Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Υπολαβὼν δὲ Ελιϕας ὁ θαιμανίτης λέγει

‘Ypolabṑn dè Eliphas ho thaimanítēs légei

2
Πότερον σοϕὸς ἀπόκρισιν δώσει συνέσεως πνεύματος καὶ ἐνέπλησεν πόνον γαστρὸς

Póteron sophòs apókrisin dṓsei synéseōs pneúmatos kaì enéplēsen pónon gastròs

3
ἐλέγχων ἐν ῥήμασιν, οἷς οὐ δεῖ, ἐν λόγοις, οἷς οὐδὲν ὄϕελος;

elénchōn en rhḗmasin, hoîs ou deî, en lógois, hoîs oudèn óphelos?

4
οὐ καὶ σὺ ἀπεποιήσω ϕόβον, συνετελέσω δὲ ῥήματα τοιαῦτα ἔναντι τοῦ κυρίου;

ou kaì sỳ apepoiḗsō phóbon, synetelésō dè rhḗmata toiaûta énanti toû kyríou?

5
ἔνοχος εἶ ῥήμασιν στόματός σου οὐδὲ διέκρινας ῥήματα δυναστῶν·

énochos eî rhḗmasin stómatós sou oudè diékrinas rhḗmata dynastō̂n:

6
ἐλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα καὶ μὴ ἐγώ, τὰ δὲ χείλη σου καταμαρτυρήσουσίν σου.

elénxai se tò sòn stóma kaì mḕ egṓ, tà dè cheílē sou katamartyrḗsousín sou.

7
τί γάρ; μὴ πρῶτος ἀνθρώπων ἐγενήθης; ἢ πρὸ θινῶν ἐπάγης;

tí gár? mḕ prō̂tos anthrṓpōn egenḗthēs? ḕ prò thinō̂n epágēs?

8
ἦ σύνταγμα κυρίου ἀκήκοας, εἰς δὲ σὲ ἀϕίκετο σοϕία;

ē̂ sýntagma kyríou akḗkoas, eis dè sè aphíketo sophía?

9
τί γὰρ οἶδας, ὃ οὐκ οἴδαμεν; ἢ τί συνίεις, ὃ οὐχὶ καὶ ἡμεῖς;

tí gàr oîdas, hò ouk oídamen? ḕ tí syníeis, hò ouchì kaì hēmeîs?

10
* καί γε πρεσβύτης καί γε παλαιὸς ἐν ἡμῖν * βαρύτερος τοῦ πατρός σου ἡμέραις.⊥

* kaí ge presbýtēs kaí ge palaiòs en hēmîn * barýteros toû patrós sou hēmérais.⊥

11
ὀλίγα ὧν ἡμάρτηκας μεμαστίγωσαι, μεγάλως ὑπερβαλλόντως λελάληκας.

olíga hō̂n hēmártēkas memastígōsai, megálōs hyperballóntōs lelálēkas.

12
τί ἐτόλμησεν ἡ καρδία σου, ἢ τί ἐπήνεγκαν οἱ ὀϕθαλμοί σου,

tí etólmēsen hē kardía sou, ḕ tí epḗnenkan hoi ophthalmoí sou,

13
ὅτι θυμὸν ἔρρηξας ἔναντι κυρίου, ἐξήγαγες δὲ ἐκ στόματος ῥήματα τοιαῦτα;

hóti thymòn érrēxas énanti kyríou, exḗgages dè ek stómatos rhḗmata toiaûta?

14
τίς γὰρ ὢν βροτός, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος, ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός;

tís gàr ṑn brotós, hóti éstai ámemptos, ḕ hōs esómenos díkaios gennētòs gynaikós?

15
εἰ κατὰ ἁγίων οὐ πιστεύει, οὐρανὸς δὲ οὐ καθαρὸς ἐναντίον αὐτοῦ.

ei katà hagíōn ou pisteúei, ouranòs dè ou katharòs enantíon autoû.

16
ἔα δὲ ἐβδελυγμένος καὶ ἀκάθαρτος, ἀνὴρ πίνων ἀδικίας ἴσα ποτῷ.

éa dè ebdelygménos kaì akáthartos, anḕr pínōn adikías ísa potō̂i.

17
ἀναγγελῶ δέ σοι, ἄκουέ μου· ἃ δὴ ἑώρακα, ἀναγγελῶ σοι,

anangelō̂ dé soi, ákoué mou: hà dḕ heṓraka, anangelō̂ soi,

18
ἃ σοϕοὶ ἐροῦσιν καὶ οὐκ ἔκρυψαν πατέρας αὐτῶν·

hà sophoì eroûsin kaì ouk ékrypsan patéras autō̂n:

19
αὐτοῖς μόνοις ἐδόθη ἡ γῆ, καὶ οὐκ ἐπῆλθεν ἀλλογενὴς ἐπ’ αὐτούς.

autoîs mónois edóthē hē gē̂, kaì ouk epē̂lthen allogenḕs ep’ autoús.

20
πᾶς ὁ βίος ἀσεβοῦς ἐν ϕροντίδι, ἔτη δὲ ἀριθμητὰ δεδομένα δυνάστῃ,

pâs ho bíos aseboûs en phrontídi, étē dè arithmētà dedoména dynástēi,

21
ὁ δὲ ϕόβος αὐτοῦ ἐν ὠσὶν αὐτοῦ· ὅταν δοκῇ ἤδη εἰρηνεύειν, ἥξει αὐτοῦ ἡ καταστροϕή.

ho dè phóbos autoû en ōsìn autoû: hótan dokē̂i ḗdē eirēneúein, hḗxei autoû hē katastrophḗ.

22
μὴ πιστευέτω ἀποστραϕῆναι ἀπὸ σκότους· ἐντέταλται γὰρ ἤδη εἰς χεῖρας σιδήρου,

mḕ pisteuétō apostraphē̂nai apò skótous: entétaltai gàr ḗdē eis cheîras sidḗrou,

23
κατατέτακται δὲ εἰς σῖτα γυψίν· οἶδεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὅτι μένει εἰς πτῶμα. ἡμέρα δὲ αὐτὸν σκοτεινὴ στροβήσει,

katatétaktai dè eis sîta gypsín: oîden dè en heautō̂i hóti ménei eis ptō̂ma. hēméra dè autòn skoteinḕ strobḗsei,

24
ἀνάγκη δὲ καὶ θλῖψις αὐτὸν καθέξει ὥσπερ στρατηγὸς πρωτοστάτης πίπτων.

anánkē dè kaì thlîpsis autòn kathéxei hṓsper stratēgòs prōtostátēs píptōn.

25
ὅτι ἦρκεν χεῖρας ἐναντίον τοῦ κυρίου, ἔναντι δὲ κυρίου παντοκράτορος ἐτραχηλίασεν,

hóti ē̂rken cheîras enantíon toû kyríou, énanti dè kyríou pantokrátoros etrachēlíasen,

26
ἔδραμεν δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ὕβρει * ἐν πάχει νώτου ἀσπίδος αὐτοῦ,

édramen dè enantíon autoû hýbrei * en páchei nṓtou aspídos autoû,

27
* ὅτι ἐκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν στέατι αὐτοῦ * καὶ ἐποίησεν περιστόμιον ἐπὶ τῶν μηρίων.⊥

* hóti ekálypsen tò prósōpon autoû en stéati autoû * kaì epoíēsen peristómion epì tō̂n mēríōn.⊥

28
αὐλισθείη δὲ πόλεις ἐρήμους, εἰσέλθοι δὲ εἰς οἴκους ἀοικήτους· ἃ δὲ ἐκεῖνοι ἡτοίμασαν, ἄλλοι ἀποίσονται.

aulistheíē dè póleis erḗmous, eisélthoi dè eis oíkous aoikḗtous: hà dè ekeînoi hētoímasan, álloi apoísontai.

29
οὔτε μὴ πλουτισθῇ, οὔτε μὴ μείνῃ αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα· οὐ μὴ βάλῃ ἐπὶ τὴν γῆν σκιὰν

oúte mḕ ploutisthē̂i, oúte mḕ meínēi autoû tà hypárchonta: ou mḕ bálēi epì tḕn gē̂n skiàn

30
οὐδὲ μὴ ἐκϕύγῃ τὸ σκότος· τὸν βλαστὸν αὐτοῦ μαράναι ἄνεμος, ἐκπέσοι δὲ αὐτοῦ τὸ ἄνθος.

oudè mḕ ekphýgēi tò skótos: tòn blastòn autoû maránai ánemos, ekpésoi dè autoû tò ánthos.

31
μὴ πιστευέτω ὅτι ὑπομενεῖ, κενὰ γὰρ ἀποβήσεται αὐτῷ·

mḕ pisteuétō hóti hypomeneî, kenà gàr apobḗsetai autō̂i:

32
ἡ τομὴ αὐτοῦ πρὸ ὥρας ϕθαρήσεται, καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ πυκάσῃ·

hē tomḕ autoû prò hṓras phtharḗsetai, kaì ho rhádamnos autoû ou mḕ pykásēi:

33
τρυγηθείη δὲ ὥσπερ ὄμϕαξ πρὸ ὥρας, ἐκπέσοι δὲ ὡς ἄνθος ἐλαίας.

trygētheíē dè hṓsper ómphax prò hṓras, ekpésoi dè hōs ánthos elaías.

34
μαρτύριον γὰρ ἀσεβοῦς θάνατος, πῦρ δὲ καύσει οἴκους δωροδεκτῶν.

martýrion gàr aseboûs thánatos, pŷr dè kaúsei oíkous dōrodektō̂n.

35
ἐν γαστρὶ δὲ λήμψεται ὀδύνας, ἀποβήσεται δὲ αὐτῷ κενά, ἡ δὲ κοιλία αὐτοῦ ὑποίσει δόλον.

en gastrì dè lḗmpsetai odýnas, apobḗsetai dè autō̂i kená, hē dè koilía autoû hypoísei dólon.