Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 50

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐπιπεσὼν Ιωσηϕ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐϕίλησεν αὐτόν.

Kaì epipesṑn Iōsēph epì tò prósōpon toû patròs autoû éklausen ep’ autòn kaì ephílēsen autón.

2
καὶ προσέταξεν Ιωσηϕ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς ἐνταϕιασταῖς ἐνταϕιάσαι τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐνεταϕίασαν οἱ ἐνταϕιασταὶ τὸν Ισραηλ.

kaì prosétaxen Iōsēph toîs paisìn autoû toîs entaphiastaîs entaphiásai tòn patéra autoû, kaì enetaphíasan hoi entaphiastaì tòn Israēl.

3
καὶ ἐπλήρωσαν αὐτοῦ τεσσαράκοντα ἡμέρας· οὕτως γὰρ καταριθμοῦνται αἱ ἡμέραι τῆς ταϕῆς. καὶ ἐπένθησεν αὐτὸν Αἴγυπτος ἑβδομήκοντα ἡμέρας.

kaì eplḗrōsan autoû tessarákonta hēméras: hoútōs gàr katarithmoûntai hai hēmérai tē̂s taphē̂s. kaì epénthēsen autòn Aígyptos hebdomḗkonta hēméras.

4
’Επειδὴ δὲ παρῆλθον αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους, ἐλάλησεν Ιωσηϕ πρὸς τοὺς δυνάστας Φαραω λέγων Εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον ὑμῶν, λαλήσατε περὶ ἐμοῦ εἰς τὰ ὦτα Φαραω λέγοντες

’Epeidḕ dè parē̂lthon hai hēmérai toû pénthous, elálēsen Iōsēph pròs toùs dynástas Pharaō légōn Ei heûron chárin enantíon hymō̂n, lalḗsate perì emoû eis tà ō̂ta Pharaō légontes

5
‘Ο πατήρ μου ὥρκισέν με λέγων ’Εν τῷ μνημείῳ, ᾧ ὤρυξα ἐμαυτῷ ἐν γῇ Χανααν, ἐκεῖ με θάψεις· νῦν οὖν ἀναβὰς θάψω τὸν πατέρα μου καὶ ἐπανελεύσομαι.

‘O patḗr mou hṓrkisén me légōn ’En tō̂i mnēmeíōi, hō̂i ṓryxa emautō̂i en gē̂i Chanaan, ekeî me thápseis: nŷn oûn anabàs thápsō tòn patéra mou kaì epaneleúsomai.

6
καὶ εἶπεν Φαραω ’Ανάβηθι, θάψον τὸν πατέρα σου, καθάπερ ὥρκισέν σε.

kaì eîpen Pharaō ’Anábēthi, thápson tòn patéra sou, katháper hṓrkisén se.

7
καὶ ἀνέβη Ιωσηϕ θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ συνανέβησαν μετ’ αὐτοῦ πάντες οἱ παῖδες Φαραω καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι τῆς γῆς Αἰγύπτου

kaì anébē Iōsēph thápsai tòn patéra autoû, kaì synanébēsan met’ autoû pántes hoi paîdes Pharaō kaì hoi presbýteroi toû oíkou autoû kaì pántes hoi presbýteroi tē̂s gē̂s Aigýptou

8
καὶ πᾶσα ἡ πανοικία Ιωσηϕ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ οἰκία ἡ πατρικὴ αὐτοῦ, καὶ τὴν συγγένειαν καὶ τὰ πρόβατα καὶ τοὺς βόας ὑπελίποντο ἐν γῇ Γεσεμ.

kaì pâsa hē panoikía Iōsēph kaì hoi adelphoì autoû kaì pâsa hē oikía hē patrikḕ autoû, kaì tḕn syngéneian kaì tà próbata kaì toùs bóas hypelíponto en gē̂i Gesem.

9
καὶ συνανέβησαν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἅρματα καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐγένετο ἡ παρεμβολὴ μεγάλη σϕόδρα.

kaì synanébēsan met’ autoû kaì hármata kaì hippeîs, kaì egéneto hē parembolḕ megálē sphódra.

10
καὶ παρεγένοντο ἐϕ’ ἅλωνα Αταδ, ὅ ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν κοπετὸν μέγαν καὶ ἰσχυρὸν σϕόδρα· καὶ ἐποίησεν τὸ πένθος τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἑπτὰ ἡμέρας.

kaì paregénonto eph’ hálōna Atad, hó estin péran toû Iordánou, kaì ekópsanto autòn kopetòn mégan kaì ischyròn sphódra: kaì epoíēsen tò pénthos tō̂i patrì autoû heptà hēméras.

11
καὶ εἶδον οἱ κάτοικοι τῆς γῆς Χανααν τὸ πένθος ἐν ἅλωνι Αταδ καὶ εἶπαν Πένθος μέγα τοῦτό ἐστιν τοῖς Αἰγυπτίοις· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Πένθος Αἰγύπτου, ὅ ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου.

kaì eîdon hoi kátoikoi tē̂s gē̂s Chanaan tò pénthos en hálōni Atad kaì eîpan Pénthos méga toûtó estin toîs Aigyptíois: dià toûto ekálesen tò ónoma autoû Pénthos Aigýptou, hó estin péran toû Iordánou.

12
καὶ ἐποίησαν αὐτῷ οὕτως οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐκεῖ.

kaì epoíēsan autō̂i hoútōs hoi hyioì autoû kaì éthapsan autòn ekeî.

13
καὶ ἀνέλαβον αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς γῆν Χανααν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, ὃ ἐκτήσατο Αβρααμ τὸ σπήλαιον ἐν κτήσει μνημείου παρὰ Εϕρων τοῦ Χετταίου κατέναντι Μαμβρη.

kaì anélabon autòn hoi hyioì autoû eis gē̂n Chanaan kaì éthapsan autòn eis tò spḗlaion tò diploûn, hò ektḗsato Abraam tò spḗlaion en ktḗsei mnēmeíou parà Ephrōn toû Chettaíou katénanti Mambrē.

14
καὶ ἀπέστρεψεν Ιωσηϕ εἰς Αἴγυπτον, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ συναναβάντες θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ.

kaì apéstrepsen Iōsēph eis Aígypton, autòs kaì hoi adelphoì autoû kaì hoi synanabántes thápsai tòn patéra autoû.

15
’Ιδόντες δὲ οἱ ἀδελϕοὶ Ιωσηϕ ὅτι τέθνηκεν ὁ πατὴρ αὐτῶν, εἶπαν Μήποτε μνησικακήσῃ ἡμῖν Ιωσηϕ καὶ ἀνταπόδομα ἀνταποδῷ ἡμῖν πάντα τὰ κακά, ἃ ἐνεδειξάμεθα αὐτῷ.

’Idóntes dè hoi adelphoì Iōsēph hóti téthnēken ho patḕr autō̂n, eîpan Mḗpote mnēsikakḗsēi hēmîn Iōsēph kaì antapódoma antapodō̂i hēmîn pánta tà kaká, hà enedeixámetha autō̂i.

16
καὶ παρεγένοντο πρὸς Ιωσηϕ λέγοντες ‘Ο πατήρ σου ὥρκισεν πρὸ τοῦ τελευτῆσαι αὐτὸν λέγων

kaì paregénonto pròs Iōsēph légontes ‘O patḗr sou hṓrkisen prò toû teleutē̂sai autòn légōn

17
Οὕτως εἴπατε Ιωσηϕ ῎Αϕες αὐτοῖς τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν, ὅτι πονηρά σοι ἐνεδείξαντο· καὶ νῦν δέξαι τὴν ἀδικίαν τῶν θεραπόντων τοῦ θεοῦ τοῦ πατρός σου. καὶ ἔκλαυσεν Ιωσηϕ λαλούντων αὐτῶν πρὸς αὐτόν.

Hoútōs eípate Iōsēph ῎Aphes autoîs tḕn adikían kaì tḕn hamartían autō̂n, hóti ponērá soi enedeíxanto: kaì nŷn déxai tḕn adikían tō̂n therapóntōn toû theoû toû patrós sou. kaì éklausen Iōsēph laloúntōn autō̂n pròs autón.

18
καὶ ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν εἶπαν Οἵδε ἡμεῖς σοι οἰκέται.

kaì elthóntes pròs autòn eîpan Hoíde hēmeîs soi oikétai.

19
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ιωσηϕ Μὴ ϕοβεῖσθε· τοῦ γὰρ θεοῦ εἰμι ἐγώ.

kaì eîpen autoîs Iōsēph Mḕ phobeîsthe: toû gàr theoû eimi egṓ.

20
ὑμεῖς ἐβουλεύσασθε κατ’ ἐμοῦ εἰς πονηρά, ὁ δὲ θεὸς ἐβουλεύσατο περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαθά, ὅπως ἂν γενηθῇ ὡς σήμερον, ἵνα διατραϕῇ λαὸς πολύς.

hymeîs ebouleúsasthe kat’ emoû eis ponērá, ho dè theòs ebouleúsato perì emoû eis agathá, hópōs àn genēthē̂i hōs sḗmeron, hína diatraphē̂i laòs polýs.

21
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ ϕοβεῖσθε· ἐγὼ διαθρέψω ὑμᾶς καὶ τὰς οἰκίας ὑμῶν. καὶ παρεκάλεσεν αὐτοὺς καὶ ἐλάλησεν αὐτῶν εἰς τὴν καρδίαν.

kaì eîpen autoîs Mḕ phobeîsthe: egṑ diathrépsō hymâs kaì tàs oikías hymō̂n. kaì parekálesen autoùs kaì elálēsen autō̂n eis tḕn kardían.

22
Καὶ κατῴκησεν Ιωσηϕ ἐν Αἰγύπτῳ, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ πανοικία τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἔζησεν Ιωσηϕ ἔτη ἑκατὸν δέκα.

Kaì katṓikēsen Iōsēph en Aigýptōi, autòs kaì hoi adelphoì autoû kaì pâsa hē panoikía toû patròs autoû. kaì ézēsen Iōsēph étē hekatòn déka.

23
καὶ εἶδεν Ιωσηϕ Εϕραιμ παιδία ἕως τρίτης γενεᾶς, καὶ υἱοὶ Μαχιρ τοῦ υἱοῦ Μανασση ἐτέχθησαν ἐπὶ μηρῶν Ιωσηϕ.

kaì eîden Iōsēph Ephraim paidía héōs trítēs geneâs, kaì hyioì Machir toû hyioû Manassē etéchthēsan epì mērō̂n Iōsēph.

24
καὶ εἶπεν Ιωσηϕ τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτοῦ λέγων ’Εγὼ ἀποθνῄσκω· ἐπισκοπῇ δὲ ἐπισκέψεται ὑμᾶς ὁ θεὸς καὶ ἀνάξει ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν ὁ θεὸς τοῖς πατράσιν ἡμῶν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ.

kaì eîpen Iōsēph toîs adelphoîs autoû légōn ’Egṑ apothnḗiskō: episkopē̂i dè episképsetai hymâs ho theòs kaì anáxei hymâs ek tē̂s gē̂s taútēs eis tḕn gē̂n, hḕn ṓmosen ho theòs toîs patrásin hēmō̂n Abraam kaì Isaak kaì Iakōb.

25
καὶ ὥρκισεν Ιωσηϕ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων ’Εν τῇ ἐπισκοπῇ, ᾗ ἐπισκέψεται ὑμᾶς ὁ θεός, καὶ συνανοίσετε τὰ ὀστᾶ μου ἐντεῦθεν μεθ’ ὑμῶν.

kaì hṓrkisen Iōsēph toùs hyioùs Israēl légōn ’En tē̂i episkopē̂i, hē̂i episképsetai hymâs ho theós, kaì synanoísete tà ostâ mou enteûthen meth’ hymō̂n.

26
καὶ ἐτελεύτησεν Ιωσηϕ ἐτῶν ἑκατὸν δέκα· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν καὶ ἔθηκαν ἐν τῇ σορῷ ἐν Αἰγύπτῳ.

kaì eteleútēsen Iōsēph etō̂n hekatòn déka: kaì éthapsan autòn kaì éthēkan en tē̂i sorō̂i en Aigýptōi.