Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 42

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ιδὼν δὲ Ιακωβ ὅτι ἔστιν πρᾶσις ἐν Αἰγύπτῳ, εἶπεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ῞Ινα τί ῥᾳθυμεῖτε;

’Idṑn dè Iakōb hóti éstin prâsis en Aigýptōi, eîpen toîs hyioîs autoû ῞Ina tí rhāithymeîte?

2
ἰδοὺ ἀκήκοα ὅτι ἔστιν σῖτος ἐν Αἰγύπτῳ· κατάβητε ἐκεῖ καὶ πρίασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα, ἵνα ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν.

idoù akḗkoa hóti éstin sîtos en Aigýptōi: katábēte ekeî kaì príasthe hēmîn mikrà brṓmata, hína zō̂men kaì mḕ apothánōmen.

3
κατέβησαν δὲ οἱ ἀδελϕοὶ Ιωσηϕ οἱ δέκα πρίασθαι σῖτον ἐξ Αἰγύπτου·

katébēsan dè hoi adelphoì Iōsēph hoi déka príasthai sîton ex Aigýptou:

4
τὸν δὲ Βενιαμιν τὸν ἀδελϕὸν Ιωσηϕ οὐκ ἀπέστειλεν μετὰ τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ· εἶπεν γάρ Μήποτε συμβῇ αὐτῷ μαλακία.

tòn dè Beniamin tòn adelphòn Iōsēph ouk apésteilen metà tō̂n adelphō̂n autoû: eîpen gár Mḗpote symbē̂i autō̂i malakía.

5
῏Ηλθον δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀγοράζειν μετὰ τῶν ἐρχομένων· ἦν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν γῇ Χανααν.

᾿̂Ēlthon dè hoi hyioì Israēl agorázein metà tō̂n erchoménōn: ē̂n gàr ho limòs en gē̂i Chanaan.

6
Ιωσηϕ δὲ ἦν ἄρχων τῆς γῆς, οὗτος ἐπώλει παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς· ἐλθόντες δὲ οἱ ἀδελϕοὶ Ιωσηϕ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν.

Iōsēph dè ē̂n árchōn tē̂s gē̂s, hoûtos epṓlei pantì tō̂i laō̂i tē̂s gē̂s: elthóntes dè hoi adelphoì Iōsēph prosekýnēsan autō̂i epì prósōpon epì tḕn gē̂n.

7
ἰδὼν δὲ Ιωσηϕ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ ἐπέγνω καὶ ἠλλοτριοῦτο ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς σκληρὰ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πόθεν ἥκατε; οἱ δὲ εἶπαν ’Εκ γῆς Χανααν ἀγοράσαι βρώματα.

idṑn dè Iōsēph toùs adelphoùs autoû epégnō kaì ēllotrioûto ap’ autō̂n kaì elálēsen autoîs sklērà kaì eîpen autoîs Póthen hḗkate? hoi dè eîpan ’Ek gē̂s Chanaan agorásai brṓmata.

8
ἐπέγνω δὲ Ιωσηϕ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν.

epégnō dè Iōsēph toùs adelphoùs autoû, autoì dè ouk epégnōsan autón.

9
καὶ ἐμνήσθη Ιωσηϕ τῶν ἐνυπνίων, ὧν εἶδεν αὐτός, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Κατάσκοποί ἐστε· κατανοῆσαι τὰ ἴχνη τῆς χώρας ἥκατε.

kaì emnḗsthē Iōsēph tō̂n enypníōn, hō̂n eîden autós, kaì eîpen autoîs Katáskopoí este: katanoē̂sai tà íchnē tē̂s chṓras hḗkate.

10
οἱ δὲ εἶπαν Οὐχί, κύριε· οἱ παῖδές σου ἤλθομεν πρίασθαι βρώματα·

hoi dè eîpan Ouchí, kýrie: hoi paîdés sou ḗlthomen príasthai brṓmata:

11
πάντες ἐσμὲν υἱοὶ ἑνὸς ἀνθρώπου· εἰρηνικοί ἐσμεν, οὐκ εἰσὶν οἱ παῖδές σου κατάσκοποι.

pántes esmèn hyioì henòs anthrṓpou: eirēnikoí esmen, ouk eisìn hoi paîdés sou katáskopoi.

12
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Οὐχί, ἀλλὰ τὰ ἴχνη τῆς γῆς ἤλθατε ἰδεῖν.

eîpen dè autoîs Ouchí, allà tà íchnē tē̂s gē̂s ḗlthate ideîn.

13
οἱ δὲ εἶπαν Δώδεκά ἐσμεν οἱ παῖδές σου ἀδελϕοὶ ἐν γῇ Χανααν, καὶ ἰδοὺ ὁ νεώτερος μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σήμερον, ὁ δὲ ἕτερος οὐχ ὑπάρχει.

hoi dè eîpan Dṓdeká esmen hoi paîdés sou adelphoì en gē̂i Chanaan, kaì idoù ho neṓteros metà toû patròs hēmō̂n sḗmeron, ho dè héteros ouch hypárchei.

14
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηϕ Τοῦτό ἐστιν, ὃ εἴρηκα ὑμῖν λέγων ὅτι Κατάσκοποί ἐστε·

eîpen dè autoîs Iōsēph Toûtó estin, hò eírēka hymîn légōn hóti Katáskopoí este:

15
ἐν τούτῳ ϕανεῖσθε· νὴ τὴν ὑγίειαν Φαραω, οὐ μὴ ἐξέλθητε ἐντεῦθεν, ἐὰν μὴ ὁ ἀδελϕὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος ἔλθῃ ὧδε.

en toútōi phaneîsthe: nḕ tḕn hygíeian Pharaō, ou mḕ exélthēte enteûthen, eàn mḕ ho adelphòs hymō̂n ho neṓteros élthēi hō̂de.

16
ἀποστείλατε ἐξ ὑμῶν ἕνα καὶ λάβετε τὸν ἀδελϕὸν ὑμῶν, ὑμεῖς δὲ ἀπάχθητε ἕως τοῦ ϕανερὰ γενέσθαι τὰ ῥήματα ὑμῶν, εἰ ἀληθεύετε ἢ οὔ· εἰ δὲ μή, νὴ τὴν ὑγίειαν Φαραω, ἦ μὴν κατάσκοποί ἐστε.

aposteílate ex hymō̂n héna kaì lábete tòn adelphòn hymō̂n, hymeîs dè apáchthēte héōs toû phanerà genésthai tà rhḗmata hymō̂n, ei alētheúete ḕ oú: ei dè mḗ, nḕ tḕn hygíeian Pharaō, ē̂ mḕn katáskopoí este.

17
καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν ϕυλακῇ ἡμέρας τρεῖς.

kaì étheto autoùs en phylakē̂i hēméras treîs.

18
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ Τοῦτο ποιήσατε καὶ ζήσεσθε – τὸν θεὸν γὰρ ἐγὼ ϕοβοῦμαι – ·

Eîpen dè autoîs tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi Toûto poiḗsate kaì zḗsesthe – tòn theòn gàr egṑ phoboûmai – :

19
εἰ εἰρηνικοί ἐστε, ἀδελϕὸς ὑμῶν εἷς κατασχεθήτω ἐν τῇ ϕυλακῇ, αὐτοὶ δὲ βαδίσατε καὶ ἀπαγάγετε τὸν ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας ὑμῶν

ei eirēnikoí este, adelphòs hymō̂n heîs kataschethḗtō en tē̂i phylakē̂i, autoì dè badísate kaì apagágete tòn agorasmòn tē̂s sitodosías hymō̂n

20
καὶ τὸν ἀδελϕὸν ὑμῶν τὸν νεώτερον ἀγάγετε πρός με, καὶ πιστευθήσονται τὰ ῥήματα ὑμῶν· εἰ δὲ μή, ἀποθανεῖσθε. ἐποίησαν δὲ οὕτως.

kaì tòn adelphòn hymō̂n tòn neṓteron agágete prós me, kaì pisteuthḗsontai tà rhḗmata hymō̂n: ei dè mḗ, apothaneîsthe. epoíēsan dè hoútōs.

21
καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ Ναί· ἐν ἁμαρτίᾳ γάρ ἐσμεν περὶ τοῦ ἀδελϕοῦ ἡμῶν, ὅτι ὑπερείδομεν τὴν θλῖψιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ὅτε κατεδέετο ἡμῶν, καὶ οὐκ εἰσηκούσαμεν αὐτοῦ· ἕνεκεν τούτου ἐπῆλθεν ἐϕ’ ἡμᾶς ἡ θλῖψις αὕτη.

kaì eîpen hékastos pròs tòn adelphòn autoû Naí: en hamartíāi gár esmen perì toû adelphoû hēmō̂n, hóti hypereídomen tḕn thlîpsin tē̂s psychē̂s autoû, hóte katedéeto hēmō̂n, kaì ouk eisēkoúsamen autoû: héneken toútou epē̂lthen eph’ hēmâs hē thlîpsis haútē.

22
ἀποκριθεὶς δὲ Ρουβην εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἐλάλησα ὑμῖν λέγων Μὴ ἀδικήσητε τὸ παιδάριον; καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου· καὶ ἰδοὺ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκζητεῖται.

apokritheìs dè Roubēn eîpen autoîs Ouk elálēsa hymîn légōn Mḕ adikḗsēte tò paidárion? kaì ouk eisēkoúsaté mou: kaì idoù tò haîma autoû ekzēteîtai.

23
αὐτοὶ δὲ οὐκ ᾔδεισαν ὅτι ἀκούει Ιωσηϕ· ὁ γὰρ ἑρμηνευτὴς ἀνὰ μέσον αὐτῶν ἦν.

autoì dè ouk ḗideisan hóti akoúei Iōsēph: ho gàr hermēneutḕs anà méson autō̂n ē̂n.

24
ἀποστραϕεὶς δὲ ἀπ’ αὐτῶν ἔκλαυσεν Ιωσηϕ. καὶ πάλιν προσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπεν αὐτοῖς καὶ ἔλαβεν τὸν Συμεων ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐναντίον αὐτῶν.

apostrapheìs dè ap’ autō̂n éklausen Iōsēph. kaì pálin prosē̂lthen pròs autoùs kaì eîpen autoîs kaì élaben tòn Symeōn ap’ autō̂n kaì édēsen autòn enantíon autō̂n.

25
ἐνετείλατο δὲ Ιωσηϕ ἐμπλῆσαι τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν σίτου καὶ ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον ἑκάστου εἰς τὸν σάκκον αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν. καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς οὕτως.

eneteílato dè Iōsēph emplē̂sai tà angeîa autō̂n sítou kaì apodoûnai tò argýrion hekástou eis tòn sákkon autoû kaì doûnai autoîs episitismòn eis tḕn hodón. kaì egenḗthē autoîs hoútōs.

26
καὶ ἐπιθέντες τὸν σῖτον ἐπὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν ἀπῆλθον ἐκεῖθεν.

kaì epithéntes tòn sîton epì toùs ónous autō̂n apē̂lthon ekeîthen.

27
λύσας δὲ εἷς τὸν μάρσιππον αὐτοῦ δοῦναι χορτάσματα τοῖς ὄνοις αὐτοῦ, οὗ κατέλυσαν, εἶδεν τὸν δεσμὸν τοῦ ἀργυρίου αὐτοῦ, καὶ ἦν ἐπάνω τοῦ στόματος τοῦ μαρσίππου·

lýsas dè heîs tòn mársippon autoû doûnai chortásmata toîs ónois autoû, hoû katélysan, eîden tòn desmòn toû argyríou autoû, kaì ē̂n epánō toû stómatos toû marsíppou:

28
καὶ εἶπεν τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτοῦ ’Απεδόθη μοι τὸ ἀργύριον, καὶ ἰδοὺ τοῦτο ἐν τῷ μαρσίππῳ μου. καὶ ἐξέστη ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ ἐταράχθησαν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες Τί τοῦτο ἐποίησεν ὁ θεὸς ἡμῖν;

kaì eîpen toîs adelphoîs autoû ’Apedóthē moi tò argýrion, kaì idoù toûto en tō̂i marsíppōi mou. kaì exéstē hē kardía autō̂n, kaì etaráchthēsan pròs allḗlous légontes Tí toûto epoíēsen ho theòs hēmîn?

29
῏Ηλθον δὲ πρὸς Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτῶν εἰς γῆν Χανααν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα τὰ συμβάντα αὐτοῖς λέγοντες

᾿̂Ēlthon dè pròs Iakōb tòn patéra autō̂n eis gē̂n Chanaan kaì apḗngeilan autō̂i pánta tà symbánta autoîs légontes

30
Λελάληκεν ὁ ἄνθρωπος ὁ κύριος τῆς γῆς πρὸς ἡμᾶς σκληρὰ καὶ ἔθετο ἡμᾶς ἐν ϕυλακῇ ὡς κατασκοπεύοντας τὴν γῆν.

Lelálēken ho ánthrōpos ho kýrios tē̂s gē̂s pròs hēmâs sklērà kaì étheto hēmâs en phylakē̂i hōs kataskopeúontas tḕn gē̂n.

31
εἴπαμεν δὲ αὐτῷ Εἰρηνικοί ἐσμεν, οὔκ ἐσμεν κατάσκοποι·

eípamen dè autō̂i Eirēnikoí esmen, oúk esmen katáskopoi:

32
δώδεκα ἀδελϕοί ἐσμεν, υἱοὶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν· ὁ εἷς οὐχ ὑπάρχει, ὁ δὲ μικρότερος μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σήμερον ἐν γῇ Χανααν.

dṓdeka adelphoí esmen, hyioì toû patròs hēmō̂n: ho heîs ouch hypárchei, ho dè mikróteros metà toû patròs hēmō̂n sḗmeron en gē̂i Chanaan.

33
εἶπεν δὲ ἡμῖν ὁ ἄνθρωπος ὁ κύριος τῆς γῆς ’Εν τούτῳ γνώσομαι ὅτι εἰρηνικοί ἐστε· ἀδελϕὸν ἕνα ἄϕετε ὧδε μετ’ ἐμοῦ, τὸν δὲ ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας τοῦ οἴκου ὑμῶν λαβόντες ἀπέλθατε

eîpen dè hēmîn ho ánthrōpos ho kýrios tē̂s gē̂s ’En toútōi gnṓsomai hóti eirēnikoí este: adelphòn héna áphete hō̂de met’ emoû, tòn dè agorasmòn tē̂s sitodosías toû oíkou hymō̂n labóntes apélthate

34
καὶ ἀγάγετε πρός με τὸν ἀδελϕὸν ὑμῶν τὸν νεώτερον, καὶ γνώσομαι ὅτι οὐ κατάσκοποί ἐστε, ἀλλ’ ὅτι εἰρηνικοί ἐστε, καὶ τὸν ἀδελϕὸν ὑμῶν ἀποδώσω ὑμῖν, καὶ τῇ γῇ ἐμπορεύεσθε.

kaì agágete prós me tòn adelphòn hymō̂n tòn neṓteron, kaì gnṓsomai hóti ou katáskopoí este, all’ hóti eirēnikoí este, kaì tòn adelphòn hymō̂n apodṓsō hymîn, kaì tē̂i gē̂i emporeúesthe.

35
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ κατακενοῦν αὐτοὺς τοὺς σάκκους αὐτῶν καὶ ἦν ἑκάστου ὁ δεσμὸς τοῦ ἀργυρίου ἐν τῷ σάκκῳ αὐτῶν· καὶ εἶδον τοὺς δεσμοὺς τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν, αὐτοὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτῶν, καὶ ἐϕοβήθησαν.

egéneto dè en tō̂i katakenoûn autoùs toùs sákkous autō̂n kaì ē̂n hekástou ho desmòs toû argyríou en tō̂i sákkōi autō̂n: kaì eîdon toùs desmoùs toû argyríou autō̂n, autoì kaì ho patḕr autō̂n, kaì ephobḗthēsan.

36
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιακωβ ὁ πατὴρ αὐτῶν ’Εμὲ ἠτεκνώσατε· Ιωσηϕ οὐκ ἔστιν, Συμεων οὐκ ἔστιν, καὶ τὸν Βενιαμιν λήμψεσθε· ἐπ’ ἐμὲ ἐγένετο πάντα ταῦτα.

eîpen dè autoîs Iakōb ho patḕr autō̂n ’Emè ēteknṓsate: Iōsēph ouk éstin, Symeōn ouk éstin, kaì tòn Beniamin lḗmpsesthe: ep’ emè egéneto pánta taûta.

37
εἶπεν δὲ Ρουβην τῷ πατρὶ αὐτοῦ λέγων Τοὺς δύο υἱούς μου ἀπόκτεινον, ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σέ δὸς αὐτὸν εἰς τὴν χεῖρά μου, κἀγὼ ἀνάξω αὐτὸν πρὸς σέ.

eîpen dè Roubēn tō̂i patrì autoû légōn Toùs dýo hyioús mou apókteinon, eàn mḕ agágō autòn pròs sé dòs autòn eis tḕn cheîrá mou, kagṑ anáxō autòn pròs sé.

38
ὁ δὲ εἶπεν Οὐ καταβήσεται ὁ υἱός μου μεθ’ ὑμῶν, ὅτι ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν καὶ αὐτὸς μόνος καταλέλειπται· καὶ συμβήσεται αὐτὸν μαλακισθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἂν πορεύησθε, καὶ κατάξετέ μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾅδου.

ho dè eîpen Ou katabḗsetai ho hyiós mou meth’ hymō̂n, hóti ho adelphòs autoû apéthanen kaì autòs mónos kataléleiptai: kaì symbḗsetai autòn malakisthē̂nai en tē̂i hodō̂i, hē̂i àn poreúēsthe, kaì katáxeté mou tò gē̂ras metà lýpēs eis hā́idou.