Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Osée 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν κύριος πρός με ῎Ετι πορεύθητι καὶ ἀγάπησον γυναῖκα ἀγαπῶσαν πονηρὰ καὶ μοιχαλίν, καθὼς ἀγαπᾷ ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ αὐτοὶ ἀποβλέπουσιν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ ϕιλοῦσιν πέμματα μετὰ σταϕίδων

Kaì eîpen kýrios prós me ῎Eti poreúthēti kaì agápēson gynaîka agapō̂san ponērà kaì moichalín, kathṑs agapā̂i ho theòs toùs hyioùs Israēl kaì autoì apoblépousin epì theoùs allotríous kaì philoûsin pémmata metà staphídōn

2
καὶ ἐμισθωσάμην ἐμαυτῷ πεντεκαίδεκα ἀργυρίου καὶ γομορ κριθῶν καὶ νεβελ οἴνου

kaì emisthōsámēn emautō̂i pentekaídeka argyríou kaì gomor krithō̂n kaì nebel oínou

3
καὶ εἶπα πρὸς αὐτήν ‘Ημέρας πολλὰς καθήσῃ ἐπ’ ἐμοὶ καὶ οὐ μὴ πορνεύσῃς οὐδὲ μὴ γένῃ ἀνδρὶ ἑτέρῳ, καὶ ἐγὼ ἐπὶ σοί.

kaì eîpa pròs autḗn ‘Ēméras pollàs kathḗsēi ep’ emoì kaì ou mḕ porneúsēis oudè mḕ génēi andrì hetérōi, kaì egṑ epì soí.

4
διότι ἡμέρας πολλὰς καθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ ὄντος βασιλέως οὐδὲ ὄντος ἄρχοντος οὐδὲ οὔσης θυσίας οὐδὲ ὄντος θυσιαστηρίου οὐδὲ ἱερατείας οὐδὲ δήλων.

dióti hēméras pollàs kathḗsontai hoi hyioì Israēl ouk óntos basiléōs oudè óntos árchontos oudè oúsēs thysías oudè óntos thysiastēríou oudè hierateías oudè dḗlōn.

5
καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐπιζητήσουσιν κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ Δαυιδ τὸν βασιλέα αὐτῶν· καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ κυρίῳ καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν.

kaì metà taûta epistrépsousin hoi hyioì Israēl kaì epizētḗsousin kýrion tòn theòn autō̂n kaì Dauid tòn basiléa autō̂n: kaì ekstḗsontai epì tō̂i kyríōi kaì epì toîs agathoîs autoû ep’ eschátōn tō̂n hēmerō̂n.