Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 45

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ οὐκ ἠδύνατο Ιωσηϕ ἀνέχεσθαι πάντων τῶν παρεστηκότων αὐτῷ, ἀλλ’ εἶπεν ’Εξαποστείλατε πάντας ἀπ’ ἐμοῦ. καὶ οὐ παρειστήκει οὐδεὶς ἔτι τῷ Ιωσηϕ, ἡνίκα ἀνεγνωρίζετο τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτοῦ.

Kaì ouk ēdýnato Iōsēph anéchesthai pántōn tō̂n parestēkótōn autō̂i, all’ eîpen ’Exaposteílate pántas ap’ emoû. kaì ou pareistḗkei oudeìs éti tō̂i Iōsēph, hēníka anegnōrízeto toîs adelphoîs autoû.

2
καὶ ἀϕῆκεν ϕωνὴν μετὰ κλαυθμοῦ· ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἀκουστὸν ἐγένετο εἰς τὸν οἶκον Φαραω.

kaì aphē̂ken phōnḕn metà klauthmoû: ḗkousan dè pántes hoi Aigýptioi, kaì akoustòn egéneto eis tòn oîkon Pharaō.

3
εἶπεν δὲ Ιωσηϕ πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ ’Εγώ εἰμι Ιωσηϕ· ἔτι ὁ πατήρ μου ζῇ; καὶ οὐκ ἐδύναντο οἱ ἀδελϕοὶ ἀποκριθῆναι αὐτῷ· ἐταράχθησαν γάρ.

eîpen dè Iōsēph pròs toùs adelphoùs autoû ’Egṓ eimi Iōsēph: éti ho patḗr mou zē̂i? kaì ouk edýnanto hoi adelphoì apokrithē̂nai autō̂i: etaráchthēsan gár.

4
εἶπεν δὲ Ιωσηϕ πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ ’Εγγίσατε πρός με. καὶ ἤγγισαν. καὶ εἶπεν ’Εγώ εἰμι Ιωσηϕ ὁ ἀδελϕὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσθε εἰς Αἴγυπτον.

eîpen dè Iōsēph pròs toùs adelphoùs autoû ’Engísate prós me. kaì ḗngisan. kaì eîpen ’Egṓ eimi Iōsēph ho adelphòs hymō̂n, hòn apédosthe eis Aígypton.

5
νῦν οὖν μὴ λυπεῖσθε μηδὲ σκληρὸν ὑμῖν ϕανήτω ὅτι ἀπέδοσθέ με ὧδε· εἰς γὰρ ζωὴν ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν·

nŷn oûn mḕ lypeîsthe mēdè sklēròn hymîn phanḗtō hóti apédosthé me hō̂de: eis gàr zōḕn apésteilén me ho theòs émprosthen hymō̂n:

6
τοῦτο γὰρ δεύτερον ἔτος λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔτι λοιπὰ πέντε ἔτη, ἐν οἷς οὐκ ἔσται ἀροτρίασις οὐδὲ ἄμητος·

toûto gàr deúteron étos limòs epì tē̂s gē̂s, kaì éti loipà pénte étē, en hoîs ouk éstai arotríasis oudè ámētos:

7
ἀπέστειλεν γάρ με ὁ θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν, ὑπολείπεσθαι ὑμῶν κατάλειμμα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκθρέψαι ὑμῶν κατάλειψιν μεγάλην.

apésteilen gár me ho theòs émprosthen hymō̂n, hypoleípesthai hymō̂n katáleimma epì tē̂s gē̂s kaì ekthrépsai hymō̂n katáleipsin megálēn.

8
νῦν οὖν οὐχ ὑμεῖς με ἀπεστάλκατε ὧδε, ἀλλ’ ἢ ὁ θεός, καὶ ἐποίησέν με ὡς πατέρα Φαραω καὶ κύριον παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης γῆς Αἰγύπτου.

nŷn oûn ouch hymeîs me apestálkate hō̂de, all’ ḕ ho theós, kaì epoíēsén me hōs patéra Pharaō kaì kýrion pantòs toû oíkou autoû kaì árchonta pásēs gē̂s Aigýptou.

9
σπεύσαντες οὖν ἀνάβητε πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ εἴπατε αὐτῷ Τάδε λέγει ὁ υἱός σου Ιωσηϕ ’Εποίησέν με ὁ θεὸς κύριον πάσης γῆς Αἰγύπτου· κατάβηθι οὖν πρός με καὶ μὴ μείνῃς·

speúsantes oûn anábēte pròs tòn patéra mou kaì eípate autō̂i Táde légei ho hyiós sou Iōsēph ’Epoíēsén me ho theòs kýrion pásēs gē̂s Aigýptou: katábēthi oûn prós me kaì mḕ meínēis:

10
καὶ κατοικήσεις ἐν γῇ Γεσεμ ’Αραβίας καὶ ἔσῃ ἐγγύς μου, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου, τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ βόες σου καὶ ὅσα σοί ἐστιν,

kaì katoikḗseis en gē̂i Gesem ’Arabías kaì ésēi engýs mou, sỳ kaì hoi hyioí sou kaì hoi hyioì tō̂n hyiō̂n sou, tà próbatá sou kaì hai bóes sou kaì hósa soí estin,

11
καὶ ἐκθρέψω σε ἐκεῖ – ἔτι γὰρ πέντε ἔτη λιμός – , ἵνα μὴ ἐκτριβῇς, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντά σου.

kaì ekthrépsō se ekeî – éti gàr pénte étē limós – , hína mḕ ektribē̂is, sỳ kaì hoi hyioí sou kaì pánta tà hypárchontá sou.

12
ἰδοὺ οἱ ὀϕθαλμοὶ ὑμῶν βλέπουσιν καὶ οἱ ὀϕθαλμοὶ Βενιαμιν τοῦ ἀδελϕοῦ μου ὅτι τὸ στόμα μου τὸ λαλοῦν πρὸς ὑμᾶς.

idoù hoi ophthalmoì hymō̂n blépousin kaì hoi ophthalmoì Beniamin toû adelphoû mou hóti tò stóma mou tò laloûn pròs hymâs.

13
ἀπαγγείλατε οὖν τῷ πατρί μου πᾶσαν τὴν δόξαν μου τὴν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὅσα εἴδετε, καὶ ταχύναντες καταγάγετε τὸν πατέρα μου ὧδε.

apangeílate oûn tō̂i patrí mou pâsan tḕn dóxan mou tḕn en Aigýptōi kaì hósa eídete, kaì tachýnantes katagágete tòn patéra mou hō̂de.

14
καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Βενιαμιν τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῷ, καὶ Βενιαμιν ἔκλαυσεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ.

kaì epipesṑn epì tòn tráchēlon Beniamin toû adelphoû autoû éklausen ep’ autō̂i, kaì Beniamin éklausen epì tō̂i trachḗlōi autoû.

15
καὶ καταϕιλήσας πάντας τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλάλησαν οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτόν.

kaì kataphilḗsas pántas toùs adelphoùs autoû éklausen ep’ autoîs, kaì metà taûta elálēsan hoi adelphoì autoû pròs autón.

16
Καὶ διεβοήθη ἡ ϕωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραω λέγοντες ῞Ηκασιν οἱ ἀδελϕοὶ Ιωσηϕ. ἐχάρη δὲ Φαραω καὶ ἡ θεραπεία αὐτοῦ.

Kaì dieboḗthē hē phōnḕ eis tòn oîkon Pharaō légontes ῞Ēkasin hoi adelphoì Iōsēph. echárē dè Pharaō kaì hē therapeía autoû.

17
εἶπεν δὲ Φαραω πρὸς Ιωσηϕ Εἰπὸν τοῖς ἀδελϕοῖς σου Τοῦτο ποιήσατε· γεμίσατε τὰ πορεῖα ὑμῶν καὶ ἀπέλθατε εἰς γῆν Χανααν

eîpen dè Pharaō pròs Iōsēph Eipòn toîs adelphoîs sou Toûto poiḗsate: gemísate tà poreîa hymō̂n kaì apélthate eis gē̂n Chanaan

18
καὶ παραλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν ἥκετε πρός με, καὶ δώσω ὑμῖν πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου, καὶ ϕάγεσθε τὸν μυελὸν τῆς γῆς.

kaì paralabóntes tòn patéra hymō̂n kaì tà hypárchonta hymō̂n hḗkete prós me, kaì dṓsō hymîn pántōn tō̂n agathō̂n Aigýptou, kaì phágesthe tòn myelòn tē̂s gē̂s.

19
σὺ δὲ ἔντειλαι ταῦτα, λαβεῖν αὐτοῖς ἁμάξας ἐκ γῆς Αἰγύπτου τοῖς παιδίοις ὑμῶν καὶ ταῖς γυναιξίν, καὶ ἀναλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν παραγίνεσθε·

sỳ dè énteilai taûta, labeîn autoîs hamáxas ek gē̂s Aigýptou toîs paidíois hymō̂n kaì taîs gynaixín, kaì analabóntes tòn patéra hymō̂n paragínesthe:

20
καὶ μὴ ϕείσησθε τοῖς ὀϕθαλμοῖς τῶν σκευῶν ὑμῶν, τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν ἔσται.

kaì mḕ pheísēsthe toîs ophthalmoîs tō̂n skeuō̂n hymō̂n, tà gàr pánta agathà Aigýptou hymîn éstai.

21
ἐποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ· ἔδωκεν δὲ Ιωσηϕ αὐτοῖς ἁμάξας κατὰ τὰ εἰρημένα ὑπὸ Φαραω τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν,

epoíēsan dè hoútōs hoi hyioì Israēl: édōken dè Iōsēph autoîs hamáxas katà tà eirēména hypò Pharaō toû basiléōs kaì édōken autoîs episitismòn eis tḕn hodón,

22
καὶ πᾶσιν ἔδωκεν δισσὰς στολάς, τῷ δὲ Βενιαμιν ἔδωκεν τριακοσίους χρυσοῦς καὶ πέντε ἐξαλλασσούσας στολάς,

kaì pâsin édōken dissàs stolás, tō̂i dè Beniamin édōken triakosíous chrysoûs kaì pénte exallassoúsas stolás,

23
καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀπέστειλεν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ δέκα ὄνους αἴροντας ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου καὶ δέκα ἡμιόνους αἰρούσας ἄρτους τῷ πατρὶ αὐτοῦ εἰς ὁδόν.

kaì tō̂i patrì autoû apésteilen katà tà autà kaì déka ónous aírontas apò pántōn tō̂n agathō̂n Aigýptou kaì déka hēmiónous airoúsas ártous tō̂i patrì autoû eis hodón.

24
ἐξαπέστειλεν δὲ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθησαν· καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ ὀργίζεσθε ἐν τῇ ὁδῷ.

exapésteilen dè toùs adelphoùs autoû, kaì eporeúthēsan: kaì eîpen autoîs Mḕ orgízesthe en tē̂i hodō̂i.

25
Καὶ ἀνέβησαν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανααν πρὸς Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτῶν

Kaì anébēsan ex Aigýptou kaì ē̂lthon eis gē̂n Chanaan pròs Iakōb tòn patéra autō̂n

26
καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ‘Ο υἱός σου Ιωσηϕ ζῇ, καὶ αὐτὸς ἄρχει πάσης γῆς Αἰγύπτου. καὶ ἐξέστη ἡ διάνοια Ιακωβ· οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς.

kaì anḗngeilan autō̂i légontes hóti ‘O hyiós sou Iōsēph zē̂i, kaì autòs árchei pásēs gē̂s Aigýptou. kaì exéstē hē diánoia Iakōb: ou gàr epísteusen autoîs.

27
ἐλάλησαν δὲ αὐτῷ πάντα τὰ ῥηθέντα ὑπὸ Ιωσηϕ, ὅσα εἶπεν αὐτοῖς. ἰδὼν δὲ τὰς ἁμάξας, ἃς ἀπέστειλεν Ιωσηϕ ὥστε ἀναλαβεῖν αὐτόν, ἀνεζωπύρησεν τὸ πνεῦμα Ιακωβ τοῦ πατρὸς αὐτῶν.

elálēsan dè autō̂i pánta tà rhēthénta hypò Iōsēph, hósa eîpen autoîs. idṑn dè tàs hamáxas, hàs apésteilen Iōsēph hṓste analabeîn autón, anezōpýrēsen tò pneûma Iakōb toû patròs autō̂n.

28
εἶπεν δὲ Ισραηλ Μέγα μοί ἐστιν, εἰ ἔτι Ιωσηϕ ὁ υἱός μου ζῇ· πορευθεὶς ὄψομαι αὐτὸν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με.

eîpen dè Israēl Méga moí estin, ei éti Iōsēph ho hyiós mou zē̂i: poreutheìs ópsomai autòn prò toû apothaneîn me.