Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 47

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ελθὼν δὲ Ιωσηϕ ἀπήγγειλεν τῷ Φαραω λέγων ‘Ο πατήρ μου καὶ οἱ ἀδελϕοί μου καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες αὐτῶν καὶ πάντα τὰ αὐτῶν ἦλθον ἐκ γῆς Χανααν καὶ ἰδού εἰσιν ἐν γῇ Γεσεμ.

’Elthṑn dè Iōsēph apḗngeilen tō̂i Pharaō légōn ‘O patḗr mou kaì hoi adelphoí mou kaì tà ktḗnē kaì hoi bóes autō̂n kaì pánta tà autō̂n ē̂lthon ek gē̂s Chanaan kaì idoú eisin en gē̂i Gesem.

2
ἀπὸ δὲ τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ παρέλαβεν πέντε ἄνδρας καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἐναντίον Φαραω.

apò dè tō̂n adelphō̂n autoû parélaben pénte ándras kaì éstēsen autoùs enantíon Pharaō.

3
καὶ εἶπεν Φαραω τοῖς ἀδελϕοῖς Ιωσηϕ Τί τὸ ἔργον ὑμῶν; οἱ δὲ εἶπαν τῷ Φαραω Ποιμένες προβάτων οἱ παῖδές σου, καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν.

kaì eîpen Pharaō toîs adelphoîs Iōsēph Tí tò érgon hymō̂n? hoi dè eîpan tō̂i Pharaō Poiménes probátōn hoi paîdés sou, kaì hēmeîs kaì hoi patéres hēmō̂n.

4
εἶπαν δὲ τῷ Φαραω Παροικεῖν ἐν τῇ γῇ ἥκαμεν· οὐ γάρ ἐστιν νομὴ τοῖς κτήνεσιν τῶν παίδων σου, ἐνίσχυσεν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν γῇ Χανααν· νῦν οὖν κατοικήσομεν οἱ παῖδές σου ἐν γῇ Γεσεμ.

eîpan dè tō̂i Pharaō Paroikeîn en tē̂i gē̂i hḗkamen: ou gár estin nomḕ toîs ktḗnesin tō̂n paídōn sou, eníschysen gàr ho limòs en gē̂i Chanaan: nŷn oûn katoikḗsomen hoi paîdés sou en gē̂i Gesem.

5
εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσϕη Κατοικείτωσαν ἐν γῇ Γεσεμ· εἰ δὲ ἐπίστῃ ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς ἄνδρες δυνατοί, κατάστησον αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν ἐμῶν κτηνῶν. Κατοικείτωσαν ἐν γῇ Γεσεμ· εἰ δὲ ἐπίστῃ ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς ἄνδρες δυνατοί, κατάστησον αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν ἐμῶν κτηνῶν. ῏Ηλθον δὲ εἰς Αἴγυπτον πρὸς Ιωσηϕ Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἤκουσεν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου. καὶ εἶπεν Φαραω πρὸς Ιωσηϕ λέγων ‘Ο πατήρ σου καὶ οἱ ἀδελϕοί σου ἥκασι πρὸς σέ·

eîpen dè Pharaō tō̂i Iōsphē Katoikeítōsan en gē̂i Gesem: ei dè epístēi hóti eisìn en autoîs ándres dynatoí, katástēson autoùs árchontas tō̂n emō̂n ktēnō̂n. Katoikeítōsan en gē̂i Gesem: ei dè epístēi hóti eisìn en autoîs ándres dynatoí, katástēson autoùs árchontas tō̂n emō̂n ktēnō̂n. ᾿̂Ēlthon dè eis Aígypton pròs Iōsēph Iakōb kaì hoi hyioì autoû kaì ḗkousen Pharaō basileùs Aigýptou. kaì eîpen Pharaō pròs Iōsēph légōn ‘O patḗr sou kaì hoi adelphoí sou hḗkasi pròs sé:

6
ἰδοὺ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐναντίον σού ἐστιν· ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ κατοίκισον τὸν πατέρα σου καὶ τοὺς ἀδελϕούς σου.

idoù hē gē̂ Aigýptou enantíon soú estin: en tē̂i beltístēi gē̂i katoíkison tòn patéra sou kaì toùs adelphoús sou.

7
εἰσήγαγεν δὲ Ιωσηϕ Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐναντίον Φαραω, καὶ εὐλόγησεν Ιακωβ τὸν Φαραω.

eisḗgagen dè Iōsēph Iakōb tòn patéra autoû kaì éstēsen autòn enantíon Pharaō, kaì eulógēsen Iakōb tòn Pharaō.

8
εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιακωβ Πόσα ἔτη ἡμερῶν τῆς ζωῆς σου;

eîpen dè Pharaō tō̂i Iakōb Pósa étē hēmerō̂n tē̂s zōē̂s sou?

9
καὶ εἶπεν Ιακωβ τῷ Φαραω Αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, ἃς παροικῶ, ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη· μικραὶ καὶ πονηραὶ γεγόνασιν αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, οὐκ ἀϕίκοντο εἰς τὰς ἡμέρας τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς τῶν πατέρων μου, ἃς ἡμέρας παρῴκησαν.

kaì eîpen Iakōb tō̂i Pharaō Hai hēmérai tō̂n etō̂n tē̂s zōē̂s mou, hàs paroikō̂, hekatòn triákonta étē: mikraì kaì ponēraì gegónasin hai hēmérai tō̂n etō̂n tē̂s zōē̂s mou, ouk aphíkonto eis tàs hēméras tō̂n etō̂n tē̂s zōē̂s tō̂n patérōn mou, hàs hēméras parṓikēsan.

10
καὶ εὐλογήσας Ιακωβ τὸν Φαραω ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì eulogḗsas Iakōb tòn Pharaō exē̂lthen ap’ autoû.

11
καὶ κατῴκισεν Ιωσηϕ τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς κατάσχεσιν ἐν γῇ Αἰγύπτου ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ ἐν γῇ Ραμεσση, καθὰ προσέταξεν Φαραω.

kaì katṓikisen Iōsēph tòn patéra kaì toùs adelphoùs autoû kaì édōken autoîs katáschesin en gē̂i Aigýptou en tē̂i beltístēi gē̂i en gē̂i Ramessē, kathà prosétaxen Pharaō.

12
καὶ ἐσιτομέτρει Ιωσηϕ τῷ πατρὶ καὶ τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ σῖτον κατὰ σῶμα.

kaì esitométrei Iōsēph tō̂i patrì kaì toîs adelphoîs autoû kaì pantì tō̂i oíkōi toû patròs autoû sîton katà sō̂ma.

13
Σῖτος δὲ οὐκ ἦν ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ἐνίσχυσεν γὰρ ὁ λιμὸς σϕόδρα· ἐξέλιπεν δὲ ἡ γῆ Αἰγύπτου καὶ ἡ γῆ Χανααν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ.

Sîtos dè ouk ē̂n en pásēi tē̂i gē̂i: eníschysen gàr ho limòs sphódra: exélipen dè hē gē̂ Aigýptou kaì hē gē̂ Chanaan apò toû limoû.

14
συνήγαγεν δὲ Ιωσηϕ πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐν γῇ Χανααν τοῦ σίτου, οὗ ἠγόραζον καὶ ἐσιτομέτρει αὐτοῖς, καὶ εἰσήνεγκεν Ιωσηϕ πᾶν τὸ ἀργύριον εἰς τὸν οἶκον Φαραω.

synḗgagen dè Iōsēph pân tò argýrion tò heurethèn en gē̂i Aigýptou kaì en gē̂i Chanaan toû sítou, hoû ēgórazon kaì esitométrei autoîs, kaì eisḗnenken Iōsēph pân tò argýrion eis tòn oîkon Pharaō.

15
καὶ ἐξέλιπεν πᾶν τὸ ἀργύριον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐκ γῆς Χανααν. ἦλθον δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς Ιωσηϕ λέγοντες Δὸς ἡμῖν ἄρτους, καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκομεν ἐναντίον σου; ἐκλέλοιπεν γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν.

kaì exélipen pân tò argýrion ek gē̂s Aigýptou kaì ek gē̂s Chanaan. ē̂lthon dè pántes hoi Aigýptioi pròs Iōsēph légontes Dòs hēmîn ártous, kaì hína tí apothnḗiskomen enantíon sou? ekléloipen gàr tò argýrion hēmō̂n.

16
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηϕ Φέρετε τὰ κτήνη ὑμῶν, καὶ δώσω ὑμῖν ἄρτους ἀντὶ τῶν κτηνῶν ὑμῶν, εἰ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον.

eîpen dè autoîs Iōsēph Phérete tà ktḗnē hymō̂n, kaì dṓsō hymîn ártous antì tō̂n ktēnō̂n hymō̂n, ei ekléloipen tò argýrion.

17
ἤγαγον δὲ τὰ κτήνη πρὸς Ιωσηϕ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Ιωσηϕ ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων καὶ ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ ἐξέθρεψεν αὐτοὺς ἐν ἄρτοις ἀντὶ πάντων τῶν κτηνῶν αὐτῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ.

ḗgagon dè tà ktḗnē pròs Iōsēph, kaì édōken autoîs Iōsēph ártous antì tō̂n híppōn kaì antì tō̂n probátōn kaì antì tō̂n boō̂n kaì antì tō̂n ónōn kaì exéthrepsen autoùs en ártois antì pántōn tō̂n ktēnō̂n autō̂n en tō̂i eniautō̂i ekeínōi.

18
ἐξῆλθεν δὲ τὸ ἔτος ἐκεῖνο, καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ καὶ εἶπαν αὐτῷ Μήποτε ἐκτριβῶμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν· εἰ γὰρ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον καὶ τὰ ὑπάρχοντα καὶ τὰ κτήνη πρὸς σὲ τὸν κύριον, καὶ οὐχ ὑπολείπεται ἡμῖν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀλλ’ ἢ τὸ ἴδιον σῶμα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν.

exē̂lthen dè tò étos ekeîno, kaì ē̂lthon pròs autòn en tō̂i étei tō̂i deutérōi kaì eîpan autō̂i Mḗpote ektribō̂men apò toû kyríou hēmō̂n: ei gàr ekléloipen tò argýrion kaì tà hypárchonta kaì tà ktḗnē pròs sè tòn kýrion, kaì ouch hypoleípetai hēmîn enantíon toû kyríou hēmō̂n all’ ḕ tò ídion sō̂ma kaì hē gē̂ hēmō̂n.

19
ἵνα οὖν μὴ ἀποθάνωμεν ἐναντίον σου καὶ ἡ γῆ ἐρημωθῇ, κτῆσαι ἡμᾶς καὶ τὴν γῆν ἡμῶν ἀντὶ ἄρτων, καὶ ἐσόμεθα ἡμεῖς καὶ ἡ γῆ ἡμῶν παῖδες Φαραω· δὸς σπέρμα, ἵνα σπείρωμεν καὶ ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡ γῆ οὐκ ἐρημωθήσεται.

hína oûn mḕ apothánōmen enantíon sou kaì hē gē̂ erēmōthē̂i, ktē̂sai hēmâs kaì tḕn gē̂n hēmō̂n antì ártōn, kaì esómetha hēmeîs kaì hē gē̂ hēmō̂n paîdes Pharaō: dòs spérma, hína speírōmen kaì zō̂men kaì mḕ apothánōmen kaì hē gē̂ ouk erēmōthḗsetai.

20
καὶ ἐκτήσατο Ιωσηϕ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν Αἰγυπτίων τῷ Φαραω· ἀπέδοντο γὰρ οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γῆν αὐτῶν τῷ Φαραω, ἐπεκράτησεν γὰρ αὐτῶν ὁ λιμός· καὶ ἐγένετο ἡ γῆ Φαραω,

kaì ektḗsato Iōsēph pâsan tḕn gē̂n tō̂n Aigyptíōn tō̂i Pharaō: apédonto gàr hoi Aigýptioi tḕn gē̂n autō̂n tō̂i Pharaō, epekrátēsen gàr autō̂n ho limós: kaì egéneto hē gē̂ Pharaō,

21
καὶ τὸν λαὸν κατεδουλώσατο αὐτῷ εἰς παῖδας ἀπ’ ἄκρων ὁρίων Αἰγύπτου ἕως τῶν ἄκρων,

kaì tòn laòn katedoulṓsato autō̂i eis paîdas ap’ ákrōn horíōn Aigýptou héōs tō̂n ákrōn,

22
χωρὶς τῆς γῆς τῶν ἱερέων μόνον· οὐκ ἐκτήσατο ταύτην Ιωσηϕ, ἐν δόσει γὰρ ἔδωκεν δόμα τοῖς ἱερεῦσιν Φαραω, καὶ ἤσθιον τὴν δόσιν, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Φαραω· διὰ τοῦτο οὐκ ἀπέδοντο τὴν γῆν αὐτῶν.

chōrìs tē̂s gē̂s tō̂n hieréōn mónon: ouk ektḗsato taútēn Iōsēph, en dósei gàr édōken dóma toîs hiereûsin Pharaō, kaì ḗsthion tḕn dósin, hḕn édōken autoîs Pharaō: dià toûto ouk apédonto tḕn gē̂n autō̂n.

23
εἶπεν δὲ Ιωσηϕ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις ’Ιδοὺ κέκτημαι ὑμᾶς καὶ τὴν γῆν ὑμῶν σήμερον τῷ Φαραω· λάβετε ἑαυτοῖς σπέρμα καὶ σπείρατε τὴν γῆν,

eîpen dè Iōsēph pâsi toîs Aigyptíois ’Idoù kéktēmai hymâs kaì tḕn gē̂n hymō̂n sḗmeron tō̂i Pharaō: lábete heautoîs spérma kaì speírate tḕn gē̂n,

24
καὶ ἔσται τὰ γενήματα αὐτῆς δώσετε τὸ πέμπτον μέρος τῷ Φαραω, τὰ δὲ τέσσαρα μέρη ἔσται ὑμῖν αὐτοῖς εἰς σπέρμα τῇ γῇ καὶ εἰς βρῶσιν ὑμῖν καὶ πᾶσιν τοῖς ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν.

kaì éstai tà genḗmata autē̂s dṓsete tò pémpton méros tō̂i Pharaō, tà dè téssara mérē éstai hymîn autoîs eis spérma tē̂i gē̂i kaì eis brō̂sin hymîn kaì pâsin toîs en toîs oíkois hymō̂n.

25
καὶ εἶπαν Σέσωκας ἡμᾶς, εὕρομεν χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ ἐσόμεθα παῖδες Φαραω.

kaì eîpan Sésōkas hēmâs, heúromen chárin enantíon toû kyríou hēmō̂n kaì esómetha paîdes Pharaō.

26
καὶ ἔθετο αὐτοῖς Ιωσηϕ εἰς πρόσταγμα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου τῷ Φαραω ἀποπεμπτοῦν, χωρὶς τῆς γῆς τῶν ἱερέων μόνον· οὐκ ἦν τῷ Φαραω.

kaì étheto autoîs Iōsēph eis próstagma héōs tē̂s hēméras taútēs epì gē̂n Aigýptou tō̂i Pharaō apopemptoûn, chōrìs tē̂s gē̂s tō̂n hieréōn mónon: ouk ē̂n tō̂i Pharaō.

27
Κατῴκησεν δὲ Ισραηλ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐπὶ τῆς γῆς Γεσεμ καὶ ἐκληρονόμησαν ἐπ’ αὐτῆς καὶ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν σϕόδρα.

Katṓikēsen dè Israēl en gē̂i Aigýptōi epì tē̂s gē̂s Gesem kaì eklēronómēsan ep’ autē̂s kaì ēyxḗthēsan kaì eplēthýnthēsan sphódra.

28
ἐπέζησεν δὲ Ιακωβ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ δέκα ἑπτὰ ἔτη· ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ιακωβ ἐνιαυτῶν τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἑπτὰ ἔτη.

epézēsen dè Iakōb en gē̂i Aigýptōi déka heptà étē: egénonto dè hai hēmérai Iakōb eniautō̂n tē̂s zōē̂s autoû hekatòn tessarákonta heptà étē.

29
ἤγγισαν δὲ αἱ ἡμέραι Ισραηλ τοῦ ἀποθανεῖν, καὶ ἐκάλεσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ιωσηϕ καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ὑπόθες τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου καὶ ποιήσεις ἐπ’ ἐμὲ ἐλεημοσύνην καὶ ἀλήθειαν τοῦ μή με θάψαι ἐν Αἰγύπτῳ,

ḗngisan dè hai hēmérai Israēl toû apothaneîn, kaì ekálesen tòn hyiòn autoû Iōsēph kaì eîpen autō̂i Ei heúrēka chárin enantíon sou, hypóthes tḕn cheîrá sou hypò tòn mērón mou kaì poiḗseis ep’ emè eleēmosýnēn kaì alḗtheian toû mḗ me thápsai en Aigýptōi,

30
ἀλλὰ κοιμηθήσομαι μετὰ τῶν πατέρων μου, καὶ ἀρεῖς με ἐξ Αἰγύπτου καὶ θάψεις με ἐν τῷ τάϕῳ αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν ’Εγὼ ποιήσω κατὰ τὸ ῥῆμά σου.

allà koimēthḗsomai metà tō̂n patérōn mou, kaì areîs me ex Aigýptou kaì thápseis me en tō̂i táphōi autō̂n. ho dè eîpen ’Egṑ poiḗsō katà tò rhē̂má sou.

31
εἶπεν δέ ῎Ομοσόν μοι. καὶ ὤμοσεν αὐτῷ. καὶ προσεκύνησεν Ισραηλ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.

eîpen dé ῎Omosón moi. kaì ṓmosen autō̂i. kaì prosekýnēsen Israēl epì tò ákron tē̂s rhábdou autoû.