Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 41

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
οὐχ ἑόρακας αὐτὸν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις τεθαύμακας;

ouch heórakas autòn oudè epì toîs legoménois tethaúmakas?

2
οὐ δέδοικας ὅτι ἡτοίμασταί μοι; τίς γάρ ἐστιν ὁ ἐμοὶ ἀντιστάς;

ou dédoikas hóti hētoímastaí moi? tís gár estin ho emoì antistás?

3
ἢ τίς ἀντιστήσεταί μοι καὶ ὑπομενεῖ, εἰ πᾶσα ἡ ὑπ’ οὐρανὸν ἐμή ἐστιν;

ḕ tís antistḗsetaí moi kaì hypomeneî, ei pâsa hē hyp’ ouranòn emḗ estin?

4
* οὐ σιωπήσομαι δι’ αὐτόν, * καὶ λόγον δυνάμεως ἐλεήσει τὸν ἴσον αὐτοῦ.⊥

* ou siōpḗsomai di’ autón, * kaì lógon dynámeōs eleḗsei tòn íson autoû.⊥

5
τίς ἀποκαλύψει πρόσωπον ἐνδύσεως αὐτοῦ; εἰς δὲ πτύξιν θώρακος αὐτοῦ τίς ἂν εἰσέλθοι;

tís apokalýpsei prósōpon endýseōs autoû? eis dè ptýxin thṓrakos autoû tís àn eisélthoi?

6
πύλας προσώπου αὐτοῦ τίς ἀνοίξει; κύκλῳ ὀδόντων αὐτοῦ ϕόβος.

pýlas prosṓpou autoû tís anoíxei? kýklōi odóntōn autoû phóbos.

7
τὰ ἔγκατα αὐτοῦ ἀσπίδες χάλκειαι, σύνδεσμος δὲ αὐτοῦ ὥσπερ σμιρίτης λίθος·

tà énkata autoû aspídes chálkeiai, sýndesmos dè autoû hṓsper smirítēs líthos:

8
* εἷς τοῦ ἑνὸς κολλῶνται,⊥ πνεῦμα δὲ οὐ μὴ διέλθῃ αὐτόν·

* heîs toû henòs kollō̂ntai,⊥ pneûma dè ou mḕ diélthēi autón:

9
* ἀνὴρ τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ προσκολληθήσεται, * συνέχονται καὶ οὐ μὴ ἀποσπασθῶσιν.⊥

* anḕr tō̂i adelphō̂i autoû proskollēthḗsetai, * synéchontai kaì ou mḕ apospasthō̂sin.⊥

10
ἐν πταρμῷ αὐτοῦ ἐπιϕαύσκεται ϕέγγος, οἱ δὲ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ εἶδος ἑωσϕόρου.

en ptarmō̂i autoû epiphaúsketai phéngos, hoi dè ophthalmoì autoû eîdos heōsphórou.

11
ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύονται λαμπάδες καιόμεναι καὶ διαρριπτοῦνται ἐσχάραι πυρός·

ek stómatos autoû ekporeúontai lampádes kaiómenai kaì diarriptoûntai eschárai pyrós:

12
ἐκ μυκτήρων αὐτοῦ ἐκπορεύεται καπνὸς καμίνου καιομένης πυρὶ ἀνθράκων·

ek myktḗrōn autoû ekporeúetai kapnòs kamínou kaioménēs pyrì anthrákōn:

13
ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἄνθρακες, ϕλὸξ δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται.

hē psychḕ autoû ánthrakes, phlòx dè ek stómatos autoû ekporeúetai.

14
ἐν δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ αὐλίζεται δύναμις, ἔμπροσθεν αὐτοῦ τρέχει ἀπώλεια.

en dè trachḗlōi autoû aulízetai dýnamis, émprosthen autoû tréchei apṓleia.

15
σάρκες δὲ σώματος αὐτοῦ κεκόλληνται· * καταχέει ἐπ’ αὐτόν, οὐ σαλευθήσεται.⊥

sárkes dè sṓmatos autoû kekóllēntai: * katachéei ep’ autón, ou saleuthḗsetai.⊥

16
ἡ καρδία αὐτοῦ πέπηγεν ὡς λίθος, ἕστηκεν δὲ ὥσπερ ἄκμων ἀνήλατος.

hē kardía autoû pépēgen hōs líthos, héstēken dè hṓsper ákmōn anḗlatos.

17
στραϕέντος δὲ αὐτοῦ ϕόβος θηρίοις τετράποσιν ἐπὶ γῆς ἁλλομένοις.

straphéntos dè autoû phóbos thēríois tetráposin epì gē̂s halloménois.

18
ἐὰν συναντήσωσιν αὐτῷ λόγχαι, οὐδὲν μὴ ποιήσωσιν * δόρυ ἐπηρμένον καὶ θώρακα·⊥

eàn synantḗsōsin autō̂i lónchai, oudèn mḕ poiḗsōsin * dóry epērménon kaì thṓraka:⊥

19
ἥγηται μὲν γὰρ σίδηρον ἄχυρα, χαλκὸν δὲ ὥσπερ ξύλον σαθρόν·

hḗgētai mèn gàr sídēron áchyra, chalkòn dè hṓsper xýlon sathrón:

20
οὐ μὴ τρώσῃ αὐτὸν τόξον χάλκειον, ἥγηται μὲν πετροβόλον χόρτον·

ou mḕ trṓsēi autòn tóxon chálkeion, hḗgētai mèn petrobólon chórton:

21
* ὡς καλάμη ἐλογίσθησαν σϕῦραι,⊥ καταγελᾷ δὲ σεισμοῦ πυρϕόρου.

* hōs kalámē elogísthēsan sphŷrai,⊥ katagelā̂i dè seismoû pyrphórou.

22
ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ ὀβελίσκοι ὀξεῖς, πᾶς δὲ χρυσὸς θαλάσσης ὑπ’ αὐτὸν ὥσπερ πηλὸς ἀμύθητος.

hē strōmnḕ autoû obelískoi oxeîs, pâs dè chrysòs thalássēs hyp’ autòn hṓsper pēlòs amýthētos.

23
ἀναζεῖ τὴν ἄβυσσον ὥσπερ χαλκεῖον, ἥγηται δὲ τὴν θάλασσαν ὥσπερ ἐξάλειπτρον,

anazeî tḕn ábysson hṓsper chalkeîon, hḗgētai dè tḕn thálassan hṓsper exáleiptron,

24
τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου ὥσπερ αἰχμάλωτον· * ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον.⊥

tòn dè tártaron tē̂s abýssou hṓsper aichmálōton: * elogísato ábysson eis perípaton.⊥

25
οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς ὅμοιον αὐτῷ πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων μου·

ouk éstin oudèn epì tē̂s gē̂s hómoion autō̂i pepoiēménon enkatapaízesthai hypò tō̂n angélōn mou:

26
πᾶν ὑψηλὸν ὁρᾷ, αὐτὸς δὲ βασιλεὺς πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν.

pân hypsēlòn horā̂i, autòs dè basileùs pántōn tō̂n en toîs hýdasin.