Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 36

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ησαυ (αὐτός ἐστιν Εδωμ)·

Haûtai dè hai genéseis Ēsau (autós estin Edōm):

2
Ησαυ δὲ ἔλαβεν γυναῖκας ἑαυτῷ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων, τὴν Αδα θυγατέρα Αιλων τοῦ Χετταίου καὶ τὴν Ελιβεμα θυγατέρα Ανα τοῦ υἱοῦ Σεβεγων τοῦ Ευαίου

Ēsau dè élaben gynaîkas heautō̂i apò tō̂n thygatérōn tō̂n Chananaíōn, tḕn Ada thygatéra Ailōn toû Chettaíou kaì tḕn Elibema thygatéra Ana toû hyioû Sebegōn toû Euaíou

3
καὶ τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Ισμαηλ ἀδελϕὴν Ναβαιωθ.

kaì tḕn Basemmath thygatéra Ismaēl adelphḕn Nabaiōth.

4
ἔτεκεν δὲ Αδα τῷ Ησαυ τὸν Ελιϕας, καὶ Βασεμμαθ ἔτεκεν τὸν Ραγουηλ,

éteken dè Ada tō̂i Ēsau tòn Eliphas, kaì Basemmath éteken tòn Ragouēl,

5
καὶ Ελιβεμα ἔτεκεν τὸν Ιεους καὶ τὸν Ιεγλομ καὶ τὸν Κορε· οὗτοι υἱοὶ Ησαυ, οἳ ἐγένοντο αὐτῷ ἐν γῇ Χανααν.

kaì Elibema éteken tòn Ieous kaì tòn Ieglom kaì tòn Kore: hoûtoi hyioì Ēsau, hoì egénonto autō̂i en gē̂i Chanaan.

6
ἔλαβεν δὲ Ησαυ τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας καὶ πάντα τὰ σώματα τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πάντα, ὅσα ἐκτήσατο καὶ ὅσα περιεποιήσατο ἐν γῇ Χανααν, καὶ ἐπορεύθη ἐκ γῆς Χανααν ἀπὸ προσώπου Ιακωβ τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ·

élaben dè Ēsau tàs gynaîkas autoû kaì toùs hyioùs kaì tàs thygatéras kaì pánta tà sṓmata toû oíkou autoû kaì pánta tà hypárchonta kaì pánta tà ktḗnē kaì pánta, hósa ektḗsato kaì hósa periepoiḗsato en gē̂i Chanaan, kaì eporeúthē ek gē̂s Chanaan apò prosṓpou Iakōb toû adelphoû autoû:

7
ἦν γὰρ αὐτῶν τὰ ὑπάρχοντα πολλὰ τοῦ οἰκεῖν ἅμα, καὶ οὐκ ἐδύνατο ἡ γῆ τῆς παροικήσεως αὐτῶν ϕέρειν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν.

ē̂n gàr autō̂n tà hypárchonta pollà toû oikeîn háma, kaì ouk edýnato hē gē̂ tē̂s paroikḗseōs autō̂n phérein autoùs apò toû plḗthous tō̂n hyparchóntōn autō̂n.

8
ᾤκησεν δὲ Ησαυ ἐν τῷ ὄρει Σηιρ (Ησαυ αὐτός ἐστιν Εδωμ).

ṓikēsen dè Ēsau en tō̂i órei Sēir (Ēsau autós estin Edōm).

9
Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ησαυ πατρὸς Εδωμ ἐν τῷ ὄρει Σηιρ,

Haûtai dè hai genéseis Ēsau patròs Edōm en tō̂i órei Sēir,

10
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ησαυ· Ελιϕας υἱὸς Αδας γυναικὸς Ησαυ καὶ Ραγουηλ υἱὸς Βασεμμαθ γυναικὸς Ησαυ.

kaì taûta tà onómata tō̂n hyiō̂n Ēsau: Eliphas hyiòs Adas gynaikòs Ēsau kaì Ragouēl hyiòs Basemmath gynaikòs Ēsau.

11
ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Ελιϕας· θαιμαν, Ωμαρ, Σωϕαρ, Γοθομ καὶ Κενεζ·

egénonto dè hyioì Eliphas: thaiman, Ōmar, Sōphar, Gothom kaì Kenez:

12
θαμνα δὲ ἦν παλλακὴ Ελιϕας τοῦ υἱοῦ Ησαυ καὶ ἔτεκεν τῷ Ελιϕας τὸν Αμαληκ· οὗτοι υἱοὶ Αδας γυναικὸς Ησαυ.

thamna dè ē̂n pallakḕ Eliphas toû hyioû Ēsau kaì éteken tō̂i Eliphas tòn Amalēk: hoûtoi hyioì Adas gynaikòs Ēsau.

13
οὗτοι δὲ υἱοὶ Ραγουηλ· Ναχοθ, Ζαρε, Σομε καὶ Μοζε· οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Βασεμμαθ γυναικὸς Ησαυ.

hoûtoi dè hyioì Ragouēl: Nachoth, Zare, Some kaì Moze: hoûtoi ē̂san hyioì Basemmath gynaikòs Ēsau.

14
οὗτοι δὲ ἦσαν υἱοὶ Ελιβεμας θυγατρὸς Ανα τοῦ υἱοῦ Σεβεγων, γυναικὸς Ησαυ· ἔτεκεν δὲ τῷ Ησαυ τὸν Ιεους καὶ τὸν Ιεγλομ καὶ τὸν Κορε.

hoûtoi dè ē̂san hyioì Elibemas thygatròs Ana toû hyioû Sebegōn, gynaikòs Ēsau: éteken dè tō̂i Ēsau tòn Ieous kaì tòn Ieglom kaì tòn Kore.

15
οὗτοι ἡγεμόνες υἱοὶ Ησαυ· υἱοὶ Ελιϕας πρωτοτόκου Ησαυ· ἡγεμὼν θαιμαν, ἡγεμὼν Ωμαρ, ἡγεμὼν Σωϕαρ, ἡγεμὼν Κενεζ,

hoûtoi hēgemónes hyioì Ēsau: hyioì Eliphas prōtotókou Ēsau: hēgemṑn thaiman, hēgemṑn Ōmar, hēgemṑn Sōphar, hēgemṑn Kenez,

16
ἡγεμὼν Κορε, ἡγεμὼν Γοθομ, ἡγεμὼν Αμαληκ· οὗτοι ἡγεμόνες Ελιϕας ἐν γῇ Ιδουμαίᾳ· οὗτοι υἱοὶ Αδας.

hēgemṑn Kore, hēgemṑn Gothom, hēgemṑn Amalēk: hoûtoi hēgemónes Eliphas en gē̂i Idoumaíāi: hoûtoi hyioì Adas.

17
καὶ οὗτοι υἱοὶ Ραγουηλ υἱοῦ Ησαυ· ἡγεμὼν Ναχοθ, ἡγεμὼν Ζαρε, ἡγεμὼν Σομε, ἡγεμὼν Μοζε· οὗτοι ἡγεμόνες Ραγουηλ ἐν γῇ Εδωμ· οὗτοι υἱοὶ Βασεμμαθ γυναικὸς Ησαυ.

kaì hoûtoi hyioì Ragouēl hyioû Ēsau: hēgemṑn Nachoth, hēgemṑn Zare, hēgemṑn Some, hēgemṑn Moze: hoûtoi hēgemónes Ragouēl en gē̂i Edōm: hoûtoi hyioì Basemmath gynaikòs Ēsau.

18
οὗτοι δὲ υἱοὶ Ελιβεμας γυναικὸς Ησαυ· ἡγεμὼν Ιεους, ἡγεμὼν Ιεγλομ, ἡγεμὼν Κορε· οὗτοι ἡγεμόνες Ελιβεμας.

hoûtoi dè hyioì Elibemas gynaikòs Ēsau: hēgemṑn Ieous, hēgemṑn Ieglom, hēgemṑn Kore: hoûtoi hēgemónes Elibemas.

19
οὗτοι υἱοὶ Ησαυ, καὶ οὗτοι ἡγεμόνες αὐτῶν. οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Εδωμ.

hoûtoi hyioì Ēsau, kaì hoûtoi hēgemónes autō̂n. hoûtoí eisin hyioì Edōm.

20
Οὗτοι δὲ υἱοὶ Σηιρ τοῦ Χορραίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν· Λωταν, Σωβαλ, Σεβεγων, Ανα

Hoûtoi dè hyioì Sēir toû Chorraíou toû katoikoûntos tḕn gē̂n: Lōtan, Sōbal, Sebegōn, Ana

21
καὶ Δησων καὶ Ασαρ καὶ Ρισων· οὗτοι ἡγεμόνες τοῦ Χορραίου τοῦ υἱοῦ Σηιρ ἐν τῇ γῇ Εδωμ.

kaì Dēsōn kaì Asar kaì Risōn: hoûtoi hēgemónes toû Chorraíou toû hyioû Sēir en tē̂i gē̂i Edōm.

22
ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Λωταν· Χορρι καὶ Αιμαν· ἀδελϕὴ δὲ Λωταν θαμνα.

egénonto dè hyioì Lōtan: Chorri kaì Aiman: adelphḕ dè Lōtan thamna.

23
οὗτοι δὲ υἱοὶ Σωβαλ· Γωλων καὶ Μαναχαθ καὶ Γαιβηλ, Σωϕ καὶ Ωμαν.

hoûtoi dè hyioì Sōbal: Gōlōn kaì Manachath kaì Gaibēl, Sōph kaì Ōman.

24
καὶ οὗτοι υἱοὶ Σεβεγων· Αιε καὶ Ωναν· οὗτός ἐστιν ὁ Ωνας, ὃς εὗρεν τὸν Ιαμιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτε ἔνεμεν τὰ ὑποζύγια Σεβεγων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

kaì hoûtoi hyioì Sebegōn: Aie kaì Ōnan: hoûtós estin ho Ōnas, hòs heûren tòn Iamin en tē̂i erḗmōi, hóte énemen tà hypozýgia Sebegōn toû patròs autoû.

25
οὗτοι δὲ υἱοὶ Ανα· Δησων· καὶ Ελιβεμα θυγάτηρ Ανα.

hoûtoi dè hyioì Ana: Dēsōn: kaì Elibema thygátēr Ana.

26
οὗτοι δὲ υἱοὶ Δησων· Αμαδα καὶ Ασβαν καὶ Ιεθραν καὶ Χαρραν.

hoûtoi dè hyioì Dēsōn: Amada kaì Asban kaì Iethran kaì Charran.

27
οὗτοι δὲ υἱοὶ Ασαρ· Βαλααν καὶ Ζουκαμ καὶ Ιωυκαμ καὶ Ουκαν.

hoûtoi dè hyioì Asar: Balaan kaì Zoukam kaì Iōykam kaì Oukan.

28
οὗτοι δὲ υἱοὶ Ρισων· Ως καὶ Αραμ.

hoûtoi dè hyioì Risōn: Ōs kaì Aram.

29
οὗτοι ἡγεμόνες Χορρι· ἡγεμὼν Λωταν, ἡγεμὼν Σωβαλ, ἡγεμὼν Σεβεγων, ἡγεμὼν Ανα,

hoûtoi hēgemónes Chorri: hēgemṑn Lōtan, hēgemṑn Sōbal, hēgemṑn Sebegōn, hēgemṑn Ana,

30
ἡγεμὼν Δησων, ἡγεμὼν Ασαρ, ἡγεμὼν Ρισων. οὗτοι ἡγεμόνες Χορρι ἐν ταῖς ἡγεμονίαις αὐτῶν ἐν γῇ Εδωμ.

hēgemṑn Dēsōn, hēgemṑn Asar, hēgemṑn Risōn. hoûtoi hēgemónes Chorri en taîs hēgemoníais autō̂n en gē̂i Edōm.

31
Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς οἱ βασιλεύσαντες ἐν Εδωμ πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι βασιλέα ἐν Ισραηλ.

Kaì hoûtoi hoi basileîs hoi basileúsantes en Edōm prò toû basileûsai basiléa en Israēl.

32
καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Εδωμ Βαλακ υἱὸς τοῦ Βεωρ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβα.

kaì ebasíleusen en Edōm Balak hyiòs toû Beōr, kaì ónoma tē̂i pólei autoû Dennaba.

33
ἀπέθανεν δὲ Βαλακ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ιωβαβ υἱὸς Ζαρα ἐκ Βοσορρας.

apéthanen dè Balak, kaì ebasíleusen ant’ autoû Iōbab hyiòs Zara ek Bosorras.

34
ἀπέθανεν δὲ Ιωβαβ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ασομ ἐκ τῆς γῆς θαιμανων.

apéthanen dè Iōbab, kaì ebasíleusen ant’ autoû Asom ek tē̂s gē̂s thaimanōn.

35
ἀπέθανεν δὲ Ασομ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Αδαδ υἱὸς Βαραδ ὁ ἐκκόψας Μαδιαμ ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γεθθαιμ.

apéthanen dè Asom, kaì ebasíleusen ant’ autoû Adad hyiòs Barad ho ekkópsas Madiam en tō̂i pedíōi Mōab, kaì ónoma tē̂i pólei autoû Geththaim.

36
ἀπέθανεν δὲ Αδαδ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Σαμαλα ἐκ Μασεκκας.

apéthanen dè Adad, kaì ebasíleusen ant’ autoû Samala ek Masekkas.

37
ἀπέθανεν δὲ Σαμαλα, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Σαουλ ἐκ Ροωβωθ τῆς παρὰ ποταμόν.

apéthanen dè Samala, kaì ebasíleusen ant’ autoû Saoul ek Roōbōth tē̂s parà potamón.

38
ἀπέθανεν δὲ Σαουλ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ.

apéthanen dè Saoul, kaì ebasíleusen ant’ autoû Balaennōn hyiòs Achobōr.

39
ἀπέθανεν δὲ Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Αραδ υἱὸς Βαραδ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Φογωρ, ὄνομα δὲ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Μαιτεβεηλ θυγάτηρ Ματραιθ υἱοῦ Μαιζοοβ.

apéthanen dè Balaennōn hyiòs Achobōr, kaì ebasíleusen ant’ autoû Arad hyiòs Barad, kaì ónoma tē̂i pólei autoû Phogōr, ónoma dè tē̂i gynaikì autoû Maitebeēl thygátēr Matraith hyioû Maizoob.

40
Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἡγεμόνων Ησαυ ἐν ταῖς ϕυλαῖς αὐτῶν κατὰ τόπον αὐτῶν, ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτῶν· ἡγεμὼν θαμνα, ἡγεμὼν Γωλα, ἡγεμὼν Ιεθερ,

Taûta tà onómata tō̂n hēgemónōn Ēsau en taîs phylaîs autō̂n katà tópon autō̂n, en taîs chṓrais autō̂n kaì en toîs éthnesin autō̂n: hēgemṑn thamna, hēgemṑn Gōla, hēgemṑn Iether,

41
ἡγεμὼν Ελιβεμας, ἡγεμὼν Ηλας, ἡγεμὼν Φινων,

hēgemṑn Elibemas, hēgemṑn Ēlas, hēgemṑn Phinōn,

42
ἡγεμὼν Κενεζ, ἡγεμὼν θαιμαν, ἡγεμὼν Μαζαρ,

hēgemṑn Kenez, hēgemṑn thaiman, hēgemṑn Mazar,

43
ἡγεμὼν Μεγεδιηλ, ἡγεμὼν Ζαϕωιμ. οὗτοι ἡγεμόνες Εδωμ ἐν ταῖς κατῳκοδομημέναις ἐν τῇ γῇ τῆς κτήσεως αὐτῶν. Οὗτος Ησαυ πατὴρ Εδωμ.

hēgemṑn Megediēl, hēgemṑn Zaphōim. hoûtoi hēgemónes Edōm en taîs katōikodomēménais en tē̂i gē̂i tē̂s ktḗseōs autō̂n. Hoûtos Ēsau patḕr Edōm.