Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ἰδοὺ ταῦτα ἑώρακέν μου ὁ ὀϕθαλμὸς καὶ ἀκήκοέν μου τὸ οὖς·

idoù taûta heṓrakén mou ho ophthalmòs kaì akḗkoén mou tò oûs:

2
καὶ οἶδα ὅσα καὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ οὐκ ἀσυνετώτερός εἰμι ὑμῶν.

kaì oîda hósa kaì hymeîs epístasthe, kaì ouk asynetṓterós eimi hymō̂n.

3
οὐ μὴν δὲ ἀλλ’ ἐγὼ πρὸς κύριον λαλήσω, ἐλέγξω δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ἐὰν βούληται.

ou mḕn dè all’ egṑ pròs kýrion lalḗsō, elénxō dè enantíon autoû eàn boúlētai.

4
ὑμεῖς δέ ἐστε ἰατροὶ ἄδικοι καὶ ἰαταὶ κακῶν πάντες.

hymeîs dé este iatroì ádikoi kaì iataì kakō̂n pántes.

5
εἴη δὲ ὑμῖν κωϕεῦσαι, καὶ ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς σοϕίαν.

eíē dè hymîn kōpheûsai, kaì apobḗsetai hymîn eis sophían.

6
ἀκούσατε ἔλεγχον στόματός μου, κρίσιν δὲ χειλέων μου προσέχετε.

akoúsate élenchon stómatós mou, krísin dè cheiléōn mou proséchete.

7
πότερον οὐκ ἔναντι κυρίου λαλεῖτε, ἔναντι δὲ αὐτοῦ ϕθέγγεσθε δόλον;

póteron ouk énanti kyríou laleîte, énanti dè autoû phthéngesthe dólon?

8
ἦ ὑποστελεῖσθε; ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ κριταὶ γένεσθε.

ē̂ hyposteleîsthe? hymeîs dè autoì kritaì génesthe.

9
καλόν γε, ἐὰν ἐξιχνιάσῃ ὑμᾶς· εἰ γὰρ τὰ πάντα ποιοῦντες προστεθήσεσθε αὐτῷ,

kalón ge, eàn exichniásēi hymâs: ei gàr tà pánta poioûntes prostethḗsesthe autō̂i,

10
οὐθὲν ἧττον ἐλέγξει ὑμᾶς· εἰ δὲ καὶ κρυϕῇ πρόσωπα θαυμάσετε,

outhèn hē̂tton elénxei hymâs: ei dè kaì kryphē̂i prósōpa thaumásete,

11
πότερον οὐχὶ δεινὰ αὐτοῦ στροβήσει ὑμᾶς, ϕόβος δὲ παρ’ αὐτοῦ ἐπιπεσεῖται ὑμῖν;

póteron ouchì deinà autoû strobḗsei hymâs, phóbos dè par’ autoû epipeseîtai hymîn?

12
ἀποβήσεται δὲ ὑμῶν τὸ ἀγαυρίαμα ἴσα σποδῷ, τὸ δὲ σῶμα πήλινον.

apobḗsetai dè hymō̂n tò agauríama ísa spodō̂i, tò dè sō̂ma pḗlinon.

13
κωϕεύσατε, ἵνα λαλήσω καὶ ἀναπαύσωμαι θυμοῦ

kōpheúsate, hína lalḗsō kaì anapaúsōmai thymoû

14
ἀναλαβὼν τὰς σάρκας μου τοῖς ὀδοῦσιν, ψυχὴν δέ μου θήσω ἐν χειρί.

analabṑn tàs sárkas mou toîs odoûsin, psychḕn dé mou thḗsō en cheirí.

15
ἐάν με χειρώσηται ὁ δυνάστης, ἐπεὶ καὶ ἦρκται, ἦ μὴν λαλήσω καὶ ἐλέγξω ἐναντίον αὐτοῦ·

eán me cheirṓsētai ho dynástēs, epeì kaì ē̂rktai, ē̂ mḕn lalḗsō kaì elénxō enantíon autoû:

16
καὶ τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν, οὐ γὰρ ἐναντίον αὐτοῦ δόλος εἰσελεύσεται.

kaì toûtó moi apobḗsetai eis sōtērían, ou gàr enantíon autoû dólos eiseleúsetai.

17
ἀκούσατε ἀκούσατε τὰ ῥήματά μου· ἀναγγελῶ γὰρ ὑμῶν ἀκουόντων.

akoúsate akoúsate tà rhḗmatá mou: anangelō̂ gàr hymō̂n akouóntōn.

18
ἰδοὺ ἐγὼ ἐγγύς εἰμι τοῦ κρίματός μου, οἶδα ἐγὼ ὅτι δίκαιος ἀναϕανοῦμαι.

idoù egṑ engýs eimi toû krímatós mou, oîda egṑ hóti díkaios anaphanoûmai.

19
τίς γάρ ἐστιν ὁ κριθησόμενός μοι; * ὅτι νῦν κωϕεύσω καὶ ἐκλείψω.⊥

tís gár estin ho krithēsómenós moi? * hóti nŷn kōpheúsō kaì ekleípsō.⊥

20
δυεῖν δέ μοι χρήσῃ· * τότε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου οὐ κρυβήσομαι·⊥

dyeîn dé moi chrḗsēi: * tóte apò toû prosṓpou sou ou krybḗsomai:⊥

21
τὴν χεῖρα ἀπ’ ἐμοῦ ἀπέχου, καὶ ὁ ϕόβος σου μή με καταπλησσέτω.

tḕn cheîra ap’ emoû apéchou, kaì ho phóbos sou mḗ me kataplēssétō.

22
εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι· ἢ λαλήσεις, ἐγὼ δέ σοι δώσω ἀνταπόκρισιν.

eîta kaléseis, egṑ dé soi hypakoúsomai: ḕ lalḗseis, egṑ dé soi dṓsō antapókrisin.

23
πόσαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι μου καὶ αἱ ἀνομίαι μου; δίδαξόν με τίνες εἰσίν.

pósai eisìn hai hamartíai mou kaì hai anomíai mou? dídaxón me tínes eisín.

24
διὰ τί ἀπ’ ἐμοῦ κρύπτῃ, ἥγησαι δέ με ὑπεναντίον σοι;

dià tí ap’ emoû krýptēi, hḗgēsai dé me hypenantíon soi?

25
ἦ ὡς ϕύλλον κινούμενον ὑπὸ ἀνέμου εὐλαβηθήσῃ ἢ ὡς χόρτῳ ϕερομένῳ ὑπὸ πνεύματος ἀντίκεισαί μοι;

ē̂ hōs phýllon kinoúmenon hypò anémou eulabēthḗsēi ḕ hōs chórtōi pheroménōi hypò pneúmatos antíkeisaí moi?

26
ὅτι κατέγραψας κατ’ ἐμοῦ κακά, περιέθηκας δέ μοι νεότητος ἁμαρτίας,

hóti katégrapsas kat’ emoû kaká, periéthēkas dé moi neótētos hamartías,

27
ἔθου δέ μου τὸν πόδα ἐν κωλύματι, ἐϕύλαξας δέ μου πάντα τὰ ἔργα, εἰς δὲ ῥίζας τῶν ποδῶν μου ἀϕίκου·

éthou dé mou tòn póda en kōlýmati, ephýlaxas dé mou pánta tà érga, eis dè rhízas tō̂n podō̂n mou aphíkou:

28
ὃ παλαιοῦται ἴσα ἀσκῷ ἢ ὥσπερ ἱμάτιον σητόβρωτον.

hò palaioûtai ísa askō̂i ḕ hṓsper himátion sētóbrōton.