Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Υπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει

‘Ypolabṑn dè Iōb légei

2
’Ακούσατε ἀκούσατέ μου τῶν λόγων, ἵνα μὴ ᾖ μοι παρ’ ὑμῶν αὕτη ἡ παράκλησις.

’Akoúsate akoúsaté mou tō̂n lógōn, hína mḕ ē̂i moi par’ hymō̂n haútē hē paráklēsis.

3
ἄρατέ με, ἐγὼ δὲ λαλήσω, εἶτ’ οὐ καταγελάσετέ μου.

áraté me, egṑ dè lalḗsō, eît’ ou katageláseté mou.

4
τί γάρ; μὴ ἀνθρώπου μου ἡ ἔλεγξις; ἢ διὰ τί οὐ θυμωθήσομαι;

tí gár? mḕ anthrṓpou mou hē élenxis? ḕ dià tí ou thymōthḗsomai?

5
εἰσβλέψαντες εἰς ἐμὲ θαυμάσατε χεῖρα θέντες ἐπὶ σιαγόνι.

eisblépsantes eis emè thaumásate cheîra théntes epì siagóni.

6
ἐάν τε γὰρ μνησθῶ, ἐσπούδακα, ἔχουσιν δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι.

eán te gàr mnēsthō̂, espoúdaka, échousin dé mou tàs sárkas odýnai.

7
διὰ τί ἀσεβεῖς ζῶσιν, πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτῳ;

dià tí asebeîs zō̂sin, pepalaíōntai dè kaì en ploútōi?

8
ὁ σπόρος αὐτῶν κατὰ ψυχήν, τὰ δὲ τέκνα αὐτῶν ἐν ὀϕθαλμοῖς.

ho spóros autō̂n katà psychḗn, tà dè tékna autō̂n en ophthalmoîs.

9
οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνοῦσιν, ϕόβος δὲ οὐδαμοῦ, μάστιξ δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ’ αὐτοῖς.

hoi oîkoi autō̂n euthēnoûsin, phóbos dè oudamoû, mástix dè parà kyríou ouk éstin ep’ autoîs.

10
ἡ βοῦς αὐτῶν οὐκ ὠμοτόκησεν, διεσώθη δὲ αὐτῶν ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐκ ἔσϕαλεν.

hē boûs autō̂n ouk ōmotókēsen, diesṓthē dè autō̂n en gastrì échousa kaì ouk ésphalen.

11
μένουσιν δὲ ὡς πρόβατα αἰώνια, τὰ δὲ παιδία αὐτῶν προσπαίζουσιν

ménousin dè hōs próbata aiṓnia, tà dè paidía autō̂n prospaízousin

12
ἀναλαβόντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ εὐϕραίνονται ϕωνῇ ψαλμοῦ.

analabóntes psaltḗrion kaì kitháran kaì euphraínontai phōnē̂i psalmoû.

13
συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν, ἐν δὲ ἀναπαύσει ᾅδου ἐκοιμήθησαν.

synetélesan dè en agathoîs tòn bíon autō̂n, en dè anapaúsei hā́idou ekoimḗthēsan.

14
λέγει δὲ κυρίῳ ’Απόστα ἀπ’ ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι·

légei dè kyríōi ’Apósta ap’ emoû, hodoús sou eidénai ou boúlomai:

15
* τί ἱκανός, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; * καὶ τίς ὠϕέλεια, ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ;⊥

* tí hikanós, hóti douleúsomen autō̂i? * kaì tís ōphéleia, hóti apantḗsomen autō̂i?⊥

16
ἐν χερσὶν γὰρ ἦν αὐτῶν τὰ ἀγαθά, ἔργα δὲ ἀσεβῶν οὐκ ἐϕορᾷ.

en chersìn gàr ē̂n autō̂n tà agathá, érga dè asebō̂n ouk ephorā̂i.

17
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεβῶν λύχνος σβεσθήσεται, ἐπελεύσεται δὲ αὐτοῖς ἡ καταστροϕή, ὠδῖνες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς.

ou mḕn dè allà kaì asebō̂n lýchnos sbesthḗsetai, epeleúsetai dè autoîs hē katastrophḗ, ōdînes dè autoùs héxousin apò orgē̂s.

18
ἔσονται δὲ ὥσπερ ἄχυρα πρὸ ἀνέμου ἢ ὥσπερ κονιορτός, ὃν ὑϕείλατο λαῖλαψ.

ésontai dè hṓsper áchyra prò anémou ḕ hṓsper koniortós, hòn hypheílato laîlaps.

19
ἐκλίποι υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· * ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται.⊥

eklípoi hyioùs tà hypárchonta autoû: * antapodṓsei pròs autòn kaì gnṓsetai.⊥

20
ἴδοισαν οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ σϕαγήν, ἀπὸ δὲ κυρίου μὴ διασωθείη·

ídoisan hoi ophthalmoì autoû tḕn heautoû sphagḗn, apò dè kyríou mḕ diasōtheíē:

21
* ὅτι τί θέλημα αὐτοῦ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ μετ’ αὐτόν; * καὶ ἀριθμοὶ μηνῶν αὐτοῦ διῃρέθησαν.⊥

* hóti tí thélēma autoû en oíkōi autoû met’ autón? * kaì arithmoì mēnō̂n autoû diēiréthēsan.⊥

22
πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην; αὐτὸς δὲ ϕόνους διακρινεῖ.

póteron ouchì ho kýriós estin ho didáskōn sýnesin kaì epistḗmēn? autòs dè phónous diakrineî.

23
* οὗτος ἀποθανεῖται ἐν κράτει ἁπλοσύνης αὐτοῦ, * ὅλος δὲ εὐπαθῶν καὶ εὐθηνῶν·⊥

* hoûtos apothaneîtai en krátei haplosýnēs autoû, * hólos dè eupathō̂n kaì euthēnō̂n:⊥

24
τὰ δὲ ἔγκατα αὐτοῦ πλήρη στέατος, μυελὸς δὲ αὐτοῦ διαχεῖται.

tà dè énkata autoû plḗrē stéatos, myelòs dè autoû diacheîtai.

25
ὁ δὲ τελευτᾷ ὑπὸ πικρίας ψυχῆς οὐ ϕαγὼν οὐδὲν ἀγαθόν.

ho dè teleutā̂i hypò pikrías psychē̂s ou phagṑn oudèn agathón.

26
ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς κοιμῶνται, σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐκάλυψεν.

homothymadòn dè epì gē̂s koimō̂ntai, sapría dè autoùs ekálypsen.

27
ὥστε οἶδα ὑμᾶς ὅτι τόλμῃ ἐπίκεισθέ μοι·

hṓste oîda hymâs hóti tólmēi epíkeisthé moi:

28
* ὅτι ἐρεῖτε Ποῦ ἐστιν οἶκος ἄρχοντος; * καὶ ποῦ ἐστιν ἡ σκέπη τῶν σκηνωμάτων τῶν ἀσεβῶν;

* hóti ereîte Poû estin oîkos árchontos? * kaì poû estin hē sképē tō̂n skēnōmátōn tō̂n asebō̂n?

29
* ἐρωτήσατε παραπορευομένους ὁδόν, * καὶ τὰ σημεῖα αὐτῶν οὐκ ἀπαλλοτριώσετε·

* erōtḗsate paraporeuoménous hodón, * kaì tà sēmeîa autō̂n ouk apallotriṓsete:

30
* ὅτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας κουϕίζεται ὁ πονηρός, * εἰς ἡμέραν ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχθήσονται.

* hóti eis hēméran apōleías kouphízetai ho ponērós, * eis hēméran orgē̂s autoû apachthḗsontai.

31
* τίς ἀπαγγελεῖ ἐπὶ προσώπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; * καὶ αὐτὸς ἐποίησεν, τίς ἀνταποδώσει αὐτῷ;

* tís apangeleî epì prosṓpou autoû tḕn hodòn autoû? * kaì autòs epoíēsen, tís antapodṓsei autō̂i?

32
* καὶ αὐτὸς εἰς τάϕους ἀπηνέχθη * καὶ ἐπὶ σορῷ ἠγρύπνησεν.

* kaì autòs eis táphous apēnéchthē * kaì epì sorō̂i ēgrýpnēsen.

33
* ἐγλυκάνθησαν αὐτῷ χάλικες χειμάρρου, * καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται, * καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἀναρίθμητοι.⊥

* eglykánthēsan autō̂i chálikes cheimárrou, * kaì opísō autoû pâs ánthrōpos apeleúsetai, * kaì émprosthen autoû anaríthmētoi.⊥

34
πῶς δὲ παρακαλεῖτέ με κενά; τὸ δὲ ἐμὲ καταπαύσασθαι ἀϕ’ ὑμῶν οὐδέν.

pō̂s dè parakaleîté me kená? tò dè emè katapaúsasthai aph’ hymō̂n oudén.