Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 32

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ἰδοὺ γὰρ βασιλεὺς δίκαιος βασιλεύσει, καὶ ἄρχοντες μετὰ κρίσεως ἄρξουσιν.

idoù gàr basileùs díkaios basileúsei, kaì árchontes metà kríseōs árxousin.

2LXX
καὶ ἔσται ὁ ἄνθρωπος κρύπτων τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ κρυβήσεται ὡς ἀϕ’ ὕδατος ϕερομένου· καὶ ϕανήσεται ἐν Σιων ὡς ποταμὸς ϕερόμενος ἔνδοξος ἐν γῇ διψώσῃ.

kaì éstai ho ánthrōpos krýptōn toùs lógous autoû kaì krybḗsetai hōs aph’ hýdatos pheroménou: kaì phanḗsetai en Siōn hōs potamòs pherómenos éndoxos en gē̂i dipsṓsēi.

3
καὶ οὐκέτι ἔσονται πεποιθότες ἐπ’ ἀνθρώποις, ἀλλὰ τὰ ὦτα δώσουσιν ἀκούειν.

kaì oukéti ésontai pepoithótes ep’ anthrṓpois, allà tà ō̂ta dṓsousin akoúein.

4
καὶ ἡ καρδία τῶν ἀσθενούντων προσέξει τοῦ ἀκούειν, καὶ αἱ γλῶσσαι αἱ ψελλίζουσαι ταχὺ μαθήσονται λαλεῖν εἰρήνην.

kaì hē kardía tō̂n asthenoúntōn proséxei toû akoúein, kaì hai glō̂ssai hai psellízousai tachỳ mathḗsontai laleîn eirḗnēn.

5
καὶ οὐκέτι μὴ εἴπωσιν τῷ μωρῷ ἄρχειν, καὶ οὐκέτι μὴ εἴπωσιν οἱ ὑπηρέται σου Σίγα.

kaì oukéti mḕ eípōsin tō̂i mōrō̂i árchein, kaì oukéti mḕ eípōsin hoi hypērétai sou Síga.

6
ὁ γὰρ μωρὸς μωρὰ λαλήσει, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ μάταια νοήσει τοῦ συντελεῖν ἄνομα καὶ λαλεῖν πρὸς κύριον πλάνησιν τοῦ διασπεῖραι ψυχὰς πεινώσας καὶ τὰς ψυχὰς τὰς διψώσας κενὰς ποιῆσαι.

ho gàr mōròs mōrà lalḗsei, kaì hē kardía autoû mátaia noḗsei toû synteleîn ánoma kaì laleîn pròs kýrion plánēsin toû diaspeîrai psychàs peinṓsas kaì tàs psychàs tàs dipsṓsas kenàs poiē̂sai.

7
ἡ γὰρ βουλὴ τῶν πονηρῶν ἄνομα βουλεύσεται καταϕθεῖραι ταπεινοὺς ἐν λόγοις ἀδίκοις καὶ διασκεδάσαι λόγους ταπεινῶν ἐν κρίσει.

hē gàr boulḕ tō̂n ponērō̂n ánoma bouleúsetai kataphtheîrai tapeinoùs en lógois adíkois kaì diaskedásai lógous tapeinō̂n en krísei.

8
οἱ δὲ εὐσεβεῖς συνετὰ ἐβουλεύσαντο, καὶ αὕτη ἡ βουλὴ μενεῖ.

hoi dè eusebeîs synetà ebouleúsanto, kaì haútē hē boulḕ meneî.

9
Γυναῖκες πλούσιαι, ἀνάστητε καὶ ἀκούσατε τῆς ϕωνῆς μου· θυγατέρες ἐν ἐλπίδι, ἀκούσατε τοὺς λόγους μου.

Gynaîkes ploúsiai, anástēte kaì akoúsate tē̂s phōnē̂s mou: thygatéres en elpídi, akoúsate toùs lógous mou.

10
ἡμέρας ἐνιαυτοῦ μνείαν ποιήσασθε ἐν ὀδύνῃ μετ’ ἐλπίδος· ἀνήλωται ὁ τρύγητος, πέπαυται ὁ σπόρος καὶ οὐκέτι μὴ ἔλθῃ.

hēméras eniautoû mneían poiḗsasthe en odýnēi met’ elpídos: anḗlōtai ho trýgētos, pépautai ho spóros kaì oukéti mḕ élthēi.

11
ἔκστητε, λυπήθητε, αἱ πεποιθυῖαι, ἐκδύσασθε, γυμναὶ γένεσθε, περιζώσασθε σάκκους τὰς ὀσϕύας

ékstēte, lypḗthēte, hai pepoithyîai, ekdýsasthe, gymnaì génesthe, perizṓsasthe sákkous tàs osphýas

12
καὶ ἐπὶ τῶν μαστῶν κόπτεσθε ἀπὸ ἀγροῦ ἐπιθυμήματος καὶ ἀμπέλου γενήματος.

kaì epì tō̂n mastō̂n kóptesthe apò agroû epithymḗmatos kaì ampélou genḗmatos.

13
ἡ γῆ τοῦ λαοῦ μου ἄκανθα καὶ χόρτος ἀναβήσεται, καὶ ἐκ πάσης οἰκίας εὐϕροσύνη ἀρθήσεται· πόλις πλουσία,

hē gē̂ toû laoû mou ákantha kaì chórtos anabḗsetai, kaì ek pásēs oikías euphrosýnē arthḗsetai: pólis plousía,

14
οἶκοι ἐγκαταλελειμμένοι πλοῦτον πόλεως καὶ οἴκους ἐπιθυμητοὺς ἀϕήσουσιν· καὶ ἔσονται αἱ κῶμαι σπήλαια ἕως τοῦ αἰῶνος, εὐϕροσύνη ὄνων ἀγρίων, βοσκήματα ποιμένων,

oîkoi enkataleleimménoi ploûton póleōs kaì oíkous epithymētoùs aphḗsousin: kaì ésontai hai kō̂mai spḗlaia héōs toû aiō̂nos, euphrosýnē ónōn agríōn, boskḗmata poiménōn,

15
ἕως ἂν ἐπέλθῃ ἐϕ’ ὑμᾶς πνεῦμα ἀϕ’ ὑψηλοῦ. καὶ ἔσται ἔρημος ὁ Χερμελ, καὶ ὁ Χερμελ εἰς δρυμὸν λογισθήσεται.

héōs àn epélthēi eph’ hymâs pneûma aph’ hypsēloû. kaì éstai érēmos ho Chermel, kaì ho Chermel eis drymòn logisthḗsetai.

16
καὶ ἀναπαύσεται ἐν τῇ ἐρήμῳ κρίμα, καὶ δικαιοσύνη ἐν τῷ Καρμήλῳ κατοικήσει·

kaì anapaúsetai en tē̂i erḗmōi kríma, kaì dikaiosýnē en tō̂i Karmḗlōi katoikḗsei:

17
καὶ ἔσται τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰρήνη, καὶ κρατήσει ἡ δικαιοσύνη ἀνάπαυσιν, καὶ πεποιθότες ἕως τοῦ αἰῶνος·

kaì éstai tà érga tē̂s dikaiosýnēs eirḗnē, kaì kratḗsei hē dikaiosýnē anápausin, kaì pepoithótes héōs toû aiō̂nos:

18
καὶ κατοικήσει ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐν πόλει εἰρήνης καὶ ἐνοικήσει πεποιθώς, καὶ ἀναπαύσονται μετὰ πλούτου.

kaì katoikḗsei ho laòs autoû en pólei eirḗnēs kaì enoikḗsei pepoithṓs, kaì anapaúsontai metà ploútou.

19LXX
ἡ δὲ χάλαζα ἐὰν καταβῇ, οὐκ ἐϕ’ ὑμᾶς ἥξει. καὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τοῖς δρυμοῖς πεποιθότες ὡς οἱ ἐν τῇ πεδινῇ.

hē dè chálaza eàn katabē̂i, ouk eph’ hymâs hḗxei. kaì ésontai hoi enoikoûntes en toîs drymoîs pepoithótes hōs hoi en tē̂i pedinē̂i.

20
μακάριοι οἱ σπείροντες ἐπὶ πᾶν ὕδωρ, οὗ βοῦς καὶ ὄνος πατεῖ.

makárioi hoi speírontes epì pân hýdōr, hoû boûs kaì ónos pateî.