Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 34

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εξῆλθεν δὲ Δινα ἡ θυγάτηρ Λειας, ἣν ἔτεκεν τῷ Ιακωβ, καταμαθεῖν τὰς θυγατέρας τῶν ἐγχωρίων.

’Exē̂lthen dè Dina hē thygátēr Leias, hḕn éteken tō̂i Iakōb, katamatheîn tàs thygatéras tō̂n enchōríōn.

2
καὶ εἶδεν αὐτὴν Συχεμ ὁ υἱὸς Εμμωρ ὁ Χορραῖος ὁ ἄρχων τῆς γῆς καὶ λαβὼν αὐτὴν ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς καὶ ἐταπείνωσεν αὐτήν.

kaì eîden autḕn Sychem ho hyiòs Emmōr ho Chorraîos ho árchōn tē̂s gē̂s kaì labṑn autḕn ekoimḗthē met’ autē̂s kaì etapeínōsen autḗn.

3
καὶ προσέσχεν τῇ ψυχῇ Δινας τῆς θυγατρὸς Ιακωβ καὶ ἠγάπησεν τὴν παρθένον καὶ ἐλάλησεν κατὰ τὴν διάνοιαν τῆς παρθένου αὐτῇ.

kaì proséschen tē̂i psychē̂i Dinas tē̂s thygatròs Iakōb kaì ēgápēsen tḕn parthénon kaì elálēsen katà tḕn diánoian tē̂s parthénou autē̂i.

4
εἶπεν δὲ Συχεμ πρὸς Εμμωρ τὸν πατέρα αὐτοῦ λέγων Λαβέ μοι τὴν παιδίσκην ταύτην εἰς γυναῖκα.

eîpen dè Sychem pròs Emmōr tòn patéra autoû légōn Labé moi tḕn paidískēn taútēn eis gynaîka.

5
Ιακωβ δὲ ἤκουσεν ὅτι ἐμίανεν ὁ υἱὸς Εμμωρ Διναν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν μετὰ τῶν κτηνῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ, παρεσιώπησεν δὲ Ιακωβ ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτούς.

Iakōb dè ḗkousen hóti emíanen ho hyiòs Emmōr Dinan tḕn thygatéra autoû: hoi dè hyioì autoû ē̂san metà tō̂n ktēnō̂n autoû en tō̂i pedíōi, paresiṓpēsen dè Iakōb héōs toû eltheîn autoús.

6
ἐξῆλθεν δὲ Εμμωρ ὁ πατὴρ Συχεμ πρὸς Ιακωβ λαλῆσαι αὐτῷ.

exē̂lthen dè Emmōr ho patḕr Sychem pròs Iakōb lalē̂sai autō̂i.

7
οἱ δὲ υἱοὶ Ιακωβ ἦλθον ἐκ τοῦ πεδίου· ὡς δὲ ἤκουσαν, κατενύχθησαν οἱ ἄνδρες, καὶ λυπηρὸν ἦν αὐτοῖς σϕόδρα ὅτι ἄσχημον ἐποίησεν ἐν Ισραηλ κοιμηθεὶς μετὰ τῆς θυγατρὸς Ιακωβ, καὶ οὐχ οὕτως ἔσται.

hoi dè hyioì Iakōb ē̂lthon ek toû pedíou: hōs dè ḗkousan, katenýchthēsan hoi ándres, kaì lypēròn ē̂n autoîs sphódra hóti áschēmon epoíēsen en Israēl koimētheìs metà tē̂s thygatròs Iakōb, kaì ouch hoútōs éstai.

8
καὶ ἐλάλησεν Εμμωρ αὐτοῖς λέγων Συχεμ ὁ υἱός μου προείλατο τῇ ψυχῇ τὴν θυγατέρα ὑμῶν· δότε οὖν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα.

kaì elálēsen Emmōr autoîs légōn Sychem ho hyiós mou proeílato tē̂i psychē̂i tḕn thygatéra hymō̂n: dóte oûn autḕn autō̂i gynaîka.

9
ἐπιγαμβρεύσασθε ἡμῖν· τὰς θυγατέρας ὑμῶν δότε ἡμῖν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν λάβετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν.

epigambreúsasthe hēmîn: tàs thygatéras hymō̂n dóte hēmîn kaì tàs thygatéras hēmō̂n lábete toîs hyioîs hymō̂n.

10
καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖτε, καὶ ἡ γῆ ἰδοὺ πλατεῖα ἐναντίον ὑμῶν· κατοικεῖτε καὶ ἐμπορεύεσθε ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἐγκτήσασθε ἐν αὐτῇ.

kaì en hēmîn katoikeîte, kaì hē gē̂ idoù plateîa enantíon hymō̂n: katoikeîte kaì emporeúesthe ep’ autē̂s kaì enktḗsasthe en autē̂i.

11
εἶπεν δὲ Συχεμ πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῆς Εὕροιμι χάριν ἐναντίον ὑμῶν, καὶ ὃ ἐὰν εἴπητε, δώσομεν.

eîpen dè Sychem pròs tòn patéra autē̂s kaì pròs toùs adelphoùs autē̂s Heúroimi chárin enantíon hymō̂n, kaì hò eàn eípēte, dṓsomen.

12
πληθύνατε τὴν ϕερνὴν σϕόδρα, καὶ δώσω, καθότι ἂν εἴπητέ μοι, καὶ δώσετέ μοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα.

plēthýnate tḕn phernḕn sphódra, kaì dṓsō, kathóti àn eípēté moi, kaì dṓseté moi tḕn paîda taútēn eis gynaîka.

13
ἀπεκρίθησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ τῷ Συχεμ καὶ Εμμωρ τῷ πατρὶ αὐτοῦ μετὰ δόλου καὶ ἐλάλησαν αὐτοῖς, ὅτι ἐμίαναν Διναν τὴν ἀδελϕὴν αὐτῶν,

apekríthēsan dè hoi hyioì Iakōb tō̂i Sychem kaì Emmōr tō̂i patrì autoû metà dólou kaì elálēsan autoîs, hóti emíanan Dinan tḕn adelphḕn autō̂n,

14
καὶ εἶπαν αὐτοῖς Συμεων καὶ Λευι οἱ ἀδελϕοὶ Δινας υἱοὶ δὲ Λειας Οὐ δυνησόμεθα ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο, δοῦναι τὴν ἀδελϕὴν ἡμῶν ἀνθρώπῳ, ὃς ἔχει ἀκροβυστίαν· ἔστιν γὰρ ὄνειδος ἡμῖν.

kaì eîpan autoîs Symeōn kaì Leui hoi adelphoì Dinas hyioì dè Leias Ou dynēsómetha poiē̂sai tò rhē̂ma toûto, doûnai tḕn adelphḕn hēmō̂n anthrṓpōi, hòs échei akrobystían: éstin gàr óneidos hēmîn.

15
ἐν τούτῳ ὁμοιωθησόμεθα ὑμῖν καὶ κατοικήσομεν ἐν ὑμῖν, ἐὰν γένησθε ὡς ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ περιτμηθῆναι ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν,

en toútōi homoiōthēsómetha hymîn kaì katoikḗsomen en hymîn, eàn génēsthe hōs hēmeîs kaì hymeîs en tō̂i peritmēthē̂nai hymō̂n pân arsenikón,

16
καὶ δώσομεν τὰς θυγατέρας ἡμῶν ὑμῖν καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων ὑμῶν λημψόμεθα ἡμῖν γυναῖκας καὶ οἰκήσομεν παρ’ ὑμῖν καὶ ἐσόμεθα ὡς γένος ἕν.

kaì dṓsomen tàs thygatéras hēmō̂n hymîn kaì apò tō̂n thygatérōn hymō̂n lēmpsómetha hēmîn gynaîkas kaì oikḗsomen par’ hymîn kaì esómetha hōs génos hén.

17
ἐὰν δὲ μὴ εἰσακούσητε ἡμῶν τοῦ περιτέμνεσθαι, λαβόντες τὰς θυγατέρας ἡμῶν ἀπελευσόμεθα.

eàn dè mḕ eisakoúsēte hēmō̂n toû peritémnesthai, labóntes tàs thygatéras hēmō̂n apeleusómetha.

18
καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι ἐναντίον Εμμωρ καὶ ἐναντίον Συχεμ τοῦ υἱοῦ Εμμωρ.

kaì ḗresan hoi lógoi enantíon Emmōr kaì enantíon Sychem toû hyioû Emmōr.

19
καὶ οὐκ ἐχρόνισεν ὁ νεανίσκος τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· ἐνέκειτο γὰρ τῇ θυγατρὶ Ιακωβ· αὐτὸς δὲ ἦν ἐνδοξότατος πάντων τῶν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

kaì ouk echrónisen ho neanískos toû poiē̂sai tò rhē̂ma toûto: enékeito gàr tē̂i thygatrì Iakōb: autòs dè ē̂n endoxótatos pántōn tō̂n en tō̂i oíkōi toû patròs autoû.

20
ἦλθεν δὲ Εμμωρ καὶ Συχεμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ πρὸς τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ ἐλάλησαν πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως αὐτῶν λέγοντες

ē̂lthen dè Emmōr kaì Sychem ho hyiòs autoû pròs tḕn pýlēn tē̂s póleōs autō̂n kaì elálēsan pròs toùs ándras tē̂s póleōs autō̂n légontes

21
Οἱ ἄνθρωποι οὗτοι εἰρηνικοί εἰσιν μεθ’ ἡμῶν· οἰκείτωσαν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐμπορευέσθωσαν αὐτήν, ἡ δὲ γῆ ἰδοὺ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν. τὰς θυγατέρας αὐτῶν λημψόμεθα ἡμῖν γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν δώσομεν αὐτοῖς.

Hoi ánthrōpoi hoûtoi eirēnikoí eisin meth’ hēmō̂n: oikeítōsan epì tē̂s gē̂s kaì emporeuésthōsan autḗn, hē dè gē̂ idoù plateîa enantíon autō̂n. tàs thygatéras autō̂n lēmpsómetha hēmîn gynaîkas kaì tàs thygatéras hēmō̂n dṓsomen autoîs.

22
μόνον ἐν τούτῳ ὁμοιωθήσονται ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κατοικεῖν μεθ’ ἡμῶν ὥστε εἶναι λαὸν ἕνα, ἐν τῷ περιτέμνεσθαι ἡμῶν πᾶν ἀρσενικόν, καθὰ καὶ αὐτοὶ περιτέτμηνται.

mónon en toútōi homoiōthḗsontai hēmîn hoi ánthrōpoi toû katoikeîn meth’ hēmō̂n hṓste eînai laòn héna, en tō̂i peritémnesthai hēmō̂n pân arsenikón, kathà kaì autoì peritétmēntai.

23
καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν καὶ τὰ τετράποδα οὐχ ἡμῶν ἔσται; μόνον ἐν τούτῳ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς, καὶ οἰκήσουσιν μεθ’ ἡμῶν.

kaì tà ktḗnē autō̂n kaì tà hypárchonta autō̂n kaì tà tetrápoda ouch hēmō̂n éstai? mónon en toútōi homoiōthō̂men autoîs, kaì oikḗsousin meth’ hēmō̂n.

24
καὶ εἰσήκουσαν Εμμωρ καὶ Συχεμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πάντες οἱ ἐκπορευόμενοι τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ περιετέμοντο τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτῶν, πᾶς ἄρσην.

kaì eisḗkousan Emmōr kaì Sychem toû hyioû autoû pántes hoi ekporeuómenoi tḕn pýlēn tē̂s póleōs autō̂n kaì perietémonto tḕn sárka tē̂s akrobystías autō̂n, pâs ársēn.

25
ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὅτε ἦσαν ἐν τῷ πόνῳ, ἔλαβον οἱ δύο υἱοὶ Ιακωβ Συμεων καὶ Λευι οἱ ἀδελϕοὶ Δινας ἕκαστος τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν ἀσϕαλῶς καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν·

egéneto dè en tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi, hóte ē̂san en tō̂i pónōi, élabon hoi dýo hyioì Iakōb Symeōn kaì Leui hoi adelphoì Dinas hékastos tḕn máchairan autoû kaì eisē̂lthon eis tḕn pólin asphalō̂s kaì apékteinan pân arsenikón:

26
τόν τε Εμμωρ καὶ Συχεμ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀπέκτειναν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ ἔλαβον τὴν Διναν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Συχεμ καὶ ἐξῆλθον.

tón te Emmōr kaì Sychem tòn hyiòn autoû apékteinan en stómati machaíras kaì élabon tḕn Dinan ek toû oíkou toû Sychem kaì exē̂lthon.

27
οἱ δὲ υἱοὶ Ιακωβ εἰσῆλθον ἐπὶ τοὺς τραυματίας καὶ διήρπασαν τὴν πόλιν, ἐν ᾗ ἐμίαναν Διναν τὴν ἀδελϕὴν αὐτῶν,

hoi dè hyioì Iakōb eisē̂lthon epì toùs traumatías kaì diḗrpasan tḕn pólin, en hē̂i emíanan Dinan tḕn adelphḕn autō̂n,

28
καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶν καὶ τοὺς βόας αὐτῶν καὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν, ὅσα τε ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσα ἦν ἐν τῷ πεδίῳ, ἔλαβον.

kaì tà próbata autō̂n kaì toùs bóas autō̂n kaì toùs ónous autō̂n, hósa te ē̂n en tē̂i pólei kaì hósa ē̂n en tō̂i pedíōi, élabon.

29
καὶ πάντα τὰ σώματα αὐτῶν καὶ πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ᾐχμαλώτευσαν, καὶ διήρπασαν ὅσα τε ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσα ἦν ἐν ταῖς οἰκίαις.

kaì pánta tà sṓmata autō̂n kaì pâsan tḕn aposkeuḕn autō̂n kaì tàs gynaîkas autō̂n ēichmalṓteusan, kaì diḗrpasan hósa te ē̂n en tē̂i pólei kaì hósa ē̂n en taîs oikíais.

30
εἶπεν δὲ Ιακωβ Συμεων καὶ Λευι Μισητόν με πεποιήκατε ὥστε πονηρόν με εἶναι πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν γῆν, ἔν τε τοῖς Χαναναίοις καὶ τοῖς Φερεζαίοις· ἐγὼ δὲ ὀλιγοστός εἰμι ἐν ἀριθμῷ, καὶ συναχθέντες ἐπ’ ἐμὲ συγκόψουσίν με, καὶ ἐκτριβήσομαι ἐγὼ καὶ ὁ οἶκός μου.

eîpen dè Iakōb Symeōn kaì Leui Misētón me pepoiḗkate hṓste ponērón me eînai pâsin toîs katoikoûsin tḕn gē̂n, én te toîs Chananaíois kaì toîs Pherezaíois: egṑ dè oligostós eimi en arithmō̂i, kaì synachthéntes ep’ emè synkópsousín me, kaì ektribḗsomai egṑ kaì ho oîkós mou.

31
οἱ δὲ εἶπαν ’Αλλ’ ὡσεὶ πόρνῃ χρήσωνται τῇ ἀδελϕῇ ἡμῶν;

hoi dè eîpan ’All’ hōseì pórnēi chrḗsōntai tē̂i adelphē̂i hēmō̂n?