Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 38

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμαλακίσθη Εζεκιας ἕως θανάτου· καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν Ησαιας υἱὸς Αμως ὁ προϕήτης καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος Τάξαι περὶ τοῦ οἴκου σου, ἀποθνῄσκεις γὰρ σὺ καὶ οὐ ζήσῃ.

’Egéneto dè en tō̂i kairō̂i ekeínōi emalakísthē Ezekias héōs thanátou: kaì ē̂lthen pròs autòn Ēsaias hyiòs Amōs ho prophḗtēs kaì eîpen pròs autón Táde légei kýrios Táxai perì toû oíkou sou, apothnḗiskeis gàr sỳ kaì ou zḗsēi.

2
καὶ ἀπέστρεψεν Εζεκιας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς τὸν τοῖχον καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον

kaì apéstrepsen Ezekias tò prósōpon autoû pròs tòn toîchon kaì prosēýxato pròs kýrion

3
λέγων Μνήσθητι, κύριε, ὡς ἐπορεύθην ἐνώπιόν σου μετὰ ἀληθείας ἐν καρδίᾳ ἀληθινῇ καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν σου ἐποίησα· καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ μεγάλῳ.

légōn Mnḗsthēti, kýrie, hōs eporeúthēn enṓpión sou metà alētheías en kardíāi alēthinē̂i kaì tà arestà enṓpión sou epoíēsa: kaì éklausen Ezekias klauthmō̂i megálōi.

4
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ησαιαν λέγων

kaì egéneto lógos kyríou pròs Ēsaian légōn

5
Πορεύθητι καὶ εἰπὸν Εζεκια Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου ῎Ηκουσα τῆς ϕωνῆς τῆς προσευχῆς σου καὶ εἶδον τὰ δάκρυά σου· ἰδοὺ προστίθημι πρὸς τὸν χρόνον σου ἔτη δέκα πέντε·

Poreúthēti kaì eipòn Ezekia Táde légei kýrios ho theòs Dauid toû patrós sou ῎Ēkousa tē̂s phōnē̂s tē̂s proseuchē̂s sou kaì eîdon tà dákryá sou: idoù prostíthēmi pròs tòn chrónon sou étē déka pénte:

6
καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως ’Ασσυρίων σώσω σε καὶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης ὑπερασπιῶ.

kaì ek cheiròs basiléōs ’Assyríōn sṓsō se kaì hypèr tē̂s póleōs taútēs hyperaspiō̂.

7
τοῦτο δέ σοι τὸ σημεῖον παρὰ κυρίου ὅτι ὁ θεὸς ποιήσει τὸ ῥῆμα τοῦτο·

toûto dé soi tò sēmeîon parà kyríou hóti ho theòs poiḗsei tò rhē̂ma toûto:

8
τὴν σκιὰν τῶν ἀναβαθμῶν, οὓς κατέβη ὁ ἥλιος, τοὺς δέκα ἀναβαθμοὺς τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, ἀποστρέψω τὸν ἥλιον τοὺς δέκα ἀναβαθμούς. καὶ ἀνέβη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαθμούς, οὓς κατέβη ἡ σκιά.

tḕn skiàn tō̂n anabathmō̂n, hoùs katébē ho hḗlios, toùs déka anabathmoùs toû oíkou toû patrós sou, apostrépsō tòn hḗlion toùs déka anabathmoús. kaì anébē ho hḗlios toùs déka anabathmoús, hoùs katébē hē skiá.

9
Προσευχὴ Εζεκιου βασιλέως τῆς Ιουδαίας, ἡνίκα ἐμαλακίσθη καὶ ἀνέστη ἐκ τῆς μαλακίας αὐτοῦ.

Proseuchḕ Ezekiou basiléōs tē̂s Ioudaías, hēníka emalakísthē kaì anéstē ek tē̂s malakías autoû.

10
’Εγὼ εἶπα ’Εν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου ἐν πύλαις ᾅδου καταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα.

’Egṑ eîpa ’En tō̂i hýpsei tō̂n hēmerō̂n mou en pýlais hā́idou kataleípsō tà étē tà epíloipa.

11
εἶπα Οὐκέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐκέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον

eîpa Oukéti mḕ ídō tò sōtḗrion toû theoû epì tē̂s gē̂s, oukéti mḕ ídō ánthrōpon

12
ἐκ τῆς συγγενείας μου. κατέλιπον τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς μου· ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ ἐμοῦ ὥσπερ ὁ καταλύων σκηνὴν πήξας, τὸ πνεῦμά μου παρ’ ἐμοὶ ἐγένετο ὡς ἱστὸς ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐκτεμεῖν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ παρεδόθην

ek tē̂s syngeneías mou. katélipon tò loipòn tē̂s zōē̂s mou: exē̂lthen kaì apē̂lthen ap’ emoû hṓsper ho katalýōn skēnḕn pḗxas, tò pneûmá mou par’ emoì egéneto hōs històs eríthou engizoúsēs ektemeîn. en tē̂i hēmérāi ekeínēi paredóthēn

13
ἕως πρωὶ ὡς λέοντι· οὕτως τὰ ὀστᾶ μου συνέτριψεν, ἀπὸ γὰρ τῆς ἡμέρας ἕως τῆς νυκτὸς παρεδόθην.

héōs prōì hōs léonti: hoútōs tà ostâ mou synétripsen, apò gàr tē̂s hēméras héōs tē̂s nyktòs paredóthēn.

14
ὡς χελιδών, οὕτως ϕωνήσω, καὶ ὡς περιστερά, οὕτως μελετήσω· ἐξέλιπον γάρ μου οἱ ὀϕθαλμοὶ τοῦ βλέπειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν κύριον, ὃς ἐξείλατό με

hōs chelidṓn, hoútōs phōnḗsō, kaì hōs peristerá, hoútōs meletḗsō: exélipon gár mou hoi ophthalmoì toû blépein eis tò hýpsos toû ouranoû pròs tòn kýrion, hòs exeílató me

15LXX
καὶ ἀϕείλατό μου τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς.

kaì apheílató mou tḕn odýnēn tē̂s psychē̂s.

16LXX
κύριε, περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, καὶ ἐξήγειράς μου τὴν πνοήν, καὶ παρακληθεὶς ἔζησα.

kýrie, perì autē̂s gàr anēngélē soi, kaì exḗgeirás mou tḕn pnoḗn, kaì paraklētheìs ézēsa.

17
εἵλου γάρ μου τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ ἀπόληται, καὶ ἀπέρριψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.

heílou gár mou tḕn psychḗn, hína mḕ apólētai, kaì apérripsas opísō mou pásas tàs hamartías mou.

18
οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσίν σε, οὐδὲ οἱ ἀποθανόντες εὐλογήσουσίν σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ᾅδου τὴν ἐλεημοσύνην σου·

ou gàr hoi en hā́idou ainésousín se, oudè hoi apothanóntes eulogḗsousín se, oudè elpioûsin hoi en hā́idou tḕn eleēmosýnēn sou:

19
οἱ ζῶντως εὐλογήσουσίν σε ὃν τρόπον κἀγώ. ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον παιδία ποιήσω, ἃ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην σου,

hoi zō̂ntōs eulogḗsousín se hòn trópon kagṓ. apò gàr tē̂s sḗmeron paidía poiḗsō, hà anangeloûsin tḕn dikaiosýnēn sou,

20
κύριε τῆς σωτηρίας μου· καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναντι τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ.

kýrie tē̂s sōtērías mou: kaì ou paúsomai eulogō̂n se metà psaltēríou pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s mou katénanti toû oíkou toû theoû.

21
Καὶ εἶπεν Ησαιας πρὸς Εζεκιαν Λαβὲ παλάθην ἐκ σύκων καὶ τρῖψον καὶ κατάπλασαι, καὶ ὑγιὴς ἔσῃ.

Kaì eîpen Ēsaias pròs Ezekian Labè paláthēn ek sýkōn kaì trîpson kaì katáplasai, kaì hygiḕs ésēi.

22
καὶ εἶπεν Εζεκιας Τοῦτο τὸ σημεῖον, ὅτι ἀναβήσομαι εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ.

kaì eîpen Ezekias Toûto tò sēmeîon, hóti anabḗsomai eis tòn oîkon kyríou toû theoû.