Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Isaiah 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Εὐλογήσω σε, κύριε, διότι ὠργίσθης μοι καὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου καὶ ἠλέησάς με.

Kaì ereîs en tē̂i hēmérāi ekeínēi Eulogḗsō se, kýrie, dióti ōrgísthēs moi kaì apéstrepsas tòn thymón sou kaì ēléēsás me.

2
ἰδοὺ ὁ θεός μου σωτήρ μου κύριος, πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ καὶ σωθήσομαι ἐν αὐτῷ καὶ οὐ ϕοβηθήσομαι, διότι ἡ δόξα μου καὶ ἡ αἴνεσίς μου κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν.

idoù ho theós mou sōtḗr mou kýrios, pepoithṑs ésomai ep’ autō̂i kaì sōthḗsomai en autō̂i kaì ou phobēthḗsomai, dióti hē dóxa mou kaì hē aínesís mou kýrios kaì egénetó moi eis sōtērían.

3
καὶ ἀντλήσετε ὕδωρ μετ’ εὐϕροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου.

kaì antlḗsete hýdōr met’ euphrosýnēs ek tō̂n pēgō̂n toû sōtēríou.

4
καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ‘Υμνεῖτε κύριον, βοᾶτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔνδοξα αὐτοῦ, μιμνῄσκεσθε ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

kaì ereîs en tē̂i hēmérāi ekeínēi ‘Ymneîte kýrion, boâte tò ónoma autoû, anangeílate en toîs éthnesin tà éndoxa autoû, mimnḗiskesthe hóti hypsṓthē tò ónoma autoû.

5
ὑμνήσατε τὸ ὄνομα κυρίου, ὅτι ὑψηλὰ ἐποίησεν· ἀναγγείλατε ταῦτα ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

hymnḗsate tò ónoma kyríou, hóti hypsēlà epoíēsen: anangeílate taûta en pásēi tē̂i gē̂i.

6
ἀγαλλιᾶσθε καὶ εὐϕραίνεσθε, οἱ κατοικοῦντες Σιων, ὅτι ὑψώθη ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ ἐν μέσῳ αὐτῆς.

agalliâsthe kaì euphraínesthe, hoi katoikoûntes Siōn, hóti hypsṓthē ho hágios toû Israēl en mésōi autē̂s.