Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Habaquq 1:13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τὸ λῆμμα, ὃ εἶδεν Αμβακουμ ὁ προϕήτης.

Tò lē̂mma, hò eîden Ambakoum ho prophḗtēs.

2
῞Εως τίνος, κύριε, κεκράξομαι καὶ οὐ μὴ εἰσακούσῃς; βοήσομαι πρὸς σὲ ἀδικούμενος καὶ οὐ σώσεις;

῞Eōs tínos, kýrie, kekráxomai kaì ou mḕ eisakoúsēis? boḗsomai pròs sè adikoúmenos kaì ou sṓseis?

3
ἵνα τί μοι ἔδειξας κόπους καὶ πόνους, ἐπιβλέπειν ταλαιπωρίαν καὶ ἀσέβειαν; ἐξ ἐναντίας μου γέγονεν κρίσις, καὶ ὁ κριτὴς λαμβάνει.

hína tí moi édeixas kópous kaì pónous, epiblépein talaipōrían kaì asébeian? ex enantías mou gégonen krísis, kaì ho kritḕs lambánei.

4
διὰ τοῦτο διεσκέδασται νόμος, καὶ οὐ διεξάγεται εἰς τέλος κρίμα, ὅτι ὁ ἀσεβὴς καταδυναστεύει τὸν δίκαιον· ἕνεκεν τούτου ἐξελεύσεται τὸ κρίμα διεστραμμένον.

dià toûto dieskédastai nómos, kaì ou diexágetai eis télos kríma, hóti ho asebḕs katadynasteúei tòn díkaion: héneken toútou exeleúsetai tò kríma diestramménon.

5
ἴδετε, οἱ καταϕρονηταί, καὶ ἐπιβλέψατε καὶ θαυμάσατε θαυμάσια καὶ ἀϕανίσθητε, διότι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται.

ídete, hoi kataphronētaí, kaì epiblépsate kaì thaumásate thaumásia kaì aphanísthēte, dióti érgon egṑ ergázomai en taîs hēmérais hymō̂n, hò ou mḕ pisteúsēte eán tis ekdiēgē̂tai.

6
διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐϕ’ ὑμᾶς τοὺς Χαλδαίους τοὺς μαχητάς, τὸ ἔθνος τὸ πικρὸν καὶ τὸ ταχινὸν τὸ πορευόμενον ἐπὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς τοῦ κατακληρονομῆσαι σκηνώματα οὐκ αὐτοῦ·

dióti idoù egṑ exegeírō eph’ hymâs toùs Chaldaíous toùs machētás, tò éthnos tò pikròn kaì tò tachinòn tò poreuómenon epì tà plátē tē̂s gē̂s toû kataklēronomē̂sai skēnṓmata ouk autoû:

7
ϕοβερὸς καὶ ἐπιϕανής ἐστιν, ἐξ αὐτοῦ τὸ κρίμα αὐτοῦ ἔσται, καὶ τὸ λῆμμα αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐξελεύσεται·

phoberòs kaì epiphanḗs estin, ex autoû tò kríma autoû éstai, kaì tò lē̂mma autoû ex autoû exeleúsetai:

8
καὶ ἐξαλοῦνται ὑπὲρ παρδάλεις οἱ ἵπποι αὐτοῦ καὶ ὀξύτεροι ὑπὲρ τοὺς λύκους τῆς ’Αραβίας· καὶ ἐξιππάσονται οἱ ἱππεῖς αὐτοῦ καὶ ὁρμήσουσιν μακρόθεν καὶ πετασθήσονται ὡς ἀετὸς πρόθυμος εἰς τὸ ϕαγεῖν.

kaì exaloûntai hypèr pardáleis hoi híppoi autoû kaì oxýteroi hypèr toùs lýkous tē̂s ’Arabías: kaì exippásontai hoi hippeîs autoû kaì hormḗsousin makróthen kaì petasthḗsontai hōs aetòs próthymos eis tò phageîn.

9
συντέλεια εἰς ἀσεβεῖς ἥξει ἀνθεστηκότας προσώποις αὐτῶν ἐξ ἐναντίας καὶ συνάξει ὡς ἄμμον αἰχμαλωσίαν.

syntéleia eis asebeîs hḗxei anthestēkótas prosṓpois autō̂n ex enantías kaì synáxei hōs ámmon aichmalōsían.

10
καὶ αὐτὸς ἐν βασιλεῦσιν ἐντρυϕήσει, καὶ τύραννοι παίγνια αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς εἰς πᾶν ὀχύρωμα ἐμπαίξεται καὶ βαλεῖ χῶμα καὶ κρατήσει αὐτοῦ.

kaì autòs en basileûsin entryphḗsei, kaì týrannoi paígnia autoû, kaì autòs eis pân ochýrōma empaíxetai kaì baleî chō̂ma kaì kratḗsei autoû.

11
τότε μεταβαλεῖ τὸ πνεῦμα καὶ διελεύσεται καὶ ἐξιλάσεται· αὕτη ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ μου.

tóte metabaleî tò pneûma kaì dieleúsetai kaì exilásetai: haútē hē ischỳs tō̂i theō̂i mou.

12
οὐχὶ σὺ ἀπ’ ἀρχῆς, κύριε, ὁ θεὸς ὁ ἅγιός μου; καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν. κύριε, εἰς κρίμα τέταχας αὐτόν· καὶ ἔπλασέν με τοῦ ἐλέγχειν παιδείαν αὐτοῦ.

ouchì sỳ ap’ archē̂s, kýrie, ho theòs ho hágiós mou? kaì ou mḕ apothánōmen. kýrie, eis kríma tétachas autón: kaì éplasén me toû elénchein paideían autoû.

13
καθαρὸς ὀϕθαλμὸς τοῦ μὴ ὁρᾶν πονηρά, καὶ ἐπιβλέπειν ἐπὶ πόνους οὐ δυνήσῃ· ἵνα τί ἐπιβλέπεις ἐπὶ καταϕρονοῦντας; παρασιωπήσῃ ἐν τῷ καταπίνειν ἀσεβῆ τὸν δίκαιον;

katharòs ophthalmòs toû mḕ horân ponērá, kaì epiblépein epì pónous ou dynḗsēi: hína tí epiblépeis epì kataphronoûntas? parasiōpḗsēi en tō̂i katapínein asebē̂ tòn díkaion?

14
καὶ ποιήσεις τοὺς ἀνθρώπους ὡς τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης καὶ ὡς τὰ ἑρπετὰ τὰ οὐκ ἔχοντα ἡγούμενον.

kaì poiḗseis toùs anthrṓpous hōs toùs ichthýas tē̂s thalássēs kaì hōs tà herpetà tà ouk échonta hēgoúmenon.

15
συντέλειαν ἐν ἀγκίστρῳ ἀνέσπασεν καὶ εἵλκυσεν αὐτὸν ἐν ἀμϕιβλήστρῳ καὶ συνήγαγεν αὐτὸν ἐν ταῖς σαγήναις αὐτοῦ· ἕνεκεν τούτου εὐϕρανθήσεται καὶ χαρήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ·

syntéleian en ankístrōi anéspasen kaì heílkysen autòn en amphiblḗstrōi kaì synḗgagen autòn en taîs sagḗnais autoû: héneken toútou euphranthḗsetai kaì charḗsetai hē kardía autoû:

16
ἕνεκεν τούτου θύσει τῇ σαγήνῃ αὐτοῦ καὶ θυμιάσει τῷ ἀμϕιβλήστρῳ αὐτοῦ, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἐλίπανεν μερίδα αὐτοῦ, καὶ τὰ βρώματα αὐτοῦ ἐκλεκτά·

héneken toútou thýsei tē̂i sagḗnēi autoû kaì thymiásei tō̂i amphiblḗstrōi autoû, hóti en autoîs elípanen merída autoû, kaì tà brṓmata autoû eklektá:

17
διὰ τοῦτο ἀμϕιβαλεῖ τὸ ἀμϕίβληστρον αὐτοῦ καὶ διὰ παντὸς ἀποκτέννειν ἔθνη οὐ ϕείσεται.

dià toûto amphibaleî tò amphíblēstron autoû kaì dià pantòs apokténnein éthnē ou pheísetai.