Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 31

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ηκουσεν δὲ Ιακωβ τὰ ῥήματα τῶν υἱῶν Λαβαν λεγόντων Εἴληϕεν Ιακωβ πάντα τὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ ἐκ τῶν τοῦ πατρὸς ἡμῶν πεποίηκεν πᾶσαν τὴν δόξαν ταύτην.

῎Ēkousen dè Iakōb tà rhḗmata tō̂n hyiō̂n Laban legóntōn Eílēphen Iakōb pánta tà toû patròs hēmō̂n kaì ek tō̂n toû patròs hēmō̂n pepoíēken pâsan tḕn dóxan taútēn.

2
καὶ εἶδεν Ιακωβ τὸ πρόσωπον τοῦ Λαβαν, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν πρὸς αὐτὸν ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν.

kaì eîden Iakōb tò prósōpon toû Laban, kaì idoù ouk ē̂n pròs autòn hōs echthès kaì trítēn hēméran.

3
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Ιακωβ ’Αποστρέϕου εἰς τὴν γῆν τοῦ πατρός σου καὶ εἰς τὴν γενεάν σου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ.

eîpen dè kýrios pròs Iakōb ’Apostréphou eis tḕn gē̂n toû patrós sou kaì eis tḕn geneán sou, kaì ésomai metà soû.

4
ἀποστείλας δὲ Ιακωβ ἐκάλεσεν Ραχηλ καὶ Λειαν εἰς τὸ πεδίον, οὗ τὰ ποίμνια,

aposteílas dè Iakōb ekálesen Rachēl kaì Leian eis tò pedíon, hoû tà poímnia,

5
καὶ εἶπεν αὐταῖς ‘Ορῶ ἐγὼ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς ὑμῶν ὅτι οὐκ ἔστιν πρὸς ἐμοῦ ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν· ὁ δὲ θεὸς τοῦ πατρός μου ἦν μετ’ ἐμοῦ.

kaì eîpen autaîs ‘Orō̂ egṑ tò prósōpon toû patròs hymō̂n hóti ouk éstin pròs emoû hōs echthès kaì trítēn hēméran: ho dè theòs toû patrós mou ē̂n met’ emoû.

6
καὶ αὐταὶ δὲ οἴδατε ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἰσχύι μου δεδούλευκα τῷ πατρὶ ὑμῶν.

kaì autaì dè oídate hóti en pásēi tē̂i ischýi mou dedoúleuka tō̂i patrì hymō̂n.

7
ὁ δὲ πατὴρ ὑμῶν παρεκρούσατό με καὶ ἤλλαξεν τὸν μισθόν μου τῶν δέκα ἀμνῶν, καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς κακοποιῆσαί με.

ho dè patḕr hymō̂n parekroúsató me kaì ḗllaxen tòn misthón mou tō̂n déka amnō̂n, kaì ouk édōken autō̂i ho theòs kakopoiē̂saí me.

8
ἐὰν οὕτως εἴπῃ Τὰ ποικίλα ἔσται σου μισθός, καὶ τέξεται πάντα τὰ πρόβατα ποικίλα· ἐὰν δὲ εἴπῃ Τὰ λευκὰ ἔσται σου μισθός, καὶ τέξεται πάντα τὰ πρόβατα λευκά·

eàn hoútōs eípēi Tà poikíla éstai sou misthós, kaì téxetai pánta tà próbata poikíla: eàn dè eípēi Tà leukà éstai sou misthós, kaì téxetai pánta tà próbata leuká:

9
καὶ ἀϕείλατο ὁ θεὸς πάντα τὰ κτήνη τοῦ πατρὸς ὑμῶν καὶ ἔδωκέν μοι αὐτά.

kaì apheílato ho theòs pánta tà ktḗnē toû patròs hymō̂n kaì édōkén moi autá.

10
καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐνεκίσσων τὰ πρόβατα, καὶ εἶδον τοῖς ὀϕθαλμοῖς αὐτὰ ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι καὶ οἱ κριοὶ ἀναβαίνοντες ἦσαν ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διάλευκοι καὶ ποικίλοι καὶ σποδοειδεῖς ῥαντοί.

kaì egéneto hēníka enekíssōn tà próbata, kaì eîdon toîs ophthalmoîs autà en tō̂i hýpnōi, kaì idoù hoi trágoi kaì hoi krioì anabaínontes ē̂san epì tà próbata kaì tàs aîgas diáleukoi kaì poikíloi kaì spodoeideîs rhantoí.

11
καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ καθ’ ὕπνον Ιακωβ· ἐγὼ δὲ εἶπα Τί ἐστιν;

kaì eîpén moi ho ángelos toû theoû kath’ hýpnon Iakōb: egṑ dè eîpa Tí estin?

12
καὶ εἶπεν ’Ανάβλεψον τοῖς ὀϕθαλμοῖς σου καὶ ἰδὲ τοὺς τράγους καὶ τοὺς κριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διαλεύκους καὶ ποικίλους καὶ σποδοειδεῖς ῥαντούς· ἑώρακα γὰρ ὅσα σοι Λαβαν ποιεῖ.

kaì eîpen ’Anáblepson toîs ophthalmoîs sou kaì idè toùs trágous kaì toùs krioùs anabaínontas epì tà próbata kaì tàs aîgas dialeúkous kaì poikílous kaì spodoeideîs rhantoús: heṓraka gàr hósa soi Laban poieî.

13
ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς ὁ ὀϕθείς σοι ἐν τόπῳ θεοῦ, οὗ ἤλειψάς μοι ἐκεῖ στήλην καὶ ηὔξω μοι ἐκεῖ εὐχήν· νῦν οὖν ἀνάστηθι καὶ ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς ταύτης καὶ ἄπελθε εἰς τὴν γῆν τῆς γενέσεώς σου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ.

egṓ eimi ho theòs ho ophtheís soi en tópōi theoû, hoû ḗleipsás moi ekeî stḗlēn kaì ēýxō moi ekeî euchḗn: nŷn oûn anástēthi kaì éxelthe ek tē̂s gē̂s taútēs kaì ápelthe eis tḕn gē̂n tē̂s genéseṓs sou, kaì ésomai metà soû.

14
καὶ ἀποκριθεῖσα Ραχηλ καὶ Λεια εἶπαν αὐτῷ Μὴ ἔστιν ἡμῖν ἔτι μερὶς ἢ κληρονομία ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν;

kaì apokritheîsa Rachēl kaì Leia eîpan autō̂i Mḕ éstin hēmîn éti merìs ḕ klēronomía en tō̂i oíkōi toû patròs hēmō̂n?

15
οὐχ ὡς αἱ ἀλλότριαι λελογίσμεθα αὐτῷ; πέπρακεν γὰρ ἡμᾶς καὶ κατέϕαγεν καταβρώσει τὸ ἀργύριον ἡμῶν.

ouch hōs hai allótriai lelogísmetha autō̂i? pépraken gàr hēmâs kaì katéphagen katabrṓsei tò argýrion hēmō̂n.

16
πάντα τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν, ἣν ἀϕείλατο ὁ θεὸς τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ἡμῖν ἔσται καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν. νῦν οὖν ὅσα εἴρηκέν σοι ὁ θεός, ποίει.

pánta tòn ploûton kaì tḕn dóxan, hḕn apheílato ho theòs toû patròs hēmō̂n, hēmîn éstai kaì toîs téknois hēmō̂n. nŷn oûn hósa eírēkén soi ho theós, poíei.

17
’Αναστὰς δὲ Ιακωβ ἔλαβεν τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τὰ παιδία αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καμήλους

’Anastàs dè Iakōb élaben tàs gynaîkas autoû kaì tà paidía autoû epì tàs kamḗlous

18
καὶ ἀπήγαγεν πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ, ἣν περιεποιήσατο ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ ἀπελθεῖν πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς γῆν Χανααν.

kaì apḗgagen pánta tà hypárchonta autoû kaì pâsan tḕn aposkeuḕn autoû, hḕn periepoiḗsato en tē̂i Mesopotamíāi, kaì pánta tà autoû apeltheîn pròs Isaak tòn patéra autoû eis gē̂n Chanaan.

19
Λαβαν δὲ ᾤχετο κεῖραι τὰ πρόβατα αὐτοῦ· ἔκλεψεν δὲ Ραχηλ τὰ εἴδωλα τοῦ πατρὸς αὐτῆς.

Laban dè ṓicheto keîrai tà próbata autoû: éklepsen dè Rachēl tà eídōla toû patròs autē̂s.

20
ἔκρυψεν δὲ Ιακωβ Λαβαν τὸν Σύρον τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι ἀποδιδράσκει,

ékrypsen dè Iakōb Laban tòn Sýron toû mḕ anangeîlai autō̂i hóti apodidráskei,

21
καὶ ἀπέδρα αὐτὸς καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ διέβη τὸν ποταμὸν καὶ ὥρμησεν εἰς τὸ ὄρος Γαλααδ.

kaì apédra autòs kaì pánta tà autoû kaì diébē tòn potamòn kaì hṓrmēsen eis tò óros Galaad.

22
ἀνηγγέλη δὲ Λαβαν τῷ Σύρῳ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ὅτι ἀπέδρα Ιακωβ,

anēngélē dè Laban tō̂i Sýrōi tē̂i trítēi hēmérāi hóti apédra Iakōb,

23
καὶ παραλαβὼν πάντας τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ μεθ’ ἑαυτοῦ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ ὁδὸν ἡμερῶν ἑπτὰ καὶ κατέλαβεν αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει τῷ Γαλααδ.

kaì paralabṑn pántas toùs adelphoùs autoû meth’ heautoû edíōxen opísō autoû hodòn hēmerō̂n heptà kaì katélaben autòn en tō̂i órei tō̂i Galaad.

24
ἦλθεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Λαβαν τὸν Σύρον καθ’ ὕπνον τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά.

ē̂lthen dè ho theòs pròs Laban tòn Sýron kath’ hýpnon tḕn nýkta kaì eîpen autō̂i Phýlaxai seautón, mḗpote lalḗsēis metà Iakōb ponērá.

25
καὶ κατέλαβεν Λαβαν τὸν Ιακωβ· Ιακωβ δὲ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐν τῷ ὄρει· Λαβαν δὲ ἔστησεν τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ ἐν τῷ ὄρει Γαλααδ.

kaì katélaben Laban tòn Iakōb: Iakōb dè épēxen tḕn skēnḕn autoû en tō̂i órei: Laban dè éstēsen toùs adelphoùs autoû en tō̂i órei Galaad.

26
εἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ Τί ἐποίησας; ἵνα τί κρυϕῇ ἀπέδρας καὶ ἐκλοποϕόρησάς με καὶ ἀπήγαγες τὰς θυγατέρας μου ὡς αἰχμαλώτιδας μαχαίρᾳ;

eîpen dè Laban tō̂i Iakōb Tí epoíēsas? hína tí kryphē̂i apédras kaì eklopophórēsás me kaì apḗgages tàs thygatéras mou hōs aichmalṓtidas machaírāi?

27
καὶ εἰ ἀνήγγειλάς μοι, ἐξαπέστειλα ἄν σε μετ’ εὐϕροσύνης καὶ μετὰ μουσικῶν, τυμπάνων καὶ κιθάρας.

kaì ei anḗngeilás moi, exapésteila án se met’ euphrosýnēs kaì metà mousikō̂n, tympánōn kaì kitháras.

28
οὐκ ἠξιώθην καταϕιλῆσαι τὰ παιδία μου καὶ τὰς θυγατέρας μου. νῦν δὲ ἀϕρόνως ἔπραξας.

ouk ēxiṓthēn kataphilē̂sai tà paidía mou kaì tàs thygatéras mou. nŷn dè aphrónōs épraxas.

29
καὶ νῦν ἰσχύει ἡ χείρ μου κακοποιῆσαί σε· ὁ δὲ θεὸς τοῦ πατρός σου ἐχθὲς εἶπεν πρός με λέγων Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά.

kaì nŷn ischýei hē cheír mou kakopoiē̂saí se: ho dè theòs toû patrós sou echthès eîpen prós me légōn Phýlaxai seautón, mḗpote lalḗsēis metà Iakōb ponērá.

30
νῦν οὖν πεπόρευσαι· ἐπιθυμίᾳ γὰρ ἐπεθύμησας ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου· ἵνα τί ἔκλεψας τοὺς θεούς μου;

nŷn oûn pepóreusai: epithymíāi gàr epethýmēsas apeltheîn eis tòn oîkon toû patrós sou: hína tí éklepsas toùs theoús mou?

31
ἀποκριθεὶς δὲ Ιακωβ εἶπεν τῷ Λαβαν Εἶπα γάρ Μήποτε ἀϕέλῃς τὰς θυγατέρας σου ἀπ’ ἐμοῦ καὶ πάντα τὰ ἐμά·

apokritheìs dè Iakōb eîpen tō̂i Laban Eîpa gár Mḗpote aphélēis tàs thygatéras sou ap’ emoû kaì pánta tà emá:

32
ἐπίγνωθι, τί ἐστιν τῶν σῶν παρ’ ἐμοί, καὶ λαβέ. καὶ οὐκ ἐπέγνω παρ’ αὐτῷ οὐθέν. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιακωβ Παρ’ ᾧ ἐὰν εὕρῃς τοὺς θεούς σου, οὐ ζήσεται ἐναντίον τῶν ἀδελϕῶν ἡμῶν. οὐκ ᾔδει δὲ Ιακωβ ὅτι Ραχηλ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἔκλεψεν αὐτούς.

epígnōthi, tí estin tō̂n sō̂n par’ emoí, kaì labé. kaì ouk epégnō par’ autō̂i outhén. kaì eîpen autō̂i Iakōb Par’ hō̂i eàn heúrēis toùs theoús sou, ou zḗsetai enantíon tō̂n adelphō̂n hēmō̂n. ouk ḗidei dè Iakōb hóti Rachēl hē gynḕ autoû éklepsen autoús.

33
εἰσελθὼν δὲ Λαβαν ἠρεύνησεν εἰς τὸν οἶκον Λειας καὶ οὐχ εὗρεν· καὶ ἐξελθὼν ἐκ τοῦ οἴκου Λειας ἠρεύνησεν τὸν οἶκον Ιακωβ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τῶν δύο παιδισκῶν καὶ οὐχ εὗρεν. εἰσῆλθεν δὲ καὶ εἰς τὸν οἶκον Ραχηλ.

eiselthṑn dè Laban ēreúnēsen eis tòn oîkon Leias kaì ouch heûren: kaì exelthṑn ek toû oíkou Leias ēreúnēsen tòn oîkon Iakōb kaì en tō̂i oíkōi tō̂n dýo paidiskō̂n kaì ouch heûren. eisē̂lthen dè kaì eis tòn oîkon Rachēl.

34
Ραχηλ δὲ ἔλαβεν τὰ εἴδωλα καὶ ἐνέβαλεν αὐτὰ εἰς τὰ σάγματα τῆς καμήλου καὶ ἐπεκάθισεν αὐτοῖς

Rachēl dè élaben tà eídōla kaì enébalen autà eis tà ságmata tē̂s kamḗlou kaì epekáthisen autoîs

35
καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτῆς Μὴ βαρέως ϕέρε, κύριε· οὐ δύναμαι ἀναστῆναι ἐνώπιόν σου, ὅτι τὸ κατ’ ἐθισμὸν τῶν γυναικῶν μοί ἐστιν. ἠρεύνησεν δὲ Λαβαν ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ καὶ οὐχ εὗρεν τὰ εἴδωλα.

kaì eîpen tō̂i patrì autē̂s Mḕ baréōs phére, kýrie: ou dýnamai anastē̂nai enṓpión sou, hóti tò kat’ ethismòn tō̂n gynaikō̂n moí estin. ēreúnēsen dè Laban en hólōi tō̂i oíkōi kaì ouch heûren tà eídōla.

36
ὠργίσθη δὲ Ιακωβ καὶ ἐμαχέσατο τῷ Λαβαν· ἀποκριθεὶς δὲ Ιακωβ εἶπεν τῷ Λαβαν Τί τὸ ἀδίκημά μου καὶ τί τὸ ἁμάρτημά μου, ὅτι κατεδίωξας ὀπίσω μου

ōrgísthē dè Iakōb kaì emachésato tō̂i Laban: apokritheìs dè Iakōb eîpen tō̂i Laban Tí tò adíkēmá mou kaì tí tò hamártēmá mou, hóti katedíōxas opísō mou

37
καὶ ὅτι ἠρεύνησας πάντα τὰ σκεύη μου; τί εὗρες ἀπὸ πάντων τῶν σκευῶν τοῦ οἴκου σου; θὲς ὧδε ἐναντίον τῶν ἀδελϕῶν μου καὶ τῶν ἀδελϕῶν σου, καὶ ἐλεγξάτωσαν ἀνὰ μέσον τῶν δύο ἡμῶν.

kaì hóti ēreúnēsas pánta tà skeúē mou? tí heûres apò pántōn tō̂n skeuō̂n toû oíkou sou? thès hō̂de enantíon tō̂n adelphō̂n mou kaì tō̂n adelphō̂n sou, kaì elenxátōsan anà méson tō̂n dýo hēmō̂n.

38
ταῦτά μοι εἴκοσι ἔτη ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ· τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ αἶγές σου οὐκ ἠτεκνώθησαν· κριοὺς τῶν προβάτων σου οὐ κατέϕαγον·

taûtá moi eíkosi étē egṓ eimi metà soû: tà próbatá sou kaì hai aîgés sou ouk ēteknṓthēsan: krioùs tō̂n probátōn sou ou katéphagon:

39
θηριάλωτον οὐκ ἀνενήνοχά σοι, ἐγὼ ἀπετίννυον παρ’ ἐμαυτοῦ κλέμματα ἡμέρας καὶ κλέμματα νυκτός·

thēriálōton ouk anenḗnochá soi, egṑ apetínnyon par’ emautoû klémmata hēméras kaì klémmata nyktós:

40
ἐγινόμην τῆς ἡμέρας συγκαιόμενος τῷ καύματι καὶ παγετῷ τῆς νυκτός, καὶ ἀϕίστατο ὁ ὕπνος ἀπὸ τῶν ὀϕθαλμῶν μου.

eginómēn tē̂s hēméras synkaiómenos tō̂i kaúmati kaì pagetō̂i tē̂s nyktós, kaì aphístato ho hýpnos apò tō̂n ophthalmō̂n mou.

41
ταῦτά μοι εἴκοσι ἔτη ἐγώ εἰμι ἐν τῇ οἰκίᾳ σου· ἐδούλευσά σοι δέκα τέσσαρα ἔτη ἀντὶ τῶν δύο θυγατέρων σου καὶ ἓξ ἔτη ἐν τοῖς προβάτοις σου, καὶ παρελογίσω τὸν μισθόν μου δέκα ἀμνάσιν.

taûtá moi eíkosi étē egṓ eimi en tē̂i oikíāi sou: edoúleusá soi déka téssara étē antì tō̂n dýo thygatérōn sou kaì hèx étē en toîs probátois sou, kaì parelogísō tòn misthón mou déka amnásin.

42
εἰ μὴ ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου Αβρααμ καὶ ὁ ϕόβος Ισαακ ἦν μοι, νῦν ἂν κενόν με ἐξαπέστειλας· τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον τῶν χειρῶν μου εἶδεν ὁ θεὸς καὶ ἤλεγξέν σε ἐχθές.

ei mḕ ho theòs toû patrós mou Abraam kaì ho phóbos Isaak ē̂n moi, nŷn àn kenón me exapésteilas: tḕn tapeínōsín mou kaì tòn kópon tō̂n cheirō̂n mou eîden ho theòs kaì ḗlenxén se echthés.

43
ἀποκριθεὶς δὲ Λαβαν εἶπεν τῷ Ιακωβ Αἱ θυγατέρες θυγατέρες μου, καὶ οἱ υἱοὶ υἱοί μου, καὶ τὰ κτήνη κτήνη μου, καὶ πάντα, ὅσα σὺ ὁρᾷς, ἐμά ἐστιν καὶ τῶν θυγατέρων μου. τί ποιήσω ταύταις σήμερον ἢ τοῖς τέκνοις αὐτῶν, οἷς ἔτεκον;

apokritheìs dè Laban eîpen tō̂i Iakōb Hai thygatéres thygatéres mou, kaì hoi hyioì hyioí mou, kaì tà ktḗnē ktḗnē mou, kaì pánta, hósa sỳ horā̂is, emá estin kaì tō̂n thygatérōn mou. tí poiḗsō taútais sḗmeron ḕ toîs téknois autō̂n, hoîs étekon?

44
νῦν οὖν δεῦρο διαθώμεθα διαθήκην ἐγὼ καὶ σύ, καὶ ἔσται εἰς μαρτύριον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ’Ιδοὺ οὐθεὶς μεθ’ ἡμῶν ἐστιν, ἰδὲ ὁ θεὸς μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ.

nŷn oûn deûro diathṓmetha diathḗkēn egṑ kaì sý, kaì éstai eis martýrion anà méson emoû kaì soû. eîpen dè autō̂i ’Idoù outheìs meth’ hēmō̂n estin, idè ho theòs mártys anà méson emoû kaì soû.

45
λαβὼν δὲ Ιακωβ λίθον ἔστησεν αὐτὸν στήλην.

labṑn dè Iakōb líthon éstēsen autòn stḗlēn.

46
εἶπεν δὲ Ιακωβ τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτοῦ Συλλέγετε λίθους. καὶ συνέλεξαν λίθους καὶ ἐποίησαν βουνόν, καὶ ἔϕαγον καὶ ἔπιον ἐκεῖ ἐπὶ τοῦ βουνοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν ‘Ο βουνὸς οὗτος μαρτυρεῖ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ σήμερον.

eîpen dè Iakōb toîs adelphoîs autoû Syllégete líthous. kaì synélexan líthous kaì epoíēsan bounón, kaì éphagon kaì épion ekeî epì toû bounoû. kaì eîpen autō̂i Laban ‘O bounòs hoûtos martyreî anà méson emoû kaì soû sḗmeron.

47
καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Λαβαν Βουνὸς τῆς μαρτυρίας, Ιακωβ δὲ ἐκάλεσεν αὐτὸν Βουνὸς μάρτυς.

kaì ekálesen autòn Laban Bounòs tē̂s martyrías, Iakōb dè ekálesen autòn Bounòs mártys.

48
εἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ ’Ιδοὺ ὁ βουνὸς οὗτος καὶ ἡ στήλη αὕτη, ἣν ἔστησα ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, μαρτυρεῖ ὁ βουνὸς οὗτος καὶ μαρτυρεῖ ἡ στήλη αὕτη· διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βουνὸς μαρτυρεῖ

eîpen dè Laban tō̂i Iakōb ’Idoù ho bounòs hoûtos kaì hē stḗlē haútē, hḕn éstēsa anà méson emoû kaì soû, martyreî ho bounòs hoûtos kaì martyreî hē stḗlē haútē: dià toûto eklḗthē tò ónoma autoû Bounòs martyreî

49
καὶ ‘Η ὅρασις, ἣν εἶπεν ’Επίδοι ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, ὅτι ἀποστησόμεθα ἕτερος ἀπὸ τοῦ ἑτέρου.

kaì ‘Ē hórasis, hḕn eîpen ’Epídoi ho theòs anà méson emoû kaì soû, hóti apostēsómetha héteros apò toû hetérou.

50
εἰ ταπεινώσεις τὰς θυγατέρας μου, εἰ λήμψῃ γυναῖκας ἐπὶ ταῖς θυγατράσιν μου, ὅρα οὐθεὶς μεθ’ ἡμῶν ἐστιν·

ei tapeinṓseis tàs thygatéras mou, ei lḗmpsēi gynaîkas epì taîs thygatrásin mou, hóra outheìs meth’ hēmō̂n estin:

52
ἐάν τε γὰρ ἐγὼ μὴ διαβῶ πρὸς σὲ μηδὲ σὺ διαβῇς πρός με τὸν βουνὸν τοῦτον καὶ τὴν στήλην ταύτην ἐπὶ κακίᾳ,.

eán te gàr egṑ mḕ diabō̂ pròs sè mēdè sỳ diabē̂is prós me tòn bounòn toûton kaì tḕn stḗlēn taútēn epì kakíāi,.

53
ὁ θεὸς Αβρααμ καὶ ὁ θεὸς Ναχωρ κρινεῖ ἀνὰ μέσον ἡμῶν. καὶ ὤμοσεν Ιακωβ κατὰ τοῦ ϕόβου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ισαακ.

ho theòs Abraam kaì ho theòs Nachōr krineî anà méson hēmō̂n. kaì ṓmosen Iakōb katà toû phóbou toû patròs autoû Isaak.

54
καὶ ἔθυσεν Ιακωβ θυσίαν ἐν τῷ ὄρει καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ, καὶ ἔϕαγον καὶ ἔπιον καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν τῷ ὄρει.

kaì éthysen Iakōb thysían en tō̂i órei kaì ekálesen toùs adelphoùs autoû, kaì éphagon kaì épion kaì ekoimḗthēsan en tō̂i órei.