Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 36

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Προσθεὶς δὲ Ελιους ἔτι λέγει

Prostheìs dè Elious éti légei

2
Μεῖνόν με μικρὸν ἔτι, ἵνα διδάξω σε· ἔτι γὰρ ἐν ἐμοί ἐστιν λέξις.

Meînón me mikròn éti, hína didáxō se: éti gàr en emoí estin léxis.

3
ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστήμην μου μακρὰν ἔργοις δέ μου δίκαια ἐρῶ

analabṑn tḕn epistḗmēn mou makràn érgois dé mou díkaia erō̂

4
ἐπ’ ἀληθείας καὶ οὐκ ἄδικα ῥήματα· ἀδίκως συνίεις.

ep’ alētheías kaì ouk ádika rhḗmata: adíkōs syníeis.

5
γίγνωσκε δὲ ὅτι ὁ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον. * δυνατὸς ἰσχύι καρδίας

gígnōske dè hóti ho kýrios ou mḕ apopoiḗsētai tòn ákakon. * dynatòs ischýi kardías

6
* ἀσεβῆ οὐ μὴ ζωοποιήσει * καὶ κρίμα πτωχῶν δώσει.

* asebē̂ ou mḕ zōopoiḗsei * kaì kríma ptōchō̂n dṓsei.

7
* οὐκ ἀϕελεῖ ἀπὸ δικαίου ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ· * καὶ μετὰ βασιλέων εἰς θρόνον * καὶ καθιεῖ αὐτοὺς εἰς νεῖκος, καὶ ὑψωθήσονται.

* ouk apheleî apò dikaíou ophthalmoùs autoû: * kaì metà basiléōn eis thrónon * kaì kathieî autoùs eis neîkos, kaì hypsōthḗsontai.

8
* καὶ εἰ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις * συσχεθήσονται ἐν σχοινίοις πενίας,

* kaì ei pepedēménoi en cheiropédais * syschethḗsontai en schoiníois penías,

9
* καὶ ἀναγγελεῖ αὐτοῖς τὰ ἔργα αὐτῶν * καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ὅτι ἰσχύσουσιν.⊥

* kaì anangeleî autoîs tà érga autō̂n * kaì tà paraptṓmata autō̂n, hóti ischýsousin.⊥

10
ἀλλὰ τοῦ δικαίου εἰσακούσεται· * καὶ εἶπεν ὅτι ἐπιστραϕήσονται ἐξ ἀδικίας.

allà toû dikaíou eisakoúsetai: * kaì eîpen hóti epistraphḗsontai ex adikías.

11
* ἐὰν ἀκούσωσιν καὶ δουλεύσωσιν, * συντελέσουσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς * καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις.⊥

* eàn akoúsōsin kaì douleúsōsin, * syntelésousin tàs hēméras autō̂n en agathoîs * kaì tà étē autō̂n en euprepeíais.⊥

12
ἀσεβεῖς δὲ οὐ διασῴζει παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ διότι νουθετούμενοι ἀνήκοοι ἦσαν.

asebeîs dè ou diasṓizei parà tò mḕ boúlesthai eidénai autoùs tòn kýrion kaì dióti nouthetoúmenoi anḗkooi ē̂san.

13
* καὶ ὑποκριταὶ καρδίᾳ τάξουσιν θυμόν· * οὐ βοήσονται, ὅτι ἔδησεν αὐτούς.⊥

* kaì hypokritaì kardíāi táxousin thymón: * ou boḗsontai, hóti édēsen autoús.⊥

14
ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ἡ ψυχὴ αὐτῶν, ἡ δὲ ζωὴ αὐτῶν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων,

apothánoi toínyn en neótēti hē psychḕ autō̂n, hē dè zōḕ autō̂n titrōskoménē hypò angélōn,

15
ἀνθ’ ὧν ἔθλιψαν ἀσθενῆ καὶ ἀδύνατον· κρίμα δὲ πραέων ἐκθήσει.

anth’ hō̂n éthlipsan asthenē̂ kaì adýnaton: kríma dè praéōn ekthḗsei.

16
* καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθροῦ· * ἄβυσσος, κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς· * καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος.⊥

* kaì proséti ēpátēsén se ek stómatos echthroû: * ábyssos, katáchysis hypokátō autē̂s: * kaì katébē trápezá sou plḗrēs piótētos.⊥

17
οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων κρίμα,

ouch hysterḗsei dè apò dikaíōn kríma,

18
θυμὸς δὲ ἐπ’ ἀσεβεῖς ἔσται δι’ ἀσέβειαν δώρων, ὧν ἐδέχοντο ἐπ’ ἀδικίαις.

thymòs dè ep’ asebeîs éstai di’ asébeian dṓrōn, hō̂n edéchonto ep’ adikíais.

19
μή σε ἐκκλινάτω ἑκὼν ὁ νοῦς δεήσεως ἐν ἀνάγκῃ ὄντων ἀδυνάτων, * καὶ πάντας τοὺς κραταιοῦντας ἰσχύν.

mḗ se ekklinátō hekṑn ho noûs deḗseōs en anánkēi óntōn adynátōn, * kaì pántas toùs krataioûntas ischýn.

20
* μὴ ἐξελκύσῃς τὴν νύκτα * τοῦ ἀναβῆναι λαοὺς ἀντ’ αὐτῶν·⊥

* mḕ exelkýsēis tḕn nýkta * toû anabē̂nai laoùs ant’ autō̂n:⊥

21
ἀλλὰ ϕύλαξαι μὴ πράξῃς ἄτοπα· * ἐπὶ τοῦτον γὰρ ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας.

allà phýlaxai mḕ práxēis átopa: * epì toûton gàr exeílō apò ptōcheías.

22
* ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς κραταιώσει ἐν ἰσχύι αὐτοῦ·⊥ τίς γάρ ἐστιν κατ’ αὐτὸν δυνάστης;

* idoù ho ischyròs krataiṓsei en ischýi autoû:⊥ tís gár estin kat’ autòn dynástēs?

23
τίς δέ ἐστιν ὁ ἐτάζων αὐτοῦ τὰ ἔργα; ἢ τίς ὁ εἴπας ῎Επραξεν ἄδικα;

tís dé estin ho etázōn autoû tà érga? ḕ tís ho eípas ῎Epraxen ádika?

24
μνήσθητι ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτοῦ τὰ ἔργα, * ὧν ἦρξαν ἄνδρες·

mnḗsthēti hóti megála estìn autoû tà érga, * hō̂n ē̂rxan ándres:

25
* πᾶς ἄνθρωπος εἶδεν ἐν ἑαυτῷ,⊥ ὅσοι τιτρωσκόμενοί εἰσιν βροτοί.

* pâs ánthrōpos eîden en heautō̂i,⊥ hósoi titrōskómenoí eisin brotoí.

26
* ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς πολύς, καὶ οὐ γνωσόμεθα· * ἀριθμὸς ἐτῶν αὐτοῦ καὶ ἀπέραντος.⊥

* idoù ho ischyròs polýs, kaì ou gnōsómetha: * arithmòs etō̂n autoû kaì apérantos.⊥

27
ἀριθμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ, * καὶ ἐπιχυθήσονται ὑετῷ εἰς νεϕέλην·

arithmētaì dè autō̂i stagónes hyetoû, * kaì epichythḗsontai hyetō̂i eis nephélēn:

28
* ῥυήσονται παλαιώματα,⊥ ἐσκίασεν δὲ νέϕη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτῶν.

* rhyḗsontai palaiṓmata,⊥ eskíasen dè néphē epì amythḗtōn brotō̂n.

28A
ὥραν ἔθετο κτήνεσιν, οἴδασιν δὲ κοίτης τάξιν.

hṓran étheto ktḗnesin, oídasin dè koítēs táxin.

28B
ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἐξίσταταί σου ἡ διάνοια οὐδὲ διαλλάσσεταί σου ἡ καρδία ἀπὸ σώματος;

epì toútois pâsin ouk exístataí sou hē diánoia oudè diallássetaí sou hē kardía apò sṓmatos?

29
* καὶ ἐὰν συνῇ ἀπεκτάσεις νεϕέλης, * ἰσότητα σκηνῆς αὐτοῦ,

* kaì eàn synē̂i apektáseis nephélēs, * isótēta skēnē̂s autoû,

30
* ἰδοὺ ἐκτείνει ἐπ’ αὐτὸν ηδω * καὶ ῥιζώματα τῆς θαλάσσης ἐκάλυψεν.

* idoù ekteínei ep’ autòn ēdō * kaì rhizṓmata tē̂s thalássēs ekálypsen.

31
* ἐν γὰρ αὐτοῖς κρινεῖ λαούς, * δώσει τροϕὴν τῷ ἰσχύοντι.

* en gàr autoîs krineî laoús, * dṓsei trophḕn tō̂i ischýonti.

32
* ἐπὶ χειρῶν ἐκάλυψεν ϕῶς * καὶ ἐνετείλατο περὶ αὐτῆς ἐν ἀπαντῶντι·

* epì cheirō̂n ekálypsen phō̂s * kaì eneteílato perì autē̂s en apantō̂nti:

33
* ἀναγγελεῖ περὶ αὐτοῦ ϕίλον αὐτοῦ· * κτῆσις καὶ περὶ ἀδικίας.

* anangeleî perì autoû phílon autoû: * ktē̂sis kaì perì adikías.