Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 40

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εγένετο δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἥμαρτεν ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ὁ ἀρχισιτοποιὸς τῷ κυρίῳ αὐτῶν βασιλεῖ Αἰγύπτου.

’Egéneto dè metà tà rhḗmata taûta hḗmarten ho archioinochóos toû basiléōs Aigýptou kaì ho archisitopoiòs tō̂i kyríōi autō̂n basileî Aigýptou.

2
καὶ ὠργίσθη Φαραω ἐπὶ τοῖς δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ, ἐπὶ τῷ ἀρχιοινοχόῳ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρχισιτοποιῷ,

kaì ōrgísthē Pharaō epì toîs dysìn eunoúchois autoû, epì tō̂i archioinochóōi kaì epì tō̂i archisitopoiō̂i,

3
καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν ϕυλακῇ παρὰ τῷ δεσμοϕύλακι εἰς τὸ δεσμωτήριον, εἰς τὸν τόπον, οὗ Ιωσηϕ ἀπῆκτο ἐκεῖ.

kaì étheto autoùs en phylakē̂i parà tō̂i desmophýlaki eis tò desmōtḗrion, eis tòn tópon, hoû Iōsēph apē̂kto ekeî.

4
καὶ συνέστησεν ὁ ἀρχιδεσμώτης τῷ Ιωσηϕ αὐτούς, καὶ παρέστη αὐτοῖς· ἦσαν δὲ ἡμέρας ἐν τῇ ϕυλακῇ.

kaì synéstēsen ho archidesmṓtēs tō̂i Iōsēph autoús, kaì paréstē autoîs: ē̂san dè hēméras en tē̂i phylakē̂i.

5
καὶ εἶδον ἀμϕότεροι ἐνύπνιον, ἑκάτερος ἐνύπνιον, ἐν μιᾷ νυκτὶ ὅρασις τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ, ὁ ἀρχιοινοχόος καὶ ὁ ἀρχισιτοποιός, οἳ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Αἰγύπτου, οἱ ὄντες ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ.

kaì eîdon amphóteroi enýpnion, hekáteros enýpnion, en miā̂i nyktì hórasis toû enypníou autoû, ho archioinochóos kaì ho archisitopoiós, hoì ē̂san tō̂i basileî Aigýptou, hoi óntes en tō̂i desmōtēríōi.

6
εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτοὺς Ιωσηϕ τὸ πρωὶ καὶ εἶδεν αὐτούς, καὶ ἦσαν τεταραγμένοι.

eisē̂lthen dè pròs autoùs Iōsēph tò prōì kaì eîden autoús, kaì ē̂san tetaragménoi.

7
καὶ ἠρώτα τοὺς εὐνούχους Φαραω, οἳ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ϕυλακῇ παρὰ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, λέγων Τί ὅτι τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ σήμερον;

kaì ērṓta toùs eunoúchous Pharaō, hoì ē̂san met’ autoû en tē̂i phylakē̂i parà tō̂i kyríōi autoû, légōn Tí hóti tà prósōpa hymō̂n skythrōpà sḗmeron?

8
οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ ’Ενύπνιον εἴδομεν, καὶ ὁ συγκρίνων οὐκ ἔστιν αὐτό. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηϕ Οὐχὶ διὰ τοῦ θεοῦ ἡ διασάϕησις αὐτῶν ἐστιν; διηγήσασθε οὖν μοι.

hoi dè eîpan autō̂i ’Enýpnion eídomen, kaì ho synkrínōn ouk éstin autó. eîpen dè autoîs Iōsēph Ouchì dià toû theoû hē diasáphēsis autō̂n estin? diēgḗsasthe oûn moi.

9
καὶ διηγήσατο ὁ ἀρχιοινοχόος τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ τῷ Ιωσηϕ καὶ εἶπεν ’Εν τῷ ὕπνῳ μου ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου·

kaì diēgḗsato ho archioinochóos tò enýpnion autoû tō̂i Iōsēph kaì eîpen ’En tō̂i hýpnōi mou ē̂n ámpelos enantíon mou:

10
ἐν δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυθμένες, καὶ αὐτὴ θάλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς· πέπειροι οἱ βότρυες σταϕυλῆς.

en dè tē̂i ampélōi treîs pythménes, kaì autḕ thállousa anenēnochyîa blastoús: pépeiroi hoi bótryes staphylē̂s.

11
καὶ τὸ ποτήριον Φαραω ἐν τῇ χειρί μου· καὶ ἔλαβον τὴν σταϕυλὴν καὶ ἐξέθλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον καὶ ἔδωκα τὸ ποτήριον εἰς τὰς χεῖρας Φαραω.

kaì tò potḗrion Pharaō en tē̂i cheirí mou: kaì élabon tḕn staphylḕn kaì exéthlipsa autḕn eis tò potḗrion kaì édōka tò potḗrion eis tàs cheîras Pharaō.

12
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωσηϕ Τοῦτο ἡ σύγκρισις αὐτοῦ· οἱ τρεῖς πυθμένες τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·

kaì eîpen autō̂i Iōsēph Toûto hē sýnkrisis autoû: hoi treîs pythménes treîs hēmérai eisín:

13
ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ μνησθήσεται Φαραω τῆς ἀρχῆς σου καὶ ἀποκαταστήσει σε ἐπὶ τὴν ἀρχιοινοχοΐαν σου, καὶ δώσεις τὸ ποτήριον Φαραω εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀρχήν σου τὴν προτέραν, ὡς ἦσθα οἰνοχοῶν.

éti treîs hēmérai kaì mnēsthḗsetai Pharaō tē̂s archē̂s sou kaì apokatastḗsei se epì tḕn archioinochoḯan sou, kaì dṓseis tò potḗrion Pharaō eis tḕn cheîra autoû katà tḕn archḗn sou tḕn protéran, hōs ē̂stha oinochoō̂n.

14
ἀλλὰ μνήσθητί μου διὰ σεαυτοῦ, ὅταν εὖ σοι γένηται, καὶ ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος καὶ μνησθήσῃ περὶ ἐμοῦ Φαραω καὶ ἐξάξεις με ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου·

allà mnḗsthētí mou dià seautoû, hótan eû soi génētai, kaì poiḗseis en emoì éleos kaì mnēsthḗsēi perì emoû Pharaō kaì exáxeis me ek toû ochyrṓmatos toútou:

15
ὅτι κλοπῇ ἐκλάπην ἐκ γῆς Εβραίων καὶ ὧδε οὐκ ἐποίησα οὐδέν, ἀλλ’ ἐνέβαλόν με εἰς τὸν λάκκον τοῦτον.

hóti klopē̂i eklápēn ek gē̂s Ebraíōn kaì hō̂de ouk epoíēsa oudén, all’ enébalón me eis tòn lákkon toûton.

16
καὶ εἶδεν ὁ ἀρχισιτοποιὸς ὅτι ὀρθῶς συνέκρινεν, καὶ εἶπεν τῷ Ιωσηϕ Κἀγὼ εἶδον ἐνύπνιον καὶ ᾤμην τρία κανᾶ χονδριτῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς κεϕαλῆς μου·

kaì eîden ho archisitopoiòs hóti orthō̂s synékrinen, kaì eîpen tō̂i Iōsēph Kagṑ eîdon enýpnion kaì ṓimēn tría kanâ chondritō̂n aírein epì tē̂s kephalē̂s mou:

17
ἐν δὲ τῷ κανῷ τῷ ἐπάνω ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν, ὧν ὁ βασιλεὺς Φαραω ἐσθίει, ἔργον σιτοποιοῦ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατήσθιεν αὐτὰ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τοῦ ἐπάνω τῆς κεϕαλῆς μου.

en dè tō̂i kanō̂i tō̂i epánō apò pántōn tō̂n genō̂n, hō̂n ho basileùs Pharaō esthíei, érgon sitopoioû, kaì tà peteinà toû ouranoû katḗsthien autà apò toû kanoû toû epánō tē̂s kephalē̂s mou.

18
ἀποκριθεὶς δὲ Ιωσηϕ εἶπεν αὐτῷ Αὕτη ἡ σύγκρισις αὐτοῦ· τὰ τρία κανᾶ τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·

apokritheìs dè Iōsēph eîpen autō̂i Haútē hē sýnkrisis autoû: tà tría kanâ treîs hēmérai eisín:

19
ἔτι τριῶν ἡμερῶν ἀϕελεῖ Φαραω τὴν κεϕαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ κρεμάσει σε ἐπὶ ξύλου, καὶ ϕάγεται τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ τὰς σάρκας σου ἀπὸ σοῦ.

éti triō̂n hēmerō̂n apheleî Pharaō tḕn kephalḗn sou apò soû kaì kremásei se epì xýlou, kaì phágetai tà órnea toû ouranoû tàs sárkas sou apò soû.

20
ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἡμέρα γενέσεως ἦν Φαραω, καὶ ἐποίει πότον πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ. καὶ ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχιοινοχόου καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχισιτοποιοῦ ἐν μέσῳ τῶν παίδων αὐτοῦ

egéneto dè en tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi hēméra genéseōs ē̂n Pharaō, kaì epoíei póton pâsi toîs paisìn autoû. kaì emnḗsthē tē̂s archē̂s toû archioinochóou kaì tē̂s archē̂s toû archisitopoioû en mésōi tō̂n paídōn autoû

21
καὶ ἀπεκατέστησεν τὸν ἀρχιοινοχόον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν τὸ ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα Φαραω,

kaì apekatéstēsen tòn archioinochóon epì tḕn archḕn autoû, kaì édōken tò potḗrion eis tḕn cheîra Pharaō,

22
τὸν δὲ ἀρχισιτοποιὸν ἐκρέμασεν, καθὰ συνέκρινεν αὐτοῖς Ιωσηϕ.

tòn dè archisitopoiòn ekrémasen, kathà synékrinen autoîs Iōsēph.

23
οὐκ ἐμνήσθη δὲ ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ Ιωσηϕ, ἀλλὰ ἐπελάθετο αὐτοῦ.

ouk emnḗsthē dè ho archioinochóos toû Iōsēph, allà epelátheto autoû.