Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Hosea 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ἐν τῷ ἰάσασθαί με τὸν Ισραηλ. καὶ ἀποκαλυϕθήσεται ἡ ἀδικία Εϕραιμ καὶ ἡ κακία Σαμαρείας, ὅτι ἠργάσαντο ψευδῆ· καὶ κλέπτης πρὸς αὐτὸν εἰσελεύσεται, ἐκδιδύσκων λῃστὴς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ,

en tō̂i iásasthaí me tòn Israēl. kaì apokalyphthḗsetai hē adikía Ephraim kaì hē kakía Samareías, hóti ērgásanto pseudē̂: kaì kléptēs pròs autòn eiseleúsetai, ekdidýskōn lēistḕs en tē̂i hodō̂i autoû,

2
ὅπως συνᾴδωσιν ὡς συνᾴδοντες τῇ καρδίᾳ αὐτῶν. πάσας τὰς κακίας αὐτῶν ἐμνήσθην· νῦν ἐκύκλωσεν αὐτοὺς τὰ διαβούλια αὐτῶν, ἀπέναντι τοῦ προσώπου μου ἐγένοντο.

hópōs synā́idōsin hōs synā́idontes tē̂i kardíāi autō̂n. pásas tàs kakías autō̂n emnḗsthēn: nŷn ekýklōsen autoùs tà diaboúlia autō̂n, apénanti toû prosṓpou mou egénonto.

3
ἐν ταῖς κακίαις αὐτῶν εὔϕραναν βασιλεῖς καὶ ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν ἄρχοντας·

en taîs kakíais autō̂n eúphranan basileîs kaì en toîs pseúdesin autō̂n árchontas:

4
πάντες μοιχεύοντες, ὡς κλίβανος καιόμενος εἰς πέψιν κατακαύματος ἀπὸ τῆς ϕλογός, ἀπὸ ϕυράσεως στέατος ἕως τοῦ ζυμωθῆναι αὐτό.

pántes moicheúontes, hōs klíbanos kaiómenos eis pépsin katakaúmatos apò tē̂s phlogós, apò phyráseōs stéatos héōs toû zymōthē̂nai autó.

5
αἱ ἡμέραι τῶν βασιλέων ὑμῶν, ἤρξαντο οἱ ἄρχοντες θυμοῦσθαι ἐξ οἴνου, ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετὰ λοιμῶν·

hai hēmérai tō̂n basiléōn hymō̂n, ḗrxanto hoi árchontes thymoûsthai ex oínou, exéteinen tḕn cheîra autoû metà loimō̂n:

6
διότι ἀνεκαύθησαν ὡς κλίβανος αἱ καρδίαι αὐτῶν ἐν τῷ καταράσσειν αὐτούς, ὅλην τὴν νύκτα ὕπνου Εϕραιμ ἐνεπλήσθη, πρωὶ ἐγενήθη ἀνεκαύθη ὡς πυρὸς ϕέγγος.

dióti anekaúthēsan hōs klíbanos hai kardíai autō̂n en tō̂i katarássein autoús, hólēn tḕn nýkta hýpnou Ephraim eneplḗsthē, prōì egenḗthē anekaúthē hōs pyròs phéngos.

7
πάντες ἐθερμάνθησαν ὡς κλίβανος καὶ κατέϕαγον τοὺς κριτὰς αὐτῶν· πάντες οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἔπεσαν, οὐκ ἦν ὁ ἐπικαλούμενος ἐν αὐτοῖς πρός με.

pántes ethermánthēsan hōs klíbanos kaì katéphagon toùs kritàs autō̂n: pántes hoi basileîs autō̂n épesan, ouk ē̂n ho epikaloúmenos en autoîs prós me.

8
Εϕραιμ ἐν τοῖς λαοῖς αὐτοῦ συνανεμείγνυτο, Εϕραιμ ἐγένετο ἐγκρυϕίας οὐ μεταστρεϕόμενος.

Ephraim en toîs laoîs autoû synanemeígnyto, Ephraim egéneto enkryphías ou metastrephómenos.

9
κατέϕαγον ἀλλότριοι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐπέγνω· καὶ πολιαὶ ἐξήνθησαν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω.

katéphagon allótrioi tḕn ischỳn autoû, autòs dè ouk epégnō: kaì poliaì exḗnthēsan autō̂i, kaì autòs ouk égnō.

10
καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕβρις Ισραηλ εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπέστρεψαν πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν αὐτὸν ἐν πᾶσι τούτοις.

kaì tapeinōthḗsetai hē hýbris Israēl eis prósōpon autoû, kaì ouk epéstrepsan pròs kýrion tòn theòn autō̂n kaì ouk exezḗtēsan autòn en pâsi toútois.

11
καὶ ἦν Εϕραιμ ὡς περιστερὰ ἄνους οὐκ ἔχουσα καρδίαν· Αἴγυπτον ἐπεκαλεῖτο καὶ εἰς ’Ασσυρίους ἐπορεύθησαν.

kaì ē̂n Ephraim hōs peristerà ánous ouk échousa kardían: Aígypton epekaleîto kaì eis ’Assyríous eporeúthēsan.

12
καθὼς ἂν πορεύωνται, ἐπιβαλῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὸ δίκτυόν μου· καθὼς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατάξω αὐτούς, παιδεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκοῇ τῆς θλίψεως αὐτῶν.

kathṑs àn poreúōntai, epibalō̂ ep’ autoùs tò díktyón mou: kathṑs tà peteinà toû ouranoû katáxō autoús, paideúsō autoùs en tē̂i akoē̂i tē̂s thlípseōs autō̂n.

13
οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι ἀπεπήδησαν ἀπ’ ἐμοῦ· δείλαιοί εἰσιν, ὅτι ἠσέβησαν εἰς ἐμέ· ἐγὼ δὲ ἐλυτρωσάμην αὐτούς, αὐτοὶ δὲ κατελάλησαν κατ’ ἐμοῦ ψεύδη.

ouaì autoîs, hóti apepḗdēsan ap’ emoû: deílaioí eisin, hóti ēsébēsan eis emé: egṑ dè elytrōsámēn autoús, autoì dè katelálēsan kat’ emoû pseúdē.

14
καὶ οὐκ ἐβόησαν πρός με αἱ καρδίαι αὐτῶν, ἀλλ’ ἢ ὠλόλυζον ἐν ταῖς κοίταις αὐτῶν· ἐπὶ σίτῳ καὶ οἴνῳ κατετέμνοντο. ἐπαιδεύθησαν ἐν ἐμοί,

kaì ouk ebóēsan prós me hai kardíai autō̂n, all’ ḕ ōlólyzon en taîs koítais autō̂n: epì sítōi kaì oínōi katetémnonto. epaideúthēsan en emoí,

15
κἀγὼ κατίσχυσα τοὺς βραχίονας αὐτῶν, καὶ εἰς ἐμὲ ἐλογίσαντο πονηρά.

kagṑ katíschysa toùs brachíonas autō̂n, kaì eis emè elogísanto ponērá.

16
ἀπεστράϕησαν εἰς οὐθέν, ἐγένοντο ὡς τόξον ἐντεταμένον· πεσοῦνται ἐν ῥομϕαίᾳ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν δι’ ἀπαιδευσίαν γλώσσης αὐτῶν· οὗτος ὁ ϕαυλισμὸς αὐτῶν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.

apestráphēsan eis outhén, egénonto hōs tóxon entetaménon: pesoûntai en rhomphaíāi hoi árchontes autō̂n di’ apaideusían glṓssēs autō̂n: hoûtos ho phaulismòs autō̂n en gē̂i Aigýptōi.