Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 37

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
* καὶ ταύτης ἐταράχθη ἡ καρδία μου * καὶ ἀπερρύη ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς.

* kaì taútēs etaráchthē hē kardía mou * kaì aperrýē ek toû tópou autē̂s.

2
* ἄκουε ἀκοὴν ἐν ὀργῇ θυμοῦ κυρίου, * καὶ μελέτη ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξελεύσεται.

* ákoue akoḕn en orgē̂i thymoû kyríou, * kaì melétē ek stómatos autoû exeleúsetai.

3
* ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀρχὴ αὐτοῦ, * καὶ τὸ ϕῶς αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς γῆς.

* hypokátō pantòs toû ouranoû archḕ autoû, * kaì tò phō̂s autoû epì pterýgōn tē̂s gē̂s.

4
* ὀπίσω αὐτοῦ βοήσεται ϕωνή, * βροντήσει ἐν ϕωνῇ ὕβρεως αὐτοῦ, * καὶ οὐκ ἀνταλλάξει αὐτούς, ὅτι ἀκούσει ϕωνὴν αὐτοῦ.

* opísō autoû boḗsetai phōnḗ, * brontḗsei en phōnē̂i hýbreōs autoû, * kaì ouk antalláxei autoús, hóti akoúsei phōnḕn autoû.

5
* βροντήσει ὁ ἰσχυρὸς ἐν ϕωνῇ αὐτοῦ θαυμάσια·⊥ ἐποίησεν γὰρ μεγάλα, ἃ οὐκ ᾔδειμεν,

* brontḗsei ho ischyròs en phōnē̂i autoû thaumásia:⊥ epoíēsen gàr megála, hà ouk ḗideimen,

6
συντάσσων χιόνι Γίνου ἐπὶ τῆς γῆς· * καὶ χειμὼν ὑετός, καὶ χειμὼν ὑετῶν δυναστείας αὐτοῦ.

syntássōn chióni Gínou epì tē̂s gē̂s: * kaì cheimṑn hyetós, kaì cheimṑn hyetō̂n dynasteías autoû.

7
* ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασϕραγίζει,⊥ ἵνα γνῷ πᾶς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν.

* en cheirì pantòs anthrṓpou katasphragízei,⊥ hína gnō̂i pâs ánthrōpos tḕn heautoû asthéneian.

8
εἰσῆλθεν δὲ θηρία ὑπὸ σκέπην, ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ κοίτης.

eisē̂lthen dè thēría hypò sképēn, hēsýchasan dè epì koítēs.

9
ἐκ ταμιείων ἐπέρχονται δῖναι, ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων ψῦχος.

ek tamieíōn epérchontai dînai, apò dè akrōtēríōn psŷchos.

10
* καὶ ἀπὸ πνοῆς ἰσχυροῦ δώσει πάγος,⊥ οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται·

* kaì apò pnoē̂s ischyroû dṓsei págos,⊥ oiakízei dè tò hýdōr hōs eàn boúlētai:

11
* καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεϕέλη, * διασκορπιεῖ νέϕος ϕῶς αὐτοῦ.

* kaì eklektòn kataplássei nephélē, * diaskorpieî néphos phō̂s autoû.

12
* καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει * ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτῶν· * πάντα, ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοῖς,⊥ ταῦτα συντέτακται παρ’ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς,

* kaì autòs kyklṓmata diastrépsei * en theeboulathō eis érga autō̂n: * pánta, hósa àn enteílētai autoîs,⊥ taûta syntétaktai par’ autoû epì tē̂s gē̂s,

13
* ἐὰν εἰς παιδείαν, ἐὰν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, * ἐὰν εἰς ἔλεος εὑρήσει αὐτόν.⊥

* eàn eis paideían, eàn eis tḕn gē̂n autoû, * eàn eis éleos heurḗsei autón.⊥

14
ἐνωτίζου ταῦτα, Ιωβ· στῆθι νουθετοῦ δύναμιν κυρίου.

enōtízou taûta, Iōb: stē̂thi nouthetoû dýnamin kyríou.

15
οἴδαμεν ὅτι ὁ θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτοῦ ϕῶς ποιήσας ἐκ σκότους.

oídamen hóti ho theòs étheto érga autoû phō̂s poiḗsas ek skótous.

16
ἐπίσταται δὲ διάκρισιν νεϕῶν, ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρῶν.

epístatai dè diákrisin nephō̂n, exaísia dè ptṓmata ponērō̂n.

17
σοῦ δὲ ἡ στολὴ θερμή· ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τῆς γῆς.

soû dè hē stolḕ thermḗ: hēsycházetai dè epì tē̂s gē̂s.

18
* στερεώσεις μετ’ αὐτοῦ εἰς παλαιώματα, * ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως.⊥

* stereṓseis met’ autoû eis palaiṓmata, * ischyraì hōs hórasis epichýseōs.⊥

19
διὰ τί; δίδαξόν με τί ἐροῦμεν αὐτῷ· καὶ παυσώμεθα πολλὰ λέγοντες.

dià tí? dídaxón me tí eroûmen autō̂i: kaì pausṓmetha pollà légontes.

20
μὴ βίβλος ἢ γραμματεύς μοι παρέστηκεν, ἵνα ἄνθρωπον ἑστηκὼς κατασιωπήσω;

mḕ bíblos ḕ grammateús moi paréstēken, hína ánthrōpon hestēkṑs katasiōpḗsō?

21
πᾶσιν δ’ οὐχ ὁρατὸν τὸ ϕῶς, * τηλαυγές ἐστιν ἐν τοῖς παλαιώμασιν,⊥ ὥσπερ τὸ παρ’ αὐτοῦ ἐπὶ νεϕῶν.

pâsin d’ ouch horatòn tò phō̂s, * tēlaugés estin en toîs palaiṓmasin,⊥ hṓsper tò par’ autoû epì nephō̂n.

22
ἀπὸ βορρᾶ νέϕη χρυσαυγοῦντα· ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος.

apò borrâ néphē chrysaugoûnta: epì toútois megálē hē dóxa kaì timḕ pantokrátoros.

23
καὶ οὐχ εὑρίσκομεν ἄλλον ὅμοιον τῇ ἰσχύι αὐτοῦ· ὁ τὰ δίκαια κρίνων, οὐκ οἴει ἐπακούειν αὐτόν;

kaì ouch heurískomen állon hómoion tē̂i ischýi autoû: ho tà díkaia krínōn, ouk oíei epakoúein autón?

24
διὸ ϕοβηθήσονται αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι, ϕοβηθήσονται δὲ αὐτὸν καὶ οἱ σοϕοὶ καρδίᾳ.

diò phobēthḗsontai autòn hoi ánthrōpoi, phobēthḗsontai dè autòn kaì hoi sophoì kardíāi.