Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ιδοὺ δὴ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ ἀϕελεῖ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας καὶ ἀπὸ Ιερουσαλημ ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν, ἰσχὺν ἄρτου καὶ ἰσχὺν ὕδατος,

’Idoù dḕ ho despótēs kýrios sabaōth apheleî apò tē̂s Ioudaías kaì apò Ierousalēm ischýonta kaì ischýousan, ischỳn ártou kaì ischỳn hýdatos,

2
γίγαντα καὶ ἰσχύοντα καὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν καὶ δικαστὴν καὶ προϕήτην καὶ στοχαστὴν καὶ πρεσβύτερον

gíganta kaì ischýonta kaì ánthrōpon polemistḕn kaì dikastḕn kaì prophḗtēn kaì stochastḕn kaì presbýteron

3
καὶ πεντηκόνταρχον καὶ θαυμαστὸν σύμβουλον καὶ σοϕὸν ἀρχιτέκτονα καὶ συνετὸν ἀκροατήν·

kaì pentēkóntarchon kaì thaumastòn sýmboulon kaì sophòn architéktona kaì synetòn akroatḗn:

4
καὶ ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ ἐμπαῖκται κυριεύσουσιν αὐτῶν.

kaì epistḗsō neanískous árchontas autō̂n, kaì empaîktai kyrieúsousin autō̂n.

5
καὶ συμπεσεῖται ὁ λαός, ἄνθρωπος πρὸς ἄνθρωπον καὶ ἄνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· προσκόψει τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσβύτην, ὁ ἄτιμος πρὸς τὸν ἔντιμον.

kaì sympeseîtai ho laós, ánthrōpos pròs ánthrōpon kaì ánthrōpos pròs tòn plēsíon autoû: proskópsei tò paidíon pròs tòn presbýtēn, ho átimos pròs tòn éntimon.

6
ὅτι ἐπιλήμψεται ἄνθρωπος τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ οἰκείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων ‘Ιμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ, καὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω.

hóti epilḗmpsetai ánthrōpos toû adelphoû autoû ḕ toû oikeíou toû patròs autoû légōn ‘Imátion écheis, archēgòs hēmō̂n genoû, kaì tò brō̂ma tò emòn hypò sè éstō.

7
καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Οὐκ ἔσομαί σου ἀρχηγός· οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου ἄρτος οὐδὲ ἱμάτιον· οὐκ ἔσομαι ἀρχηγὸς τοῦ λαοῦ τούτου.

kaì apokritheìs ereî en tē̂i hēmérāi ekeínēi Ouk ésomaí sou archēgós: ou gàr éstin en tō̂i oíkōi mou ártos oudè himátion: ouk ésomai archēgòs toû laoû toútou.

8
ὅτι ἀνεῖται Ιερουσαλημ, καὶ ἡ Ιουδαία συμπέπτωκεν, καὶ αἱ γλῶσσαι αὐτῶν μετὰ ἀνομίας, τὰ πρὸς κύριον ἀπειθοῦντες· διότι νῦν ἐταπεινώθη ἡ δόξα αὐτῶν,

hóti aneîtai Ierousalēm, kaì hē Ioudaía sympéptōken, kaì hai glō̂ssai autō̂n metà anomías, tà pròs kýrion apeithoûntes: dióti nŷn etapeinṓthē hē dóxa autō̂n,

9
καὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου αὐτῶν ἀντέστη αὐτοῖς· τὴν δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδομων ἀνήγγειλαν καὶ ἐνεϕάνισαν. οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ’ ἑαυτῶν

kaì hē aischýnē toû prosṓpou autō̂n antéstē autoîs: tḕn dè hamartían autō̂n hōs Sodomōn anḗngeilan kaì enephánisan. ouaì tē̂i psychē̂i autō̂n, dióti beboúleuntai boulḕn ponēràn kath’ heautō̂n

10
εἰπόντες Δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν· τοίνυν τὰ γενήματα τῶν ἔργων αὐτῶν ϕάγονται.

eipóntes Dḗsōmen tòn díkaion, hóti dýschrēstos hēmîn estin: toínyn tà genḗmata tō̂n érgōn autō̂n phágontai.

11
οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ· πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμβήσεται αὐτῷ.

ouaì tō̂i anómōi: ponērà katà tà érga tō̂n cheirō̂n autoû symbḗsetai autō̂i.

12
λαός μου, οἱ πράκτορες ὑμῶν καλαμῶνται ὑμᾶς, καὶ οἱ ἀπαιτοῦντες κυριεύουσιν ὑμῶν· λαός μου, οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν.

laós mou, hoi práktores hymō̂n kalamō̂ntai hymâs, kaì hoi apaitoûntes kyrieúousin hymō̂n: laós mou, hoi makarízontes hymâs planō̂sin hymâs kaì tòn tríbon tō̂n podō̂n hymō̂n tarássousin.

13
ἀλλὰ νῦν καταστήσεται εἰς κρίσιν κύριος καὶ στήσει εἰς κρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ,

allà nŷn katastḗsetai eis krísin kýrios kaì stḗsei eis krísin tòn laòn autoû,

14
αὐτὸς κύριος εἰς κρίσιν ἥξει μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ ‘Υμεῖς δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν;

autòs kýrios eis krísin hḗxei metà tō̂n presbytérōn toû laoû kaì metà tō̂n archóntōn autoû ‘Ymeîs dè tí enepyrísate tòn ampelō̂ná mou kaì hē harpagḕ toû ptōchoû en toîs oíkois hymō̂n?

15
τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν πτωχῶν καταισχύνετε;

tí hymeîs adikeîte tòn laón mou kaì tò prósōpon tō̂n ptōchō̂n kataischýnete?

16
Τάδε λέγει κύριος ’Ανθ’ ὧν ὑψώθησαν αἱ θυγατέρες Σιων καὶ ἐπορεύθησαν ὑψηλῷ τραχήλῳ καὶ ἐν νεύμασιν ὀϕθαλμῶν καὶ τῇ πορείᾳ τῶν ποδῶν ἅμα σύρουσαι τοὺς χιτῶνας καὶ τοῖς ποσὶν ἅμα παίζουσαι,

Táde légei kýrios ’Anth’ hō̂n hypsṓthēsan hai thygatéres Siōn kaì eporeúthēsan hypsēlō̂i trachḗlōi kaì en neúmasin ophthalmō̂n kaì tē̂i poreíāi tō̂n podō̂n háma sýrousai toùs chitō̂nas kaì toîs posìn háma paízousai,

17
καὶ ταπεινώσει ὁ θεὸς ἀρχούσας θυγατέρας Σιων, καὶ κύριος ἀποκαλύψει τὸ σχῆμα αὐτῶν

kaì tapeinṓsei ho theòs archoúsas thygatéras Siōn, kaì kýrios apokalýpsei tò schē̂ma autō̂n

18
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀϕελεῖ κύριος τὴν δόξαν τοῦ ἱματισμοῦ αὐτῶν καὶ τοὺς κόσμους αὐτῶν καὶ τὰ ἐμπλόκια καὶ τοὺς κοσύμβους καὶ τοὺς μηνίσκους

en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì apheleî kýrios tḕn dóxan toû himatismoû autō̂n kaì toùs kósmous autō̂n kaì tà emplókia kaì toùs kosýmbous kaì toùs mēnískous

19
καὶ τὸ κάθεμα καὶ τὸν κόσμον τοῦ προσώπου αὐτῶν

kaì tò káthema kaì tòn kósmon toû prosṓpou autō̂n

20
καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ κόσμου τῆς δόξης καὶ τοὺς χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλια καὶ τὸ ἐμπλόκιον καὶ τὰ περιδέξια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια

kaì tḕn sýnthesin toû kósmou tē̂s dóxēs kaì toùs chlidō̂nas kaì tà psélia kaì tò emplókion kaì tà peridéxia kaì toùs daktylíous kaì tà enṓtia

21
καὶ τὰ περιπόρϕυρα καὶ τὰ μεσοπόρϕυρα

kaì tà peripórphyra kaì tà mesopórphyra

22
καὶ τὰ ἐπιβλήματα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν καὶ τὰ διαϕανῆ Λακωνικὰ

kaì tà epiblḗmata tà katà tḕn oikían kaì tà diaphanē̂ Lakōnikà

23
καὶ τὰ βύσσινα καὶ τὰ ὑακίνθινα καὶ τὰ κόκκινα καὶ τὴν βύσσον, σὺν χρυσίῳ καὶ ὑακίνθῳ συγκαθυϕασμένα καὶ θέριστρα κατάκλιτα.

kaì tà býssina kaì tà hyakínthina kaì tà kókkina kaì tḕn býsson, sỳn chrysíōi kaì hyakínthōi synkathyphasména kaì théristra katáklita.

24
καὶ ἔσται ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας κονιορτός, καὶ ἀντὶ ζώνης σχοινίῳ ζώσῃ καὶ ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆς κεϕαλῆς τοῦ χρυσίου ϕαλάκρωμα ἕξεις διὰ τὰ ἔργα σου καὶ ἀντὶ τοῦ χιτῶνος τοῦ μεσοπορϕύρου περιζώσῃ σάκκον.

kaì éstai antì osmē̂s hēdeías koniortós, kaì antì zṓnēs schoiníōi zṓsēi kaì antì toû kósmou tē̂s kephalē̂s toû chrysíou phalákrōma héxeis dià tà érga sou kaì antì toû chitō̂nos toû mesoporphýrou perizṓsēi sákkon.

25
καὶ ὁ υἱός σου ὁ κάλλιστος, ὃν ἀγαπᾷς, μαχαίρᾳ πεσεῖται, καὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται.

kaì ho hyiós sou ho kállistos, hòn agapā̂is, machaírāi peseîtai, kaì hoi ischýontes hymō̂n machaírāi pesoûntai.

26
καὶ ταπεινωθήσονται καὶ πενθήσουσιν αἱ θῆκαι τοῦ κόσμου ὑμῶν, καὶ καταλειϕθήσῃ μόνη καὶ εἰς τὴν γῆν ἐδαϕισθήσῃ.

kaì tapeinōthḗsontai kaì penthḗsousin hai thē̂kai toû kósmou hymō̂n, kaì kataleiphthḗsēi mónē kaì eis tḕn gē̂n edaphisthḗsēi.