Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῞Ορασις Αἰγύπτου. ’Ιδοὺ κύριος κάθηται ἐπὶ νεϕέλης κούϕης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς.

῞Orasis Aigýptou. ’Idoù kýrios káthētai epì nephélēs koúphēs kaì hḗxei eis Aígypton, kaì seisthḗsetai tà cheiropoíēta Aigýptou apò prosṓpou autoû, kaì hē kardía autō̂n hēttēthḗsetai en autoîs.

2
καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ’ Αἰγυπτίους, καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν.

kaì epegerthḗsontai Aigýptioi ep’ Aigyptíous, kaì polemḗsei ánthrōpos tòn adelphòn autoû kaì ánthrōpos tòn plēsíon autoû, pólis epì pólin kaì nomòs epì nomón.

3
καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοῖς, καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω, καὶ ἐπερωτήσουσιν τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς ϕωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους.

kaì tarachthḗsetai tò pneûma tō̂n Aigyptíōn en autoîs, kaì tḕn boulḕn autō̂n diaskedásō, kaì eperōtḗsousin toùs theoùs autō̂n kaì tà agálmata autō̂n kaì toùs ek tē̂s gē̂s phōnoûntas kaì toùs engastrimýthous.

4
καὶ παραδώσω Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρῶν, καὶ βασιλεῖς σκληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν· τάδε λέγει κύριος σαβαωθ.

kaì paradṓsō Aígypton eis cheîras anthrṓpōn kyríōn sklērō̂n, kaì basileîs sklēroì kyrieúsousin autō̂n: táde légei kýrios sabaōth.

5
καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ παρὰ θάλασσαν, ὁ δὲ ποταμὸς ἐκλείψει καὶ ξηρανθήσεται·

kaì píontai hoi Aigýptioi hýdōr tò parà thálassan, ho dè potamòs ekleípsei kaì xēranthḗsetai:

6
καὶ ἐκλείψουσιν οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ διώρυγες τοῦ ποταμοῦ, καὶ ξηρανθήσεται πᾶσα συναγωγὴ ὕδατος καὶ ἐν παντὶ ἕλει καλάμου καὶ παπύρου·

kaì ekleípsousin hoi potamoì kaì hai diṓryges toû potamoû, kaì xēranthḗsetai pâsa synagōgḕ hýdatos kaì en pantì hélei kalámou kaì papýrou:

7
καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πᾶν τὸ κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ καὶ πᾶν τὸ σπειρόμενον διὰ τοῦ ποταμοῦ ξηρανθήσεται ἀνεμόϕθορον.

kaì tò áchi tò chlōròn pân tò kýklōi toû potamoû kaì pân tò speirómenon dià toû potamoû xēranthḗsetai anemóphthoron.

8
καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλεεῖς, καὶ στενάξουσιν πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμόν, καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας καὶ οἱ ἀμϕιβολεῖς πενθήσουσιν.

kaì stenáxousin hoi haleeîs, kaì stenáxousin pántes hoi bállontes ánkistron eis tòn potamón, kaì hoi bállontes sagḗnas kaì hoi amphiboleîs penthḗsousin.

9
καὶ αἰσχύνη λήμψεται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον τὸ σχιστὸν καὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν βύσσον,

kaì aischýnē lḗmpsetai toùs ergazoménous tò línon tò schistòn kaì toùs ergazoménous tḕn býsson,

10LXX
καὶ ἔσονται οἱ διαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνῃ, καὶ πάντες οἱ τὸν ζῦθον ποιοῦντες λυπηθήσονται καὶ τὰς ψυχὰς πονέσουσιν.

kaì ésontai hoi diazómenoi autà en odýnēi, kaì pántes hoi tòn zŷthon poioûntes lypēthḗsontai kaì tàs psychàs ponésousin.

11
καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάνεως· οἱ σοϕοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως, ἡ βουλὴ αὐτῶν μωρανθήσεται. πῶς ἐρεῖτε τῷ βασιλεῖ Υἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς, υἱοὶ βασιλέων τῶν ἐξ ἀρχῆς;

kaì mōroì ésontai hoi árchontes Táneōs: hoi sophoì sýmbouloi toû basiléōs, hē boulḕ autō̂n mōranthḗsetai. pō̂s ereîte tō̂i basileî Hyioì synetō̂n hēmeîs, hyioì basiléōn tō̂n ex archē̂s?

12
ποῦ εἰσιν νῦν οἱ σοϕοί σου; καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπάτωσαν τί βεβούλευται κύριος σαβαωθ ἐπ’ Αἴγυπτον.

poû eisin nŷn hoi sophoí sou? kaì anangeilátōsán soi kaì eipátōsan tí beboúleutai kýrios sabaōth ep’ Aígypton.

13
ἐξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως, καὶ ὑψώθησαν οἱ ἄρχοντες Μέμϕεως, καὶ πλανήσουσιν Αἴγυπτον κατὰ ϕυλάς.

exélipon hoi árchontes Táneōs, kaì hypsṓthēsan hoi árchontes Mémpheōs, kaì planḗsousin Aígypton katà phylás.

14
κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως, καὶ ἐπλάνησαν Αἴγυπτον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν, ὡς πλανᾶται ὁ μεθύων καὶ ὁ ἐμῶν ἅμα.

kýrios gàr ekérasen autoîs pneûma planḗseōs, kaì eplánēsan Aígypton en pâsi toîs érgois autō̂n, hōs planâtai ho methýōn kaì ho emō̂n háma.

15
καὶ οὐκ ἔσται τοῖς Αἰγυπτίοις ἔργον, ὃ ποιήσει κεϕαλὴν καὶ οὐράν, ἀρχὴν καὶ τέλος.

kaì ouk éstai toîs Aigyptíois érgon, hò poiḗsei kephalḕn kaì ourán, archḕn kaì télos.

16
Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται οἱ Αἰγύπτιοι ὡς γυναῖκες ἐν ϕόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ ἀπὸ προσώπου τῆς χειρὸς κυρίου σαβαωθ, ἣν αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς.

Tē̂i dè hēmérāi ekeínēi ésontai hoi Aigýptioi hōs gynaîkes en phóbōi kaì en trómōi apò prosṓpou tē̂s cheiròs kyríou sabaōth, hḕn autòs epibaleî autoîs.

17
καὶ ἔσται ἡ χώρα τῶν Ιουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις εἰς ϕόβητρον· πᾶς, ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς, ϕοβηθήσονται διὰ τὴν βουλήν, ἣν βεβούλευται κύριος ἐπ’ αὐτήν.

kaì éstai hē chṓra tō̂n Ioudaíōn toîs Aigyptíois eis phóbētron: pâs, hòs eàn onomásēi autḕn autoîs, phobēthḗsontai dià tḕn boulḗn, hḕn beboúleutai kýrios ep’ autḗn.

18
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ Χανανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι κυρίου· Πόλις-ασεδεκ κληθήσεται ἡ μία πόλις.

tē̂i hēmérāi ekeínēi ésontai pénte póleis en Aigýptōi laloûsai tē̂i glṓssēi tē̂i Chananítidi kaì omnýousai tō̂i onómati kyríou: Pólis-asedek klēthḗsetai hē mía pólis.

19
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγυπτίων καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ κυρίῳ

tē̂i hēmérāi ekeínēi éstai thysiastḗrion tō̂i kyríōi en chṓrāi Aigyptíōn kaì stḗlē pròs tò hórion autē̂s tō̂i kyríōi

20
καὶ ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι κεκράξονται πρὸς κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς κύριος ἄνθρωπον, ὃς σώσει αὐτούς, κρίνων σώσει αὐτούς.

kaì éstai eis sēmeîon eis tòn aiō̂na kyríōi en chṓrāi Aigýptou, hóti kekráxontai pròs kýrion dià toùs thlíbontas autoús, kaì aposteleî autoîs kýrios ánthrōpon, hòs sṓsei autoús, krínōn sṓsei autoús.

21
καὶ γνωστὸς ἔσται κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ποιήσουσιν θυσίας καὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ κυρίῳ καὶ ἀποδώσουσιν.

kaì gnōstòs éstai kýrios toîs Aigyptíois, kaì gnṓsontai hoi Aigýptioi tòn kýrion en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì poiḗsousin thysías kaì eúxontai euchàs tō̂i kyríōi kaì apodṓsousin.

22
καὶ πατάξει κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγῇ μεγάλῃ καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει, καὶ ἐπιστραϕήσονται πρὸς κύριον, καὶ εἰσακούσεται αὐτῶν καὶ ἰάσεται αὐτούς.

kaì patáxei kýrios toùs Aigyptíous plēgē̂i megálēi kaì iásetai autoùs iásei, kaì epistraphḗsontai pròs kýrion, kaì eisakoúsetai autō̂n kaì iásetai autoús.

23
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται ὁδὸς Αἰγύπτου πρὸς ’Ασσυρίους, καὶ εἰσελεύσονται ’Ασσύριοι εἰς Αἴγυπτον, καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς ’Ασσυρίους, καὶ δουλεύσουσιν οἱ Αἰγύπτιοι τοῖς ’Ασσυρίοις.

tē̂i hēmérāi ekeínēi éstai hodòs Aigýptou pròs ’Assyríous, kaì eiseleúsontai ’Assýrioi eis Aígypton, kaì Aigýptioi poreúsontai pròs ’Assyríous, kaì douleúsousin hoi Aigýptioi toîs ’Assyríois.

24
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Ισραηλ τρίτος ἐν τοῖς ’Ασσυρίοις καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ,

tē̂i hēmérāi ekeínēi éstai Israēl trítos en toîs ’Assyríois kaì en toîs Aigyptíois eulogēménos en tē̂i gē̂i,

25
ἣν εὐλόγησεν κύριος σαβαωθ λέγων Εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὁ ἐν ’Ασσυρίοις καὶ ἡ κληρονομία μου Ισραηλ.

hḕn eulógēsen kýrios sabaōth légōn Eulogēménos ho laós mou ho en Aigýptōi kaì ho en ’Assyríois kaì hē klēronomía mou Israēl.