Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 46

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Απάρας δὲ Ισραηλ, αὐτὸς καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ, ἦλθεν ἐπὶ τὸ ϕρέαρ τοῦ ὅρκου καὶ ἔθυσεν θυσίαν τῷ θεῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ισαακ.

’Apáras dè Israēl, autòs kaì pánta tà autoû, ē̂lthen epì tò phréar toû hórkou kaì éthysen thysían tō̂i theō̂i toû patròs autoû Isaak.

2
εἶπεν δὲ ὁ θεὸς Ισραηλ ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς εἴπας Ιακωβ, Ιακωβ. ὁ δὲ εἶπεν Τί ἐστιν;

eîpen dè ho theòs Israēl en horámati tē̂s nyktòs eípas Iakōb, Iakōb. ho dè eîpen Tí estin?

3
λέγων ’Εγώ εἰμι ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου· μὴ ϕοβοῦ καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον· εἰς γὰρ ἔθνος μέγα ποιήσω σε ἐκεῖ,

légōn ’Egṓ eimi ho theòs tō̂n patérōn sou: mḕ phoboû katabē̂nai eis Aígypton: eis gàr éthnos méga poiḗsō se ekeî,

4
καὶ ἐγὼ καταβήσομαι μετὰ σοῦ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐγὼ ἀναβιβάσω σε εἰς τέλος, καὶ Ιωσηϕ ἐπιβαλεῖ τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀϕθαλμούς σου.

kaì egṑ katabḗsomai metà soû eis Aígypton, kaì egṑ anabibásō se eis télos, kaì Iōsēph epibaleî tàs cheîras epì toùs ophthalmoús sou.

5
ἀνέστη δὲ Ιακωβ ἀπὸ τοῦ ϕρέατος τοῦ ὅρκου, καὶ ἀνέλαβον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν πατέρα αὐτῶν καὶ τὴν ἀποσκευὴν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἐπὶ τὰς ἁμάξας, ἃς ἀπέστειλεν Ιωσηϕ ἆραι αὐτόν,

anéstē dè Iakōb apò toû phréatos toû hórkou, kaì anélabon hoi hyioì Israēl tòn patéra autō̂n kaì tḕn aposkeuḕn kaì tàs gynaîkas autō̂n epì tàs hamáxas, hàs apésteilen Iōsēph ârai autón,

6
καὶ ἀναλαβόντες τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν καὶ πᾶσαν τὴν κτῆσιν, ἣν ἐκτήσαντο ἐν γῇ Χανααν, εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, Ιακωβ καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ,

kaì analabóntes tà hypárchonta autō̂n kaì pâsan tḕn ktē̂sin, hḕn ektḗsanto en gē̂i Chanaan, eisē̂lthon eis Aígypton, Iakōb kaì pân tò spérma autoû met’ autoû,

7
υἱοὶ καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, θυγατέρες καὶ θυγατέρες τῶν υἱῶν αὐτοῦ· καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἤγαγεν εἰς Αἴγυπτον.

hyioì kaì hoi hyioì tō̂n hyiō̂n autoû met’ autoû, thygatéres kaì thygatéres tō̂n hyiō̂n autoû: kaì pân tò spérma autoû ḗgagen eis Aígypton.

8
Ταῦτα δὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον. Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ· πρωτότοκος Ιακωβ Ρουβην.

Taûta dè tà onómata tō̂n hyiō̂n Israēl tō̂n eiselthóntōn eis Aígypton. Iakōb kaì hoi hyioì autoû: prōtótokos Iakōb Roubēn.

9
υἱοὶ δὲ Ρουβην· Ενωχ καὶ Φαλλους, Ασρων καὶ Χαρμι.

hyioì dè Roubēn: Enōch kaì Phallous, Asrōn kaì Charmi.

10
υἱοὶ δὲ Συμεων· Ιεμουηλ καὶ Ιαμιν καὶ Αωδ καὶ Ιαχιν καὶ Σααρ καὶ Σαουλ υἱὸς τῆς Χανανίτιδος.

hyioì dè Symeōn: Iemouēl kaì Iamin kaì Aōd kaì Iachin kaì Saar kaì Saoul hyiòs tē̂s Chananítidos.

11
υἱοὶ δὲ Λευι· Γηρσων, Κααθ καὶ Μεραρι.

hyioì dè Leui: Gērsōn, Kaath kaì Merari.

12
υἱοὶ δὲ Ιουδα· Ηρ καὶ Αυναν καὶ Σηλωμ καὶ Φαρες καὶ Ζαρα· ἀπέθανεν δὲ Ηρ καὶ Αυναν ἐν γῇ Χανααν· ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Φαρες Ασρων καὶ Ιεμουηλ.

hyioì dè Iouda: Ēr kaì Aunan kaì Sēlōm kaì Phares kaì Zara: apéthanen dè Ēr kaì Aunan en gē̂i Chanaan: egénonto dè hyioì Phares Asrōn kaì Iemouēl.

13
υἱοὶ δὲ Ισσαχαρ· θωλα καὶ Φουα καὶ Ιασουβ καὶ Ζαμβραμ.

hyioì dè Issachar: thōla kaì Phoua kaì Iasoub kaì Zambram.

14
υἱοὶ δὲ Ζαβουλων· Σερεδ καὶ Αλλων καὶ Αλοηλ.

hyioì dè Zaboulōn: Sered kaì Allōn kaì Aloēl.

15
οὗτοι υἱοὶ Λειας, οὓς ἔτεκεν τῷ Ιακωβ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας, καὶ Διναν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· πᾶσαι αἱ ψυχαί, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, τριάκοντα τρεῖς.

hoûtoi hyioì Leias, hoùs éteken tō̂i Iakōb en Mesopotamíāi tē̂s Syrías, kaì Dinan tḕn thygatéra autoû: pâsai hai psychaí, hyioì kaì thygatéres, triákonta treîs.

16
υἱοὶ δὲ Γαδ· Σαϕων καὶ Αγγις καὶ Σαυνις καὶ θασοβαν καὶ Αηδις καὶ Αροηδις καὶ Αροηλις.

hyioì dè Gad: Saphōn kaì Angis kaì Saunis kaì thasoban kaì Aēdis kaì Aroēdis kaì Aroēlis.

17
υἱοὶ δὲ Ασηρ· Ιεμνα καὶ Ιεσουα καὶ Ιεουλ καὶ Βαρια, καὶ Σαρα ἀδελϕὴ αὐτῶν. υἱοὶ δὲ Βαρια· Χοβορ καὶ Μελχιηλ.

hyioì dè Asēr: Iemna kaì Iesoua kaì Ieoul kaì Baria, kaì Sara adelphḕ autō̂n. hyioì dè Baria: Chobor kaì Melchiēl.

18
οὗτοι υἱοὶ Ζελϕας, ἣν ἔδωκεν Λαβαν Λεια τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, ἣ ἔτεκεν τούτους τῷ Ιακωβ, δέκα ἓξ ψυχάς.

hoûtoi hyioì Zelphas, hḕn édōken Laban Leia tē̂i thygatrì autoû, hḕ éteken toútous tō̂i Iakōb, déka hèx psychás.

19
υἱοὶ δὲ Ραχηλ γυναικὸς Ιακωβ· Ιωσηϕ καὶ Βενιαμιν.

hyioì dè Rachēl gynaikòs Iakōb: Iōsēph kaì Beniamin.

20
ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Ιωσηϕ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ Ασεννεθ θυγάτηρ Πετεϕρη ἱερέως ‘Ηλίου πόλεως, τὸν Μανασση καὶ τὸν Εϕραιμ. ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Μανασση, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ ἡ παλλακὴ ἡ Σύρα, τὸν Μαχιρ· Μαχιρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Γαλααδ. υἱοὶ δὲ Εϕραιμ ἀδελϕοῦ Μανασση· Σουταλααμ καὶ Τααμ. υἱοὶ δὲ Σουταλααμ· Εδεμ.

egénonto dè hyioì Iōsēph en gē̂i Aigýptōi, hoùs éteken autō̂i Asenneth thygátēr Petephrē hieréōs ‘Ēlíou póleōs, tòn Manassē kaì tòn Ephraim. egénonto dè hyioì Manassē, hoùs éteken autō̂i hē pallakḕ hē Sýra, tòn Machir: Machir dè egénnēsen tòn Galaad. hyioì dè Ephraim adelphoû Manassē: Soutalaam kaì Taam. hyioì dè Soutalaam: Edem.

21
υἱοὶ δὲ Βενιαμιν· Βαλα καὶ Χοβωρ καὶ Ασβηλ. ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Βαλα· Γηρα καὶ Νοεμαν καὶ Αγχις καὶ Ρως καὶ Μαμϕιν καὶ Οϕιμιν· Γηρα δὲ ἐγέννησεν τὸν Αραδ.

hyioì dè Beniamin: Bala kaì Chobōr kaì Asbēl. egénonto dè hyioì Bala: Gēra kaì Noeman kaì Anchis kaì Rōs kaì Mamphin kaì Ophimin: Gēra dè egénnēsen tòn Arad.

22
οὗτοι υἱοὶ Ραχηλ, οὓς ἔτεκεν τῷ Ιακωβ· πᾶσαι ψυχαὶ δέκα ὀκτώ.

hoûtoi hyioì Rachēl, hoùs éteken tō̂i Iakōb: pâsai psychaì déka oktṓ.

23
υἱοὶ δὲ Δαν· Ασομ.

hyioì dè Dan: Asom.

24
καὶ υἱοὶ Νεϕθαλι· Ασιηλ καὶ Γωυνι καὶ Ισσααρ καὶ Συλλημ.

kaì hyioì Nephthali: Asiēl kaì Gōyni kaì Issaar kaì Syllēm.

25
οὗτοι υἱοὶ Βαλλας, ἣν ἔδωκεν Λαβαν Ραχηλ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, ἣ ἔτεκεν τούτους τῷ Ιακωβ· πᾶσαι ψυχαὶ ἑπτά.

hoûtoi hyioì Ballas, hḕn édōken Laban Rachēl tē̂i thygatrì autoû, hḕ éteken toútous tō̂i Iakōb: pâsai psychaì heptá.

26
πᾶσαι δὲ ψυχαὶ αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ Ιακωβ εἰς Αἴγυπτον, οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, χωρὶς τῶν γυναικῶν υἱῶν Ιακωβ, πᾶσαι ψυχαὶ ἑξήκοντα ἕξ.

pâsai dè psychaì hai eiselthoûsai metà Iakōb eis Aígypton, hoi exelthóntes ek tō̂n mērō̂n autoû, chōrìs tō̂n gynaikō̂n hyiō̂n Iakōb, pâsai psychaì hexḗkonta héx.

27
υἱοὶ δὲ Ιωσηϕ οἱ γενόμενοι αὐτῷ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ψυχαὶ ἐννέα. πᾶσαι ψυχαὶ οἴκου Ιακωβ αἱ εἰσελθοῦσαι εἰς Αἴγυπτον ἑβδομήκοντα πέντε.

hyioì dè Iōsēph hoi genómenoi autō̂i en gē̂i Aigýptōi psychaì ennéa. pâsai psychaì oíkou Iakōb hai eiselthoûsai eis Aígypton hebdomḗkonta pénte.

28
Τὸν δὲ Ιουδαν ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πρὸς Ιωσηϕ συναντῆσαι αὐτῷ καθ’ ‘Ηρώων πόλιν εἰς γῆν Ραμεσση.

Tòn dè Ioudan apésteilen émprosthen autoû pròs Iōsēph synantē̂sai autō̂i kath’ ‘Ērṓōn pólin eis gē̂n Ramessē.

29
ζεύξας δὲ Ιωσηϕ τὰ ἅρματα αὐτοῦ ἀνέβη εἰς συνάντησιν Ισραηλ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καθ’ ‘Ηρώων πόλιν καὶ ὀϕθεὶς αὐτῷ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν κλαυθμῷ πλείονι.

zeúxas dè Iōsēph tà hármata autoû anébē eis synántēsin Israēl tō̂i patrì autoû kath’ ‘Ērṓōn pólin kaì ophtheìs autō̂i epépesen epì tòn tráchēlon autoû kaì éklausen klauthmō̂i pleíoni.

30
καὶ εἶπεν Ισραηλ πρὸς Ιωσηϕ ’Αποθανοῦμαι ἀπὸ τοῦ νῦν, ἐπεὶ ἑώρακα τὸ πρόσωπόν σου· ἔτι γὰρ σὺ ζῇς.

kaì eîpen Israēl pròs Iōsēph ’Apothanoûmai apò toû nŷn, epeì heṓraka tò prósōpón sou: éti gàr sỳ zē̂is.

31
εἶπεν δὲ Ιωσηϕ πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ ’Αναβὰς ἀπαγγελῶ τῷ Φαραω καὶ ἐρῶ αὐτῷ Οἱ ἀδελϕοί μου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου, οἳ ἦσαν ἐν γῇ Χανααν, ἥκασιν πρός με·

eîpen dè Iōsēph pròs toùs adelphoùs autoû ’Anabàs apangelō̂ tō̂i Pharaō kaì erō̂ autō̂i Hoi adelphoí mou kaì ho oîkos toû patrós mou, hoì ē̂san en gē̂i Chanaan, hḗkasin prós me:

32
οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν ποιμένες – ἄνδρες γὰρ κτηνοτρόϕοι ἦσαν – καὶ τὰ κτήνη καὶ τοὺς βόας καὶ πάντα τὰ αὐτῶν ἀγειόχασιν.

hoi dè ándres eisìn poiménes – ándres gàr ktēnotróphoi ē̂san – kaì tà ktḗnē kaì toùs bóas kaì pánta tà autō̂n ageióchasin.

33
ἐὰν οὖν καλέσῃ ὑμᾶς Φαραω καὶ εἴπῃ ὑμῖν Τί τὸ ἔργον ὑμῶν ἐστιν;

eàn oûn kalésēi hymâs Pharaō kaì eípēi hymîn Tí tò érgon hymō̂n estin?

34
ἐρεῖτε ῎Ανδρες κτηνοτρόϕοι ἐσμὲν οἱ παῖδές σου ἐκ παιδὸς ἕως τοῦ νῦν, καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν, ἵνα κατοικήσητε ἐν γῇ Γεσεμ ’Αραβίᾳ· βδέλυγμα γάρ ἐστιν Αἰγυπτίοις πᾶς ποιμὴν προβάτων.

ereîte ῎Andres ktēnotróphoi esmèn hoi paîdés sou ek paidòs héōs toû nŷn, kaì hēmeîs kaì hoi patéres hēmō̂n, hína katoikḗsēte en gē̂i Gesem ’Arabíāi: bdélygma gár estin Aigyptíois pâs poimḕn probátōn.