Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 41

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εγένετο δὲ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν Φαραω εἶδεν ἐνύπνιον. ᾤετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ,

’Egéneto dè metà dýo étē hēmerō̂n Pharaō eîden enýpnion. ṓieto hestánai epì toû potamoû,

2
καὶ ἰδοὺ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐβόσκοντο ἐν τῷ ἄχει·

kaì idoù hṓsper ek toû potamoû anébainon heptà bóes kalaì tō̂i eídei kaì eklektaì taîs sarxìn kaì ebóskonto en tō̂i áchei:

3
ἄλλαι δὲ ἑπτὰ βόες ἀνέβαινον μετὰ ταύτας ἐκ τοῦ ποταμοῦ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐνέμοντο παρὰ τὰς βόας παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ·

állai dè heptà bóes anébainon metà taútas ek toû potamoû aischraì tō̂i eídei kaì leptaì taîs sarxìn kaì enémonto parà tàs bóas parà tò cheîlos toû potamoû:

4
καὶ κατέϕαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν τὰς ἑπτὰ βόας τὰς καλὰς τῷ εἴδει καὶ τὰς ἐκλεκτάς. ἠγέρθη δὲ Φαραω.

kaì katéphagon hai heptà bóes hai aischraì kaì leptaì taîs sarxìn tàs heptà bóas tàs kalàs tō̂i eídei kaì tàs eklektás. ēgérthē dè Pharaō.

5
καὶ ἐνυπνιάσθη τὸ δεύτερον, καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ ἐκλεκτοὶ καὶ καλοί·

kaì enypniásthē tò deúteron, kaì idoù heptà stáchyes anébainon en pythméni henì eklektoì kaì kaloí:

6
ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ ἀνεμόϕθοροι ἀνεϕύοντο μετ’ αὐτούς·

álloi dè heptà stáchyes leptoì kaì anemóphthoroi anephýonto met’ autoús:

7
καὶ κατέπιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόϕθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ τοὺς πλήρεις. ἠγέρθη δὲ Φαραω, καὶ ἦν ἐνύπνιον.

kaì katépion hoi heptà stáchyes hoi leptoì kaì anemóphthoroi toùs heptà stáchyas toùs eklektoùs kaì toùs plḗreis. ēgérthē dè Pharaō, kaì ē̂n enýpnion.

8
’Εγένετο δὲ πρωὶ καὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἐξηγητὰς Αἰγύπτου καὶ πάντας τοὺς σοϕοὺς αὐτῆς, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς Φαραω τὸ ἐνύπνιον, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων αὐτὸ τῷ Φαραω.

’Egéneto dè prōì kaì etaráchthē hē psychḕ autoû, kaì aposteílas ekálesen pántas toùs exēgētàs Aigýptou kaì pántas toùs sophoùs autē̂s, kaì diēgḗsato autoîs Pharaō tò enýpnion, kaì ouk ē̂n ho apangéllōn autò tō̂i Pharaō.

9
καὶ ἐλάλησεν ὁ ἀρχιοινοχόος πρὸς Φαραω λέγων Τὴν ἁμαρτίαν μου ἀναμιμνῄσκω σήμερον·

kaì elálēsen ho archioinochóos pròs Pharaō légōn Tḕn hamartían mou anamimnḗiskō sḗmeron:

10
Φαραω ὠργίσθη τοῖς παισὶν αὐτοῦ καὶ ἔθετο ἡμᾶς ἐν ϕυλακῇ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχιμαγείρου, ἐμέ τε καὶ τὸν ἀρχισιτοποιόν.

Pharaō ōrgísthē toîs paisìn autoû kaì étheto hēmâs en phylakē̂i en tō̂i oíkōi toû archimageírou, emé te kaì tòn archisitopoión.

11
καὶ εἴδομεν ἐνύπνιον ἐν νυκτὶ μιᾷ, ἐγώ τε καὶ αὐτός, ἕκαστος κατὰ τὸ αὑτοῦ ἐνύπνιον εἴδομεν.

kaì eídomen enýpnion en nyktì miā̂i, egṓ te kaì autós, hékastos katà tò hautoû enýpnion eídomen.

12
ἦν δὲ ἐκεῖ μεθ’ ἡμῶν νεανίσκος παῖς Εβραῖος τοῦ ἀρχιμαγείρου, καὶ διηγησάμεθα αὐτῷ, καὶ συνέκρινεν ἡμῖν. καὶ συνέκρινεν ἡμῖν.

ē̂n dè ekeî meth’ hēmō̂n neanískos paîs Ebraîos toû archimageírou, kaì diēgēsámetha autō̂i, kaì synékrinen hēmîn. kaì synékrinen hēmîn.

13
ἐγενήθη δὲ καθὼς συνέκρινεν ἡμῖν, οὕτως καὶ συνέβη, ἐμέ τε ἀποκατασταθῆναι ἐπὶ τὴν ἀρχήν μου, ἐκεῖνον δὲ κρεμασθῆναι.

egenḗthē dè kathṑs synékrinen hēmîn, hoútōs kaì synébē, emé te apokatastathē̂nai epì tḕn archḗn mou, ekeînon dè kremasthē̂nai.

14
’Αποστείλας δὲ Φαραω ἐκάλεσεν τὸν Ιωσηϕ, καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος καὶ ἐξύρησαν αὐτὸν καὶ ἤλλαξαν τὴν στολὴν αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς Φαραω.

’Aposteílas dè Pharaō ekálesen tòn Iōsēph, kaì exḗgagon autòn ek toû ochyrṓmatos kaì exýrēsan autòn kaì ḗllaxan tḕn stolḕn autoû, kaì ē̂lthen pròs Pharaō.

15
εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηϕ ’Ενύπνιον ἑώρακα, καὶ ὁ συγκρίνων οὐκ ἔστιν αὐτό· ἐγὼ δὲ ἀκήκοα περὶ σοῦ λεγόντων ἀκούσαντά σε ἐνύπνια συγκρῖναι αὐτά.

eîpen dè Pharaō tō̂i Iōsēph ’Enýpnion heṓraka, kaì ho synkrínōn ouk éstin autó: egṑ dè akḗkoa perì soû legóntōn akoúsantá se enýpnia synkrînai autá.

16
ἀποκριθεὶς δὲ Ιωσηϕ τῷ Φαραω εἶπεν ῎Ανευ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀποκριθήσεται τὸ σωτήριον Φαραω.

apokritheìs dè Iōsēph tō̂i Pharaō eîpen ῎Aneu toû theoû ouk apokrithḗsetai tò sōtḗrion Pharaō.

17
ἐλάλησεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηϕ λέγων ’Εν τῷ ὕπνῳ μου ᾤμην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ,

elálēsen dè Pharaō tō̂i Iōsēph légōn ’En tō̂i hýpnōi mou ṓimēn hestánai parà tò cheîlos toû potamoû,

18
καὶ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐνέμοντο ἐν τῷ ἄχει·

kaì hṓsper ek toû potamoû anébainon heptà bóes kalaì tō̂i eídei kaì eklektaì taîs sarxìn kaì enémonto en tō̂i áchei:

19
καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ βόες ἕτεραι ἀνέβαινον ὀπίσω αὐτῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ πονηραὶ καὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξίν, οἵας οὐκ εἶδον τοιαύτας ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ αἰσχροτέρας·

kaì idoù heptà bóes héterai anébainon opísō autō̂n ek toû potamoû ponēraì kaì aischraì tō̂i eídei kaì leptaì taîs sarxín, hoías ouk eîdon toiaútas en hólēi gē̂i Aigýptōi aischrotéras:

20
καὶ κατέϕαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ τὰς ἑπτὰ βόας τὰς πρώτας τὰς καλὰς καὶ ἐκλεκτάς,

kaì katéphagon hai heptà bóes hai aischraì kaì leptaì tàs heptà bóas tàs prṓtas tàs kalàs kaì eklektás,

21
καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν καὶ οὐ διάδηλοι ἐγένοντο ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν, καὶ αἱ ὄψεις αὐτῶν αἰσχραὶ καθὰ καὶ τὴν ἀρχήν. ἐξεγερθεὶς δὲ ἐκοιμήθην

kaì eisē̂lthon eis tàs koilías autō̂n kaì ou diádēloi egénonto hóti eisē̂lthon eis tàs koilías autō̂n, kaì hai ópseis autō̂n aischraì kathà kaì tḕn archḗn. exegertheìs dè ekoimḗthēn

22
καὶ εἶδον πάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ μου, καὶ ὥσπερ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ πλήρεις καὶ καλοί·

kaì eîdon pálin en tō̂i hýpnōi mou, kaì hṓsper heptà stáchyes anébainon en pythméni henì plḗreis kaì kaloí:

23
ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ ἀνεμόϕθοροι ἀνεϕύοντο ἐχόμενοι αὐτῶν·

álloi dè heptà stáchyes leptoì kaì anemóphthoroi anephýonto echómenoi autō̂n:

24
καὶ κατέπιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόϕθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς πλήρεις. εἶπα οὖν τοῖς ἐξηγηταῖς, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων μοι.

kaì katépion hoi heptà stáchyes hoi leptoì kaì anemóphthoroi toùs heptà stáchyas toùs kaloùs kaì toùs plḗreis. eîpa oûn toîs exēgētaîs, kaì ouk ē̂n ho apangéllōn moi.

25
Καὶ εἶπεν Ιωσηϕ τῷ Φαραω Τὸ ἐνύπνιον Φαραω ἕν ἐστιν· ὅσα ὁ θεὸς ποιεῖ, ἔδειξεν τῷ Φαραω.

Kaì eîpen Iōsēph tō̂i Pharaō Tò enýpnion Pharaō hén estin: hósa ho theòs poieî, édeixen tō̂i Pharaō.

26
αἱ ἑπτὰ βόες αἱ καλαὶ ἑπτὰ ἔτη ἐστίν, καὶ οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ καλοὶ ἑπτὰ ἔτη ἐστίν· τὸ ἐνύπνιον Φαραω ἕν ἐστιν.

hai heptà bóes hai kalaì heptà étē estín, kaì hoi heptà stáchyes hoi kaloì heptà étē estín: tò enýpnion Pharaō hén estin.

27
καὶ αἱ ἑπτὰ βόες αἱ λεπταὶ αἱ ἀναβαίνουσαι ὀπίσω αὐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἐστίν, καὶ οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόϕθοροι ἔσονται ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ.

kaì hai heptà bóes hai leptaì hai anabaínousai opísō autō̂n heptà étē estín, kaì hoi heptà stáchyes hoi leptoì kaì anemóphthoroi ésontai heptà étē limoû.

28
τὸ δὲ ῥῆμα, ὃ εἴρηκα Φαραω ῞Οσα ὁ θεὸς ποιεῖ, ἔδειξεν τῷ Φαραω,

tò dè rhē̂ma, hò eírēka Pharaō ῞Osa ho theòs poieî, édeixen tō̂i Pharaō,

29
ἰδοὺ ἑπτὰ ἔτη ἔρχεται εὐθηνία πολλὴ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ·

idoù heptà étē érchetai euthēnía pollḕ en pásēi gē̂i Aigýptōi:

30
ἥξει δὲ ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ μετὰ ταῦτα, καὶ ἐπιλήσονται τῆς πλησμονῆς ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἀναλώσει ὁ λιμὸς τὴν γῆν,

hḗxei dè heptà étē limoû metà taûta, kaì epilḗsontai tē̂s plēsmonē̂s en hólēi gē̂i Aigýptōi, kaì analṓsei ho limòs tḕn gē̂n,

31
καὶ οὐκ ἐπιγνωσθήσεται ἡ εὐθηνία ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ λιμοῦ τοῦ ἐσομένου μετὰ ταῦτα· ἰσχυρὸς γὰρ ἔσται σϕόδρα.

kaì ouk epignōsthḗsetai hē euthēnía epì tē̂s gē̂s apò toû limoû toû esoménou metà taûta: ischyròs gàr éstai sphódra.

32
περὶ δὲ τοῦ δευτερῶσαι τὸ ἐνύπνιον Φαραω δίς, ὅτι ἀληθὲς ἔσται τὸ ῥῆμα τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ, καὶ ταχυνεῖ ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι αὐτό.

perì dè toû deuterō̂sai tò enýpnion Pharaō dís, hóti alēthès éstai tò rhē̂ma tò parà toû theoû, kaì tachyneî ho theòs toû poiē̂sai autó.

33
νῦν οὖν σκέψαι ἄνθρωπον ϕρόνιμον καὶ συνετὸν καὶ κατάστησον αὐτὸν ἐπὶ γῆς Αἰγύπτου·

nŷn oûn sképsai ánthrōpon phrónimon kaì synetòn kaì katástēson autòn epì gē̂s Aigýptou:

34
καὶ ποιησάτω Φαραω καὶ καταστησάτω τοπάρχας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀποπεμπτωσάτωσαν πάντα τὰ γενήματα τῆς γῆς Αἰγύπτου τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῆς εὐθηνίας

kaì poiēsátō Pharaō kaì katastēsátō topárchas epì tē̂s gē̂s, kaì apopemptōsátōsan pánta tà genḗmata tē̂s gē̂s Aigýptou tō̂n heptà etō̂n tē̂s euthēnías

35
καὶ συναγαγέτωσαν πάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῶν ἐρχομένων τῶν καλῶν τούτων, καὶ συναχθήτω ὁ σῖτος ὑπὸ χεῖρα Φαραω, βρώματα ἐν ταῖς πόλεσιν ϕυλαχθήτω·

kaì synagagétōsan pánta tà brṓmata tō̂n heptà etō̂n tō̂n erchoménōn tō̂n kalō̂n toútōn, kaì synachthḗtō ho sîtos hypò cheîra Pharaō, brṓmata en taîs pólesin phylachthḗtō:

36
καὶ ἔσται τὰ βρώματα πεϕυλαγμένα τῇ γῇ εἰς τὰ ἑπτὰ ἔτη τοῦ λιμοῦ, ἃ ἔσονται ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ οὐκ ἐκτριβήσεται ἡ γῆ ἐν τῷ λιμῷ.

kaì éstai tà brṓmata pephylagména tē̂i gē̂i eis tà heptà étē toû limoû, hà ésontai en gē̂i Aigýptōi, kaì ouk ektribḗsetai hē gē̂ en tō̂i limō̂i.

37
῎Ηρεσεν δὲ τὰ ῥήματα ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον πάντων τῶν παίδων αὐτοῦ,

῎Ēresen dè tà rhḗmata enantíon Pharaō kaì enantíon pántōn tō̂n paídōn autoû,

38
καὶ εἶπεν Φαραω πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Μὴ εὑρήσομεν ἄνθρωπον τοιοῦτον, ὃς ἔχει πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷ;

kaì eîpen Pharaō pâsin toîs paisìn autoû Mḕ heurḗsomen ánthrōpon toioûton, hòs échei pneûma theoû en autō̂i?

39
εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηϕ ’Επειδὴ ἔδειξεν ὁ θεός σοι πάντα ταῦτα, οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ϕρονιμώτερος καὶ συνετώτερός σου·

eîpen dè Pharaō tō̂i Iōsēph ’Epeidḕ édeixen ho theós soi pánta taûta, ouk éstin ánthrōpos phronimṓteros kaì synetṓterós sou:

40
σὺ ἔσῃ ἐπὶ τῷ οἴκῳ μου, καὶ ἐπὶ τῷ στόματί σου ὑπακούσεται πᾶς ὁ λαός μου· πλὴν τὸν θρόνον ὑπερέξω σου ἐγώ.

sỳ ésēi epì tō̂i oíkōi mou, kaì epì tō̂i stómatí sou hypakoúsetai pâs ho laós mou: plḕn tòn thrónon hyperéxō sou egṓ.

41
εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηϕ ’Ιδοὺ καθίστημί σε σήμερον ἐπὶ πάσης γῆς Αἰγύπτου.

eîpen dè Pharaō tō̂i Iōsēph ’Idoù kathístēmí se sḗmeron epì pásēs gē̂s Aigýptou.

42
καὶ περιελόμενος Φαραω τὸν δακτύλιον ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐτοῦ περιέθηκεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν χεῖρα Ιωσηϕ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν στολὴν βυσσίνην καὶ περιέθηκεν κλοιὸν χρυσοῦν περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ·

kaì perielómenos Pharaō tòn daktýlion apò tē̂s cheiròs autoû periéthēken autòn epì tḕn cheîra Iōsēph kaì enédysen autòn stolḕn byssínēn kaì periéthēken kloiòn chrysoûn perì tòn tráchēlon autoû:

43
καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δεύτερον τῶν αὐτοῦ, καὶ ἐκήρυξεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ κῆρυξ· καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐϕ’ ὅλης γῆς Αἰγύπτου.

kaì anebíbasen autòn epì tò hárma tò deúteron tō̂n autoû, kaì ekḗryxen émprosthen autoû kē̂ryx: kaì katéstēsen autòn eph’ hólēs gē̂s Aigýptou.

44
εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηϕ ’Εγὼ Φαραω· ἄνευ σοῦ οὐκ ἐξαρεῖ οὐθεὶς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.

eîpen dè Pharaō tō̂i Iōsēph ’Egṑ Pharaō: áneu soû ouk exareî outheìs tḕn cheîra autoû epì pásēi gē̂i Aigýptou.

45
καὶ ἐκάλεσεν Φαραω τὸ ὄνομα Ιωσηϕ Ψονθομϕανηχ· καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ασεννεθ θυγατέρα Πετεϕρη ἱερέως ‘Ηλίου πόλεως αὐτῷ γυναῖκα.

kaì ekálesen Pharaō tò ónoma Iōsēph Psonthomphanēch: kaì édōken autō̂i tḕn Asenneth thygatéra Petephrē hieréōs ‘Ēlíou póleōs autō̂i gynaîka.

46
Ιωσηϕ δὲ ἦν ἐτῶν τριάκοντα, ὅτε ἔστη ἐναντίον Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου. ’Εξῆλθεν δὲ Ιωσηϕ ἐκ προσώπου Φαραω καὶ διῆλθεν πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου.

Iōsēph dè ē̂n etō̂n triákonta, hóte éstē enantíon Pharaō basiléōs Aigýptou. ’Exē̂lthen dè Iōsēph ek prosṓpou Pharaō kaì diē̂lthen pâsan gē̂n Aigýptou.

47
καὶ ἐποίησεν ἡ γῆ ἐν τοῖς ἑπτὰ ἔτεσιν τῆς εὐθηνίας δράγματα·

kaì epoíēsen hē gē̂ en toîs heptà étesin tē̂s euthēnías drágmata:

48
καὶ συνήγαγεν πάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν, ἐν οἷς ἦν ἡ εὐθηνία ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ ἔθηκεν τὰ βρώματα ἐν ταῖς πόλεσιν, βρώματα τῶν πεδίων τῆς πόλεως τῶν κύκλῳ αὐτῆς ἔθηκεν ἐν αὐτῇ.

kaì synḗgagen pánta tà brṓmata tō̂n heptà etō̂n, en hoîs ē̂n hē euthēnía en gē̂i Aigýptou, kaì éthēken tà brṓmata en taîs pólesin, brṓmata tō̂n pedíōn tē̂s póleōs tō̂n kýklōi autē̂s éthēken en autē̂i.

49
καὶ συνήγαγεν Ιωσηϕ σῖτον ὡσεὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης πολὺν σϕόδρα, ἕως οὐκ ἠδύναντο ἀριθμῆσαι, οὐ γὰρ ἦν ἀριθμός.

kaì synḗgagen Iōsēph sîton hōseì tḕn ámmon tē̂s thalássēs polỳn sphódra, héōs ouk ēdýnanto arithmē̂sai, ou gàr ē̂n arithmós.

50
Τῷ δὲ Ιωσηϕ ἐγένοντο υἱοὶ δύο πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὰ ἑπτὰ ἔτη τοῦ λιμοῦ, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ Ασεννεθ θυγάτηρ Πετεϕρη ἱερέως ‘Ηλίου πόλεως.

Tō̂i dè Iōsēph egénonto hyioì dýo prò toû eltheîn tà heptà étē toû limoû, hoùs éteken autō̂i Asenneth thygátēr Petephrē hieréōs ‘Ēlíou póleōs.

51
ἐκάλεσεν δὲ Ιωσηϕ τὸ ὄνομα τοῦ πρωτοτόκου Μανασση, ὅτι ’Επιλαθέσθαι με ἐποίησεν ὁ θεὸς πάντων τῶν πόνων μου καὶ πάντων τῶν τοῦ πατρός μου.

ekálesen dè Iōsēph tò ónoma toû prōtotókou Manassē, hóti ’Epilathésthai me epoíēsen ho theòs pántōn tō̂n pónōn mou kaì pántōn tō̂n toû patrós mou.

52
τὸ δὲ ὄνομα τοῦ δευτέρου ἐκάλεσεν Εϕραιμ, ὅτι Ηὔξησέν με ὁ θεὸς ἐν γῇ ταπεινώσεώς μου.

tò dè ónoma toû deutérou ekálesen Ephraim, hóti Ēýxēsén me ho theòs en gē̂i tapeinṓseṓs mou.

53
Παρῆλθον δὲ τὰ ἑπτὰ ἔτη τῆς εὐθηνίας, ἃ ἐγένοντο ἐν γῇ Αἰγύπτῳ,

Parē̂lthon dè tà heptà étē tē̂s euthēnías, hà egénonto en gē̂i Aigýptōi,

54
καὶ ἤρξαντο τὰ ἑπτὰ ἔτη τοῦ λιμοῦ ἔρχεσθαι, καθὰ εἶπεν Ιωσηϕ. καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν πάσῃ τῇ γῇ, ἐν δὲ πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἦσαν ἄρτοι.

kaì ḗrxanto tà heptà étē toû limoû érchesthai, kathà eîpen Iōsēph. kaì egéneto limòs en pásēi tē̂i gē̂i, en dè pásēi gē̂i Aigýptou ē̂san ártoi.

55
καὶ ἐπείνασεν πᾶσα ἡ γῆ Αἰγύπτου, ἐκέκραξεν δὲ ὁ λαὸς πρὸς Φαραω περὶ ἄρτων· εἶπεν δὲ Φαραω πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις Πορεύεσθε πρὸς Ιωσηϕ, καὶ ὃ ἐὰν εἴπῃ ὑμῖν, ποιήσατε.

kaì epeínasen pâsa hē gē̂ Aigýptou, ekékraxen dè ho laòs pròs Pharaō perì ártōn: eîpen dè Pharaō pâsi toîs Aigyptíois Poreúesthe pròs Iōsēph, kaì hò eàn eípēi hymîn, poiḗsate.

56
καὶ ὁ λιμὸς ἦν ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς· ἀνέῳξεν δὲ Ιωσηϕ πάντας τοὺς σιτοβολῶνας καὶ ἐπώλει πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις.

kaì ho limòs ē̂n epì prosṓpou pásēs tē̂s gē̂s: anéōixen dè Iōsēph pántas toùs sitobolō̂nas kaì epṓlei pâsi toîs Aigyptíois.

57
καὶ πᾶσαι αἱ χῶραι ἦλθον εἰς Αἴγυπτον ἀγοράζειν πρὸς Ιωσηϕ· ἐπεκράτησεν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

kaì pâsai hai chō̂rai ē̂lthon eis Aígypton agorázein pròs Iōsēph: epekrátēsen gàr ho limòs en pásēi tē̂i gē̂i.