Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 34:16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Προσαγάγετε, ἔθνη, καὶ ἀκούσατε, ἄρχοντες· ἀκουσάτω ἡ γῆ καὶ οἱ ἐν αὐτῇ, ἡ οἰκουμένη καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτῇ.

Prosagágete, éthnē, kaì akoúsate, árchontes: akousátō hē gē̂ kaì hoi en autē̂i, hē oikouménē kaì ho laòs ho en autē̂i.

2
διότι θυμὸς κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς σϕαγήν.

dióti thymòs kyríou epì pánta tà éthnē kaì orgḕ epì tòn arithmòn autō̂n toû apolésai autoùs kaì paradoûnai autoùs eis sphagḗn.

3
οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ῥιϕήσονται καὶ οἱ νεκροί, καὶ ἀναβήσεται αὐτῶν ἡ ὀσμή, καὶ βραχήσεται τὰ ὄρη ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν.

hoi dè traumatíai autō̂n rhiphḗsontai kaì hoi nekroí, kaì anabḗsetai autō̂n hē osmḗ, kaì brachḗsetai tà órē apò toû haímatos autō̂n.

4
καὶ ἑλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται ὡς ϕύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πίπτει ϕύλλα ἀπὸ συκῆς.

kaì heligḗsetai ho ouranòs hōs biblíon, kaì pánta tà ástra peseîtai hōs phýlla ex ampélou kaì hōs píptei phýlla apò sykē̂s.

5
ἐμεθύσθη ἡ μάχαιρά μου ἐν τῷ οὐρανῷ· ἰδοὺ ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν καταβήσεται καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς ἀπωλείας μετὰ κρίσεως.

emethýsthē hē máchairá mou en tō̂i ouranō̂i: idoù epì tḕn Idoumaían katabḗsetai kaì epì tòn laòn tē̂s apōleías metà kríseōs.

6
ἡ μάχαιρα κυρίου ἐνεπλήσθη αἵματος, ἐπαχύνθη ἀπὸ στέατος ἀρνῶν καὶ ἀπὸ στέατος τράγων καὶ κριῶν· ὅτι θυσία κυρίῳ ἐν Βοσορ καὶ σϕαγὴ μεγάλη ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ.

hē máchaira kyríou eneplḗsthē haímatos, epachýnthē apò stéatos arnō̂n kaì apò stéatos trágōn kaì kriō̂n: hóti thysía kyríōi en Bosor kaì sphagḕ megálē en tē̂i Idoumaíāi.

7
καὶ συμπεσοῦνται οἱ ἁδροὶ μετ’ αὐτῶν καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ ταῦροι, καὶ μεθυσθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτῶν ἐμπλησθήσεται.

kaì sympesoûntai hoi hadroì met’ autō̂n kaì hoi krioì kaì hoi taûroi, kaì methysthḗsetai hē gē̂ apò toû haímatos kaì apò toû stéatos autō̂n emplēsthḗsetai.

8
ἡμέρα γὰρ κρίσεως κυρίου καὶ ἐνιαυτὸς ἀνταποδόσεως κρίσεως Σιων.

hēméra gàr kríseōs kyríou kaì eniautòs antapodóseōs kríseōs Siōn.

9
καὶ στραϕήσονται αὐτῆς αἱ ϕάραγγες εἰς πίσσαν καὶ ἡ γῆ αὐτῆς εἰς θεῖον, καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ γῆ καιομένη ὡς πίσσα

kaì straphḗsontai autē̂s hai pháranges eis píssan kaì hē gē̂ autē̂s eis theîon, kaì éstai autē̂s hē gē̂ kaioménē hōs píssa

10
νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, καὶ ἀναβήσεται ὁ καπνὸς αὐτῆς ἄνω· εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται καὶ εἰς χρόνον πολύν.

nyktòs kaì hēméras kaì ou sbesthḗsetai eis tòn aiō̂na chrónon, kaì anabḗsetai ho kapnòs autē̂s ánō: eis geneàs erēmōthḗsetai kaì eis chrónon polýn.

11
καὶ κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ ὄρνεα καὶ ἐχῖνοι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες, καὶ ἐπιβληθήσεται ἐπ’ αὐτὴν σπαρτίον γεωμετρίας ἐρήμου, καὶ ὀνοκένταυροι οἰκήσουσιν ἐν αὐτῇ.

kaì katoikḗsousin en autē̂i órnea kaì echînoi kaì íbeis kaì kórakes, kaì epiblēthḗsetai ep’ autḕn spartíon geōmetrías erḗmou, kaì onokéntauroi oikḗsousin en autē̂i.

12
οἱ ἄρχοντες αὐτῆς οὐκ ἔσονται· οἱ γὰρ βασιλεῖς αὐτῆς καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν.

hoi árchontes autē̂s ouk ésontai: hoi gàr basileîs autē̂s kaì hoi árchontes autē̂s kaì hoi megistânes autē̂s ésontai eis apṓleian.

13
καὶ ἀναϕύσει εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν ἀκάνθινα ξύλα καὶ εἰς τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς, καὶ ἔσται ἔπαυλις σειρήνων καὶ αὐλὴ στρουθῶν.

kaì anaphýsei eis tàs póleis autō̂n akánthina xýla kaì eis tà ochyrṓmata autē̂s, kaì éstai épaulis seirḗnōn kaì aulḕ strouthō̂n.

14
καὶ συναντήσουσιν δαιμόνια ὀνοκενταύροις καὶ βοήσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον· ἐκεῖ ἀναπαύσονται ὀνοκένταυροι, εὗρον γὰρ αὑτοῖς ἀνάπαυσιν.

kaì synantḗsousin daimónia onokentaúrois kaì boḗsousin héteros pròs tòn héteron: ekeî anapaúsontai onokéntauroi, heûron gàr hautoîs anápausin.

15
ἐκεῖ ἐνόσσευσεν ἐχῖνος, καὶ ἔσωσεν ἡ γῆ τὰ παιδία αὐτῆς μετὰ ἀσϕαλείας· ἐκεῖ ἔλαϕοι συνήντησαν καὶ εἶδον τὰ πρόσωπα ἀλλήλων·

ekeî enósseusen echînos, kaì ésōsen hē gē̂ tà paidía autē̂s metà asphaleías: ekeî élaphoi synḗntēsan kaì eîdon tà prósōpa allḗlōn:

16
ἀριθμῷ παρῆλθον, καὶ μία αὐτῶν οὐκ ἀπώλετο, ἑτέρα τὴν ἑτέραν οὐκ ἐζήτησαν· ὅτι κύριος ἐνετείλατο αὐτοῖς, καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ συνήγαγεν αὐτάς.

arithmō̂i parē̂lthon, kaì mía autō̂n ouk apṓleto, hetéra tḕn hetéran ouk ezḗtēsan: hóti kýrios eneteílato autoîs, kaì tò pneûma autoû synḗgagen autás.

17
καὶ αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς κλήρους, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ διεμέρισεν βόσκεσθαι· εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον κληρονομήσετε, εἰς γενεὰς γενεῶν ἀναπαύσονται ἐπ’ αὐτῆς.

kaì autòs epibaleî autoîs klḗrous, kaì hē cheìr autoû diemérisen bóskesthai: eis tòn aiō̂na chrónon klēronomḗsete, eis geneàs geneō̂n anapaúsontai ep’ autē̂s.