Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδετε ϕῶς μέγα· οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, ϕῶς λάμψει ἐϕ’ ὑμᾶς.

ho laòs ho poreuómenos en skótei, ídete phō̂s méga: hoi katoikoûntes en chṓrāi kaì skiā̂i thanátou, phō̂s lámpsei eph’ hymâs.

2
τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ, ὃ κατήγαγες ἐν εὐϕροσύνῃ σου, καὶ εὐϕρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐϕραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλα.

tò pleîston toû laoû, hò katḗgages en euphrosýnēi sou, kaì euphranthḗsontai enṓpión sou hōs hoi euphrainómenoi en amḗtōi kaì hòn trópon hoi diairoúmenoi skŷla.

3
διότι ἀϕῄρηται ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ’ αὐτῶν κείμενος καὶ ἡ ῥάβδος ἡ ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτῶν· τὴν γὰρ ῥάβδον τῶν ἀπαιτούντων διεσκέδασεν κύριος ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ Μαδιαμ.

dióti aphḗirētai ho zygòs ho ep’ autō̂n keímenos kaì hē rhábdos hē epì toû trachḗlou autō̂n: tḕn gàr rhábdon tō̂n apaitoúntōn dieskédasen kýrios hōs tē̂i hēmérāi tē̂i epì Madiam.

4
ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ καὶ ἱμάτιον μετὰ καταλλαγῆς ἀποτείσουσιν καὶ θελήσουσιν εἰ ἐγενήθησαν πυρίκαυστοι.

hóti pâsan stolḕn episynēgménēn dólōi kaì himátion metà katallagē̂s apoteísousin kaì thelḗsousin ei egenḗthēsan pyríkaustoi.

5
ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μεγάλης βουλῆς ἄγγελος· ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ.

hóti paidíon egennḗthē hēmîn, hyiòs kaì edóthē hēmîn, hoû hē archḕ egenḗthē epì toû ṓmou autoû, kaì kaleîtai tò ónoma autoû Megálēs boulē̂s ángelos: egṑ gàr áxō eirḗnēn epì toùs árchontas, eirḗnēn kaì hygíeian autō̂i.

6
μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον· ὁ ζῆλος κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταῦτα.

megálē hē archḕ autoû, kaì tē̂s eirḗnēs autoû ouk éstin hórion epì tòn thrónon Dauid kaì tḕn basileían autoû katorthō̂sai autḕn kaì antilabésthai autē̂s en dikaiosýnēi kaì en krímati apò toû nŷn kaì eis tòn aiō̂na chrónon: ho zē̂los kyríou sabaōth poiḗsei taûta.

7
θάνατον ἀπέστειλεν κύριος ἐπὶ Ιακωβ, καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ισραηλ,

thánaton apésteilen kýrios epì Iakōb, kaì ē̂lthen epì Israēl,

8
καὶ γνώσονται πᾶς ὁ λαὸς τοῦ Εϕραιμ καὶ οἱ ἐγκαθήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ ἐϕ’ ὕβρει καὶ ὑψηλῇ καρδίᾳ λέγοντες

kaì gnṓsontai pâs ho laòs toû Ephraim kaì hoi enkathḗmenoi en Samareíāi eph’ hýbrei kaì hypsēlē̂i kardíāi légontes

9
Πλίνθοι πεπτώκασιν, ἀλλὰ δεῦτε λαξεύσωμεν λίθους καὶ ἐκκόψωμεν συκαμίνους καὶ κέδρους καὶ οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πύργον.

Plínthoi peptṓkasin, allà deûte laxeúsōmen líthous kaì ekkópsōmen sykamínous kaì kédrous kaì oikodomḗsōmen heautoîs pýrgon.

10
καὶ ῥάξει ὁ θεὸς τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ὄρος Σιων ἐπ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν διασκεδάσει,

kaì rháxei ho theòs toùs epanistanoménous ep’ óros Siōn ep’ autoùs kaì toùs echthroùs autō̂n diaskedásei,

11
Συρίαν ἀϕ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ τοὺς ῞Ελληνας ἀϕ’ ἡλίου δυσμῶν τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ισραηλ ὅλῳ τῷ στόματι. ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράϕη ὁ θυμός, ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή.

Syrían aph’ hēlíou anatolō̂n kaì toùs ῞Ellēnas aph’ hēlíou dysmō̂n toùs katesthíontas tòn Israēl hólōi tō̂i stómati. epì toútois pâsin ouk apestráphē ho thymós, all’ éti hē cheìr hypsēlḗ.

12
καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἀπεστράϕη, ἕως ἐπλήγη, καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν.

kaì ho laòs ouk apestráphē, héōs eplḗgē, kaì tòn kýrion ouk exezḗtēsan.

13
καὶ ἀϕεῖλεν κύριος ἀπὸ Ισραηλ κεϕαλὴν καὶ οὐράν, μέγαν καὶ μικρὸν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ,

kaì apheîlen kýrios apò Israēl kephalḕn kaì ourán, mégan kaì mikròn en miā̂i hēmérāi,

14
πρεσβύτην καὶ τοὺς τὰ πρόσωπα θαυμάζοντας (αὕτη ἡ ἀρχή) καὶ προϕήτην διδάσκοντα ἄνομα (οὗτος ἡ οὐρά).

presbýtēn kaì toùs tà prósōpa thaumázontas (haútē hē archḗ) kaì prophḗtēn didáskonta ánoma (hoûtos hē ourá).

15
καὶ ἔσονται οἱ μακαρίζοντες τὸν λαὸν τοῦτον πλανῶντες καὶ πλανῶσιν ὅπως καταπίωσιν αὐτούς.

kaì ésontai hoi makarízontes tòn laòn toûton planō̂ntes kaì planō̂sin hópōs katapíōsin autoús.

16
διὰ τοῦτο ἐπὶ τοὺς νεανίσκους αὐτῶν οὐκ εὐϕρανθήσεται ὁ θεὸς καὶ τοὺς ὀρϕανοὺς αὐτῶν καὶ τὰς χήρας αὐτῶν οὐκ ἐλεήσει, ὅτι πάντες ἄνομοι καὶ πονηροί, καὶ πᾶν στόμα λαλεῖ ἄδικα. ἐπὶ πᾶσιν τούτοις οὐκ ἀπεστράϕη ὁ θυμός, ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή.

dià toûto epì toùs neanískous autō̂n ouk euphranthḗsetai ho theòs kaì toùs orphanoùs autō̂n kaì tàs chḗras autō̂n ouk eleḗsei, hóti pántes ánomoi kaì ponēroí, kaì pân stóma laleî ádika. epì pâsin toútois ouk apestráphē ho thymós, all’ éti hē cheìr hypsēlḗ.

17
καὶ καυθήσεται ὡς πῦρ ἡ ἀνομία καὶ ὡς ἄγρωστις ξηρὰ βρωθήσεται ὑπὸ πυρός· καὶ καυθήσεται ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ δρυμοῦ, καὶ συγκαταϕάγεται τὰ κύκλῳ τῶν βουνῶν πάντα.

kaì kauthḗsetai hōs pŷr hē anomía kaì hōs ágrōstis xērà brōthḗsetai hypò pyrós: kaì kauthḗsetai en toîs dásesi toû drymoû, kaì synkataphágetai tà kýklōi tō̂n bounō̂n pánta.

18
διὰ θυμὸν ὀργῆς κυρίου συγκέκαυται ἡ γῆ ὅλη, καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὑπὸ πυρὸς κατακεκαυμένος· ἄνθρωπος τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ οὐκ ἐλεήσει,

dià thymòn orgē̂s kyríou synkékautai hē gē̂ hólē, kaì éstai ho laòs hōs hypò pyròs katakekauménos: ánthrōpos tòn adelphòn autoû ouk eleḗsei,

19
ἀλλὰ ἐκκλινεῖ εἰς τὰ δεξιά, ὅτι πεινάσει, καὶ ϕάγεται ἐκ τῶν ἀριστερῶν, καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇ ἄνθρωπος ἔσθων τὰς σάρκας τοῦ βραχίονος αὐτοῦ.

allà ekklineî eis tà dexiá, hóti peinásei, kaì phágetai ek tō̂n aristerō̂n, kaì ou mḕ emplēsthē̂i ánthrōpos ésthōn tàs sárkas toû brachíonos autoû.

20
ϕάγεται γὰρ Μανασση τοῦ Εϕραιμ καὶ Εϕραιμ τοῦ Μανασση, ὅτι ἅμα πολιορκήσουσιν τὸν Ιουδαν. ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράϕη ὁ θυμός, ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή.

phágetai gàr Manassē toû Ephraim kaì Ephraim toû Manassē, hóti háma poliorkḗsousin tòn Ioudan. epì toútois pâsin ouk apestráphē ho thymós, all’ éti hē cheìr hypsēlḗ.