Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
κάμνων τῇ ψυχῇ μου, στένων ἐπαϕήσω ἐπ’ αὐτὸν τὰ ῥήματά μου· λαλήσω πικρίᾳ ψυχῆς μου συνεχόμενος

kámnōn tē̂i psychē̂i mou, sténōn epaphḗsō ep’ autòn tà rhḗmatá mou: lalḗsō pikríāi psychē̂s mou synechómenos

2
καὶ ἐρῶ πρὸς κύριον Μή με ἀσεβεῖν δίδασκε· καὶ διὰ τί με οὕτως ἔκρινας;

kaì erō̂ pròs kýrion Mḗ me asebeîn dídaske: kaì dià tí me hoútōs ékrinas?

3
ἦ καλόν σοι, ἐὰν ἀδικήσω, ὅτι ἀπείπω ἔργα χειρῶν σου, βουλῇ δὲ ἀσεβῶν προσέσχες;

ē̂ kalón soi, eàn adikḗsō, hóti apeípō érga cheirō̂n sou, boulē̂i dè asebō̂n prosésches?

4
ἦ ὥσπερ βροτὸς ὁρᾷ καθορᾷς * ἢ καθὼς ὁρᾷ ἄνθρωπος βλέψῃ;⊥

ē̂ hṓsper brotòs horā̂i kathorā̂is * ḕ kathṑs horā̂i ánthrōpos blépsēi?⊥

5
ἦ ὁ βίος σου ἀνθρώπινός ἐστιν ἢ τὰ ἔτη σου ἀνδρός;

ē̂ ho bíos sou anthrṓpinós estin ḕ tà étē sou andrós?

6
ὅτι ἀνεζήτησας τὴν ἀνομίαν μου καὶ τὰς ἁμαρτίας μου ἐξιχνίασας.

hóti anezḗtēsas tḕn anomían mou kaì tàs hamartías mou exichníasas.

7
οἶδας γὰρ ὅτι οὐκ ἠσέβησα· ἀλλὰ τίς ἐστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν σου ἐξαιρούμενος;

oîdas gàr hóti ouk ēsébēsa: allà tís estin ho ek tō̂n cheirō̂n sou exairoúmenos?

8
αἱ χεῖρές σου ἔπλασάν με καὶ ἐποίησάν με, μετὰ ταῦτα μεταβαλών με ἔπαισας.

hai cheîrés sou éplasán me kaì epoíēsán me, metà taûta metabalṓn me épaisas.

9
μνήσθητι ὅτι πηλόν με ἔπλασας, εἰς δὲ γῆν με πάλιν ἀποστρέϕεις.

mnḗsthēti hóti pēlón me éplasas, eis dè gē̂n me pálin apostrépheis.

10
ἦ οὐχ ὥσπερ γάλα με ἤμελξας, ἐτύρωσας δέ με ἴσα τυρῷ;

ē̂ ouch hṓsper gála me ḗmelxas, etýrōsas dé me ísa tyrō̂i?

11
δέρμα καὶ κρέας με ἐνέδυσας, ὀστέοις δὲ καὶ νεύροις με ἐνεῖρας.

dérma kaì kréas me enédysas, ostéois dè kaì neúrois me eneîras.

12
ζωὴν δὲ καὶ ἔλεος ἔθου παρ’ ἐμοί, ἡ δὲ ἐπισκοπή σου ἐϕύλαξέν μου τὸ πνεῦμα.

zōḕn dè kaì éleos éthou par’ emoí, hē dè episkopḗ sou ephýlaxén mou tò pneûma.

13
ταῦτα ἔχων ἐν σεαυτῷ οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐθέν.

taûta échōn en seautō̂i oîda hóti pánta dýnasai, adynateî dé soi outhén.

14
ἐάν τε γὰρ ἁμάρτω, ϕυλάσσεις με, ἀπὸ δὲ ἀνομίας οὐκ ἀθῷόν με πεποίηκας.

eán te gàr hamártō, phylásseis me, apò dè anomías ouk athō̂ión me pepoíēkas.

15
ἐάν τε γὰρ ἀσεβὴς ὦ, οἴμμοι· ἐάν τε ὦ δίκαιος, οὐ δύναμαι ἀνακύψαι, πλήρης γὰρ ἀτιμίας εἰμί.

eán te gàr asebḕs ō̂, oímmoi: eán te ō̂ díkaios, ou dýnamai anakýpsai, plḗrēs gàr atimías eimí.

16
ἀγρεύομαι γὰρ ὥσπερ λέων εἰς σϕαγήν, πάλιν δὲ μεταβαλὼν δεινῶς με ὀλέκεις

agreúomai gàr hṓsper léōn eis sphagḗn, pálin dè metabalṑn deinō̂s me olékeis

17
ἐπανακαινίζων ἐπ’ ἐμὲ τὴν ἔτασίν μου· ὀργῇ δὲ μεγάλῃ μοι ἐχρήσω, ἐπήγαγες δὲ ἐπ’ ἐμὲ πειρατήρια.

epanakainízōn ep’ emè tḕn étasín mou: orgē̂i dè megálēi moi echrḗsō, epḗgages dè ep’ emè peiratḗria.

18
ἵνα τί οὖν ἐκ κοιλίας με ἐξήγαγες, καὶ οὐκ ἀπέθανον, ὀϕθαλμὸς δέ με οὐκ εἶδεν,

hína tí oûn ek koilías me exḗgages, kaì ouk apéthanon, ophthalmòs dé me ouk eîden,

19
καὶ ὥσπερ οὐκ ὢν ἐγενόμην; διὰ τί γὰρ ἐκ γαστρὸς εἰς μνῆμα οὐκ ἀπηλλάγην;

kaì hṓsper ouk ṑn egenómēn? dià tí gàr ek gastròs eis mnē̂ma ouk apēllágēn?

20
ἦ οὐκ ὀλίγος ἐστὶν ὁ χρόνος τοῦ βίου μου; ἔασόν με ἀναπαύσασθαι μικρὸν

ē̂ ouk olígos estìn ho chrónos toû bíou mou? éasón me anapaúsasthai mikròn

21
πρὸ τοῦ με πορευθῆναι ὅθεν οὐκ ἀναστρέψω, εἰς γῆν σκοτεινὴν καὶ γνοϕεράν,

prò toû me poreuthē̂nai hóthen ouk anastrépsō, eis gē̂n skoteinḕn kaì gnopherán,

22
εἰς γῆν σκότους αἰωνίου, οὗ οὐκ ἔστιν ϕέγγος οὐδὲ ὁρᾶν ζωὴν βροτῶν.

eis gē̂n skótous aiōníou, hoû ouk éstin phéngos oudè horân zōḕn brotō̂n.