Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 50

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Οὕτως λέγει κύριος Ποῖον τὸ βιβλίον τοῦ ἀποστασίου τῆς μητρὸς ὑμῶν, ᾧ ἐξαπέστειλα αὐτήν; ἢ τίνι ὑπόχρεῳ πέπρακα ὑμᾶς; ἰδοὺ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράθητε, καὶ ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν ἐξαπέστειλα τὴν μητέρα ὑμῶν.

Hoútōs légei kýrios Poîon tò biblíon toû apostasíou tē̂s mētròs hymō̂n, hō̂i exapésteila autḗn? ḕ tíni hypóchreōi pépraka hymâs? idoù taîs hamartíais hymō̂n epráthēte, kaì taîs anomíais hymō̂n exapésteila tḕn mētéra hymō̂n.

2
τί ὅτι ἦλθον καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος; ἐκάλεσα καὶ οὐκ ἦν ὁ ὑπακούων; μὴ οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ μου τοῦ ῥύσασθαι; ἢ οὐκ ἰσχύω τοῦ ἐξελέσθαι; ἰδοὺ τῇ ἀπειλῇ μου ἐξερημώσω τὴν θάλασσαν καὶ θήσω ποταμοὺς ἐρήμους, καὶ ξηρανθήσονται οἱ ἰχθύες αὐτῶν ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι ὕδωρ καὶ ἀποθανοῦνται ἐν δίψει.

tí hóti ē̂lthon kaì ouk ē̂n ánthrōpos? ekálesa kaì ouk ē̂n ho hypakoúōn? mḕ ouk ischýei hē cheír mou toû rhýsasthai? ḕ ouk ischýō toû exelésthai? idoù tē̂i apeilē̂i mou exerēmṓsō tḕn thálassan kaì thḗsō potamoùs erḗmous, kaì xēranthḗsontai hoi ichthýes autō̂n apò toû mḕ eînai hýdōr kaì apothanoûntai en dípsei.

3
καὶ ἐνδύσω τὸν οὐρανὸν σκότος καὶ θήσω ὡς σάκκον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ.

kaì endýsō tòn ouranòn skótos kaì thḗsō hōs sákkon tò peribólaion autoû.

4
Κύριος δίδωσίν μοι γλῶσσαν παιδείας τοῦ γνῶναι ἐν καιρῷ ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον, ἔθηκέν μοι πρωί, προσέθηκέν μοι ὠτίον ἀκούειν·

Kýrios dídōsín moi glō̂ssan paideías toû gnō̂nai en kairō̂i hēníka deî eipeîn lógon, éthēkén moi prōí, proséthēkén moi ōtíon akoúein:

5
καὶ ἡ παιδεία κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα, ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω.

kaì hē paideía kyríou anoígei mou tà ō̂ta, egṑ dè ouk apeithō̂ oudè antilégō.

6
τὸν νῶτόν μου δέδωκα εἰς μάστιγας, τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς ῥαπίσματα, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων·

tòn nō̂tón mou dédōka eis mástigas, tàs dè siagónas mou eis rhapísmata, tò dè prósōpón mou ouk apéstrepsa apò aischýnēs emptysmátōn:

7
καὶ κύριος βοηθός μου ἐγενήθη, διὰ τοῦτο οὐκ ἐνετράπην, ἀλλὰ ἔθηκα τὸ πρόσωπόν μου ὡς στερεὰν πέτραν καὶ ἔγνων ὅτι οὐ μὴ αἰσχυνθῶ.

kaì kýrios boēthós mou egenḗthē, dià toûto ouk enetrápēn, allà éthēka tò prósōpón mou hōs stereàn pétran kaì égnōn hóti ou mḕ aischynthō̂.

8
ὅτι ἐγγίζει ὁ δικαιώσας με· τίς ὁ κρινόμενός μοι; ἀντιστήτω μοι ἅμα· καὶ τίς ὁ κρινόμενός μοι; ἐγγισάτω μοι.

hóti engízei ho dikaiṓsas me: tís ho krinómenós moi? antistḗtō moi háma: kaì tís ho krinómenós moi? engisátō moi.

9
ἰδοὺ κύριος βοηθεῖ μοι· τίς κακώσει με; ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεσθε, καὶ ὡς σὴς καταϕάγεται ὑμᾶς.

idoù kýrios boētheî moi: tís kakṓsei me? idoù pántes hymeîs hōs himátion palaiōthḗsesthe, kaì hōs sḕs kataphágetai hymâs.

10
Τίς ἐν ὑμῖν ὁ ϕοβούμενος τὸν κύριον; ἀκουσάτω τῆς ϕωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ· οἱ πορευόμενοι ἐν σκότει οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ϕῶς, πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου καὶ ἀντιστηρίσασθε ἐπὶ τῷ θεῷ.

Tís en hymîn ho phoboúmenos tòn kýrion? akousátō tē̂s phōnē̂s toû paidòs autoû: hoi poreuómenoi en skótei ouk éstin autoîs phō̂s, pepoíthate epì tō̂i onómati kyríou kaì antistērísasthe epì tō̂i theō̂i.

11
ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς πῦρ καίετε καὶ κατισχύετε ϕλόγα· πορεύεσθε τῷ ϕωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ ϕλογί, ᾗ ἐξεκαύσατε· δι’ ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα ὑμῖν, ἐν λύπῃ κοιμηθήσεσθε.

idoù pántes hymeîs pŷr kaíete kaì katischýete phlóga: poreúesthe tō̂i phōtì toû pyròs hymō̂n kaì tē̂i phlogí, hē̂i exekaúsate: di’ emè egéneto taûta hymîn, en lýpēi koimēthḗsesthe.