Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 59

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μὴ οὐκ ἰσχύει ἡ χεὶρ κυρίου τοῦ σῶσαι; ἢ ἐβάρυνεν τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι;

Mḕ ouk ischýei hē cheìr kyríou toû sō̂sai? ḕ ebárynen tò oûs autoû toû mḕ eisakoûsai?

2
ἀλλὰ τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν διιστῶσιν ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ τοῦ θεοῦ, καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀϕ’ ὑμῶν τοῦ μὴ ἐλεῆσαι.

allà tà hamartḗmata hymō̂n diistō̂sin anà méson hymō̂n kaì toû theoû, kaì dià tàs hamartías hymō̂n apéstrepsen tò prósōpon autoû aph’ hymō̂n toû mḕ eleē̂sai.

3
αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν μεμολυμμέναι αἵματι καὶ οἱ δάκτυλοι ὑμῶν ἐν ἁμαρτίαις, τὰ δὲ χείλη ὑμῶν ἐλάλησεν ἀνομίαν, καὶ ἡ γλῶσσα ὑμῶν ἀδικίαν μελετᾷ.

hai gàr cheîres hymō̂n memolymménai haímati kaì hoi dáktyloi hymō̂n en hamartíais, tà dè cheílē hymō̂n elálēsen anomían, kaì hē glō̂ssa hymō̂n adikían meletā̂i.

4
οὐδεὶς λαλεῖ δίκαια, οὐδὲ ἔστιν κρίσις ἀληθινή· πεποίθασιν ἐπὶ ματαίοις καὶ λαλοῦσιν κενά, ὅτι κύουσιν πόνον καὶ τίκτουσιν ἀνομίαν.

oudeìs laleî díkaia, oudè éstin krísis alēthinḗ: pepoíthasin epì mataíois kaì laloûsin kená, hóti kýousin pónon kaì tíktousin anomían.

5
ᾠὰ ἀσπίδων ἔρρηξαν καὶ ἱστὸν ἀράχνης ὑϕαίνουσιν· καὶ ὁ μέλλων τῶν ᾠῶν αὐτῶν ϕαγεῖν συντρίψας οὔριον εὗρεν, καὶ ἐν αὐτῷ βασιλίσκος·

ōià aspídōn érrēxan kaì històn aráchnēs hyphaínousin: kaì ho méllōn tō̂n ōiō̂n autō̂n phageîn syntrípsas oúrion heûren, kaì en autō̂i basilískos:

6
ὁ ἱστὸς αὐτῶν οὐκ ἔσται εἰς ἱμάτιον, οὐδὲ μὴ περιβάλωνται ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἔργα ἀνομίας.

ho històs autō̂n ouk éstai eis himátion, oudè mḕ peribálōntai apò tō̂n érgōn autō̂n: tà gàr érga autō̂n érga anomías.

7
οἱ δὲ πόδες αὐτῶν ἐπὶ πονηρίαν τρέχουσιν ταχινοὶ ἐκχέαι αἷμα· καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν διαλογισμοὶ ἀϕρόνων, σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν.

hoi dè pódes autō̂n epì ponērían tréchousin tachinoì ekchéai haîma: kaì hoi dialogismoì autō̂n dialogismoì aphrónōn, sýntrimma kaì talaipōría en taîs hodoîs autō̂n.

8
καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ οἴδασιν, καὶ οὐκ ἔστιν κρίσις ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν· αἱ γὰρ τρίβοι αὐτῶν διεστραμμέναι, ἃς διοδεύουσιν, καὶ οὐκ οἴδασιν εἰρήνην.

kaì hodòn eirḗnēs ouk oídasin, kaì ouk éstin krísis en taîs hodoîs autō̂n: hai gàr tríboi autō̂n diestramménai, hàs diodeúousin, kaì ouk oídasin eirḗnēn.

9
διὰ τοῦτο ἀπέστη ἡ κρίσις ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς δικαιοσύνη· ὑπομεινάντων αὐτῶν ϕῶς ἐγένετο αὐτοῖς σκότος, μείναντες αὐγὴν ἐν ἀωρίᾳ περιεπάτησαν.

dià toûto apéstē hē krísis ap’ autō̂n, kaì ou mḕ katalábēi autoùs dikaiosýnē: hypomeinántōn autō̂n phō̂s egéneto autoîs skótos, meínantes augḕn en aōríāi periepátēsan.

10
ψηλαϕήσουσιν ὡς τυϕλοὶ τοῖχον καὶ ὡς οὐχ ὑπαρχόντων ὀϕθαλμῶν ψηλαϕήσουσιν· καὶ πεσοῦνται ἐν μεσημβρίᾳ ὡς ἐν μεσονυκτίῳ, ὡς ἀποθνῄσκοντες στενάξουσιν.

psēlaphḗsousin hōs typhloì toîchon kaì hōs ouch hyparchóntōn ophthalmō̂n psēlaphḗsousin: kaì pesoûntai en mesēmbríāi hōs en mesonyktíōi, hōs apothnḗiskontes stenáxousin.

11
ὡς ἄρκος καὶ ὡς περιστερὰ ἅμα πορεύσονται· ἀνεμείναμεν κρίσιν, καὶ οὐκ ἔστιν· σωτηρία μακρὰν ἀϕέστηκεν ἀϕ’ ἡμῶν.

hōs árkos kaì hōs peristerà háma poreúsontai: anemeínamen krísin, kaì ouk éstin: sōtēría makràn aphéstēken aph’ hēmō̂n.

12
πολλὴ γὰρ ἡμῶν ἡ ἀνομία ἐναντίον σου, καὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν ἡμῖν· αἱ γὰρ ἀνομίαι ἡμῶν ἐν ἡμῖν, καὶ τὰ ἀδικήματα ἡμῶν ἔγνωμεν·

pollḕ gàr hēmō̂n hē anomía enantíon sou, kaì hai hamartíai hēmō̂n antéstēsan hēmîn: hai gàr anomíai hēmō̂n en hēmîn, kaì tà adikḗmata hēmō̂n égnōmen:

13
ἠσεβήσαμεν καὶ ἐψευσάμεθα καὶ ἀπέστημεν ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν· ἐλαλήσαμεν ἄδικα καὶ ἠπειθήσαμεν, ἐκύομεν καὶ ἐμελετήσαμεν ἀπὸ καρδίας ἡμῶν λόγους ἀδίκους·

ēsebḗsamen kaì epseusámetha kaì apéstēmen apò ópisthen toû theoû hēmō̂n: elalḗsamen ádika kaì ēpeithḗsamen, ekýomen kaì emeletḗsamen apò kardías hēmō̂n lógous adíkous:

14
καὶ ἀπεστήσαμεν ὀπίσω τὴν κρίσιν, καὶ ἡ δικαιοσύνη μακρὰν ἀϕέστηκεν, ὅτι καταναλώθη ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἡ ἀλήθεια, καὶ δι’ εὐθείας οὐκ ἠδύναντο διελθεῖν.

kaì apestḗsamen opísō tḕn krísin, kaì hē dikaiosýnē makràn aphéstēken, hóti katanalṓthē en taîs hodoîs autō̂n hē alḗtheia, kaì di’ eutheías ouk ēdýnanto dieltheîn.

15
καὶ ἡ ἀλήθεια ἦρται, καὶ μετέστησαν τὴν διάνοιαν τοῦ συνιέναι· καὶ εἶδεν κύριος, καὶ οὐκ ἤρεσεν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἦν κρίσις.

kaì hē alḗtheia ē̂rtai, kaì metéstēsan tḕn diánoian toû syniénai: kaì eîden kýrios, kaì ouk ḗresen autō̂i, hóti ouk ē̂n krísis.

16
καὶ εἶδεν καὶ οὐκ ἦν ἀνήρ, καὶ κατενόησεν καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀντιλημψόμενος, καὶ ἠμύνατο αὐτοὺς τῷ βραχίονι αὐτοῦ καὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ ἐστηρίσατο.

kaì eîden kaì ouk ē̂n anḗr, kaì katenóēsen kaì ouk ē̂n ho antilēmpsómenos, kaì ēmýnato autoùs tō̂i brachíoni autoû kaì tē̂i eleēmosýnēi estērísato.

17
καὶ ἐνεδύσατο δικαιοσύνην ὡς θώρακα καὶ περιέθετο περικεϕαλαίαν σωτηρίου ἐπὶ τῆς κεϕαλῆς καὶ περιεβάλετο ἱμάτιον ἐκδικήσεως καὶ τὸ περιβόλαιον

kaì enedýsato dikaiosýnēn hōs thṓraka kaì periétheto perikephalaían sōtēríou epì tē̂s kephalē̂s kaì periebáleto himátion ekdikḗseōs kaì tò peribólaion

18
ὡς ἀνταποδώσων ἀνταπόδοσιν ὄνειδος τοῖς ὑπεναντίοις.

hōs antapodṓsōn antapódosin óneidos toîs hypenantíois.

19
καὶ ϕοβηθήσονται οἱ ἀπὸ δυσμῶν τὸ ὄνομα κυρίου καὶ οἱ ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου τὸ ὄνομα τὸ ἔνδοξον· ἥξει γὰρ ὡς ποταμὸς βίαιος ἡ ὀργὴ παρὰ κυρίου, ἥξει μετὰ θυμοῦ.

kaì phobēthḗsontai hoi apò dysmō̂n tò ónoma kyríou kaì hoi ap’ anatolō̂n hēlíou tò ónoma tò éndoxon: hḗxei gàr hōs potamòs bíaios hē orgḕ parà kyríou, hḗxei metà thymoû.

20
καὶ ἥξει ἕνεκεν Σιων ὁ ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ιακωβ.

kaì hḗxei héneken Siōn ho rhyómenos kaì apostrépsei asebeías apò Iakōb.

21
καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ’ ἐμοῦ διαθήκη, εἶπεν κύριος· τὸ πνεῦμα τὸ ἐμόν, ὅ ἐστιν ἐπὶ σοί, καὶ τὰ ῥήματα, ἃ ἔδωκα εἰς τὸ στόμα σου, οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐκ τοῦ στόματός σου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ σπέρματός σου, εἶπεν γὰρ κύριος, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα.

kaì haútē autoîs hē par’ emoû diathḗkē, eîpen kýrios: tò pneûma tò emón, hó estin epì soí, kaì tà rhḗmata, hà édōka eis tò stóma sou, ou mḕ eklípēi ek toû stómatós sou kaì ek toû stómatos toû spérmatós sou, eîpen gàr kýrios, apò toû nŷn kaì eis tòn aiō̂na.