Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 62

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Διὰ Σιων οὐ σιωπήσομαι καὶ διὰ Ιερουσαλημ οὐκ ἀνήσω, ἕως ἂν ἐξέλθῃ ὡς ϕῶς ἡ δικαιοσύνη μου, τὸ δὲ σωτήριόν μου ὡς λαμπὰς καυθήσεται.

Dià Siōn ou siōpḗsomai kaì dià Ierousalēm ouk anḗsō, héōs àn exélthēi hōs phō̂s hē dikaiosýnē mou, tò dè sōtḗrión mou hōs lampàs kauthḗsetai.

2
καὶ ὄψονται ἔθνη τὴν δικαιοσύνην σου καὶ βασιλεῖς τὴν δόξαν σου, καὶ καλέσει σε τὸ ὄνομά σου τὸ καινόν, ὃ ὁ κύριος ὀνομάσει αὐτό.

kaì ópsontai éthnē tḕn dikaiosýnēn sou kaì basileîs tḕn dóxan sou, kaì kalései se tò ónomá sou tò kainón, hò ho kýrios onomásei autó.

3
καὶ ἔσῃ στέϕανος κάλλους ἐν χειρὶ κυρίου καὶ διάδημα βασιλείας ἐν χειρὶ θεοῦ σου.

kaì ésēi stéphanos kállous en cheirì kyríou kaì diádēma basileías en cheirì theoû sou.

4
καὶ οὐκέτι κληθήσῃ Καταλελειμμένη, καὶ ἡ γῆ σου οὐ κληθήσεται ῎Ερημος· σοὶ γὰρ κληθήσεται θέλημα ἐμόν, καὶ τῇ γῇ σου Οἰκουμένη.

kaì oukéti klēthḗsēi Kataleleimménē, kaì hē gē̂ sou ou klēthḗsetai ῎Erēmos: soì gàr klēthḗsetai thélēma emón, kaì tē̂i gē̂i sou Oikouménē.

5
καὶ ὡς συνοικῶν νεανίσκος παρθένῳ, οὕτως κατοικήσουσιν οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ· καὶ ἔσται ὃν τρόπον εὐϕρανθήσεται νυμϕίος ἐπὶ νύμϕῃ, οὕτως εὐϕρανθήσεται κύριος ἐπὶ σοί.

kaì hōs synoikō̂n neanískos parthénōi, hoútōs katoikḗsousin hoi hyioí sou metà soû: kaì éstai hòn trópon euphranthḗsetai nymphíos epì nýmphēi, hoútōs euphranthḗsetai kýrios epì soí.

6
καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων σου, Ιερουσαλημ, κατέστησα ϕύλακας ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα, οἳ διὰ τέλους οὐ σιωπήσονται μιμνῃσκόμενοι κυρίου.

kaì epì tō̂n teichéōn sou, Ierousalēm, katéstēsa phýlakas hólēn tḕn hēméran kaì hólēn tḕn nýkta, hoì dià télous ou siōpḗsontai mimnēiskómenoi kyríou.

7
οὐκ ἔστιν γὰρ ὑμῖν ὅμοιος, ἐὰν διορθώσῃ καὶ ποιήσῃ Ιερουσαλημ ἀγαυρίαμα ἐπὶ τῆς γῆς.

ouk éstin gàr hymîn hómoios, eàn diorthṓsēi kaì poiḗsēi Ierousalēm agauríama epì tē̂s gē̂s.

8
ὤμοσεν κύριος κατὰ τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ καὶ κατὰ τῆς ἰσχύος τοῦ βραχίονος αὐτοῦ Εἰ ἔτι δώσω τὸν σῖτόν σου καὶ τὰ βρώματά σου τοῖς ἐχθροῖς σου, καὶ εἰ ἔτι πίονται υἱοὶ ἀλλότριοι τὸν οἶνόν σου, ἐϕ’ ᾧ ἐμόχθησας·

ṓmosen kýrios katà tē̂s dexiâs autoû kaì katà tē̂s ischýos toû brachíonos autoû Ei éti dṓsō tòn sîtón sou kaì tà brṓmatá sou toîs echthroîs sou, kaì ei éti píontai hyioì allótrioi tòn oînón sou, eph’ hō̂i emóchthēsas:

9
ἀλλ’ ἢ οἱ συνάγοντες ϕάγονται αὐτὰ καὶ αἰνέσουσιν κύριον, καὶ οἱ συνάγοντες πίονται αὐτὰ ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν ταῖς ἁγίαις μου.

all’ ḕ hoi synágontes phágontai autà kaì ainésousin kýrion, kaì hoi synágontes píontai autà en taîs epaúlesin taîs hagíais mou.

10
πορεύεσθε διὰ τῶν πυλῶν μου καὶ ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου καὶ τοὺς λίθους τοὺς ἐκ τῆς ὁδοῦ διαρρίψατε· ἐξάρατε σύσσημον εἰς τὰ ἔθνη.

poreúesthe dià tō̂n pylō̂n mou kaì hodopoiḗsate tō̂i laō̂i mou kaì toùs líthous toùs ek tē̂s hodoû diarrípsate: exárate sýssēmon eis tà éthnē.

11
ἰδοὺ γὰρ κύριος ἐποίησεν ἀκουστὸν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιων ’Ιδού σοι ὁ σωτὴρ παραγίνεται ἔχων τὸν ἑαυτοῦ μισθὸν καὶ τὸ ἔργον πρὸ προσώπου αὐτοῦ.

idoù gàr kýrios epoíēsen akoustòn héōs eschátou tē̂s gē̂s Eípate tē̂i thygatrì Siōn ’Idoú soi ho sōtḕr paragínetai échōn tòn heautoû misthòn kaì tò érgon prò prosṓpou autoû.

12
καὶ καλέσει αὐτὸν λαὸν ἅγιον λελυτρωμένον ὑπὸ κυρίου, σὺ δὲ κληθήσῃ ἐπιζητουμένη πόλις καὶ οὐκ ἐγκαταλελειμμένη.

kaì kalései autòn laòn hágion lelytrōménon hypò kyríou, sỳ dè klēthḗsēi epizētouménē pólis kaì ouk enkataleleimménē.