Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Haggai 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προϕήτου λέγων

Tō̂i hebdómōi mēnì miā̂i kaì eikádi toû mēnòs elálēsen kýrios en cheirì Angaiou toû prophḗtou légōn

2
Εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ ϕυλῆς Ιουδα καὶ πρὸς ’Ιησοῦν τὸν τοῦ Ιωσεδεκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ πρὸς πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ λέγων

Eipòn dḕ pròs Zorobabel tòn toû Salathiēl ek phylē̂s Iouda kaì pròs ’Iēsoûn tòn toû Iōsedek tòn hieréa tòn mégan kaì pròs pántas toùs kataloípous toû laoû légōn

3
Τίς ἐξ ὑμῶν ὃς εἶδεν τὸν οἶκον τοῦτον ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ τῇ ἔμπροσθεν; καὶ πῶς ὑμεῖς βλέπετε αὐτὸν νῦν; καθὼς οὐχ ὑπάρχοντα ἐνώπιον ὑμῶν.

Tís ex hymō̂n hòs eîden tòn oîkon toûton en tē̂i dóxēi autoû tē̂i émprosthen? kaì pō̂s hymeîs blépete autòn nŷn? kathṑs ouch hypárchonta enṓpion hymō̂n.

4
καὶ νῦν κατίσχυε, Ζοροβαβελ, λέγει κύριος, καὶ κατίσχυε, ’Ιησοῦ ὁ τοῦ Ιωσεδεκ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ κατισχυέτω πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, λέγει κύριος, καὶ ποιεῖτε· διότι μεθ’ ὑμῶν ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος παντοκράτωρ,

kaì nŷn katíschye, Zorobabel, légei kýrios, kaì katíschye, ’Iēsoû ho toû Iōsedek ho hiereùs ho mégas, kaì katischyétō pâs ho laòs tē̂s gē̂s, légei kýrios, kaì poieîte: dióti meth’ hymō̂n egṓ eimi, légei kýrios pantokrátōr,

5
καὶ τὸ πνεῦμά μου ἐϕέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν· θαρσεῖτε.

kaì tò pneûmá mou ephéstēken en mésōi hymō̂n: tharseîte.

6
διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ῎Ετι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν·

dióti táde légei kýrios pantokrátōr ῎Eti hápax egṑ seísō tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n kaì tḕn thálassan kaì tḕn xērán:

7
καὶ συσσείσω πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἥξει τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ πλήσω τὸν οἶκον τοῦτον δόξης, λέγει κύριος παντοκράτωρ.

kaì sysseísō pánta tà éthnē, kaì hḗxei tà eklektà pántōn tō̂n ethnō̂n, kaì plḗsō tòn oîkon toûton dóxēs, légei kýrios pantokrátōr.

8
ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον, λέγει κύριος παντοκράτωρ.

emòn tò argýrion kaì emòn tò chrysíon, légei kýrios pantokrátōr.

9
διότι μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην, λέγει κύριος παντοκράτωρ· καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ κτίζοντι τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν τοῦτον.

dióti megálē éstai hē dóxa toû oíkou toútou hē eschátē hypèr tḕn prṓtēn, légei kýrios pantokrátōr: kaì en tō̂i tópōi toútōi dṓsō eirḗnēn, légei kýrios pantokrátōr, kaì eirḗnēn psychē̂s eis peripoíēsin pantì tō̂i ktízonti toû anastē̂sai tòn naòn toûton.

10
Τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ ἐνάτου μηνὸς ἔτους δευτέρου ἐπὶ Δαρείου ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Αγγαιον τὸν προϕήτην λέγων

Tetrádi kaì eikádi toû enátou mēnòs étous deutérou epì Dareíou egéneto lógos kyríou pròs Angaion tòn prophḗtēn légōn

11
Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ’Επερώτησον τοὺς ἱερεῖς νόμον λέγων

Táde légei kýrios pantokrátōr ’Eperṓtēson toùs hiereîs nómon légōn

12
’Εὰν λάβῃ ἄνθρωπος κρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ἅψηται τὸ ἄκρον τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἄρτου ἢ ἑψέματος ἢ οἴνου ἢ ἐλαίου ἢ παντὸς βρώματος, εἰ ἁγιασθήσεται; καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν Οὔ.

’Eàn lábēi ánthrōpos kréas hágion en tō̂i ákrōi toû himatíou autoû kaì hápsētai tò ákron toû himatíou autoû ártou ḕ hepsématos ḕ oínou ḕ elaíou ḕ pantòs brṓmatos, ei hagiasthḗsetai? kaì apekríthēsan hoi hiereîs kaì eîpan Oú.

13
καὶ εἶπεν Αγγαιος ’Εὰν ἅψηται μεμιαμμένος ἐπὶ ψυχῇ ἀπὸ παντὸς τούτων, εἰ μιανθήσεται; καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν Μιανθήσεται.

kaì eîpen Angaios ’Eàn hápsētai memiamménos epì psychē̂i apò pantòs toútōn, ei mianthḗsetai? kaì apekríthēsan hoi hiereîs kaì eîpan Mianthḗsetai.

14
καὶ ἀπεκρίθη Αγγαιος καὶ εἶπεν Οὕτως ὁ λαὸς οὗτος καὶ οὕτως τὸ ἔθνος τοῦτο ἐνώπιον ἐμοῦ, λέγει κύριος, καὶ οὕτως πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ὃς ἐὰν ἐγγίσῃ ἐκεῖ, μιανθήσεται ἕνεκεν τῶν λημμάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν, ὀδυνηθήσονται ἀπὸ προσώπου πόνων αὐτῶν· καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγχοντας.

kaì apekríthē Angaios kaì eîpen Hoútōs ho laòs hoûtos kaì hoútōs tò éthnos toûto enṓpion emoû, légei kýrios, kaì hoútōs pánta tà érga tō̂n cheirō̂n autō̂n, kaì hòs eàn engísēi ekeî, mianthḗsetai héneken tō̂n lēmmátōn autō̂n tō̂n orthrinō̂n, odynēthḗsontai apò prosṓpou pónōn autō̂n: kaì emiseîte en pýlais elénchontas.

15
καὶ νῦν θέσθε δὴ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ὑπεράνω πρὸ τοῦ θεῖναι λίθον ἐπὶ λίθον ἐν τῷ ναῷ κυρίου

kaì nŷn thésthe dḕ eis tàs kardías hymō̂n apò tē̂s hēméras taútēs kaì hyperánō prò toû theînai líthon epì líthon en tō̂i naō̂i kyríou

16
τίνες ἦτε· ὅτε ἐνεβάλλετε εἰς κυψέλην κριθῆς εἴκοσι σάτα, καὶ ἐγένετο κριθῆς δέκα σάτα· καὶ εἰσεπορεύεσθε εἰς τὸ ὑπολήνιον ἐξαντλῆσαι πεντήκοντα μετρητάς, καὶ ἐγένοντο εἴκοσι.

tínes ē̂te: hóte enebállete eis kypsélēn krithē̂s eíkosi sáta, kaì egéneto krithē̂s déka sáta: kaì eiseporeúesthe eis tò hypolḗnion exantlē̂sai pentḗkonta metrētás, kaì egénonto eíkosi.

17
ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν ἀϕορίᾳ καὶ ἐν ἀνεμοϕθορίᾳ καὶ ἐν χαλάζῃ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.

epátaxa hymâs en aphoríāi kaì en anemophthoríāi kaì en chalázēi pánta tà érga tō̂n cheirō̂n hymō̂n, kaì ouk epestrépsate prós me, légei kýrios.

18
ὑποτάξατε δὴ τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα· ἀπὸ τῆς τετράδος καὶ εἰκάδος τοῦ ἐνάτου μηνὸς καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐθεμελιώθη ὁ ναὸς κυρίου, θέσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν

hypotáxate dḕ tàs kardías hymō̂n apò tē̂s hēméras taútēs kaì epékeina: apò tē̂s tetrádos kaì eikádos toû enátou mēnòs kaì apò tē̂s hēméras, hē̂s ethemeliṓthē ho naòs kyríou, thésthe en taîs kardíais hymō̂n

19
εἰ ἔτι ἐπιγνωσθήσεται ἐπὶ τῆς ἅλω καὶ εἰ ἔτι ἡ ἄμπελος καὶ ἡ συκῆ καὶ ἡ ῥόα καὶ τὰ ξύλα τῆς ἐλαίας τὰ οὐ ϕέροντα καρπόν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης εὐλογήσω.

ei éti epignōsthḗsetai epì tē̂s hálō kaì ei éti hē ámpelos kaì hē sykē̂ kaì hē rhóa kaì tà xýla tē̂s elaías tà ou phéronta karpón, apò tē̂s hēméras taútēs eulogḗsō.

20
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐκ δευτέρου πρὸς Αγγαιον τὸν προϕήτην τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou ek deutérou pròs Angaion tòn prophḗtēn tetrádi kaì eikádi toû mēnòs légōn

21
Εἰπὸν πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ ϕυλῆς Ιουδα λέγων ’Εγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν

Eipòn pròs Zorobabel tòn toû Salathiēl ek phylē̂s Iouda légōn ’Egṑ seíō tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n kaì tḕn thálassan kaì tḕn xēràn

22
καὶ καταστρέψω θρόνους βασιλέων καὶ ὀλεθρεύσω δύναμιν βασιλέων τῶν ἐθνῶν καὶ καταστρέψω ἅρματα καὶ ἀναβάτας, καὶ καταβήσονται ἵπποι καὶ ἀναβάται αὐτῶν ἕκαστος ἐν ῥομϕαίᾳ πρὸς τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ.

kaì katastrépsō thrónous basiléōn kaì olethreúsō dýnamin basiléōn tō̂n ethnō̂n kaì katastrépsō hármata kaì anabátas, kaì katabḗsontai híppoi kaì anabátai autō̂n hékastos en rhomphaíāi pròs tòn adelphòn autoû.

23
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, λήμψομαί σε Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ τὸν δοῦλόν μου, λέγει κύριος, καὶ θήσομαί σε ὡς σϕραγῖδα, διότι σὲ ᾑρέτισα, λέγει κύριος παντοκράτωρ.

en tē̂i hēmérāi ekeínēi, légei kýrios pantokrátōr, lḗmpsomaí se Zorobabel tòn toû Salathiēl tòn doûlón mou, légei kýrios, kaì thḗsomaí se hōs sphragîda, dióti sè hēirétisa, légei kýrios pantokrátōr.