Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ Νωε καὶ πάντων τῶν θηρίων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάντων τῶν πετεινῶν καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν, ὅσα ἦν μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἐπήγαγεν ὁ θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασεν τὸ ὕδωρ,

Kaì emnḗsthē ho theòs toû Nōe kaì pántōn tō̂n thēríōn kaì pántōn tō̂n ktēnō̂n kaì pántōn tō̂n peteinō̂n kaì pántōn tō̂n herpetō̂n, hósa ē̂n met’ autoû en tē̂i kibōtō̂i, kaì epḗgagen ho theòs pneûma epì tḕn gē̂n, kaì ekópasen tò hýdōr,

2
καὶ ἐπεκαλύϕθησαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ, καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ.

kaì epekalýphthēsan hai pēgaì tē̂s abýssou kaì hoi katarráktai toû ouranoû, kaì syneschéthē ho hyetòs apò toû ouranoû.

3
καὶ ἐνεδίδου τὸ ὕδωρ πορευόμενον ἀπὸ τῆς γῆς, ἐνεδίδου καὶ ἠλαττονοῦτο τὸ ὕδωρ μετὰ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας.

kaì enedídou tò hýdōr poreuómenon apò tē̂s gē̂s, enedídou kaì ēlattonoûto tò hýdōr metà pentḗkonta kaì hekatòn hēméras.

4
καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Αραρατ.

kaì ekáthisen hē kibōtòs en mēnì tō̂i hebdómōi, hebdómēi kaì eikádi toû mēnós, epì tà órē tà Ararat.

5
τὸ δὲ ὕδωρ πορευόμενον ἠλαττονοῦτο ἕως τοῦ δεκάτου μηνός· ἐν δὲ τῷ ἑνδεκάτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ὤϕθησαν αἱ κεϕαλαὶ τῶν ὀρέων.

tò dè hýdōr poreuómenon ēlattonoûto héōs toû dekátou mēnós: en dè tō̂i hendekátōi mēní, tē̂i prṓtēi toû mēnós, ṓphthēsan hai kephalaì tō̂n oréōn.

6
καὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἠνέῳξεν Νωε τὴν θυρίδα τῆς κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησεν,

kaì egéneto metà tessarákonta hēméras ēnéōixen Nōe tḕn thyrída tē̂s kibōtoû, hḕn epoíēsen,

7
καὶ ἀπέστειλεν τὸν κόρακα τοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπακεν τὸ ὕδωρ· καὶ ἐξελθὼν οὐχ ὑπέστρεψεν ἕως τοῦ ξηρανθῆναι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.

kaì apésteilen tòn kóraka toû ideîn ei kekópaken tò hýdōr: kaì exelthṑn ouch hypéstrepsen héōs toû xēranthē̂nai tò hýdōr apò tē̂s gē̂s.

8
καὶ ἀπέστειλεν τὴν περιστερὰν ὀπίσω αὐτοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπακεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς·

kaì apésteilen tḕn peristeràn opísō autoû ideîn ei kekópaken tò hýdōr apò prosṓpou tē̂s gē̂s:

9
καὶ οὐχ εὑροῦσα ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖς ποσὶν αὐτῆς ὑπέστρεψεν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ παντὶ προσώπῳ πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν κιβωτόν.

kaì ouch heuroûsa hē peristerà anápausin toîs posìn autē̂s hypéstrepsen pròs autòn eis tḕn kibōtón, hóti hýdōr ē̂n epì pantì prosṓpōi pásēs tē̂s gē̂s, kaì ekteínas tḕn cheîra autoû élaben autḕn kaì eisḗgagen autḕn pròs heautòn eis tḕn kibōtón.

10
καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας πάλιν ἐξαπέστειλεν τὴν περιστερὰν ἐκ τῆς κιβωτοῦ·

kaì epischṑn éti hēméras heptà hetéras pálin exapésteilen tḕn peristeràn ek tē̂s kibōtoû:

11
καὶ ἀνέστρεψεν πρὸς αὐτὸν ἡ περιστερὰ τὸ πρὸς ἑσπέραν καὶ εἶχεν ϕύλλον ἐλαίας κάρϕος ἐν τῷ στόματι αὐτῆς, καὶ ἔγνω Νωε ὅτι κεκόπακεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.

kaì anéstrepsen pròs autòn hē peristerà tò pròs hespéran kaì eîchen phýllon elaías kárphos en tō̂i stómati autē̂s, kaì égnō Nōe hóti kekópaken tò hýdōr apò tē̂s gē̂s.

12
καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας πάλιν ἐξαπέστειλεν τὴν περιστεράν, καὶ οὐ προσέθετο τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτὸν ἔτι.

kaì epischṑn éti hēméras heptà hetéras pálin exapésteilen tḕn peristerán, kaì ou prosétheto toû epistrépsai pròs autòn éti.

13
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνὶ καὶ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νωε, τοῦ πρώτου μηνός, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐξέλιπεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ ἀπεκάλυψεν Νωε τὴν στέγην τῆς κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησεν, καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

kaì egéneto en tō̂i henì kaì hexakosiostō̂i étei en tē̂i zōē̂i toû Nōe, toû prṓtou mēnós, miā̂i toû mēnós, exélipen tò hýdōr apò tē̂s gē̂s: kaì apekálypsen Nōe tḕn stégēn tē̂s kibōtoû, hḕn epoíēsen, kaì eîden hóti exélipen tò hýdōr apò prosṓpou tē̂s gē̂s.

14
ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐξηράνθη ἡ γῆ.

en dè tō̂i mēnì tō̂i deutérōi, hebdómēi kaì eikádi toû mēnós, exēránthē hē gē̂.

15
Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Νωε λέγων

Kaì eîpen kýrios ho theòs tō̂i Nōe légōn

16
῎Εξελθε ἐκ τῆς κιβωτοῦ, σὺ καὶ ἡ γυνή σου καὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ

῎Exelthe ek tē̂s kibōtoû, sỳ kaì hē gynḗ sou kaì hoi hyioí sou kaì hai gynaîkes tō̂n hyiō̂n sou metà soû

17
καὶ πάντα τὰ θηρία, ὅσα ἐστὶν μετὰ σοῦ, καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετεινῶν ἕως κτηνῶν, καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐξάγαγε μετὰ σεαυτοῦ· καὶ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì pánta tà thēría, hósa estìn metà soû, kaì pâsa sàrx apò peteinō̂n héōs ktēnō̂n, kaì pân herpetòn kinoúmenon epì tē̂s gē̂s exágage metà seautoû: kaì auxánesthe kaì plēthýnesthe epì tē̂s gē̂s.

18
καὶ ἐξῆλθεν Νωε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ,

kaì exē̂lthen Nōe kaì hē gynḕ autoû kaì hoi hyioì autoû kaì hai gynaîkes tō̂n hyiō̂n autoû met’ autoû,

19
καὶ πάντα τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πᾶν πετεινὸν καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν ἐξήλθοσαν ἐκ τῆς κιβωτοῦ.

kaì pánta tà thēría kaì pánta tà ktḗnē kaì pân peteinòn kaì pân herpetòn kinoúmenon epì tē̂s gē̂s katà génos autō̂n exḗlthosan ek tē̂s kibōtoû.

20
καὶ ᾠκοδόμησεν Νωε θυσιαστήριον τῷ θεῷ καὶ ἔλαβεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαρπώσεις ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.

kaì ōikodómēsen Nōe thysiastḗrion tō̂i theō̂i kaì élaben apò pántōn tō̂n ktēnō̂n tō̂n katharō̂n kaì apò pántōn tō̂n peteinō̂n tō̂n katharō̂n kaì anḗnenken holokarpṓseis epì tò thysiastḗrion.

21
καὶ ὠσϕράνθη κύριος ὁ θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς διανοηθείς Οὐ προσθήσω ἔτι τοῦ καταράσασθαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος· οὐ προσθήσω οὖν ἔτι πατάξαι πᾶσαν σάρκα ζῶσαν, καθὼς ἐποίησα.

kaì ōsphránthē kýrios ho theòs osmḕn euōdías, kaì eîpen kýrios ho theòs dianoētheís Ou prosthḗsō éti toû katarásasthai tḕn gē̂n dià tà érga tō̂n anthrṓpōn, hóti énkeitai hē diánoia toû anthrṓpou epimelō̂s epì tà ponērà ek neótētos: ou prosthḗsō oûn éti patáxai pâsan sárka zō̂san, kathṑs epoíēsa.

22
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς σπέρμα καὶ θερισμός, ψῦχος καὶ καῦμα, θέρος καὶ ἔαρ ἡμέραν καὶ νύκτα οὐ καταπαύσουσιν.

pásas tàs hēméras tē̂s gē̂s spérma kaì therismós, psŷchos kaì kaûma, théros kaì éar hēméran kaì nýkta ou katapaúsousin.