Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 27

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εγένετο δὲ μετὰ τὸ γηρᾶσαι Ισαακ καὶ ἠμβλύνθησαν οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ τοῦ ὁρᾶν, καὶ ἐκάλεσεν Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πρεσβύτερον καὶ εἶπεν αὐτῷ Υἱέ μου· καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ ἐγώ.

’Egéneto dè metà tò gērâsai Isaak kaì ēmblýnthēsan hoi ophthalmoì autoû toû horân, kaì ekálesen Ēsau tòn hyiòn autoû tòn presbýteron kaì eîpen autō̂i Hyié mou: kaì eîpen ’Idoù egṓ.

2
καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ γεγήρακα καὶ οὐ γινώσκω τὴν ἡμέραν τῆς τελευτῆς μου·

kaì eîpen ’Idoù gegḗraka kaì ou ginṓskō tḕn hēméran tē̂s teleutē̂s mou:

3
νῦν οὖν λαβὲ τὸ σκεῦός σου, τήν τε ϕαρέτραν καὶ τὸ τόξον, καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον καὶ θήρευσόν μοι θήραν

nŷn oûn labè tò skeûós sou, tḗn te pharétran kaì tò tóxon, kaì éxelthe eis tò pedíon kaì thḗreusón moi thḗran

4
καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα, ὡς ϕιλῶ ἐγώ, καὶ ἔνεγκέ μοι, ἵνα ϕάγω, ὅπως εὐλογήσῃ σε ἡ ψυχή μου πρὶν ἀποθανεῖν με.

kaì poíēsón moi edésmata, hōs philō̂ egṓ, kaì énenké moi, hína phágō, hópōs eulogḗsēi se hē psychḗ mou prìn apothaneîn me.

5
Ρεβεκκα δὲ ἤκουσεν λαλοῦντος Ισαακ πρὸς Ησαυ τὸν υἱὸν αὐτοῦ. ἐπορεύθη δὲ Ησαυ εἰς τὸ πεδίον θηρεῦσαι θήραν τῷ πατρὶ αὐτοῦ·

Rebekka dè ḗkousen laloûntos Isaak pròs Ēsau tòn hyiòn autoû. eporeúthē dè Ēsau eis tò pedíon thēreûsai thḗran tō̂i patrì autoû:

6
Ρεβεκκα δὲ εἶπεν πρὸς Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν ἐλάσσω ’Ιδὲ ἐγὼ ἤκουσα τοῦ πατρός σου λαλοῦντος πρὸς Ησαυ τὸν ἀδελϕόν σου λέγοντος

Rebekka dè eîpen pròs Iakōb tòn hyiòn autē̂s tòn elássō ’Idè egṑ ḗkousa toû patrós sou laloûntos pròs Ēsau tòn adelphón sou légontos

7
῎Ενεγκόν μοι θήραν καὶ ποίησόν μοι ἐδέσματα, καὶ ϕαγὼν εὐλογήσω σε ἐναντίον κυρίου πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με.

῎Enenkón moi thḗran kaì poíēsón moi edésmata, kaì phagṑn eulogḗsō se enantíon kyríou prò toû apothaneîn me.

8
νῦν οὖν, υἱέ, ἄκουσόν μου, καθὰ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι,

nŷn oûn, hyié, ákousón mou, kathà egṓ soi entéllomai,

9
καὶ πορευθεὶς εἰς τὰ πρόβατα λαβέ μοι ἐκεῖθεν δύο ἐρίϕους ἁπαλοὺς καὶ καλούς, καὶ ποιήσω αὐτοὺς ἐδέσματα τῷ πατρί σου, ὡς ϕιλεῖ,

kaì poreutheìs eis tà próbata labé moi ekeîthen dýo eríphous hapaloùs kaì kaloús, kaì poiḗsō autoùs edésmata tō̂i patrí sou, hōs phileî,

10
καὶ εἰσοίσεις τῷ πατρί σου, καὶ ϕάγεται, ὅπως εὐλογήσῃ σε ὁ πατήρ σου πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτόν.

kaì eisoíseis tō̂i patrí sou, kaì phágetai, hópōs eulogḗsēi se ho patḗr sou prò toû apothaneîn autón.

11
εἶπεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ρεβεκκαν τὴν μητέρα αὐτοῦ ῎Εστιν Ησαυ ὁ ἀδελϕός μου ἀνὴρ δασύς, ἐγὼ δὲ ἀνὴρ λεῖος·

eîpen dè Iakōb pròs Rebekkan tḕn mētéra autoû ῎Estin Ēsau ho adelphós mou anḕr dasýs, egṑ dè anḕr leîos:

12
μήποτε ψηλαϕήσῃ με ὁ πατήρ μου, καὶ ἔσομαι ἐναντίον αὐτοῦ ὡς καταϕρονῶν καὶ ἐπάξω ἐπ’ ἐμαυτὸν κατάραν καὶ οὐκ εὐλογίαν.

mḗpote psēlaphḗsēi me ho patḗr mou, kaì ésomai enantíon autoû hōs kataphronō̂n kaì epáxō ep’ emautòn katáran kaì ouk eulogían.

13
εἶπεν δὲ αὐτῷ ἡ μήτηρ ’Επ’ ἐμὲ ἡ κατάρα σου, τέκνον· μόνον ὑπάκουσον τῆς ϕωνῆς μου καὶ πορευθεὶς ἔνεγκέ μοι.

eîpen dè autō̂i hē mḗtēr ’Ep’ emè hē katára sou, téknon: mónon hypákouson tē̂s phōnē̂s mou kaì poreutheìs énenké moi.

14
πορευθεὶς δὲ ἔλαβεν καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρί, καὶ ἐποίησεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐδέσματα, καθὰ ἐϕίλει ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

poreutheìs dè élaben kaì ḗnenken tē̂i mētrí, kaì epoíēsen hē mḗtēr autoû edésmata, kathà ephílei ho patḕr autoû.

15
καὶ λαβοῦσα Ρεβεκκα τὴν στολὴν Ησαυ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τοῦ πρεσβυτέρου τὴν καλήν, ἣ ἦν παρ’ αὐτῇ ἐν τῷ οἴκῳ, ἐνέδυσεν Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν νεώτερον

kaì laboûsa Rebekka tḕn stolḕn Ēsau toû hyioû autē̂s toû presbytérou tḕn kalḗn, hḕ ē̂n par’ autē̂i en tō̂i oíkōi, enédysen Iakōb tòn hyiòn autē̂s tòn neṓteron

16
καὶ τὰ δέρματα τῶν ἐρίϕων περιέθηκεν ἐπὶ τοὺς βραχίονας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰ γυμνὰ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ

kaì tà dérmata tō̂n eríphōn periéthēken epì toùs brachíonas autoû kaì epì tà gymnà toû trachḗlou autoû

17
καὶ ἔδωκεν τὰ ἐδέσματα καὶ τοὺς ἄρτους, οὓς ἐποίησεν, εἰς τὰς χεῖρας Ιακωβ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς.

kaì édōken tà edésmata kaì toùs ártous, hoùs epoíēsen, eis tàs cheîras Iakōb toû hyioû autē̂s.

18
καὶ εἰσήνεγκεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. εἶπεν δέ Πάτερ. ὁ δὲ εἶπεν ’Ιδοὺ ἐγώ· τίς εἶ σύ, τέκνον;

kaì eisḗnenken tō̂i patrì autoû. eîpen dé Páter. ho dè eîpen ’Idoù egṓ: tís eî sý, téknon?

19
καὶ εἶπεν Ιακωβ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ’Εγὼ Ησαυ ὁ πρωτότοκός σου· ἐποίησα, καθὰ ἐλάλησάς μοι· ἀναστὰς κάθισον καὶ ϕάγε τῆς θήρας μου, ὅπως εὐλογήσῃ με ἡ ψυχή σου.

kaì eîpen Iakōb tō̂i patrì autoû ’Egṑ Ēsau ho prōtótokós sou: epoíēsa, kathà elálēsás moi: anastàs káthison kaì pháge tē̂s thḗras mou, hópōs eulogḗsēi me hē psychḗ sou.

20
εἶπεν δὲ Ισαακ τῷ υἱῷ αὐτοῦ Τί τοῦτο, ὃ ταχὺ εὗρες, ὦ τέκνον; ὁ δὲ εἶπεν ῝Ο παρέδωκεν κύριος ὁ θεός σου ἐναντίον μου.

eîpen dè Isaak tō̂i hyiō̂i autoû Tí toûto, hò tachỳ heûres, ō̂ téknon? ho dè eîpen ῝O parédōken kýrios ho theós sou enantíon mou.

21
εἶπεν δὲ Ισαακ τῷ Ιακωβ ῎Εγγισόν μοι, καὶ ψηλαϕήσω σε, τέκνον, εἰ σὺ εἶ ὁ υἱός μου Ησαυ ἢ οὔ.

eîpen dè Isaak tō̂i Iakōb ῎Engisón moi, kaì psēlaphḗsō se, téknon, ei sỳ eî ho hyiós mou Ēsau ḕ oú.

22
ἤγγισεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐψηλάϕησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν ‘Η μὲν ϕωνὴ ϕωνὴ Ιακωβ, αἱ δὲ χεῖρες χεῖρες Ησαυ.

ḗngisen dè Iakōb pròs Isaak tòn patéra autoû, kaì epsēláphēsen autòn kaì eîpen ‘Ē mèn phōnḕ phōnḕ Iakōb, hai dè cheîres cheîres Ēsau.

23
καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτόν· ἦσαν γὰρ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ὡς αἱ χεῖρες Ησαυ τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ δασεῖαι· καὶ ηὐλόγησεν αὐτόν.

kaì ouk epégnō autón: ē̂san gàr hai cheîres autoû hōs hai cheîres Ēsau toû adelphoû autoû daseîai: kaì ēylógēsen autón.

24
καὶ εἶπεν Σὺ εἶ ὁ υἱός μου Ησαυ; ὁ δὲ εἶπεν ’Εγώ.

kaì eîpen Sỳ eî ho hyiós mou Ēsau? ho dè eîpen ’Egṓ.

25
καὶ εἶπεν Προσάγαγέ μοι, καὶ ϕάγομαι ἀπὸ τῆς θήρας σου, τέκνον, ἵνα εὐλογήσῃ σε ἡ ψυχή μου. καὶ προσήγαγεν αὐτῷ, καὶ ἔϕαγεν· καὶ εἰσήνεγκεν αὐτῷ οἶνον, καὶ ἔπιεν.

kaì eîpen Proságagé moi, kaì phágomai apò tē̂s thḗras sou, téknon, hína eulogḗsēi se hē psychḗ mou. kaì prosḗgagen autō̂i, kaì éphagen: kaì eisḗnenken autō̂i oînon, kaì épien.

26
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ῎Εγγισόν μοι καὶ ϕίλησόν με, τέκνον.

kaì eîpen autō̂i Isaak ho patḕr autoû ῎Engisón moi kaì phílēsón me, téknon.

27
καὶ ἐγγίσας ἐϕίλησεν αὐτόν, καὶ ὠσϕράνθη τὴν ὀσμὴν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ ὀσμὴ τοῦ υἱοῦ μου ὡς ὀσμὴ ἀγροῦ πλήρους, ὃν ηὐλόγησεν κύριος.

kaì engísas ephílēsen autón, kaì ōsphránthē tḕn osmḕn tō̂n himatíōn autoû kaì ēylógēsen autòn kaì eîpen ’Idoù osmḕ toû hyioû mou hōs osmḕ agroû plḗrous, hòn ēylógēsen kýrios.

28
καὶ δῴη σοι ὁ θεὸς ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς καὶ πλῆθος σίτου καὶ οἴνου.

kaì dṓiē soi ho theòs apò tē̂s drósou toû ouranoû kaì apò tē̂s piótētos tē̂s gē̂s kaì plē̂thos sítou kaì oínou.

29
καὶ δουλευσάτωσάν σοι ἔθνη, καὶ προσκυνήσουσίν σοι ἄρχοντες· καὶ γίνου κύριος τοῦ ἀδελϕοῦ σου, καὶ προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρός σου. ὁ καταρώμενός σε ἐπικατάρατος, ὁ δὲ εὐλογῶν σε εὐλογημένος.

kaì douleusátōsán soi éthnē, kaì proskynḗsousín soi árchontes: kaì gínou kýrios toû adelphoû sou, kaì proskynḗsousín soi hoi hyioì toû patrós sou. ho katarṓmenós se epikatáratos, ho dè eulogō̂n se eulogēménos.

30
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ παύσασθαι Ισαακ εὐλογοῦντα Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ὡς ἐξῆλθεν Ιακωβ ἀπὸ προσώπου Ισαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ Ησαυ ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ ἦλθεν ἀπὸ τῆς θήρας.

Kaì egéneto metà tò paúsasthai Isaak eulogoûnta Iakōb tòn hyiòn autoû kaì egéneto hōs exē̂lthen Iakōb apò prosṓpou Isaak toû patròs autoû, kaì Ēsau ho adelphòs autoû ē̂lthen apò tē̂s thḗras.

31
καὶ ἐποίησεν καὶ αὐτὸς ἐδέσματα καὶ προσήνεγκεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν τῷ πατρί ’Αναστήτω ὁ πατήρ μου καὶ ϕαγέτω τῆς θήρας τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅπως εὐλογήσῃ με ἡ ψυχή σου.

kaì epoíēsen kaì autòs edésmata kaì prosḗnenken tō̂i patrì autoû kaì eîpen tō̂i patrí ’Anastḗtō ho patḗr mou kaì phagétō tē̂s thḗras toû hyioû autoû, hópōs eulogḗsēi me hē psychḗ sou.

32
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Τίς εἶ σύ; ὁ δὲ εἶπεν ’Εγώ εἰμι ὁ υἱός σου ὁ πρωτότοκος Ησαυ.

kaì eîpen autō̂i Isaak ho patḕr autoû Tís eî sý? ho dè eîpen ’Egṓ eimi ho hyiós sou ho prōtótokos Ēsau.

33
ἐξέστη δὲ Ισαακ ἔκστασιν μεγάλην σϕόδρα καὶ εἶπεν Τίς οὖν ὁ θηρεύσας μοι θήραν καὶ εἰσενέγκας μοι; καὶ ἔϕαγον ἀπὸ πάντων πρὸ τοῦ σε ἐλθεῖν καὶ ηὐλόγησα αὐτόν, καὶ εὐλογημένος ἔστω.

exéstē dè Isaak ékstasin megálēn sphódra kaì eîpen Tís oûn ho thēreúsas moi thḗran kaì eisenénkas moi? kaì éphagon apò pántōn prò toû se eltheîn kaì ēylógēsa autón, kaì eulogēménos éstō.

34
ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤκουσεν Ησαυ τὰ ῥήματα Ισαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἀνεβόησεν ϕωνὴν μεγάλην καὶ πικρὰν σϕόδρα καὶ εἶπεν Εὐλόγησον δὴ κἀμέ, πάτερ.

egéneto dè hēníka ḗkousen Ēsau tà rhḗmata Isaak toû patròs autoû, anebóēsen phōnḕn megálēn kaì pikràn sphódra kaì eîpen Eulógēson dḕ kamé, páter.

35
εἶπεν δὲ αὐτῷ ’Ελθὼν ὁ ἀδελϕός σου μετὰ δόλου ἔλαβεν τὴν εὐλογίαν σου.

eîpen dè autō̂i ’Elthṑn ho adelphós sou metà dólou élaben tḕn eulogían sou.

36
καὶ εἶπεν Δικαίως ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιακωβ· ἐπτέρνικεν γάρ με ἤδη δεύτερον τοῦτο· τά τε πρωτοτόκιά μου εἴληϕεν καὶ νῦν εἴληϕεν τὴν εὐλογίαν μου. καὶ εἶπεν Ησαυ τῷ πατρὶ αὐτοῦ Οὐχ ὑπελίπω μοι εὐλογίαν, πάτερ;

kaì eîpen Dikaíōs eklḗthē tò ónoma autoû Iakōb: eptérniken gár me ḗdē deúteron toûto: tá te prōtotókiá mou eílēphen kaì nŷn eílēphen tḕn eulogían mou. kaì eîpen Ēsau tō̂i patrì autoû Ouch hypelípō moi eulogían, páter?

37
ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ εἶπεν τῷ Ησαυ Εἰ κύριον αὐτὸν ἐποίησά σου καὶ πάντας τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ ἐποίησα αὐτοῦ οἰκέτας, σίτῳ καὶ οἴνῳ ἐστήρισα αὐτόν, σοὶ δὲ τί ποιήσω, τέκνον;

apokritheìs dè Isaak eîpen tō̂i Ēsau Ei kýrion autòn epoíēsá sou kaì pántas toùs adelphoùs autoû epoíēsa autoû oikétas, sítōi kaì oínōi estḗrisa autón, soì dè tí poiḗsō, téknon?

38
εἶπεν δὲ Ησαυ πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Μὴ εὐλογία μία σοί ἐστιν, πάτερ; εὐλόγησον δὴ κἀμέ, πάτερ. κατανυχθέντος δὲ Ισαακ ἀνεβόησεν ϕωνὴν Ησαυ καὶ ἔκλαυσεν.

eîpen dè Ēsau pròs tòn patéra autoû Mḕ eulogía mía soí estin, páter? eulógēson dḕ kamé, páter. katanychthéntos dè Isaak anebóēsen phōnḕn Ēsau kaì éklausen.

39
ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ ’Ιδοὺ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς ἔσται ἡ κατοίκησίς σου καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ ἄνωθεν·

apokritheìs dè Isaak ho patḕr autoû eîpen autō̂i ’Idoù apò tē̂s piótētos tē̂s gē̂s éstai hē katoíkēsís sou kaì apò tē̂s drósou toû ouranoû ánōthen:

40
καὶ ἐπὶ τῇ μαχαίρῃ σου ζήσῃ καὶ τῷ ἀδελϕῷ σου δουλεύσεις· ἔσται δὲ ἡνίκα ἐὰν καθέλῃς, καὶ ἐκλύσεις τὸν ζυγὸν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ τραχήλου σου.

kaì epì tē̂i machaírēi sou zḗsēi kaì tō̂i adelphō̂i sou douleúseis: éstai dè hēníka eàn kathélēis, kaì eklýseis tòn zygòn autoû apò toû trachḗlou sou.

41
Καὶ ἐνεκότει Ησαυ τῷ Ιακωβ περὶ τῆς εὐλογίας, ἧς εὐλόγησεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ· εἶπεν δὲ Ησαυ ἐν τῇ διανοίᾳ ’Εγγισάτωσαν αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους τοῦ πατρός μου, ἵνα ἀποκτείνω Ιακωβ τὸν ἀδελϕόν μου.

Kaì enekótei Ēsau tō̂i Iakōb perì tē̂s eulogías, hē̂s eulógēsen autòn ho patḕr autoû: eîpen dè Ēsau en tē̂i dianoíāi ’Engisátōsan hai hēmérai toû pénthous toû patrós mou, hína apokteínō Iakōb tòn adelphón mou.

42
ἀπηγγέλη δὲ Ρεβεκκα τὰ ῥήματα Ησαυ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τοῦ πρεσβυτέρου, καὶ πέμψασα ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν νεώτερον καὶ εἶπεν αὐτῷ ’Ιδοὺ Ησαυ ὁ ἀδελϕός σου ἀπειλεῖ σοι τοῦ ἀποκτεῖναί σε·

apēngélē dè Rebekka tà rhḗmata Ēsau toû hyioû autē̂s toû presbytérou, kaì pémpsasa ekálesen Iakōb tòn hyiòn autē̂s tòn neṓteron kaì eîpen autō̂i ’Idoù Ēsau ho adelphós sou apeileî soi toû apokteînaí se:

43
νῦν οὖν, τέκνον, ἄκουσόν μου τῆς ϕωνῆς καὶ ἀναστὰς ἀπόδραθι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς Λαβαν τὸν ἀδελϕόν μου εἰς Χαρραν

nŷn oûn, téknon, ákousón mou tē̂s phōnē̂s kaì anastàs apódrathi eis tḕn Mesopotamían pròs Laban tòn adelphón mou eis Charran

44
καὶ οἴκησον μετ’ αὐτοῦ ἡμέρας τινὰς ἕως τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν

kaì oíkēson met’ autoû hēméras tinàs héōs toû apostrépsai tòn thymòn

45
καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ ἀδελϕοῦ σου ἀπὸ σοῦ καὶ ἐπιλάθηται ἃ πεποίηκας αὐτῷ, καὶ ἀποστείλασα μεταπέμψομαί σε ἐκεῖθεν, μήποτε ἀτεκνωθῶ ἀπὸ τῶν δύο ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ.

kaì tḕn orgḕn toû adelphoû sou apò soû kaì epiláthētai hà pepoíēkas autō̂i, kaì aposteílasa metapémpsomaí se ekeîthen, mḗpote ateknōthō̂ apò tō̂n dýo hymō̂n en hēmérāi miā̂i.

46
Εἶπεν δὲ Ρεβεκκα πρὸς Ισαακ Προσώχθικα τῇ ζωῇ μου διὰ τὰς θυγατέρας τῶν υἱῶν Χετ· εἰ λήμψεται Ιακωβ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῆς γῆς ταύτης, ἵνα τί μοι ζῆν;

Eîpen dè Rebekka pròs Isaak Prosṓchthika tē̂i zōē̂i mou dià tàs thygatéras tō̂n hyiō̂n Chet: ei lḗmpsetai Iakōb gynaîka apò tō̂n thygatérōn tē̂s gē̂s taútēs, hína tí moi zē̂n?