Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaiah 7:19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
19
καὶ ἐλεύσονται πάντες καὶ ἀναπαύσονται ἐν ταῖς ϕάραγξι τῆς χώρας καὶ ἐν ταῖς τρώγλαις τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς πᾶσαν ῥαγάδα καὶ ἐν παντὶ ξύλῳ.

kaì eleúsontai pántes kaì anapaúsontai en taîs pháranxi tē̂s chṓras kaì en taîs trṓglais tō̂n petrō̂n kaì eis tà spḗlaia kaì eis pâsan rhagáda kaì en pantì xýlōi.