Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Aggée 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κύριου ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προϕήτου λέγων Εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ ϕυλῆς Ιουδα καὶ πρὸς ’Ιησοῦν τὸν τοῦ Ιωσεδεκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν λέγων

’En tō̂i deutérōi étei epì Dareíou toû basiléōs en tō̂i mēnì tō̂i héktōi miā̂i toû mēnòs egéneto lógos kýriou en cheirì Angaiou toû prophḗtou légōn Eipòn dḕ pròs Zorobabel tòn toû Salathiēl ek phylē̂s Iouda kaì pròs ’Iēsoûn tòn toû Iōsedek tòn hieréa tòn mégan légōn

2
Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ λέγων ‘Ο λαὸς οὗτος λέγουσιν Οὐχ ἥκει ὁ καιρὸς τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου.

Táde légei kýrios pantokrátōr légōn ‘O laòs hoûtos légousin Ouch hḗkei ho kairòs toû oikodomē̂sai tòn oîkon kyríou.

3
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προϕήτου λέγων

kaì egéneto lógos kyríou en cheirì Angaiou toû prophḗtou légōn

4
Εἰ καιρὸς ὑμῖν μέν ἐστιν τοῦ οἰκεῖν ἐν οἴκοις ὑμῶν κοιλοστάθμοις, ὁ δὲ οἶκος οὗτος ἐξηρήμωται;

Ei kairòs hymîn mén estin toû oikeîn en oíkois hymō̂n koilostáthmois, ho dè oîkos hoûtos exērḗmōtai?

5
καὶ νῦν τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Τάξατε δὴ τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑμῶν·

kaì nŷn táde légei kýrios pantokrátōr Táxate dḕ tàs kardías hymō̂n eis tàs hodoùs hymō̂n:

6
ἐσπείρατε πολλὰ καὶ εἰσηνέγκατε ὀλίγα, ἐϕάγετε καὶ οὐκ εἰς πλησμονήν, ἐπίετε καὶ οὐκ εἰς μέθην, περιεβάλεσθε καὶ οὐκ ἐθερμάνθητε ἐν αὐτοῖς, καὶ ὁ τοὺς μισθοὺς συνάγων συνήγαγεν εἰς δεσμὸν τετρυπημένον.

espeírate pollà kaì eisēnénkate olíga, ephágete kaì ouk eis plēsmonḗn, epíete kaì ouk eis méthēn, periebálesthe kaì ouk ethermánthēte en autoîs, kaì ho toùs misthoùs synágōn synḗgagen eis desmòn tetrypēménon.

7
τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ θέσθε τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑμῶν·

táde légei kýrios pantokrátōr thésthe tàs kardías hymō̂n eis tàs hodoùs hymō̂n:

8
ἀνάβητε ἐπὶ τὸ ὄρος καὶ κόψατε ξύλα καὶ οἰκοδομήσατε τὸν οἶκον, καὶ εὐδοκήσω ἐν αὐτῷ καὶ ἐνδοξασθήσομαι, εἶπεν κύριος.

anábēte epì tò óros kaì kópsate xýla kaì oikodomḗsate tòn oîkon, kaì eudokḗsō en autō̂i kaì endoxasthḗsomai, eîpen kýrios.

9
ἐπεβλέψατε εἰς πολλά, καὶ ἐγένετο ὀλίγα· καὶ εἰσηνέχθη εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἐξεϕύσησα αὐτά. διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ’Ανθ’ ὧν ὁ οἶκός μού ἐστιν ἔρημος, ὑμεῖς δὲ διώκετε ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,

epeblépsate eis pollá, kaì egéneto olíga: kaì eisēnéchthē eis tòn oîkon, kaì exephýsēsa autá. dià toûto táde légei kýrios pantokrátōr ’Anth’ hō̂n ho oîkós moú estin érēmos, hymeîs dè diṓkete hékastos eis tòn oîkon autoû,

10
διὰ τοῦτο ἀνέξει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ δρόσου, καὶ ἡ γῆ ὑποστελεῖται τὰ ἐκϕόρια αὐτῆς·

dià toûto anéxei ho ouranòs apò drósou, kaì hē gē̂ hyposteleîtai tà ekphória autē̂s:

11
καὶ ἐπάξω ῥομϕαίαν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐπὶ τὸν σῖτον καὶ ἐπὶ τὸν οἶνον καὶ ἐπὶ τὸ ἔλαιον καὶ ὅσα ἐκϕέρει ἡ γῆ καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πόνους τῶν χειρῶν αὐτῶν.

kaì epáxō rhomphaían epì tḕn gē̂n kaì epì tà órē kaì epì tòn sîton kaì epì tòn oînon kaì epì tò élaion kaì hósa ekphérei hē gē̂ kaì epì toùs anthrṓpous kaì epì tà ktḗnē kaì epì pántas toùs pónous tō̂n cheirō̂n autō̂n.

12
καὶ ἤκουσεν Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ ϕυλῆς Ιουδα καὶ ’Ιησοῦς ὁ τοῦ Ιωσεδεκ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ πάντες οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ τῆς ϕωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν καὶ τῶν λόγων Αγγαιου τοῦ προϕήτου, καθότι ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν πρὸς αὐτούς, καὶ ἐϕοβήθη ὁ λαὸς ἀπὸ προσώπου κυρίου.

kaì ḗkousen Zorobabel ho toû Salathiēl ek phylē̂s Iouda kaì ’Iēsoûs ho toû Iōsedek ho hiereùs ho mégas kaì pántes hoi katáloipoi toû laoû tē̂s phōnē̂s kyríou toû theoû autō̂n kaì tō̂n lógōn Angaiou toû prophḗtou, kathóti exapésteilen autòn kýrios ho theòs autō̂n pròs autoús, kaì ephobḗthē ho laòs apò prosṓpou kyríou.

13
καὶ εἶπεν Αγγαιος ὁ ἄγγελος κυρίου τῷ λαῷ ’Εγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν, λέγει κύριος.

kaì eîpen Angaios ho ángelos kyríou tō̂i laō̂i ’Egṓ eimi meth’ hymō̂n, légei kýrios.

14
καὶ ἐξήγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ ϕυλῆς Ιουδα καὶ τὸ πνεῦμα ’Ιησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου καὶ τὸ πνεῦμα τῶν καταλοίπων παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐποίουν ἔργα ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντοκράτορος θεοῦ αὐτῶν

kaì exḗgeiren kýrios tò pneûma Zorobabel toû Salathiēl ek phylē̂s Iouda kaì tò pneûma ’Iēsoû toû Iōsedek toû hieréōs toû megálou kaì tò pneûma tō̂n kataloípōn pantòs toû laoû, kaì eisē̂lthon kaì epoíoun érga en tō̂i oíkōi kyríou pantokrátoros theoû autō̂n

15
τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἕκτου τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως.

tē̂i tetrádi kaì eikádi toû mēnòs toû héktou tō̂i deutérōi étei epì Dareíou toû basiléōs.