Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Osée 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ακούσατε λόγον κυρίου, υἱοὶ Ισραηλ, διότι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, διότι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια οὐδὲ ἔλεος οὐδὲ ἐπίγνωσις θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς·

’Akoúsate lógon kyríou, hyioì Israēl, dióti krísis tō̂i kyríōi pròs toùs katoikoûntas tḕn gē̂n, dióti ouk éstin alḗtheia oudè éleos oudè epígnōsis theoû epì tē̂s gē̂s:

2
ἀρὰ καὶ ψεῦδος καὶ ϕόνος καὶ κλοπὴ καὶ μοιχεία κέχυται ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ αἵματα ἐϕ’ αἵμασιν μίσγουσιν.

arà kaì pseûdos kaì phónos kaì klopḕ kaì moicheía kéchytai epì tē̂s gē̂s, kaì haímata eph’ haímasin mísgousin.

3
διὰ τοῦτο πενθήσει ἡ γῆ καὶ σμικρυνθήσεται σὺν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν, σὺν τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ καὶ σὺν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς καὶ σὺν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης ἐκλείψουσιν,

dià toûto penthḗsei hē gē̂ kaì smikrynthḗsetai sỳn pâsin toîs katoikoûsin autḗn, sỳn toîs thēríois toû agroû kaì sỳn toîs herpetoîs tē̂s gē̂s kaì sỳn toîs peteinoîs toû ouranoû, kaì hoi ichthýes tē̂s thalássēs ekleípsousin,

4
ὅπως μηδεὶς μήτε δικάζηται μήτε ἐλέγχῃ μηδείς· ὁ δὲ λαός μου ὡς ἀντιλεγόμενος ἱερεύς.

hópōs mēdeìs mḗte dikázētai mḗte elénchēi mēdeís: ho dè laós mou hōs antilegómenos hiereús.

5
καὶ ἀσθενήσεις ἡμέρας, καὶ ἀσθενήσει καὶ προϕήτης μετὰ σοῦ· νυκτὶ ὡμοίωσα τὴν μητέρα σου.

kaì asthenḗseis hēméras, kaì asthenḗsei kaì prophḗtēs metà soû: nyktì hōmoíōsa tḕn mētéra sou.

6
ὡμοιώθη ὁ λαός μου ὡς οὐκ ἔχων γνῶσιν· ὅτι σὺ ἐπίγνωσιν ἀπώσω, κἀγὼ ἀπώσομαι σὲ τοῦ μὴ ἱερατεύειν μοι· καὶ ἐπελάθου νόμον θεοῦ σου, κἀγὼ ἐπιλήσομαι τέκνων σου.

hōmoiṓthē ho laós mou hōs ouk échōn gnō̂sin: hóti sỳ epígnōsin apṓsō, kagṑ apṓsomai sè toû mḕ hierateúein moi: kaì epeláthou nómon theoû sou, kagṑ epilḗsomai téknōn sou.

7
κατὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν οὕτως ἥμαρτόν μοι· τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν θήσομαι.

katà tò plē̂thos autō̂n hoútōs hḗmartón moi: tḕn dóxan autō̂n eis atimían thḗsomai.

8
ἁμαρτίας λαοῦ μου ϕάγονται καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν λήμψονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν.

hamartías laoû mou phágontai kaì en taîs adikíais autō̂n lḗmpsontai tàs psychàs autō̂n.

9
καὶ ἔσται καθὼς ὁ λαὸς οὕτως καὶ ὁ ἱερεύς, καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτὸν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ τὰ διαβούλια αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὐτῷ.

kaì éstai kathṑs ho laòs hoútōs kaì ho hiereús, kaì ekdikḗsō ep’ autòn tàs hodoùs autoû kaì tà diaboúlia autoû antapodṓsō autō̂i.

10
καὶ ϕάγονται καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν, ἐπόρνευσαν καὶ οὐ μὴ κατευθύνωσιν, διότι τὸν κύριον ἐγκατέλιπον τοῦ ϕυλάξαι.

kaì phágontai kaì ou mḕ emplēsthō̂sin, epórneusan kaì ou mḕ kateuthýnōsin, dióti tòn kýrion enkatélipon toû phyláxai.

11
Πορνείαν καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα ἐδέξατο καρδία λαοῦ μου.

Porneían kaì oînon kaì méthysma edéxato kardía laoû mou.

12
ἐν συμβόλοις ἐπηρώτων, καὶ ἐν ῥάβδοις αὐτοῦ ἀπήγγελλον αὐτῷ· πνεύματι πορνείας ἐπλανήθησαν καὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ αὐτῶν.

en symbólois epērṓtōn, kaì en rhábdois autoû apḗngellon autō̂i: pneúmati porneías eplanḗthēsan kaì exepórneusan apò toû theoû autō̂n.

13
ἐπὶ τὰς κορυϕὰς τῶν ὀρέων ἐθυσίαζον καὶ ἐπὶ τοὺς βουνοὺς ἔθυον, ὑποκάτω δρυὸς καὶ λεύκης καὶ δένδρου συσκιάζοντος, ὅτι καλὸν σκέπη. διὰ τοῦτο ἐκπορνεύσουσιν αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ αἱ νύμϕαι ὑμῶν μοιχεύσουσιν·

epì tàs koryphàs tō̂n oréōn ethysíazon kaì epì toùs bounoùs éthyon, hypokátō dryòs kaì leúkēs kaì déndrou syskiázontos, hóti kalòn sképē. dià toûto ekporneúsousin hai thygatéres hymō̂n, kaì hai nýmphai hymō̂n moicheúsousin:

14
καὶ οὐ μὴ ἐπισκέψωμαι ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν, ὅταν πορνεύωσιν, καὶ ἐπὶ τὰς νύμϕας ὑμῶν, ὅταν μοιχεύωσιν, διότι καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν πορνῶν συνεϕύροντο καὶ μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔθυον, καὶ ὁ λαὸς ὁ συνίων συνεπλέκετο μετὰ πόρνης.

kaì ou mḕ episképsōmai epì tàs thygatéras hymō̂n, hótan porneúōsin, kaì epì tàs nýmphas hymō̂n, hótan moicheúōsin, dióti kaì autoì metà tō̂n pornō̂n synephýronto kaì metà tō̂n tetelesménōn éthyon, kaì ho laòs ho syníōn synepléketo metà pórnēs.

15
Σὺ δέ, Ισραηλ, μὴ ἀγνόει, καὶ Ιουδα, μὴ εἰσπορεύεσθε εἰς Γαλγαλα καὶ μὴ ἀναβαίνετε εἰς τὸν οἶκον Ων καὶ μὴ ὀμνύετε ζῶντα κύριον.

Sỳ dé, Israēl, mḕ agnóei, kaì Iouda, mḕ eisporeúesthe eis Galgala kaì mḕ anabaínete eis tòn oîkon Ōn kaì mḕ omnýete zō̂nta kýrion.

16
ὅτι ὡς δάμαλις παροιστρῶσα παροίστρησεν Ισραηλ· νῦν νεμήσει αὐτοὺς κύριος ὡς ἀμνὸν ἐν εὐρυχώρῳ.

hóti hōs dámalis paroistrō̂sa paroístrēsen Israēl: nŷn nemḗsei autoùs kýrios hōs amnòn en eurychṓrōi.

17
μέτοχος εἰδώλων Εϕραιμ ἔθηκεν ἑαυτῷ σκάνδαλα.

métochos eidṓlōn Ephraim éthēken heautō̂i skándala.

18
ᾑρέτισεν Χαναναίους· πορνεύοντες ἐξεπόρνευσαν, ἠγάπησαν ἀτιμίαν ἐκ ϕρυάγματος αὐτῶν.

hēirétisen Chananaíous: porneúontes exepórneusan, ēgápēsan atimían ek phryágmatos autō̂n.

19
συστροϕὴ πνεύματος σὺ εἶ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῆς, καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ τῶν θυσιαστηρίων αὐτῶν.

systrophḕ pneúmatos sỳ eî en taîs ptéryxin autē̂s, kaì kataischynthḗsontai ek tō̂n thysiastēríōn autō̂n.