Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 60

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Φωτίζου ϕωτίζου, Ιερουσαλημ, ἥκει γάρ σου τὸ ϕῶς, καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνατέταλκεν.

Phōtízou phōtízou, Ierousalēm, hḗkei gár sou tò phō̂s, kaì hē dóxa kyríou epì sè anatétalken.

2
ἰδοὺ σκότος καὶ γνόϕος καλύψει γῆν ἐπ’ ἔθνη· ἐπὶ δὲ σὲ ϕανήσεται κύριος, καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ ἐπὶ σὲ ὀϕθήσεται.

idoù skótos kaì gnóphos kalýpsei gē̂n ep’ éthnē: epì dè sè phanḗsetai kýrios, kaì hē dóxa autoû epì sè ophthḗsetai.

3
καὶ πορεύσονται βασιλεῖς τῷ ϕωτί σου καὶ ἔθνη τῇ λαμπρότητί σου.

kaì poreúsontai basileîs tō̂i phōtí sou kaì éthnē tē̂i lamprótētí sou.

4
ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀϕθαλμούς σου καὶ ἰδὲ συνηγμένα τὰ τέκνα σου· ἰδοὺ ἥκασιν πάντες οἱ υἱοί σου μακρόθεν, καὶ αἱ θυγατέρες σου ἐπ’ ὤμων ἀρθήσονται.

âron kýklōi toùs ophthalmoús sou kaì idè synēgména tà tékna sou: idoù hḗkasin pántes hoi hyioí sou makróthen, kaì hai thygatéres sou ep’ ṓmōn arthḗsontai.

5
τότε ὄψῃ καὶ ϕοβηθήσῃ καὶ ἐκστήσῃ τῇ καρδίᾳ, ὅτι μεταβαλεῖ εἰς σὲ πλοῦτος θαλάσσης καὶ ἐθνῶν καὶ λαῶν. καὶ ἥξουσίν σοι

tóte ópsēi kaì phobēthḗsēi kaì ekstḗsēi tē̂i kardíāi, hóti metabaleî eis sè ploûtos thalássēs kaì ethnō̂n kaì laō̂n. kaì hḗxousín soi

6
ἀγέλαι καμήλων, καὶ καλύψουσίν σε κάμηλοι Μαδιαμ καὶ Γαιϕα· πάντες ἐκ Σαβα ἥξουσιν ϕέροντες χρυσίον καὶ λίβανον οἴσουσιν καὶ τὸ σωτήριον κυρίου εὐαγγελιοῦνται.

agélai kamḗlōn, kaì kalýpsousín se kámēloi Madiam kaì Gaipha: pántes ek Saba hḗxousin phérontes chrysíon kaì líbanon oísousin kaì tò sōtḗrion kyríou euangelioûntai.

7
καὶ πάντα τὰ πρόβατα Κηδαρ συναχθήσονταί σοι, καὶ κριοὶ Ναβαιωθ ἥξουσίν σοι, καὶ ἀνενεχθήσεται δεκτὰ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου, καὶ ὁ οἶκος τῆς προσευχῆς μου δοξασθήσεται.

kaì pánta tà próbata Kēdar synachthḗsontaí soi, kaì krioì Nabaiōth hḗxousín soi, kaì anenechthḗsetai dektà epì tò thysiastḗrión mou, kaì ho oîkos tē̂s proseuchē̂s mou doxasthḗsetai.

8
τίνες οἵδε ὡς νεϕέλαι πέτανται καὶ ὡς περιστεραὶ σὺν νεοσσοῖς;

tínes hoíde hōs nephélai pétantai kaì hōs peristeraì sỳn neossoîs?

9
ἐμὲ νῆσοι ὑπέμειναν καὶ πλοῖα θαρσις ἐν πρώτοις, ἀγαγεῖν τὰ τέκνα σου μακρόθεν καὶ τὸν ἄργυρον καὶ τὸν χρυσὸν μετ’ αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομα κυρίου τὸ ἅγιον καὶ διὰ τὸ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἔνδοξον εἶναι.

emè nē̂soi hypémeinan kaì ploîa tharsis en prṓtois, agageîn tà tékna sou makróthen kaì tòn árgyron kaì tòn chrysòn met’ autō̂n dià tò ónoma kyríou tò hágion kaì dià tò tòn hágion toû Israēl éndoxon eînai.

10
καὶ οἰκοδομήσουσιν ἀλλογενεῖς τὰ τείχη σου, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν παραστήσονταί σοι· διὰ γὰρ ὀργήν μου ἐπάταξά σε καὶ διὰ ἔλεον ἠγάπησά σε.

kaì oikodomḗsousin allogeneîs tà teíchē sou, kaì hoi basileîs autō̂n parastḗsontaí soi: dià gàr orgḗn mou epátaxá se kaì dià éleon ēgápēsá se.

11
καὶ ἀνοιχθήσονται αἱ πύλαι σου διὰ παντός, ἡμέρας καὶ νυκτὸς οὐ κλεισθήσονται, εἰσαγαγεῖν πρὸς σὲ δύναμιν ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἀγομένους.

kaì anoichthḗsontai hai pýlai sou dià pantós, hēméras kaì nyktòs ou kleisthḗsontai, eisagageîn pròs sè dýnamin ethnō̂n kaì basileîs agoménous.

12
τὰ γὰρ ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς, οἵτινες οὐ δουλεύσουσίν σοι, ἀπολοῦνται, καὶ τὰ ἔθνη ἐρημίᾳ ἐρημωθήσονται.

tà gàr éthnē kaì hoi basileîs, hoítines ou douleúsousín soi, apoloûntai, kaì tà éthnē erēmíāi erēmōthḗsontai.

13
καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου πρὸς σὲ ἥξει ἐν κυπαρίσσῳ καὶ πεύκῃ καὶ κέδρῳ ἅμα, δοξάσαι τὸν τόπον τὸν ἅγιόν μου.

kaì hē dóxa toû Libánou pròs sè hḗxei en kyparíssōi kaì peúkēi kaì kédrōi háma, doxásai tòn tópon tòn hágión mou.

14
καὶ πορεύσονται πρὸς σὲ δεδοικότες υἱοὶ ταπεινωσάντων σε καὶ παροξυνάντων σε, καὶ κληθήσῃ Πόλις κυρίου Σιων ἁγίου Ισραηλ.

kaì poreúsontai pròs sè dedoikótes hyioì tapeinōsántōn se kaì paroxynántōn se, kaì klēthḗsēi Pólis kyríou Siōn hagíou Israēl.

15
διὰ τὸ γεγενῆσθαί σε ἐγκαταλελειμμένην καὶ μεμισημένην καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν, καὶ θήσω σε ἀγαλλίαμα αἰώνιον, εὐϕροσύνην γενεῶν γενεαῖς.

dià tò gegenē̂sthaí se enkataleleimménēn kaì memisēménēn kaì ouk ē̂n ho boēthō̂n, kaì thḗsō se agallíama aiṓnion, euphrosýnēn geneō̂n geneaîs.

16
καὶ θηλάσεις γάλα ἐθνῶν καὶ πλοῦτον βασιλέων ϕάγεσαι· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ σῴζων σε καὶ ἐξαιρούμενός σε θεὸς Ισραηλ.

kaì thēláseis gála ethnō̂n kaì ploûton basiléōn phágesai: kaì gnṓsēi hóti egṑ kýrios ho sṓizōn se kaì exairoúmenós se theòs Israēl.

17
καὶ ἀντὶ χαλκοῦ οἴσω σοι χρυσίον, ἀντὶ δὲ σιδήρου οἴσω σοι ἀργύριον, ἀντὶ δὲ ξύλων οἴσω σοι χαλκόν, ἀντὶ δὲ λίθων σίδηρον. καὶ δώσω τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνῃ καὶ τοὺς ἐπισκόπους σου ἐν δικαιοσύνῃ·

kaì antì chalkoû oísō soi chrysíon, antì dè sidḗrou oísō soi argýrion, antì dè xýlōn oísō soi chalkón, antì dè líthōn sídēron. kaì dṓsō toùs árchontás sou en eirḗnēi kaì toùs episkópous sou en dikaiosýnēi:

18
καὶ οὐκ ἀκουσθήσεται ἔτι ἀδικία ἐν τῇ γῇ σου οὐδὲ σύντριμμα οὐδὲ ταλαιπωρία ἐν τοῖς ὁρίοις σου, ἀλλὰ κληθήσεται Σωτήριον τὰ τείχη σου, καὶ αἱ πύλαι σου Γλύμμα.

kaì ouk akousthḗsetai éti adikía en tē̂i gē̂i sou oudè sýntrimma oudè talaipōría en toîs horíois sou, allà klēthḗsetai Sōtḗrion tà teíchē sou, kaì hai pýlai sou Glýmma.

19
καὶ οὐκ ἔσται σοι ὁ ἥλιος εἰς ϕῶς ἡμέρας, οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης ϕωτιεῖ σοι τὴν νύκτα, ἀλλ’ ἔσται σοι κύριος ϕῶς αἰώνιον καὶ ὁ θεὸς δόξα σου.

kaì ouk éstai soi ho hḗlios eis phō̂s hēméras, oudè anatolḕ selḗnēs phōtieî soi tḕn nýkta, all’ éstai soi kýrios phō̂s aiṓnion kaì ho theòs dóxa sou.

20
οὐ γὰρ δύσεται ὁ ἥλιός σοι, καὶ ἡ σελήνη σοι οὐκ ἐκλείψει· ἔσται γὰρ κύριός σοι ϕῶς αἰώνιον, καὶ ἀναπληρωθήσονται αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους σου.

ou gàr dýsetai ho hḗliós soi, kaì hē selḗnē soi ouk ekleípsei: éstai gàr kýriós soi phō̂s aiṓnion, kaì anaplērōthḗsontai hai hēmérai toû pénthous sou.

21
καὶ ὁ λαός σου πᾶς δίκαιος, καὶ δι’ αἰῶνος κληρονομήσουσιν τὴν γῆν, ϕυλάσσων τὸ ϕύτευμα, ἔργα χειρῶν αὐτοῦ εἰς δόξαν.

kaì ho laós sou pâs díkaios, kaì di’ aiō̂nos klēronomḗsousin tḕn gē̂n, phylássōn tò phýteuma, érga cheirō̂n autoû eis dóxan.

22
ὁ ὀλιγοστὸς ἔσται εἰς χιλιάδας καὶ ὁ ἐλάχιστος εἰς ἔθνος μέγα· ἐγὼ κύριος κατὰ καιρὸν συνάξω αὐτούς.

ho oligostòs éstai eis chiliádas kaì ho eláchistos eis éthnos méga: egṑ kýrios katà kairòn synáxō autoús.