Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 35

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εὐϕράνθητι, ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον,

Euphránthēti, érēmos dipsō̂sa, agalliásthō érēmos kaì antheítō hōs krínon,

2
καὶ ἐξανθήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα τοῦ Ιορδάνου· καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου ἐδόθη αὐτῇ καὶ ἡ τιμὴ τοῦ Καρμήλου, καὶ ὁ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν κυρίου καὶ τὸ ὕψος τοῦ θεοῦ.

kaì exanthḗsei kaì agalliásetai tà érēma toû Iordánou: kaì hē dóxa toû Libánou edóthē autē̂i kaì hē timḕ toû Karmḗlou, kaì ho laós mou ópsetai tḕn dóxan kyríou kaì tò hýpsos toû theoû.

3
ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα·

ischýsate, cheîres aneiménai kaì gónata paralelyména:

4
παρακαλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ· ἰσχύσατε, μὴ ϕοβεῖσθε· ἰδοὺ ὁ θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσιν καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς.

parakalésate, hoi oligópsychoi tē̂i dianoíāi: ischýsate, mḕ phobeîsthe: idoù ho theòs hēmō̂n krísin antapodídōsin kaì antapodṓsei, autòs hḗxei kaì sṓsei hēmâs.

5
τότε ἀνοιχθήσονται ὀϕθαλμοὶ τυϕλῶν, καὶ ὦτα κωϕῶν ἀκούσονται.

tóte anoichthḗsontai ophthalmoì typhlō̂n, kaì ō̂ta kōphō̂n akoúsontai.

6
τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαϕος ὁ χωλός, καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων, ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ ϕάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ,

tóte haleîtai hōs élaphos ho chōlós, kaì tranḕ éstai glō̂ssa mogilálōn, hóti errágē en tē̂i erḗmōi hýdōr kaì pháranx en gē̂i dipsṓsēi,

7
καὶ ἡ ἄνυδρος ἔσται εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται· ἐκεῖ εὐϕροσύνη ὀρνέων, ἔπαυλις καλάμου καὶ ἕλη.

kaì hē ánydros éstai eis hélē, kaì eis tḕn dipsō̂san gē̂n pēgḕ hýdatos éstai: ekeî euphrosýnē ornéōn, épaulis kalámou kaì hélē.

8
ἐκεῖ ἔσται ὁδὸς καθαρὰ καὶ ὁδὸς ἁγία κληθήσεται, καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ ἐκεῖ ἀκάθαρτος, οὐδὲ ἔσται ἐκεῖ ὁδὸς ἀκάθαρτος· οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ’ αὐτῆς καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσιν.

ekeî éstai hodòs katharà kaì hodòs hagía klēthḗsetai, kaì ou mḕ parélthēi ekeî akáthartos, oudè éstai ekeî hodòs akáthartos: hoi dè diesparménoi poreúsontai ep’ autē̂s kaì ou mḕ planēthō̂sin.

9
καὶ οὐκ ἔσται ἐκεῖ λέων, οὐδὲ τῶν θηρίων τῶν πονηρῶν οὐ μὴ ἀναβῇ ἐπ’ αὐτὴν οὐδὲ μὴ εὑρεθῇ ἐκεῖ, ἀλλὰ πορεύσονται ἐν αὐτῇ λελυτρωμένοι.

kaì ouk éstai ekeî léōn, oudè tō̂n thēríōn tō̂n ponērō̂n ou mḕ anabē̂i ep’ autḕn oudè mḕ heurethē̂i ekeî, allà poreúsontai en autē̂i lelytrōménoi.

10
καὶ συνηγμένοι διὰ κύριον ἀποστραϕήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Σιων μετ’ εὐϕροσύνης, καὶ εὐϕροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεϕαλῆς αὐτῶν· ἐπὶ γὰρ κεϕαλῆς αὐτῶν αἴνεσις καὶ ἀγαλλίαμα, καὶ εὐϕροσύνη καταλήμψεται αὐτούς, ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός.

kaì synēgménoi dià kýrion apostraphḗsontai kaì hḗxousin eis Siōn met’ euphrosýnēs, kaì euphrosýnē aiṓnios hypèr kephalē̂s autō̂n: epì gàr kephalē̂s autō̂n aínesis kaì agallíama, kaì euphrosýnē katalḗmpsetai autoús, apédra odýnē kaì lýpē kaì stenagmós.