Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Οζιας ὁ βασιλεύς, εἶδον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου, καὶ πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ.

Kaì egéneto toû eniautoû, hoû apéthanen Ozias ho basileús, eîdon tòn kýrion kathḗmenon epì thrónou hypsēloû kaì epērménou, kaì plḗrēs ho oîkos tē̂s dóxēs autoû.

2
καὶ σεραϕιν εἱστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ, ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί, καὶ ταῖς μὲν δυσὶν κατεκάλυπτον τὸ πρόσωπον καὶ ταῖς δυσὶν κατεκάλυπτον τοὺς πόδας καὶ ταῖς δυσὶν ἐπέταντο.

kaì seraphin heistḗkeisan kýklōi autoû, hèx ptéryges tō̂i henì kaì hèx ptéryges tō̂i hení, kaì taîs mèn dysìn katekálypton tò prósōpon kaì taîs dysìn katekálypton toùs pódas kaì taîs dysìn epétanto.

3
καὶ ἐκέκραγον ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἔλεγον ῞Αγιος ἅγιος ἅγιος κύριος σαβαωθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ.

kaì ekékragon héteros pròs tòn héteron kaì élegon ῞Agios hágios hágios kýrios sabaōth, plḗrēs pâsa hē gē̂ tē̂s dóxēs autoû.

4
καὶ ἐπήρθη τὸ ὑπέρθυρον ἀπὸ τῆς ϕωνῆς, ἧς ἐκέκραγον, καὶ ὁ οἶκος ἐπλήσθη καπνοῦ.

kaì epḗrthē tò hypérthyron apò tē̂s phōnē̂s, hē̂s ekékragon, kaì ho oîkos eplḗsthē kapnoû.

5
καὶ εἶπα ῏Ω τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγμαι, ὅτι ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀκάθαρτα χείλη ἔχων ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ καὶ τὸν βασιλέα κύριον σαβαωθ εἶδον τοῖς ὀϕθαλμοῖς μου.

kaì eîpa ᾿̂Ō tálas egṓ, hóti katanénygmai, hóti ánthrōpos ṑn kaì akátharta cheílē échōn en mésōi laoû akátharta cheílē échontos egṑ oikō̂ kaì tòn basiléa kýrion sabaōth eîdon toîs ophthalmoîs mou.

6
καὶ ἀπεστάλη πρός με ἓν τῶν σεραϕιν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ εἶχεν ἄνθρακα, ὃν τῇ λαβίδι ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου,

kaì apestálē prós me hèn tō̂n seraphin, kaì en tē̂i cheirì eîchen ánthraka, hòn tē̂i labídi élaben apò toû thysiastēríou,

7
καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ ἥψατο τοῦτο τῶν χειλέων σου καὶ ἀϕελεῖ τὰς ἀνομίας σου καὶ τὰς ἁμαρτίας σου περικαθαριεῖ.

kaì hḗpsato toû stómatós mou kaì eîpen ’Idoù hḗpsato toûto tō̂n cheiléōn sou kaì apheleî tàs anomías sou kaì tàs hamartías sou perikatharieî.

8
καὶ ἤκουσα τῆς ϕωνῆς κυρίου λέγοντος Τίνα ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον; καὶ εἶπα ’Ιδού εἰμι ἐγώ· ἀπόστειλόν με.

kaì ḗkousa tē̂s phōnē̂s kyríou légontos Tína aposteílō, kaì tís poreúsetai pròs tòn laòn toûton? kaì eîpa ’Idoú eimi egṓ: apósteilón me.

9
καὶ εἶπεν Πορεύθητι καὶ εἰπὸν τῷ λαῷ τούτῳ ’Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·

kaì eîpen Poreúthēti kaì eipòn tō̂i laō̂i toútōi ’Akoē̂i akoúsete kaì ou mḕ synē̂te kaì blépontes blépsete kaì ou mḕ ídēte:

10
ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀϕθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς.

epachýnthē gàr hē kardía toû laoû toútou, kaì toîs ōsìn autō̂n baréōs ḗkousan kaì toùs ophthalmoùs autō̂n ekámmysan, mḗpote ídōsin toîs ophthalmoîs kaì toîs ōsìn akoúsōsin kaì tē̂i kardíāi synō̂sin kaì epistrépsōsin kaì iásomai autoús.

11
καὶ εἶπα ῞Εως πότε, κύριε; καὶ εἶπεν ῞Εως ἂν ἐρημωθῶσιν πόλεις παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι καὶ οἶκοι παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους καὶ ἡ γῆ καταλειϕθήσεται ἔρημος.

kaì eîpa ῞Eōs póte, kýrie? kaì eîpen ῞Eōs àn erēmōthō̂sin póleis parà tò mḕ katoikeîsthai kaì oîkoi parà tò mḕ eînai anthrṓpous kaì hē gē̂ kataleiphthḗsetai érēmos.

12
καὶ μετὰ ταῦτα μακρυνεῖ ὁ θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ οἱ καταλειϕθέντες πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς·

kaì metà taûta makryneî ho theòs toùs anthrṓpous, kaì hoi kataleiphthéntes plēthynthḗsontai epì tē̂s gē̂s:

13
καὶ ἔτι ἐπ’ αὐτῆς ἔστιν τὸ ἐπιδέκατον, καὶ πάλιν ἔσται εἰς προνομὴν ὡς τερέβινθος καὶ ὡς βάλανος ὅταν ἐκπέσῃ ἀπὸ τῆς θήκης αὐτῆς.

kaì éti ep’ autē̂s éstin tò epidékaton, kaì pálin éstai eis pronomḕn hōs terébinthos kaì hōs bálanos hótan ekpésēi apò tē̂s thḗkēs autē̂s.