Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 30

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ιδοῦσα δὲ Ραχηλ ὅτι οὐ τέτοκεν τῷ Ιακωβ, καὶ ἐζήλωσεν Ραχηλ τὴν ἀδελϕὴν αὐτῆς καὶ εἶπεν τῷ Ιακωβ Δός μοι τέκνα· εἰ δὲ μή, τελευτήσω ἐγώ.

’Idoûsa dè Rachēl hóti ou tétoken tō̂i Iakōb, kaì ezḗlōsen Rachēl tḕn adelphḕn autē̂s kaì eîpen tō̂i Iakōb Dós moi tékna: ei dè mḗ, teleutḗsō egṓ.

2
ἐθυμώθη δὲ Ιακωβ τῇ Ραχηλ καὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ ἀντὶ θεοῦ ἐγώ εἰμι, ὃς ἐστέρησέν σε καρπὸν κοιλίας;

ethymṓthē dè Iakōb tē̂i Rachēl kaì eîpen autē̂i Mḕ antì theoû egṓ eimi, hòs estérēsén se karpòn koilías?

3
εἶπεν δὲ Ραχηλ τῷ Ιακωβ ’Ιδοὺ ἡ παιδίσκη μου Βαλλα· εἴσελθε πρὸς αὐτήν, καὶ τέξεται ἐπὶ τῶν γονάτων μου, καὶ τεκνοποιήσομαι κἀγὼ ἐξ αὐτῆς.

eîpen dè Rachēl tō̂i Iakōb ’Idoù hē paidískē mou Balla: eíselthe pròs autḗn, kaì téxetai epì tō̂n gonátōn mou, kaì teknopoiḗsomai kagṑ ex autē̂s.

4
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Βαλλαν τὴν παιδίσκην αὐτῆς αὐτῷ γυναῖκα· εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν Ιακωβ. εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν Ιακωβ.

kaì édōken autō̂i Ballan tḕn paidískēn autē̂s autō̂i gynaîka: eisē̂lthen dè pròs autḕn Iakōb. eisē̂lthen dè pròs autḕn Iakōb.

5
καὶ συνέλαβεν Βαλλα ἡ παιδίσκη Ραχηλ καὶ ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν.

kaì synélaben Balla hē paidískē Rachēl kaì éteken tō̂i Iakōb hyión.

6
καὶ εἶπεν Ραχηλ ῎Εκρινέν μοι ὁ θεὸς καὶ ἐπήκουσεν τῆς ϕωνῆς μου καὶ ἔδωκέν μοι υἱόν· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Δαν.

kaì eîpen Rachēl ῎Ekrinén moi ho theòs kaì epḗkousen tē̂s phōnē̂s mou kaì édōkén moi hyión: dià toûto ekálesen tò ónoma autoû Dan.

7
καὶ συνέλαβεν ἔτι Βαλλα ἡ παιδίσκη Ραχηλ καὶ ἔτεκεν υἱὸν δεύτερον τῷ Ιακωβ.

kaì synélaben éti Balla hē paidískē Rachēl kaì éteken hyiòn deúteron tō̂i Iakōb.

8
καὶ εἶπεν Ραχηλ Συνελάβετό μοι ὁ θεός, καὶ συνανεστράϕην τῇ ἀδελϕῇ μου καὶ ἠδυνάσθην· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νεϕθαλι.

kaì eîpen Rachēl Synelábetó moi ho theós, kaì synanestráphēn tē̂i adelphē̂i mou kaì ēdynásthēn: kaì ekálesen tò ónoma autoû Nephthali.

9
Εἶδεν δὲ Λεια ὅτι ἔστη τοῦ τίκτειν, καὶ ἔλαβεν Ζελϕαν τὴν παιδίσκην αὐτῆς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ γυναῖκα.

Eîden dè Leia hóti éstē toû tíktein, kaì élaben Zelphan tḕn paidískēn autē̂s kaì édōken autḕn tō̂i Iakōb gynaîka.

10
εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν Ιακωβ, καὶ συνέλαβεν Ζελϕα ἡ παιδίσκη Λειας καὶ ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν.

eisē̂lthen dè pròs autḕn Iakōb, kaì synélaben Zelpha hē paidískē Leias kaì éteken tō̂i Iakōb hyión.

11
καὶ εἶπεν Λεια ’Εν τύχῃ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Γαδ.

kaì eîpen Leia ’En týchēi: kaì epōnómasen tò ónoma autoû Gad.

12
καὶ συνέλαβεν Ζελϕα ἡ παιδίσκη Λειας καὶ ἔτεκεν ἔτι τῷ Ιακωβ υἱὸν δεύτερον.

kaì synélaben Zelpha hē paidískē Leias kaì éteken éti tō̂i Iakōb hyiòn deúteron.

13
καὶ εἶπεν Λεια Μακαρία ἐγώ, ὅτι μακαρίζουσίν με αἱ γυναῖκες· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ασηρ.

kaì eîpen Leia Makaría egṓ, hóti makarízousín me hai gynaîkes: kaì ekálesen tò ónoma autoû Asēr.

14
’Επορεύθη δὲ Ρουβην ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ εὗρεν μῆλα μανδραγόρου ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ πρὸς Λειαν τὴν μητέρα αὐτοῦ. εἶπεν δὲ Ραχηλ τῇ Λεια Δός μοι τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου.

’Eporeúthē dè Roubēn en hēmérais therismoû pyrō̂n kaì heûren mē̂la mandragórou en tō̂i agrō̂i kaì ḗnenken autà pròs Leian tḕn mētéra autoû. eîpen dè Rachēl tē̂i Leia Dós moi tō̂n mandragorō̂n toû hyioû sou.

15
εἶπεν δὲ Λεια Οὐχ ἱκανόν σοι ὅτι ἔλαβες τὸν ἄνδρα μου; μὴ καὶ τοὺς μανδραγόρας τοῦ υἱοῦ μου λήμψῃ; εἶπεν δὲ Ραχηλ Οὐχ οὕτως· κοιμηθήτω μετὰ σοῦ τὴν νύκτα ταύτην ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου.

eîpen dè Leia Ouch hikanón soi hóti élabes tòn ándra mou? mḕ kaì toùs mandragóras toû hyioû mou lḗmpsēi? eîpen dè Rachēl Ouch hoútōs: koimēthḗtō metà soû tḕn nýkta taútēn antì tō̂n mandragorō̂n toû hyioû sou.

16
εἰσῆλθεν δὲ Ιακωβ ἐξ ἀγροῦ ἑσπέρας, καὶ ἐξῆλθεν Λεια εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ εἶπεν Πρός με εἰσελεύσῃ σήμερον· μεμίσθωμαι γάρ σε ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ μου. καὶ ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς τὴν νύκτα ἐκείνην.

eisē̂lthen dè Iakōb ex agroû hespéras, kaì exē̂lthen Leia eis synántēsin autō̂i kaì eîpen Prós me eiseleúsēi sḗmeron: memísthōmai gár se antì tō̂n mandragorō̂n toû hyioû mou. kaì ekoimḗthē met’ autē̂s tḕn nýkta ekeínēn.

17
καὶ ἐπήκουσεν ὁ θεὸς Λειας, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱὸν πέμπτον.

kaì epḗkousen ho theòs Leias, kaì syllaboûsa éteken tō̂i Iakōb hyiòn pémpton.

18
καὶ εἶπεν Λεια ῎Εδωκεν ὁ θεὸς τὸν μισθόν μου ἀνθ’ οὗ ἔδωκα τὴν παιδίσκην μου τῷ ἀνδρί μου· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισσαχαρ, ὅ ἐστιν Μισθός.

kaì eîpen Leia ῎Edōken ho theòs tòn misthón mou anth’ hoû édōka tḕn paidískēn mou tō̂i andrí mou: kaì ekálesen tò ónoma autoû Issachar, hó estin Misthós.

19
καὶ συνέλαβεν ἔτι Λεια καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἕκτον τῷ Ιακωβ.

kaì synélaben éti Leia kaì éteken hyiòn hékton tō̂i Iakōb.

20
καὶ εἶπεν Λεια Δεδώρηταί μοι ὁ θεὸς δῶρον καλόν· ἐν τῷ νῦν καιρῷ αἱρετιεῖ με ὁ ἀνήρ μου, ἔτεκον γὰρ αὐτῷ υἱοὺς ἕξ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ζαβουλων.

kaì eîpen Leia Dedṓrētaí moi ho theòs dō̂ron kalón: en tō̂i nŷn kairō̂i hairetieî me ho anḗr mou, étekon gàr autō̂i hyioùs héx: kaì ekálesen tò ónoma autoû Zaboulōn.

21
καὶ μετὰ τοῦτο ἔτεκεν θυγατέρα καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Δινα.

kaì metà toûto éteken thygatéra kaì ekálesen tò ónoma autē̂s Dina.

22
’Εμνήσθη δὲ ὁ θεὸς τῆς Ραχηλ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτῆς ὁ θεὸς καὶ ἀνέῳξεν αὐτῆς τὴν μήτραν,

’Emnḗsthē dè ho theòs tē̂s Rachēl, kaì epḗkousen autē̂s ho theòs kaì anéōixen autē̂s tḕn mḗtran,

23
καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν. εἶπεν δὲ Ραχηλ ’Αϕεῖλεν ὁ θεός μου τὸ ὄνειδος·

kaì syllaboûsa éteken tō̂i Iakōb hyión. eîpen dè Rachēl ’Apheîlen ho theós mou tò óneidos:

24
καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιωσηϕ λέγουσα Προσθέτω ὁ θεός μοι υἱὸν ἕτερον.

kaì ekálesen tò ónoma autoû Iōsēph légousa Prosthétō ho theós moi hyiòn héteron.

25
’Εγένετο δὲ ὡς ἔτεκεν Ραχηλ τὸν Ιωσηϕ, εἶπεν Ιακωβ τῷ Λαβαν ’Απόστειλόν με, ἵνα ἀπέλθω εἰς τὸν τόπον μου καὶ εἰς τὴν γῆν μου.

’Egéneto dè hōs éteken Rachēl tòn Iōsēph, eîpen Iakōb tō̂i Laban ’Apósteilón me, hína apélthō eis tòn tópon mou kaì eis tḕn gē̂n mou.

26
ἀπόδος τὰς γυναῖκάς μου καὶ τὰ παιδία, περὶ ὧν δεδούλευκά σοι, ἵνα ἀπέλθω· σὺ γὰρ γινώσκεις τὴν δουλείαν, ἣν δεδούλευκά σοι.

apódos tàs gynaîkás mou kaì tà paidía, perì hō̂n dedoúleuká soi, hína apélthō: sỳ gàr ginṓskeis tḕn douleían, hḕn dedoúleuká soi.

27
εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν Εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον σου, οἰωνισάμην ἄν· εὐλόγησεν γάρ με ὁ θεὸς τῇ σῇ εἰσόδῳ.

eîpen dè autō̂i Laban Ei heûron chárin enantíon sou, oiōnisámēn án: eulógēsen gár me ho theòs tē̂i sē̂i eisódōi.

28
διάστειλον τὸν μισθόν σου πρός με, καὶ δώσω.

diásteilon tòn misthón sou prós me, kaì dṓsō.

29
εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιακωβ Σὺ γινώσκεις ἃ δεδούλευκά σοι καὶ ὅσα ἦν κτήνη σου μετ’ ἐμοῦ·

eîpen dè autō̂i Iakōb Sỳ ginṓskeis hà dedoúleuká soi kaì hósa ē̂n ktḗnē sou met’ emoû:

30
μικρὰ γὰρ ἦν ὅσα σοι ἦν ἐναντίον ἐμοῦ, καὶ ηὐξήθη εἰς πλῆθος, καὶ ηὐλόγησέν σε κύριος ἐπὶ τῷ ποδί μου. νῦν οὖν πότε ποιήσω κἀγὼ ἐμαυτῷ οἶκον;

mikrà gàr ē̂n hósa soi ē̂n enantíon emoû, kaì ēyxḗthē eis plē̂thos, kaì ēylógēsén se kýrios epì tō̂i podí mou. nŷn oûn póte poiḗsō kagṑ emautō̂i oîkon?

31
καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν Τί σοι δώσω; εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιακωβ Οὐ δώσεις μοι οὐθέν· ἐὰν ποιήσῃς μοι τὸ ῥῆμα τοῦτο, πάλιν ποιμανῶ τὰ πρόβατά σου καὶ ϕυλάξω.

kaì eîpen autō̂i Laban Tí soi dṓsō? eîpen dè autō̂i Iakōb Ou dṓseis moi outhén: eàn poiḗsēis moi tò rhē̂ma toûto, pálin poimanō̂ tà próbatá sou kaì phyláxō.

32
παρελθάτω πάντα τὰ πρόβατά σου σήμερον, καὶ διαχώρισον ἐκεῖθεν πᾶν πρόβατον ϕαιὸν ἐν τοῖς ἀρνάσιν καὶ πᾶν διάλευκον καὶ ῥαντὸν ἐν ταῖς αἰξίν· ἔσται μοι μισθός.

parelthátō pánta tà próbatá sou sḗmeron, kaì diachṓrison ekeîthen pân próbaton phaiòn en toîs arnásin kaì pân diáleukon kaì rhantòn en taîs aixín: éstai moi misthós.

33
καὶ ἐπακούσεταί μοι ἡ δικαιοσύνη μου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ αὔριον, ὅτι ἐστὶν ὁ μισθός μου ἐνώπιόν σου· πᾶν, ὃ ἐὰν μὴ ᾖ ῥαντὸν καὶ διάλευκον ἐν ταῖς αἰξὶν καὶ ϕαιὸν ἐν τοῖς ἀρνάσιν, κεκλεμμένον ἔσται παρ’ ἐμοί.

kaì epakoúsetaí moi hē dikaiosýnē mou en tē̂i hēmérāi tē̂i aúrion, hóti estìn ho misthós mou enṓpión sou: pân, hò eàn mḕ ē̂i rhantòn kaì diáleukon en taîs aixìn kaì phaiòn en toîs arnásin, keklemménon éstai par’ emoí.

34
εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν ῎Εστω κατὰ τὸ ῥῆμά σου.

eîpen dè autō̂i Laban ῎Estō katà tò rhē̂má sou.

35
καὶ διέστειλεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοὺς τράγους τοὺς ῥαντοὺς καὶ τοὺς διαλεύκους καὶ πάσας τὰς αἶγας τὰς ῥαντὰς καὶ τὰς διαλεύκους καὶ πᾶν, ὃ ἦν λευκὸν ἐν αὐτοῖς, καὶ πᾶν, ὃ ἦν ϕαιὸν ἐν τοῖς ἀρνάσιν, καὶ ἔδωκεν διὰ χειρὸς τῶν υἱῶν αὐτοῦ.

kaì diésteilen en tē̂i hēmérāi ekeínēi toùs trágous toùs rhantoùs kaì toùs dialeúkous kaì pásas tàs aîgas tàs rhantàs kaì tàs dialeúkous kaì pân, hò ē̂n leukòn en autoîs, kaì pân, hò ē̂n phaiòn en toîs arnásin, kaì édōken dià cheiròs tō̂n hyiō̂n autoû.

36
καὶ ἀπέστησεν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἀνὰ μέσον αὐτῶν καὶ ἀνὰ μέσον Ιακωβ· Ιακωβ δὲ ἐποίμαινεν τὰ πρόβατα Λαβαν τὰ ὑπολειϕθέντα.

kaì apéstēsen hodòn triō̂n hēmerō̂n anà méson autō̂n kaì anà méson Iakōb: Iakōb dè epoímainen tà próbata Laban tà hypoleiphthénta.

37
ἔλαβεν δὲ ἑαυτῷ Ιακωβ ῥάβδον στυρακίνην χλωρὰν καὶ καρυίνην καὶ πλατάνου, καὶ ἐλέπισεν αὐτὰς Ιακωβ λεπίσματα λευκὰ περισύρων τὸ χλωρόν· ἐϕαίνετο δὲ ἐπὶ ταῖς ῥάβδοις τὸ λευκόν, ὃ ἐλέπισεν, ποικίλον.

élaben dè heautō̂i Iakōb rhábdon styrakínēn chlōràn kaì karyínēn kaì platánou, kaì elépisen autàs Iakōb lepísmata leukà perisýrōn tò chlōrón: ephaíneto dè epì taîs rhábdois tò leukón, hò elépisen, poikílon.

38
καὶ παρέθηκεν τὰς ῥάβδους, ἃς ἐλέπισεν, ἐν ταῖς ληνοῖς τῶν ποτιστηρίων τοῦ ὕδατος, ἵνα, ὡς ἂν ἔλθωσιν τὰ πρόβατα πιεῖν ἐνώπιον τῶν ῥάβδων, ἐλθόντων αὐτῶν εἰς τὸ πιεῖν,

kaì paréthēken tàs rhábdous, hàs elépisen, en taîs lēnoîs tō̂n potistēríōn toû hýdatos, hína, hōs àn élthōsin tà próbata pieîn enṓpion tō̂n rhábdōn, elthóntōn autō̂n eis tò pieîn,

39
ἐγκισσήσωσιν τὰ πρόβατα εἰς τὰς ῥάβδους· καὶ ἔτικτον τὰ πρόβατα διάλευκα καὶ ποικίλα καὶ σποδοειδῆ ῥαντά.

enkissḗsōsin tà próbata eis tàs rhábdous: kaì étikton tà próbata diáleuka kaì poikíla kaì spodoeidē̂ rhantá.

40
τοὺς δὲ ἀμνοὺς διέστειλεν Ιακωβ καὶ ἔστησεν ἐναντίον τῶν προβάτων κριὸν διάλευκον καὶ πᾶν ποικίλον ἐν τοῖς ἀμνοῖς· καὶ διεχώρισεν ἑαυτῷ ποίμνια καθ’ ἑαυτὸν καὶ οὐκ ἔμιξεν αὐτὰ εἰς τὰ πρόβατα Λαβαν.

toùs dè amnoùs diésteilen Iakōb kaì éstēsen enantíon tō̂n probátōn kriòn diáleukon kaì pân poikílon en toîs amnoîs: kaì diechṓrisen heautō̂i poímnia kath’ heautòn kaì ouk émixen autà eis tà próbata Laban.

41
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ, ᾧ ἐνεκίσσησεν τὰ πρόβατα ἐν γαστρὶ λαμβάνοντα, ἔθηκεν Ιακωβ τὰς ῥάβδους ἐναντίον τῶν προβάτων ἐν ταῖς ληνοῖς τοῦ ἐγκισσῆσαι αὐτὰ κατὰ τὰς ῥάβδους·

egéneto dè en tō̂i kairō̂i, hō̂i enekíssēsen tà próbata en gastrì lambánonta, éthēken Iakōb tàs rhábdous enantíon tō̂n probátōn en taîs lēnoîs toû enkissē̂sai autà katà tàs rhábdous:

42
ἡνίκα δ’ ἂν ἔτεκον τὰ πρόβατα, οὐκ ἐτίθει· ἐγένετο δὲ τὰ ἄσημα τοῦ Λαβαν, τὰ δὲ ἐπίσημα τοῦ Ιακωβ.

hēníka d’ àn étekon tà próbata, ouk etíthei: egéneto dè tà ásēma toû Laban, tà dè epísēma toû Iakōb.

43
καὶ ἐπλούτησεν ὁ ἄνθρωπος σϕόδρα σϕόδρα, καὶ ἐγένετο αὐτῷ κτήνη πολλὰ καὶ βόες καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι καὶ κάμηλοι καὶ ὄνοι.

kaì eploútēsen ho ánthrōpos sphódra sphódra, kaì egéneto autō̂i ktḗnē pollà kaì bóes kaì paîdes kaì paidískai kaì kámēloi kaì ónoi.