Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 35

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἶπεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Ιακωβ ’Αναστὰς ἀνάβηθι εἰς τὸν τόπον Βαιθηλ καὶ οἴκει ἐκεῖ καὶ ποίησον ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ὀϕθέντι σοι ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν σε ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελϕοῦ σου.

Eîpen dè ho theòs pròs Iakōb ’Anastàs anábēthi eis tòn tópon Baithēl kaì oíkei ekeî kaì poíēson ekeî thysiastḗrion tō̂i theō̂i tō̂i ophthénti soi en tō̂i apodidráskein se apò prosṓpou Ēsau toû adelphoû sou.

2
εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ ῎Αρατε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς μεθ’ ὑμῶν ἐκ μέσου ὑμῶν καὶ καθαρίσασθε καὶ ἀλλάξατε τὰς στολὰς ὑμῶν,

eîpen dè Iakōb tō̂i oíkōi autoû kaì pâsin toîs met’ autoû ῎Arate toùs theoùs toùs allotríous toùs meth’ hymō̂n ek mésou hymō̂n kaì katharísasthe kaì alláxate tàs stolàs hymō̂n,

3
καὶ ἀναστάντες ἀναβῶμεν εἰς Βαιθηλ καὶ ποιήσωμεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ἐπακούσαντί μοι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὃς ἦν μετ’ ἐμοῦ καὶ διέσωσέν με ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθην.

kaì anastántes anabō̂men eis Baithēl kaì poiḗsōmen ekeî thysiastḗrion tō̂i theō̂i tō̂i epakoúsantí moi en hēmérāi thlípseōs, hòs ē̂n met’ emoû kaì diésōsén me en tē̂i hodō̂i, hē̂i eporeúthēn.

4
καὶ ἔδωκαν τῷ Ιακωβ τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἳ ἦσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐνώτια τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν, καὶ κατέκρυψεν αὐτὰ Ιακωβ ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Σικιμοις καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

kaì édōkan tō̂i Iakōb toùs theoùs toùs allotríous, hoì ē̂san en taîs chersìn autō̂n, kaì tà enṓtia tà en toîs ōsìn autō̂n, kaì katékrypsen autà Iakōb hypò tḕn teréminthon tḕn en Sikimois kaì apṓlesen autà héōs tē̂s sḗmeron hēméras.

5
καὶ ἐξῆρεν Ισραηλ ἐκ Σικιμων καὶ ἐγένετο ϕόβος θεοῦ ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῶν, καὶ οὐ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì exē̂ren Israēl ek Sikimōn kaì egéneto phóbos theoû epì tàs póleis tàs kýklōi autō̂n, kaì ou katedíōxan opísō tō̂n hyiō̂n Israēl.

6
ἦλθεν δὲ Ιακωβ εἰς Λουζα, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ἥ ἐστιν Βαιθηλ, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαός, ὃς ἦν μετ’ αὐτοῦ.

ē̂lthen dè Iakōb eis Louza, hḗ estin en gē̂i Chanaan, hḗ estin Baithēl, autòs kaì pâs ho laós, hòs ē̂n met’ autoû.

7
καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Βαιθηλ· ἐκεῖ γὰρ ἐπεϕάνη αὐτῷ ὁ θεὸς ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ.

kaì ōikodómēsen ekeî thysiastḗrion kaì ekálesen tò ónoma toû tópou Baithēl: ekeî gàr epephánē autō̂i ho theòs en tō̂i apodidráskein autòn apò prosṓpou Ēsau toû adelphoû autoû.

8
ἀπέθανεν δὲ Δεββωρα ἡ τροϕὸς Ρεβεκκας κατώτερον Βαιθηλ ὑπὸ τὴν βάλανον, καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα αὐτῆς Βάλανος πένθους.

apéthanen dè Debbōra hē trophòs Rebekkas katṓteron Baithēl hypò tḕn bálanon, kaì ekálesen Iakōb tò ónoma autē̂s Bálanos pénthous.

9
῎Ωϕθη δὲ ὁ θεὸς Ιακωβ ἔτι ἐν Λουζα, ὅτε παρεγένετο ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας, καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν ὁ θεός.

῎Ōphthē dè ho theòs Iakōb éti en Louza, hóte paregéneto ek Mesopotamías tē̂s Syrías, kaì ēylógēsen autòn ho theós.

10
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός Τὸ ὄνομά σου Ιακωβ· οὐ κληθήσεται ἔτι Ιακωβ, ἀλλ’ Ισραηλ ἔσται τὸ ὄνομά σου.

kaì eîpen autō̂i ho theós Tò ónomá sou Iakōb: ou klēthḗsetai éti Iakōb, all’ Israēl éstai tò ónomá sou.

11
εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός ’Εγὼ ὁ θεός σου· αὐξάνου καὶ πληθύνου· ἔθνη καὶ συναγωγαὶ ἐθνῶν ἔσονται ἐκ σοῦ, καὶ βασιλεῖς ἐκ τῆς ὀσϕύος σου ἐξελεύσονται.

eîpen dè autō̂i ho theós ’Egṑ ho theós sou: auxánou kaì plēthýnou: éthnē kaì synagōgaì ethnō̂n ésontai ek soû, kaì basileîs ek tē̂s osphýos sou exeleúsontai.

12
καὶ τὴν γῆν, ἣν δέδωκα Αβρααμ καὶ Ισαακ, σοὶ δέδωκα αὐτήν· σοὶ ἔσται, καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ δώσω τὴν γῆν ταύτην.

kaì tḕn gē̂n, hḕn dédōka Abraam kaì Isaak, soì dédōka autḗn: soì éstai, kaì tō̂i spérmatí sou metà sè dṓsō tḕn gē̂n taútēn.

13
ἀνέβη δὲ ὁ θεὸς ἀπ’ αὐτοῦ ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ.

anébē dè ho theòs ap’ autoû ek toû tópou, hoû elálēsen met’ autoû.

14
καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ, στήλην λιθίνην, καὶ ἔσπεισεν ἐπ’ αὐτὴν σπονδὴν καὶ ἐπέχεεν ἐπ’ αὐτὴν ἔλαιον.

kaì éstēsen Iakōb stḗlēn en tō̂i tópōi, hō̂i elálēsen met’ autoû, stḗlēn lithínēn, kaì éspeisen ep’ autḕn spondḕn kaì epécheen ep’ autḕn élaion.

15
καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ ἐκεῖ ὁ θεός, Βαιθηλ.

kaì ekálesen Iakōb tò ónoma toû tópou en hō̂i elálēsen met’ autoû ekeî ho theós, Baithēl.

16
’Απάρας δὲ Ιακωβ ἐκ Βαιθηλ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐπέκεινα τοῦ πύργου Γαδερ. ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν χαβραθα εἰς γῆν ἐλθεῖν Εϕραθα, ἔτεκεν Ραχηλ καὶ ἐδυστόκησεν ἐν τῷ τοκετῷ.

’Apáras dè Iakōb ek Baithēl épēxen tḕn skēnḕn autoû epékeina toû pýrgou Gader. egéneto dè hēníka ḗngisen chabratha eis gē̂n eltheîn Ephratha, éteken Rachēl kaì edystókēsen en tō̂i toketō̂i.

17
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ σκληρῶς αὐτὴν τίκτειν εἶπεν αὐτῇ ἡ μαῖα θάρσει, καὶ γὰρ οὗτός σοί ἐστιν υἱός.

egéneto dè en tō̂i sklērō̂s autḕn tíktein eîpen autē̂i hē maîa thársei, kaì gàr hoûtós soí estin hyiós.

18
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἀϕιέναι αὐτὴν τὴν ψυχήν – ἀπέθνῃσκεν γάρ – ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Υἱὸς ὀδύνης μου· ὁ δὲ πατὴρ ἐκάλεσεν αὐτὸν Βενιαμιν.

egéneto dè en tō̂i aphiénai autḕn tḕn psychḗn – apéthnēisken gár – ekálesen tò ónoma autoû Hyiòs odýnēs mou: ho dè patḕr ekálesen autòn Beniamin.

19
ἀπέθανεν δὲ Ραχηλ καὶ ἐτάϕη ἐν τῇ ὁδῷ Εϕραθα (αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ).

apéthanen dè Rachēl kaì etáphē en tē̂i hodō̂i Ephratha (haútē estìn Bēthleem).

20
καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐπὶ τοῦ μνημείου αὐτῆς· αὕτη ἐστὶν στήλη μνημείου Ραχηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

kaì éstēsen Iakōb stḗlēn epì toû mnēmeíou autē̂s: haútē estìn stḗlē mnēmeíou Rachēl héōs tē̂s sḗmeron hēméras.

22
’Εγένετο δὲ ἡνίκα κατῴκησεν Ισραηλ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ, ἐπορεύθη Ρουβην καὶ ἐκοιμήθη μετὰ Βαλλας τῆς παλλακῆς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἤκουσεν Ισραηλ, καὶ πονηρὸν ἐϕάνη ἐναντίον αὐτοῦ. ῏Ησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα.

’Egéneto dè hēníka katṓikēsen Israēl en tē̂i gē̂i ekeínēi, eporeúthē Roubēn kaì ekoimḗthē metà Ballas tē̂s pallakē̂s toû patròs autoû: kaì ḗkousen Israēl, kaì ponēròn ephánē enantíon autoû. ᾿̂Ēsan dè hoi hyioì Iakōb dṓdeka.

23
υἱοὶ Λειας· πρωτότοκος Ιακωβ Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδας, Ισσαχαρ, Ζαβουλων.

hyioì Leias: prōtótokos Iakōb Roubēn, Symeōn, Leui, Ioudas, Issachar, Zaboulōn.

24
υἱοὶ δὲ Ραχηλ· Ιωσηϕ καὶ Βενιαμιν.

hyioì dè Rachēl: Iōsēph kaì Beniamin.

25
υἱοὶ δὲ Βαλλας παιδίσκης Ραχηλ· Δαν καὶ Νεϕθαλι.

hyioì dè Ballas paidískēs Rachēl: Dan kaì Nephthali.

26
υἱοὶ δὲ Ζελϕας παιδίσκης Λειας· Γαδ καὶ Ασηρ. οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ, οἳ ἐγένοντο αὐτῷ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας

hyioì dè Zelphas paidískēs Leias: Gad kaì Asēr. hoûtoi hyioì Iakōb, hoì egénonto autō̂i en Mesopotamíāi tē̂s Syrías

27
῏Ηλθεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς Μαμβρη εἰς πόλιν τοῦ πεδίου (αὕτη ἐστὶν Χεβρων) ἐν γῇ Χανααν, οὗ παρῴκησεν Αβρααμ καὶ Ισαακ.

᾿̂Ēlthen dè Iakōb pròs Isaak tòn patéra autoû eis Mambrē eis pólin toû pedíou (haútē estìn Chebrōn) en gē̂i Chanaan, hoû parṓikēsen Abraam kaì Isaak.

28
ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ισαακ, ἃς ἔζησεν, ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήκοντα·

egénonto dè hai hēmérai Isaak, hàs ézēsen, étē hekatòn ogdoḗkonta:

29
καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ησαυ καὶ Ιακωβ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.

kaì eklipṑn apéthanen kaì prosetéthē pròs tò génos autoû presbýteros kaì plḗrēs hēmerō̂n, kaì éthapsan autòn Ēsau kaì Iakōb hoi hyioì autoû.