Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς πρὸς Νωε Εἴσελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι σὲ εἶδον δίκαιον ἐναντίον μου ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ.

Kaì eîpen kýrios ho theòs pròs Nōe Eíselthe sỳ kaì pâs ho oîkós sou eis tḕn kibōtón, hóti sè eîdon díkaion enantíon mou en tē̂i geneā̂i taútēi.

2
ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν εἰσάγαγε πρὸς σὲ ἑπτὰ ἑπτά, ἄρσεν καὶ θῆλυ, ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν μὴ καθαρῶν δύο δύο, ἄρσεν καὶ θῆλυ,

apò dè tō̂n ktēnō̂n tō̂n katharō̂n eiságage pròs sè heptà heptá, ársen kaì thē̂ly, apò dè tō̂n ktēnō̂n tō̂n mḕ katharō̂n dýo dýo, ársen kaì thē̂ly,

3
καὶ ἀπὸ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ τῶν καθαρῶν ἑπτὰ ἑπτά, ἄρσεν καὶ θῆλυ, καὶ ἀπὸ τῶν πετεινῶν τῶν μὴ καθαρῶν δύο δύο, ἄρσεν καὶ θῆλυ, διαθρέψαι σπέρμα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.

kaì apò tō̂n peteinō̂n toû ouranoû tō̂n katharō̂n heptà heptá, ársen kaì thē̂ly, kaì apò tō̂n peteinō̂n tō̂n mḕ katharō̂n dýo dýo, ársen kaì thē̂ly, diathrépsai spérma epì pâsan tḕn gē̂n.

4
ἔτι γὰρ ἡμερῶν ἑπτὰ ἐγὼ ἐπάγω ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας καὶ ἐξαλείψω πᾶσαν τὴν ἐξανάστασιν, ἣν ἐποίησα, ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

éti gàr hēmerō̂n heptà egṑ epágō hyetòn epì tḕn gē̂n tessarákonta hēméras kaì tessarákonta nýktas kaì exaleípsō pâsan tḕn exanástasin, hḕn epoíēsa, apò prosṓpou tē̂s gē̂s.

5
καὶ ἐποίησεν Νωε πάντα, ὅσα κύριος ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ θεός.

kaì epoíēsen Nōe pánta, hósa kýrios eneteílato autō̂i ho theós.

6
Νωε δὲ ἦν ἐτῶν ἑξακοσίων, καὶ ὁ κατακλυσμὸς ἐγένετο ὕδατος ἐπὶ τῆς γῆς.

Nōe dè ē̂n etō̂n hexakosíōn, kaì ho kataklysmòs egéneto hýdatos epì tē̂s gē̂s.

7
εἰσῆλθεν δὲ Νωε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ εἰς τὴν κιβωτὸν διὰ τὸ ὕδωρ τοῦ κατακλυσμοῦ.

eisē̂lthen dè Nōe kaì hoi hyioì autoû kaì hē gynḕ autoû kaì hai gynaîkes tō̂n hyiō̂n autoû met’ autoû eis tḕn kibōtòn dià tò hýdōr toû kataklysmoû.

8
καὶ ἀπὸ τῶν πετεινῶν καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν τῶν μὴ καθαρῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς

kaì apò tō̂n peteinō̂n kaì apò tō̂n ktēnō̂n tō̂n katharō̂n kaì apò tō̂n ktēnō̂n tō̂n mḕ katharō̂n kaì apò pántōn tō̂n herpetō̂n tō̂n epì tē̂s gē̂s

9
δύο δύο εἰσῆλθον πρὸς Νωε εἰς τὴν κιβωτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ, καθὰ ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ θεός.

dýo dýo eisē̂lthon pròs Nōe eis tḕn kibōtón, ársen kaì thē̂ly, kathà eneteílato autō̂i ho theós.

10
καὶ ἐγένετο μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ κατακλυσμοῦ ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì egéneto metà tàs heptà hēméras kaì tò hýdōr toû kataklysmoû egéneto epì tē̂s gē̂s.

11
ἐν τῷ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νωε, τοῦ δευτέρου μηνός, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν,

en tō̂i hexakosiostō̂i étei en tē̂i zōē̂i toû Nōe, toû deutérou mēnós, hebdómēi kaì eikádi toû mēnós, tē̂i hēmérāi taútēi errágēsan pâsai hai pēgaì tē̂s abýssou, kaì hoi katarráktai toû ouranoû ēneṓichthēsan,

12
καὶ ἐγένετο ὁ ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας.

kaì egéneto ho hyetòs epì tē̂s gē̂s tessarákonta hēméras kaì tessarákonta nýktas.

13
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ εἰσῆλθεν Νωε, Σημ, Χαμ, Ιαϕεθ, υἱοὶ Νωε, καὶ ἡ γυνὴ Νωε καὶ αἱ τρεῖς γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ εἰς τὴν κιβωτόν.

en tē̂i hēmérāi taútēi eisē̂lthen Nōe, Sēm, Cham, Iapheth, hyioì Nōe, kaì hē gynḕ Nōe kaì hai treîs gynaîkes tō̂n hyiō̂n autoû met’ autoû eis tḕn kibōtón.

14
καὶ πάντα τὰ θηρία κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ κτήνη κατὰ γένος καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ πᾶν πετεινὸν κατὰ γένος

kaì pánta tà thēría katà génos kaì pánta tà ktḗnē katà génos kaì pân herpetòn kinoúmenon epì tē̂s gē̂s katà génos kaì pân peteinòn katà génos

15
εἰσῆλθον πρὸς Νωε εἰς τὴν κιβωτόν, δύο δύο ἀπὸ πάσης σαρκός, ἐν ᾧ ἐστιν πνεῦμα ζωῆς.

eisē̂lthon pròs Nōe eis tḕn kibōtón, dýo dýo apò pásēs sarkós, en hō̂i estin pneûma zōē̂s.

16
καὶ τὰ εἰσπορευόμενα ἄρσεν καὶ θῆλυ ἀπὸ πάσης σαρκὸς εἰσῆλθεν, καθὰ ἐνετείλατο ὁ θεὸς τῷ Νωε. καὶ ἔκλεισεν κύριος ὁ θεὸς ἔξωθεν αὐτοῦ τὴν κιβωτόν.

kaì tà eisporeuómena ársen kaì thē̂ly apò pásēs sarkòs eisē̂lthen, kathà eneteílato ho theòs tō̂i Nōe. kaì ékleisen kýrios ho theòs éxōthen autoû tḕn kibōtón.

17
Καὶ ἐγένετο ὁ κατακλυσμὸς τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπληθύνθη τὸ ὕδωρ καὶ ἐπῆρεν τὴν κιβωτόν, καὶ ὑψώθη ἀπὸ τῆς γῆς.

Kaì egéneto ho kataklysmòs tessarákonta hēméras kaì tessarákonta nýktas epì tē̂s gē̂s, kaì eplēthýnthē tò hýdōr kaì epē̂ren tḕn kibōtón, kaì hypsṓthē apò tē̂s gē̂s.

18
καὶ ἐπεκράτει τὸ ὕδωρ καὶ ἐπληθύνετο σϕόδρα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπεϕέρετο ἡ κιβωτὸς ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

kaì epekrátei tò hýdōr kaì eplēthýneto sphódra epì tē̂s gē̂s, kaì epephéreto hē kibōtòs epánō toû hýdatos.

19
τὸ δὲ ὕδωρ ἐπεκράτει σϕόδρα σϕοδρῶς ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπεκάλυψεν πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά, ἃ ἦν ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ·

tò dè hýdōr epekrátei sphódra sphodrō̂s epì tē̂s gē̂s kaì epekálypsen pánta tà órē tà hypsēlá, hà ē̂n hypokátō toû ouranoû:

20
δέκα πέντε πήχεις ἐπάνω ὑψώθη τὸ ὕδωρ καὶ ἐπεκάλυψεν πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά.

déka pénte pḗcheis epánō hypsṓthē tò hýdōr kaì epekálypsen pánta tà órē tà hypsēlá.

21
καὶ ἀπέθανεν πᾶσα σὰρξ κινουμένη ἐπὶ τῆς γῆς τῶν πετεινῶν καὶ τῶν κτηνῶν καὶ τῶν θηρίων καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς ἄνθρωπος.

kaì apéthanen pâsa sàrx kinouménē epì tē̂s gē̂s tō̂n peteinō̂n kaì tō̂n ktēnō̂n kaì tō̂n thēríōn kaì pân herpetòn kinoúmenon epì tē̂s gē̂s kaì pâs ánthrōpos.

22
καὶ πάντα, ὅσα ἔχει πνοὴν ζωῆς, καὶ πᾶς, ὃς ἦν ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, ἀπέθανεν.

kaì pánta, hósa échei pnoḕn zōē̂s, kaì pâs, hòs ē̂n epì tē̂s xērâs, apéthanen.

23
καὶ ἐξήλειψεν πᾶν τὸ ἀνάστημα, ὃ ἦν ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἑρπετῶν καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξηλείϕθησαν ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ κατελείϕθη μόνος Νωε καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ.

kaì exḗleipsen pân tò anástēma, hò ē̂n epì prosṓpou pásēs tē̂s gē̂s, apò anthrṓpou héōs ktḗnous kaì herpetō̂n kaì tō̂n peteinō̂n toû ouranoû, kaì exēleíphthēsan apò tē̂s gē̂s: kaì kateleíphthē mónos Nōe kaì hoi met’ autoû en tē̂i kibōtō̂i.

24
καὶ ὑψώθη τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς γῆς ἡμέρας ἑκατὸν πεντήκοντα.

kaì hypsṓthē tò hýdōr epì tē̂s gē̂s hēméras hekatòn pentḗkonta.