Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 29

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ετι δὲ προσθεὶς Ιωβ εἶπεν τῷ προοιμίῳ

῎Eti dè prostheìs Iōb eîpen tō̂i prooimíōi

2
Τίς ἄν με θείη κατὰ μῆνα ἔμπροσθεν ἡμερῶν, ὧν με ὁ θεὸς ἐϕύλαξεν;

Tís án me theíē katà mē̂na émprosthen hēmerō̂n, hō̂n me ho theòs ephýlaxen?

3
ὡς ὅτε ηὔγει ὁ λύχνος αὐτοῦ ὑπὲρ κεϕαλῆς μου, ὅτε τῷ ϕωτὶ αὐτοῦ ἐπορευόμην ἐν σκότει·

hōs hóte ēýgei ho lýchnos autoû hypèr kephalē̂s mou, hóte tō̂i phōtì autoû eporeuómēn en skótei:

4
ὅτε ἤμην ἐπιβρίθων ὁδοῖς, ὅτε ὁ θεὸς ἐπισκοπὴν ἐποιεῖτο τοῦ οἴκου μου·

hóte ḗmēn epibríthōn hodoîs, hóte ho theòs episkopḕn epoieîto toû oíkou mou:

5
ὅτε ἤμην ὑλώδης λίαν, κύκλῳ δέ μου οἱ παῖδες·

hóte ḗmēn hylṓdēs lían, kýklōi dé mou hoi paîdes:

6
ὅτε ἐχέοντό μου αἱ ὁδοὶ βουτύρῳ, τὰ δὲ ὄρη μου ἐχέοντο γάλακτι·

hóte echéontó mou hai hodoì boutýrōi, tà dè órē mou echéonto gálakti:

7
ὅτε ἐξεπορευόμην ὄρθριος ἐν πόλει, ἐν δὲ πλατείαις ἐτίθετό μου ὁ δίϕρος.

hóte exeporeuómēn órthrios en pólei, en dè plateíais etíthetó mou ho díphros.

8
ἰδόντες με νεανίσκοι ἐκρύβησαν, πρεσβῦται δὲ πάντες ἔστησαν·

idóntes me neanískoi ekrýbēsan, presbŷtai dè pántes éstēsan:

9
ἁδροὶ δὲ ἐπαύσαντο λαλοῦντες δάκτυλον ἐπιθέντες ἐπὶ στόματι.

hadroì dè epaúsanto laloûntes dáktylon epithéntes epì stómati.

10
οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐμακάρισάν με, * καὶ γλῶσσα αὐτῶν τῷ λάρυγγι αὐτῶν ἐκολλήθη·

hoi dè akoúsantes emakárisán me, * kaì glō̂ssa autō̂n tō̂i láryngi autō̂n ekollḗthē:

11
* ὅτι οὖς ἤκουσεν καὶ ἐμακάρισέν με,⊥ ὀϕθαλμὸς δὲ ἰδών με ἐξέκλινεν.

* hóti oûs ḗkousen kaì emakárisén me,⊥ ophthalmòs dè idṓn me exéklinen.

12
διέσωσα γὰρ πτωχὸν ἐκ χειρὸς δυνάστου καὶ ὀρϕανῷ, ᾧ οὐκ ἦν βοηθός, ἐβοήθησα·

diésōsa gàr ptōchòn ek cheiròs dynástou kaì orphanō̂i, hō̂i ouk ē̂n boēthós, eboḗthēsa:

13
* εὐλογία ἀπολλυμένου ἐπ’ ἐμὲ ἔλθοι,⊥ στόμα δὲ χήρας με εὐλόγησεν.

* eulogía apollyménou ep’ emè élthoi,⊥ stóma dè chḗras me eulógēsen.

14
δικαιοσύνην δὲ ἐνεδεδύκειν, ἠμϕιασάμην δὲ κρίμα ἴσα διπλοΐδι.

dikaiosýnēn dè enededýkein, ēmphiasámēn dè kríma ísa diploḯdi.

15
ὀϕθαλμὸς ἤμην τυϕλῶν, ποὺς δὲ χωλῶν.

ophthalmòs ḗmēn typhlō̂n, poùs dè chōlō̂n.

16
ἐγὼ ἤμην πατὴρ ἀδυνάτων, δίκην δέ, ἣν οὐκ ᾔδειν, ἐξιχνίασα·

egṑ ḗmēn patḕr adynátōn, díkēn dé, hḕn ouk ḗidein, exichníasa:

17
συνέτριψα δὲ μύλας ἀδίκων, ἐκ δὲ μέσου τῶν ὀδόντων αὐτῶν ἅρπαγμα ἐξέσπασα.

synétripsa dè mýlas adíkōn, ek dè mésou tō̂n odóntōn autō̂n hárpagma exéspasa.

18
εἶπα δέ ‘Η ἡλικία μου γηράσει, ὥσπερ στέλεχος ϕοίνικος πολὺν χρόνον βιώσω·

eîpa dé ‘Ē hēlikía mou gērásei, hṓsper stélechos phoínikos polỳn chrónon biṓsō:

19
* ἡ ῥίζα μου διήνοικται ἐπὶ ὕδατος, * καὶ δρόσος αὐλισθήσεται ἐν τῷ θερισμῷ μου·

* hē rhíza mou diḗnoiktai epì hýdatos, * kaì drósos aulisthḗsetai en tō̂i therismō̂i mou:

20
* ἡ δόξα μου καινὴ μετ’ ἐμοῦ, * καὶ τὸ τόξον μου ἐν χειρὶ αὐτοῦ πορεύσεται.⊥

* hē dóxa mou kainḕ met’ emoû, * kaì tò tóxon mou en cheirì autoû poreúsetai.⊥

21
ἐμοῦ ἀκούσαντες προσέσχον, ἐσιώπησαν δὲ ἐπὶ τῇ ἐμῇ βουλῇ·

emoû akoúsantes proséschon, esiṓpēsan dè epì tē̂i emē̂i boulē̂i:

22
ἐπὶ δὲ τῷ ἐμῷ ῥήματι οὐ προσέθεντο, περιχαρεῖς δὲ ἐγίνοντο, ὁπόταν αὐτοῖς ἐλάλουν·

epì dè tō̂i emō̂i rhḗmati ou proséthento, perichareîs dè egínonto, hopótan autoîs eláloun:

23
ὥσπερ γῆ διψῶσα προσδεχομένη τὸν ὑετόν, οὕτως οὗτοι τὴν ἐμὴν λαλιάν.

hṓsper gē̂ dipsō̂sa prosdechoménē tòn hyetón, hoútōs hoûtoi tḕn emḕn lalián.

24
ἐὰν γελάσω πρὸς αὐτούς, οὐ μὴ πιστεύσωσιν, * καὶ ϕῶς τοῦ προσώπου μου οὐκ ἀπέπιπτεν·

eàn gelásō pròs autoús, ou mḕ pisteúsōsin, * kaì phō̂s toû prosṓpou mou ouk apépipten:

25
* ἐξελεξάμην ὁδὸν αὐτῶν καὶ ἐκάθισα ἄρχων * καὶ κατεσκήνουν ὡσεὶ βασιλεὺς ἐν μονοζώνοις ὃν τρόπον παθεινοὺς παρακαλῶν.⊥

* exelexámēn hodòn autō̂n kaì ekáthisa árchōn * kaì kateskḗnoun hōseì basileùs en monozṓnois hòn trópon patheinoùs parakalō̂n.⊥