Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Job 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος καὶ πλήρης ὀργῆς

brotòs gàr gennētòs gynaikòs oligóbios kaì plḗrēs orgē̂s

2
ἢ ὥσπερ ἄνθος ἀνθῆσαν ἐξέπεσεν, ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ καὶ οὐ μὴ στῇ.

ḕ hṓsper ánthos anthē̂san exépesen, apédra dè hṓsper skià kaì ou mḕ stē̂i.

3
οὐχὶ καὶ τούτου λόγον ἐποιήσω καὶ τοῦτον ἐποίησας εἰσελθεῖν ἐν κρίματι ἐνώπιόν σου;

ouchì kaì toútou lógon epoiḗsō kaì toûton epoíēsas eiseltheîn en krímati enṓpión sou?

4
τίς γὰρ καθαρὸς ἔσται ἀπὸ ῥύπου; ἀλλ’ οὐθείς.

tís gàr katharòs éstai apò rhýpou? all’ outheís.

5
ἐὰν καὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀριθμητοὶ δὲ μῆνες αὐτοῦ παρὰ σοί, εἰς χρόνον ἔθου, καὶ οὐ μὴ ὑπερβῇ.

eàn kaì mía hēméra ho bíos autoû epì tē̂s gē̂s, arithmētoì dè mē̂nes autoû parà soí, eis chrónon éthou, kaì ou mḕ hyperbē̂i.

6
ἀπόστα ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα ἡσυχάσῃ καὶ εὐδοκήσῃ τὸν βίον ὥσπερ ὁ μισθωτός.

apósta ap’ autoû, hína hēsychásēi kaì eudokḗsēi tòn bíon hṓsper ho misthōtós.

7
ἔστιν γὰρ δένδρῳ ἐλπίς· ἐὰν γὰρ ἐκκοπῇ, ἔτι ἐπανθήσει, καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ ἐκλίπῃ·

éstin gàr déndrōi elpís: eàn gàr ekkopē̂i, éti epanthḗsei, kaì ho rhádamnos autoû ou mḕ eklípēi:

8
ἐὰν γὰρ γηράσῃ ἐν γῇ ἡ ῥίζα αὐτοῦ, ἐν δὲ πέτρᾳ τελευτήσῃ τὸ στέλεχος αὐτοῦ,

eàn gàr gērásēi en gē̂i hē rhíza autoû, en dè pétrāi teleutḗsēi tò stélechos autoû,

9
ἀπὸ ὀσμῆς ὕδατος ἀνθήσει, ποιήσει δὲ θερισμὸν ὥσπερ νεόϕυτον.

apò osmē̂s hýdatos anthḗsei, poiḗsei dè therismòn hṓsper neóphyton.

10
ἀνὴρ δὲ τελευτήσας ᾤχετο, πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκέτι ἔστιν.

anḕr dè teleutḗsas ṓicheto, pesṑn dè brotòs oukéti éstin.

11
χρόνῳ γὰρ σπανίζεται θάλασσα, ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς ἐξηράνθη·

chrónōi gàr spanízetai thálassa, potamòs dè erēmōtheìs exēránthē:

12
ἄνθρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴ ἀναστῇ, ἕως ἂν ὁ οὐρανὸς οὐ μὴ συρραϕῇ· * καὶ οὐκ ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου αὐτῶν.⊥

ánthrōpos dè koimētheìs ou mḕ anastē̂i, héōs àn ho ouranòs ou mḕ syrraphē̂i: * kaì ouk exypnisthḗsontai ex hýpnou autō̂n.⊥

13
εἰ γὰρ ὄϕελον ἐν ᾅδῃ με ἐϕύλαξας, ἔκρυψας δέ με, ἕως ἂν παύσηταί σου ἡ ὀργὴ καὶ τάξῃ μοι χρόνον, ἐν ᾧ μνείαν μου ποιήσῃ.

ei gàr óphelon en hā́idēi me ephýlaxas, ékrypsas dé me, héōs àn paúsētaí sou hē orgḕ kaì táxēi moi chrónon, en hō̂i mneían mou poiḗsēi.

14
ἐὰν γὰρ ἀποθάνῃ ἄνθρωπος, ζήσεται συντελέσας ἡμέρας τοῦ βίου αὐτοῦ· ὑπομενῶ, ἕως ἂν πάλιν γένωμαι.

eàn gàr apothánēi ánthrōpos, zḗsetai syntelésas hēméras toû bíou autoû: hypomenō̂, héōs àn pálin génōmai.

15
εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι, τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ ἀποποιοῦ.

eîta kaléseis, egṑ dé soi hypakoúsomai, tà dè érga tō̂n cheirō̂n sou mḕ apopoioû.

16
ἠρίθμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ σε οὐδὲν τῶν ἁμαρτιῶν μου·

ēríthmēsas dé mou tà epitēdeúmata, kaì ou mḕ parélthēi se oudèn tō̂n hamartiō̂n mou:

17
ἐσϕράγισας δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλλαντίῳ, ἐπεσημήνω δέ, εἴ τι ἄκων παρέβην.

esphrágisas dé mou tàs anomías en ballantíōi, epesēmḗnō dé, eí ti ákōn parébēn.

18
* καὶ πλὴν ὄρος πῖπτον διαπεσεῖται, * καὶ πέτρα παλαιωθήσεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς·

* kaì plḕn óros pîpton diapeseîtai, * kaì pétra palaiōthḗsetai ek toû tópou autē̂s:

19
* λίθους ἐλέαναν ὕδατα, * καὶ κατέκλυσεν ὕδατα ὕπτια τοῦ χώματος τῆς γῆς· * καὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας.⊥

* líthous eléanan hýdata, * kaì katéklysen hýdata hýptia toû chṓmatos tē̂s gē̂s: * kaì hypomonḕn anthrṓpou apṓlesas.⊥

20
ὦσας αὐτὸν εἰς τέλος, καὶ ᾤχετο· ἐπέστησας αὐτῷ τὸ πρόσωπον καὶ ἐξαπέστειλας·

ō̂sas autòn eis télos, kaì ṓicheto: epéstēsas autō̂i tò prósōpon kaì exapésteilas:

21
πολλῶν δὲ γενομένων τῶν υἱῶν αὐτοῦ οὐκ οἶδεν, ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται, οὐκ ἐπίσταται·

pollō̂n dè genoménōn tō̂n hyiō̂n autoû ouk oîden, eàn dè olígoi génōntai, ouk epístatai:

22
ἀλλ’ ἢ αἱ σάρκες αὐτοῦ ἤλγησαν, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ἐπένθησεν.

all’ ḕ hai sárkes autoû ḗlgēsan, hē dè psychḕ autoû epénthēsen.