Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Osée 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μὴ χαῖρε, Ισραηλ, μηδὲ εὐϕραίνου καθὼς οἱ λαοί· διότι ἐπόρνευσας ἀπὸ τοῦ θεοῦ σου, ἠγάπησας δόματα ἐπὶ πάντα ἅλωνα σίτου.

Mḕ chaîre, Israēl, mēdè euphraínou kathṑs hoi laoí: dióti epórneusas apò toû theoû sou, ēgápēsas dómata epì pánta hálōna sítou.

2
ἅλων καὶ ληνὸς οὐκ ἔγνω αὐτούς, καὶ ὁ οἶνος ἐψεύσατο αὐτούς.

hálōn kaì lēnòs ouk égnō autoús, kaì ho oînos epseúsato autoús.

3
οὐ κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ τοῦ κυρίου· κατῴκησεν Εϕραιμ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐν ’Ασσυρίοις ἀκάθαρτα ϕάγονται.

ou katṓikēsan en tē̂i gē̂i toû kyríou: katṓikēsen Ephraim eis Aígypton, kaì en ’Assyríois akátharta phágontai.

4
οὐκ ἔσπεισαν τῷ κυρίῳ οἶνον καὶ οὐχ ἥδυναν αὐτῷ· αἱ θυσίαι αὐτῶν ὡς ἄρτος πένθους αὐτοῖς, πάντες οἱ ἔσθοντες αὐτὰ μιανθήσονται, διότι οἱ ἄρτοι αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐκ εἰσελεύσονται εἰς τὸν οἶκον κυρίου.

ouk éspeisan tō̂i kyríōi oînon kaì ouch hḗdynan autō̂i: hai thysíai autō̂n hōs ártos pénthous autoîs, pántes hoi ésthontes autà mianthḗsontai, dióti hoi ártoi autō̂n taîs psychaîs autō̂n ouk eiseleúsontai eis tòn oîkon kyríou.

5
τί ποιήσετε ἐν ἡμέρᾳ πανηγύρεως καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς τοῦ κυρίου;

tí poiḗsete en hēmérāi panēgýreōs kaì en hēmérāi heortē̂s toû kyríou?

6
διὰ τοῦτο ἰδοὺ πορεύσονται ἐκ ταλαιπωρίας Αἰγύπτου, καὶ ἐκδέξεται αὐτοὺς Μέμϕις, καὶ θάψει αὐτοὺς Μαχμας· τὸ ἀργύριον αὐτῶν ὄλεθρος κληρονομήσει, ἄκανθαι ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν.

dià toûto idoù poreúsontai ek talaipōrías Aigýptou, kaì ekdéxetai autoùs Mémphis, kaì thápsei autoùs Machmas: tò argýrion autō̂n ólethros klēronomḗsei, ákanthai en toîs skēnṓmasin autō̂n.

7
ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἐκδικήσεως, ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἀνταποδόσεώς σου, καὶ κακωθήσεται Ισραηλ ὥσπερ ὁ προϕήτης ὁ παρεξεστηκώς, ἄνθρωπος ὁ πνευματοϕόρος· ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν σου ἐπληθύνθη μανία σου.

hḗkasin hai hēmérai tē̂s ekdikḗseōs, hḗkasin hai hēmérai tē̂s antapodóseṓs sou, kaì kakōthḗsetai Israēl hṓsper ho prophḗtēs ho parexestēkṓs, ánthrōpos ho pneumatophóros: hypò toû plḗthous tō̂n adikiō̂n sou eplēthýnthē manía sou.

8
σκοπὸς Εϕραιμ μετὰ θεοῦ· προϕήτης, παγὶς σκολιὰ ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ· μανίαν ἐν οἴκῳ κυρίου κατέπηξαν.

skopòs Ephraim metà theoû: prophḗtēs, pagìs skolià epì pásas tàs hodoùs autoû: manían en oíkōi kyríou katépēxan.

9
ἐϕθάρησαν κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ βουνοῦ· μνησθήσεται ἀδικίας αὐτοῦ, ἐκδικήσει ἁμαρτίας αὐτοῦ.

ephthárēsan katà tàs hēméras toû bounoû: mnēsthḗsetai adikías autoû, ekdikḗsei hamartías autoû.

10
‘Ως σταϕυλὴν ἐν ἐρήμῳ εὗρον τὸν Ισραηλ καὶ ὡς σκοπὸν ἐν συκῇ πρόιμον εἶδον πατέρας αὐτῶν· αὐτοὶ εἰσῆλθον πρὸς τὸν Βεελϕεγωρ καὶ ἀπηλλοτριώθησαν εἰς αἰσχύνην, καὶ ἐγένοντο οἱ ἠγαπημένοι ὡς οἱ ἐβδελυγμένοι.

‘Ōs staphylḕn en erḗmōi heûron tòn Israēl kaì hōs skopòn en sykē̂i próimon eîdon patéras autō̂n: autoì eisē̂lthon pròs tòn Beelphegōr kaì apēllotriṓthēsan eis aischýnēn, kaì egénonto hoi ēgapēménoi hōs hoi ebdelygménoi.

11
Εϕραιμ ὡς ὄρνεον ἐξεπετάσθη, αἱ δόξαι αὐτῶν ἐκ τόκων καὶ ὠδίνων καὶ συλλήμψεων·

Ephraim hōs órneon exepetásthē, hai dóxai autō̂n ek tókōn kaì ōdínōn kaì syllḗmpseōn:

12
διότι καὶ ἐὰν ἐκθρέψωσιν τὰ τέκνα αὐτῶν, ἀτεκνωθήσονται ἐξ ἀνθρώπων· διότι καὶ οὐαὶ αὐτοῖς ἐστιν, σάρξ μου ἐξ αὐτῶν.

dióti kaì eàn ekthrépsōsin tà tékna autō̂n, ateknōthḗsontai ex anthrṓpōn: dióti kaì ouaì autoîs estin, sárx mou ex autō̂n.

13
Εϕραιμ, ὃν τρόπον εἶδον, εἰς θήραν παρέστησαν τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ Εϕραιμ τοῦ ἐξαγαγεῖν εἰς ἀποκέντησιν τὰ τέκνα αὐτοῦ.

Ephraim, hòn trópon eîdon, eis thḗran paréstēsan tà tékna autō̂n, kaì Ephraim toû exagageîn eis apokéntēsin tà tékna autoû.

14
δὸς αὐτοῖς, κύριε· τί δώσεις αὐτοῖς; δὸς αὐτοῖς μήτραν ἀτεκνοῦσαν καὶ μαστοὺς ξηρούς.

dòs autoîs, kýrie: tí dṓseis autoîs? dòs autoîs mḗtran ateknoûsan kaì mastoùs xēroús.

15
πᾶσαι αἱ κακίαι αὐτῶν εἰς Γαλγαλ, ὅτι ἐκεῖ αὐτοὺς ἐμίσησα· διὰ τὰς κακίας τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου μου ἐκβαλῶ αὐτούς, οὐ μὴ προσθήσω τοῦ ἀγαπῆσαι αὐτούς· πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἀπειθοῦντες.

pâsai hai kakíai autō̂n eis Galgal, hóti ekeî autoùs emísēsa: dià tàs kakías tō̂n epitēdeumátōn autō̂n ek toû oíkou mou ekbalō̂ autoús, ou mḕ prosthḗsō toû agapē̂sai autoús: pántes hoi árchontes autō̂n apeithoûntes.

16
ἐπόνεσεν Εϕραιμ, τὰς ῥίζας αὐτοῦ ἐξηράνθη, καρπὸν οὐκέτι μὴ ἐνέγκῃ· διότι καὶ ἐὰν γεννήσωσιν, ἀποκτενῶ τὰ ἐπιθυμήματα κοιλίας αὐτῶν.

epónesen Ephraim, tàs rhízas autoû exēránthē, karpòn oukéti mḕ enénkēi: dióti kaì eàn gennḗsōsin, apoktenō̂ tà epithymḗmata koilías autō̂n.

17
ἀπώσεται αὐτοὺς ὁ θεός, ὅτι οὐκ εἰσήκουσαν αὐτοῦ, καὶ ἔσονται πλανῆται ἐν τοῖς ἔθνεσιν.

apṓsetai autoùs ho theós, hóti ouk eisḗkousan autoû, kaì ésontai planē̂tai en toîs éthnesin.