Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1LXX
’Αποστελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν· μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν τὸ ὄρος Σιων;

’Apostelō̂ hōs herpetà epì tḕn gē̂n: mḕ pétra érēmós estin tò óros Siōn?

2
ἔσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀνιπταμένου νεοσσὸς ἀϕῃρημένος, θύγατερ Μωαβ. ἔπειτα δέ, Αρνων,

ésēi gàr hōs peteinoû aniptaménou neossòs aphēirēménos, thýgater Mōab. épeita dé, Arnōn,

3LXX
πλείονα βουλεύου, ποιεῖτε σκέπην πένθους αὐτῇ διὰ παντός· ἐν μεσημβρινῇ σκοτίᾳ ϕεύγουσιν, ἐξέστησαν, μὴ ἀπαχθῇς.

pleíona bouleúou, poieîte sképēn pénthous autē̂i dià pantós: en mesēmbrinē̂i skotíāi pheúgousin, exéstēsan, mḕ apachthē̂is.

4
παροικήσουσίν σοι οἱ ϕυγάδες Μωαβ, ἔσονται σκέπη ὑμῖν ἀπὸ προσώπου διώκοντος, ὅτι ἤρθη ἡ συμμαχία σου, καὶ ὁ ἄρχων ἀπώλετο ὁ καταπατῶν ἐπὶ τῆς γῆς.

paroikḗsousín soi hoi phygádes Mōab, ésontai sképē hymîn apò prosṓpou diṓkontos, hóti ḗrthē hē symmachía sou, kaì ho árchōn apṓleto ho katapatō̂n epì tē̂s gē̂s.

5
καὶ διορθωθήσεται μετ’ ἐλέους θρόνος, καὶ καθίεται ἐπ’ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυιδ κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην.

kaì diorthōthḗsetai met’ eléous thrónos, kaì kathíetai ep’ autoû metà alētheías en skēnē̂i Dauid krínōn kaì ekzētō̂n kríma kaì speúdōn dikaiosýnēn.

6
’Ηκούσαμεν τὴν ὕβριν Μωαβ, ὑβριστὴς σϕόδρα, τὴν ὑπερηϕανίαν ἐξῆρας. οὐχ οὕτως ἡ μαντεία σου,

’Ēkoúsamen tḕn hýbrin Mōab, hybristḕs sphódra, tḕn hyperēphanían exē̂ras. ouch hoútōs hē manteía sou,

7
οὐχ οὕτως. ὀλολύξει Μωαβ, ἐν γὰρ τῇ Μωαβίτιδι πάντες ὀλολύξουσιν· τοῖς κατοικοῦσιν Δεσεθ μελετήσεις καὶ οὐκ ἐντραπήσῃ.

ouch hoútōs. ololýxei Mōab, en gàr tē̂i Mōabítidi pántes ololýxousin: toîs katoikoûsin Deseth meletḗseis kaì ouk entrapḗsēi.

8LXX
τὰ πεδία Εσεβων πενθήσει, ἄμπελος Σεβαμα· καταπίνοντες τὰ ἔθνη καταπατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτῆς ἕως Ιαζηρ· οὐ μὴ συνάψητε, πλανήθητε τὴν ἔρημον· οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγκατελείϕθησαν, διέβησαν γὰρ τὴν ἔρημον.

tà pedía Esebōn penthḗsei, ámpelos Sebama: katapínontes tà éthnē katapatḗsate tàs ampélous autē̂s héōs Iazēr: ou mḕ synápsēte, planḗthēte tḕn érēmon: hoi apestalménoi enkateleíphthēsan, diébēsan gàr tḕn érēmon.

9
διὰ τοῦτο κλαύσομαι ὡς τὸν κλαυθμὸν Ιαζηρ ἄμπελον Σεβαμα· τὰ δένδρα σου κατέβαλεν, Εσεβων καὶ Ελεαλη, ὅτι ἐπὶ τῷ θερισμῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγήτῳ σου καταπατήσω, καὶ πάντα πεσοῦνται.

dià toûto klaúsomai hōs tòn klauthmòn Iazēr ámpelon Sebama: tà déndra sou katébalen, Esebōn kaì Elealē, hóti epì tō̂i therismō̂i kaì epì tō̂i trygḗtōi sou katapatḗsō, kaì pánta pesoûntai.

10
καὶ ἀρθήσεται εὐϕροσύνη καὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων σου, καὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσίν σου οὐ μὴ εὐϕρανθήσονται καὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια, πέπαυται γάρ.

kaì arthḗsetai euphrosýnē kaì agallíama ek tō̂n ampelṓnōn sou, kaì en toîs ampelō̂sín sou ou mḕ euphranthḗsontai kaì ou mḕ patḗsousin oînon eis tà hypolḗnia, pépautai gár.

11
διὰ τοῦτο ἡ κοιλία μου ἐπὶ Μωαβ ὡς κιθάρα ἠχήσει, καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος, ὃ ἐνεκαίνισας.

dià toûto hē koilía mou epì Mōab hōs kithára ēchḗsei, kaì tà entós mou hōseì teîchos, hò enekaínisas.

12
καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε, ὅτι ἐκοπίασεν Μωαβ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα αὐτῆς ὥστε προσεύξασθαι, καὶ οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν.

kaì éstai eis tò entrapē̂naí se, hóti ekopíasen Mōab epì toîs bōmoîs kaì eiseleúsetai eis tà cheiropoíēta autē̂s hṓste proseúxasthai, kaì ou mḕ dýnētai exelésthai autón.

13
Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Μωαβ, ὁπότε καὶ ἐλάλησεν.

Toûto tò rhē̂ma, hò elálēsen kýrios epì Mōab, hopóte kaì elálēsen.

14
καὶ νῦν λέγω ’Εν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτοῦ ἀτιμασθήσεται ἡ δόξα Μωαβ ἐν παντὶ τῷ πλούτῳ τῷ πολλῷ, καὶ καταλειϕθήσεται ὀλιγοστὸς καὶ οὐκ ἔντιμος.

kaì nŷn légō ’En trisìn étesin etō̂n misthōtoû atimasthḗsetai hē dóxa Mōab en pantì tō̂i ploútōi tō̂i pollō̂i, kaì kataleiphthḗsetai oligostòs kaì ouk éntimos.