Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Υπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει

‘Ypolabṑn dè Iōb légei

2
’Ακήκοα τοιαῦτα πολλά· παρακλήτορες κακῶν πάντες.

’Akḗkoa toiaûta pollá: paraklḗtores kakō̂n pántes.

3
τί γάρ; μὴ τάξις ἐστὶν ῥήμασιν πνεύματος; * ἢ τί παρενοχλήσει σοι, ὅτι ἀποκρίνῃ;⊥

tí gár? mḕ táxis estìn rhḗmasin pneúmatos? * ḕ tí parenochlḗsei soi, hóti apokrínēi?⊥

4
κἀγὼ καθ’ ὑμᾶς λαλήσω, εἰ ὑπέκειτό γε ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀντὶ τῆς ἐμῆς· εἶτ’ ἐναλοῦμαι ὑμῖν ῥήμασιν, κινήσω δὲ καθ’ ὑμῶν κεϕαλήν·

kagṑ kath’ hymâs lalḗsō, ei hypékeitó ge hē psychḕ hymō̂n antì tē̂s emē̂s: eît’ enaloûmai hymîn rhḗmasin, kinḗsō dè kath’ hymō̂n kephalḗn:

5
εἴη δὲ ἰσχὺς ἐν τῷ στόματί μου, κίνησιν δὲ χειλέων οὐ ϕείσομαι.

eíē dè ischỳs en tō̂i stómatí mou, kínēsin dè cheiléōn ou pheísomai.

6
ἐὰν γὰρ λαλήσω, οὐκ ἀλγήσω τὸ τραῦμα· ἐὰν δὲ καὶ σιωπήσω, τί ἔλαττον τρωθήσομαι;

eàn gàr lalḗsō, ouk algḗsō tò traûma: eàn dè kaì siōpḗsō, tí élatton trōthḗsomai?

7
νῦν δὲ κατάκοπόν με πεποίηκεν, μωρόν, σεσηπότα,

nŷn dè katákopón me pepoíēken, mōrón, sesēpóta,

8
* καὶ ἐπελάβου μου, εἰς μαρτύριον ἐγενήθη· * καὶ ἀνέστη ἐν ἐμοὶ τὸ ψεῦδός μου, * κατὰ πρόσωπόν μου ἀνταπεκρίθη.⊥

* kaì epelábou mou, eis martýrion egenḗthē: * kaì anéstē en emoì tò pseûdós mou, * katà prósōpón mou antapekríthē.⊥

9
ὀργῇ χρησάμενος κατέβαλέν με, ἔβρυξεν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας, βέλη πειρατῶν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμοὶ ἔπεσεν.

orgē̂i chrēsámenos katébalén me, ébryxen ep’ emè toùs odóntas, bélē peiratō̂n autoû ep’ emoì épesen.

10
ἀκίσιν ὀϕθαλμῶν ἐνήλατο, ὀξεῖ ἔπαισέν με εἰς σιαγόνα, ὁμοθυμαδὸν δὲ κατέδραμον ἐπ’ ἐμοί.

akísin ophthalmō̂n enḗlato, oxeî épaisén me eis siagóna, homothymadòn dè katédramon ep’ emoí.

11
παρέδωκεν γάρ με ὁ κύριος εἰς χεῖρας ἀδίκου, ἐπὶ δὲ ἀσεβέσιν ἔρριψέν με·

parédōken gár me ho kýrios eis cheîras adíkou, epì dè asebésin érripsén me:

12
εἰρηνεύοντα διεσκέδασέν με, λαβών με τῆς κόμης διέτιλεν, κατέστησέν με ὥσπερ σκοπόν.

eirēneúonta dieskédasén me, labṓn me tē̂s kómēs diétilen, katéstēsén me hṓsper skopón.

13
ἐκύκλωσάν με λόγχαις βάλλοντες εἰς νεϕρούς μου οὐ ϕειδόμενοι, ἐξέχεαν εἰς τὴν γῆν τὴν χολήν μου·

ekýklōsán me lónchais bállontes eis nephroús mou ou pheidómenoi, exéchean eis tḕn gē̂n tḕn cholḗn mou:

14
κατέβαλόν με πτῶμα ἐπὶ πτώματι, ἔδραμον πρός με δυνάμενοι.

katébalón me ptō̂ma epì ptṓmati, édramon prós me dynámenoi.

15
σάκκον ἔρραψα ἐπὶ βύρσης μου, τὸ δὲ σθένος μου ἐν γῇ ἐσβέσθη.

sákkon érrapsa epì býrsēs mou, tò dè sthénos mou en gē̂i esbésthē.

16
ἡ γαστήρ μου συγκέκαυται ἀπὸ κλαυθμοῦ, ἐπὶ δὲ βλεϕάροις μου σκιά.

hē gastḗr mou synkékautai apò klauthmoû, epì dè blephárois mou skiá.

17
ἄδικον δὲ οὐδὲν ἦν ἐν χερσίν μου, εὐχὴ δέ μου καθαρά.

ádikon dè oudèn ē̂n en chersín mou, euchḕ dé mou kathará.

18
γῆ, μὴ ἐπικαλύψῃς ἐϕ’ αἵματι τῆς σαρκός μου, μηδὲ εἴη τόπος τῇ κραυγῇ μου.

gē̂, mḕ epikalýpsēis eph’ haímati tē̂s sarkós mou, mēdè eíē tópos tē̂i kraugē̂i mou.

19
καὶ νῦν ἰδοὺ ἐν οὐρανοῖς ὁ μάρτυς μου, ὁ δὲ συνίστωρ μου ἐν ὑψίστοις.

kaì nŷn idoù en ouranoîs ho mártys mou, ho dè synístōr mou en hypsístois.

20
ἀϕίκοιτό μου ἡ δέησις πρὸς κύριον, ἔναντι δὲ αὐτοῦ στάζοι μου ὁ ὀϕθαλμός.

aphíkoitó mou hē déēsis pròs kýrion, énanti dè autoû stázoi mou ho ophthalmós.

21
εἴη δὲ ἔλεγχος ἀνδρὶ ἔναντι κυρίου * καὶ υἱὸς ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ.⊥

eíē dè élenchos andrì énanti kyríou * kaì hyiòs anthrṓpou tō̂i plēsíon autoû.⊥

22
ἔτη δὲ ἀριθμητὰ ἥκασιν, ὁδῷ δέ, ᾗ οὐκ ἐπαναστραϕήσομαι, πορεύσομαι.

étē dè arithmētà hḗkasin, hodō̂i dé, hē̂i ouk epanastraphḗsomai, poreúsomai.