂ tò spérma sou dià Abraam tòn patéra sou.

25
καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἔπηξεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ· ὤρυξαν δὲ ἐκεῖ οἱ παῖδες Ισαακ ϕρέαρ.

kaì ōikodómēsen ekeî thysiastḗrion kaì epekalésato tò ónoma kyríou kaì épēxen ekeî tḕn skēnḕn autoû: ṓryxan dè ekeî hoi paîdes Isaak phréar.

26
καὶ Αβιμελεχ ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Γεραρων καὶ Οχοζαθ ὁ νυμϕαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φικολ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

kaì Abimelech eporeúthē pròs autòn apò Gerarōn kaì Ochozath ho nymphagōgòs autoû kaì Phikol ho archistrátēgos tē̂s dynámeōs autoû.

27
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ισαακ ῞Ινα τί ἤλθατε πρός με; ὑμεῖς δὲ ἐμισήσατέ με καὶ ἀπεστείλατέ με ἀϕ’ ὑμῶν.

kaì eîpen autoîs Isaak ῞Ina tí ḗlthate prós me? hymeîs dè emisḗsaté me kaì apesteílaté me aph’ hymō̂n.

28
καὶ εἶπαν ’Ιδόντες ἑωράκαμεν ὅτι ἦν κύριος μετὰ σοῦ, καὶ εἴπαμεν Γενέσθω ἀρὰ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ, καὶ διαθησόμεθα μετὰ σοῦ διαθήκην

kaì eîpan ’Idóntes heōrákamen hóti ē̂n kýrios metà soû, kaì eípamen Genésthō arà anà méson hēmō̂n kaì anà méson soû, kaì diathēsómetha metà soû diathḗkēn

29
μὴ ποιήσειν μεθ’ ἡμῶν κακόν, καθότι ἡμεῖς σε οὐκ ἐβδελυξάμεθα, καὶ ὃν τρόπον ἐχρησάμεθά σοι καλῶς καὶ ἐξαπεστείλαμέν σε μετ’ εἰρήνης· καὶ νῦν σὺ εὐλογητὸς ὑπὸ κυρίου.

mḕ poiḗsein meth’ hēmō̂n kakón, kathóti hēmeîs se ouk ebdelyxámetha, kaì hòn trópon echrēsámethá soi kalō̂s kaì exapesteílamén se met’ eirḗnēs: kaì nŷn sỳ eulogētòs hypò kyríou.

30
καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς δοχήν, καὶ ἔϕαγον καὶ ἔπιον·

kaì epoíēsen autoîs dochḗn, kaì éphagon kaì épion:

31
καὶ ἀναστάντες τὸ πρωὶ ὤμοσαν ἄνθρωπος τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς Ισαακ, καὶ ἀπῴχοντο ἀπ’ αὐτοῦ μετὰ σωτηρίας.

kaì anastántes tò prōì ṓmosan ánthrōpos tō̂i plēsíon autoû, kaì exapésteilen autoùs Isaak, kaì apṓichonto ap’ autoû metà sōtērías.

32
ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ παραγενόμενοι οἱ παῖδες Ισαακ ἀπήγγειλαν αὐτῷ περὶ τοῦ ϕρέατος, οὗ ὤρυξαν, καὶ εἶπαν Οὐχ εὕρομεν ὕδωρ.

egéneto dè en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì paragenómenoi hoi paîdes Isaak apḗngeilan autō̂i perì toû phréatos, hoû ṓryxan, kaì eîpan Ouch heúromen hýdōr.

33
καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ ῞Ορκος· διὰ τοῦτο ὄνομα τῇ πόλει Φρέαρ ὅρκου ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

kaì ekálesen autò ῞Orkos: dià toûto ónoma tē̂i pólei Phréar hórkou héōs tē̂s sḗmeron hēméras.

34
῏Ην δὲ Ησαυ ἐτῶν τεσσαράκοντα καὶ ἔλαβεν γυναῖκα Ιουδιν τὴν θυγατέρα Βεηρ τοῦ Χετταίου καὶ τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Αιλων τοῦ Ευαίου.

᾿̂Ēn dè Ēsau etō̂n tessarákonta kaì élaben gynaîka Ioudin tḕn thygatéra Beēr toû Chettaíou kaì tḕn Basemmath thygatéra Ailōn toû Euaíou.

35
καὶ ἦσαν ἐρίζουσαι τῷ Ισαακ καὶ τῇ Ρεβεκκα.

kaì ē̂san erízousai tō̂i Isaak kaì tē̂i Rebekka.